Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos

Översikt 17 JAN 2018 Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten. ()

Tidig infektionskonsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

Originalstudie 16 JAN 2018 Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade. ()

Goda resultat när akutläkare diagnostiserade djup ventrombos

Originalstudie 15 JAN 2018 Resultatetet i pilotstudien överensstämmer med tidigare internationella studier och stödjer uppfattningen att med kort och strukturerad utbildning kan akutläkare utföra enkel DVT-diagnostik. (3 kommentarer)

Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi

Översikt 09 JAN 2018 Varje år genomgår 6 800 patienter i Sverige obesitaskirurgi, vilket senare medför en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen. En expertgrupp har tagit fram riktlinjer för postoperativ kosttillskottsbehandling, monitorering och tidsschema för uppföljning genom att granska och jämföra ett flertal internationella riktlinjer. (1 kommentar)

Spontan pneumomediastinum ovanlig orsak till akut bröstsmärta

Fallbeskrivning 04 JAN 2018 Spontan pneumomediastinum är en ovanlig sjukdom som orsakas av att alveoli i anslutning till mediastinum rupturerar på grund av tryckskillnader. Tillståndet är godartat och kräver som regel inte specifik behandling. (4 kommentarer)

Tbc kan påvisas med PCR – men bara i direktpositiva luftvägsprov

Översikt 03 JAN 2018 PCR-diagnostik fungerar väl på direktpositiva luftvägsprov men otillfredsställande på direktnegativa från såväl luftvägar som övriga lokaler. PCR kan inte heller användas för att bedöma behandlingsresultat, påvisa återfall eller för att utesluta tbc. ()

Genterapi – från idé till verklighet

Översikt 20 DEC 2017 Genterapi som koncept introducerades för 45 år sedan, men det är de senaste 5–10 åren som behandlingar blivit framgångsrika. Observationstiden för de flesta är i nuläget dock kort, och det är viktigt att fortsatt vara observant. ()

Sotrökslunga är en ny sjukdom i Sverige

Fallbeskrivning 18 DEC 2017 Långvarig och intensiv exponering för rök från biomassa kan ge omfattande radiologiska förändringar, grav obstruktion och antrakos. Bronkoskopin visar kolsvarta och ofta försnävade bronker. Oftast drabbade är äldre icke-rökande kvinnor från fattiga länder som tillbringat åratal i trånga kök med matlagning och bakning. ()

Målstyrd antidotterapi vid reversering av dabigatran

Rapport 06 DEC 2017 Antikroppsantidoten idarucizumab kan effektivt reversera antikoagulation orsakad av dabigatran, och behandling är indicerat vid svåra blödningar eller inför akut kirurgi. ()

Pulmonell hypertension vanligt vid vänstersidig hjärtsjukdom

Översikt 01 DEC 2017 Pulmonell hypertension är ett vanligt, allvarligt och komplicerande tillstånd vid vänstersidig hjärtsjukdom. Trots detta är kunskapsläget dåligt, och framtida kliniska studier med noggrann patientselektion är nödvändiga för att öka vår förståelse för detta tillstånd. ()

Misstänkt koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit hos svenska barn

Fallbeskrivning 30 NOV 2017 Vid misstanke om akut slapp myelit bör prov från likvor, feces och nasofarynx analyseras för poliovirus och andra enterovirus så tidigt som möjligt. Risken för bestående funktionsnedsättning är stor, och bara ett fåtal patienter blir helt återställda; dödsfall är dock ovanliga. (2 kommentarer)

Öga för öga?

Översikt 28 NOV 2017 I dag används tre läkemedel mot våt makuladegeneration i Sverige. Ett av dem saknar indikation för ögonsjukdom. Stora regionala skillnader i synen på off label-användning av Avastin gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar från 2 000 till 44 000 kronor. ()

Minimalinvasiv mitraliskirurgi bra alternativ till konventionell kirurgi

Originalstudie 24 NOV 2017 Sedan mitten av 1990-talet har minimalinvasiv mitraliskirurgi via minitorakotomi genomförts som ett alternativ till konventionell kirurgi via sternotomi. Ingreppet blir allt vanligare och utförs i dag med goda resultat och låg komplikationsfrekvens. I artikeln beskrivs ett års erfarenheter av minimal­invasiv mitraliskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. ()

Psoriasis med debut i barndom och ungdom

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis kan debutera i alla åldrar, och debut i barndom/ungdom är inte ovanlig. Psoriasis hos barn och ungdomar skiljer sig till viss del kliniskt och genetiskt från psoriasis hos vuxna. Samsjuklighet med artrit, övervikt, inflammatorisk tarmsjukdom och psykiska besvär har visats också inom barnpopulationen med psoriasis.   ()

Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar

Temaartikel 22 NOV 2017 Barn med eksem har en ökad risk för att utveckla IgE-sensibilisering, födoämnesallergi, astma och rinit. Huruvida icke-allergiska sjukdomar är associerade med atopiskt eksem eller inte är dock fortfarande oklart. ()

Nya läkemedel mot atopiskt eksem väntar på godkännande

Temaartikel 22 NOV 2017 Patogenesen vid atopiskt eksem är ett samspel mellan defekt hudbarriär och abnormt immunsvar. Orsaken kan vara genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda. Inom en snar framtid kan förhoppningsvis bättre behandling erbjudas även av de svårare formerna av atopiskt eksem. ()

Behandling av psoriasis: från tjära till biologiska läkemedel

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom med betydande samsjuklighet, t ex psoriasisartrit och metabola. Förändring av livsstil (hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökstopp och avhållsamhet från alkohol) kan verka preventivt mot psoriasis och dess samsjuklighet men också potentiera effekten av medicinska behandlingar. ()

Komplexa diagnoser med samsjuklighet

Temainledning 22 NOV 2017 På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter. ()

Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare

Temaartikel 22 NOV 2017 Tidig diagnostik med fokus på inflammatoriskt aktiva patienter är basen för rätt vård och behandling vid psoriasisartrit. Individuell behandling utifrån aktivitet och kända riskfaktorer rekommenderas. ()

Ländryggsröntgen ger falsk säkerhet och ringa nytta för patienten

Översikt 14 NOV 2017 År 2016 utfördes drygt 140 000 röntgenundersökningar av ländryggrad i Sverige till ytterst ringa nytta men till en kostnad av ca 85 miljoner kronor. Röntgen av ländryggrad bör ersättas med MRT och DT som primärmetod när bilddiagnostik av »ont i ryggen« är indicerad. (11 kommentarer)

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Översikt 13 NOV 2017 Lipödem är en smärtsam sjukdom som drabbar kvinnor mellan puberteten och menopausen genom en fettansamling subkutant i framför allt de nedre extremiteterna, men som framgångsrikt kan behandlas med fettsugning. ()

Tidsbrist största hindret för att utföra basal läke­medelsgenomgång

Originalstudie 10 NOV 2017 I Region Skåne innebär »Skånemodellen« att alla läkemedelsbehandlade patienter över 65 års ålder ska erbjudas läkemedelsgenomgång. För att läkemedelsgenomgångarna ska kunna öka i omfattning och kvalitet behöver utbildning i ämnet ges regelbundet till förskrivare, och mer tid behöver avsättas för läkarbesök.  (1 kommentar)

Psykisk ohälsa, radikalisering och terrorism

Översikt 09 NOV 2017 Forskningsresultat om samband mellan radikalisering, terrorism och psykisk ohälsa kan ännu inte användas som underlag för beslut om ändrade rutiner eller behandlingsmetoder i klinisk psykiatrisk verksamhet. Radikaliserade individer med behandlingsbara psykiska symtom ska erbjudas behandling. Det är avgörande för om psykiatrins kompetens och resurser ska komma till nytta i sjukvårdens arbete mot våldsbejakande extremism. ()

Vid klåda, tänk alltid på skabb!

Översikt 08 NOV 2017 Skabb är en i många fall svårdiagnostiserad och för patienten påtagligt besvärande sjukdom som kräver en hög grad av misstänksamhet och envishet hos utredande läkare. (3 kommentarer)

Register för nya läkemedel i cancervården ger värdefull hjälp

Rapport 07 NOV 2017 Nya cancerläkemedel ger nya behandlingsmöjligheter för tumörsjukdomar. I många fall sker dock godkännande innan en optimal dokumentation erhållits. Ett av professionen initierat läkemedelsregister visar på möjligheten att erhålla en bra bild av nya läkemedels användning i rutinverksamheten som stöd i arbetet för vårdgivare, myndigheter, industri och inte minst för patienter. ()

Psoriasis är en hudsjukdom med många ansikten

Temaartikel 27 OKT 2017 Psoriasis är en vanlig hudsjukdom med olika kliniska varianter. Den yttersta orsaken är ännu okänd, men ärftligheten är stark. Aktuell forskning har gett ny kunskap som banat väg för ny och effektiv behandling. Psoriasis är förknippad med betydande samsjuklighet. ()

Epiduralkateter med knut är en ovanlig komplikation

Fallbeskrivning 24 OKT 2017 För att minska risken för knutbildning på epiduralkateter bör man undvika att mata in katetern för långt i det epidurala rummet; 4–5 cm rekommenderas. ()

Simuleringsträning ger ökad kunskap och bättre färdigheter

Översikt 23 OKT 2017 Medicinsk simuleringsträning som används för att träna tekniska och icke-tekniska färdigheter har en positiv effekt på lärande och överföring av tränade färdigheter till klinisk miljö. Det råder osäkerhet avseende evidens för nyttan av simuleringsträning då flertalet studier brister i kvalitet – nya riktlinjer kan skapa ett starkare evidensunderlag. (1 kommentar)

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten

Temaartikel 18 OKT 2017 Ronden är en djupt rotad tradition som kan vara svår att förändra. Men kan det i vår tid anses försvarbart utifrån integritetshänsyn och med respekt för patienten att fortsätta gå rond på sjukhussalar där flera patienter vårdas samtidigt? (1 kommentar)

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande

Temaartikel 18 OKT 2017 Att utröna medicinska behov, fatta beslut och se dem genomförda är läkarens ansvar. För att få reda på den enskilde patientens värderingar och önskemål krävs en förtroendefull relation. Kontinuitet förenklar skapandet av en sådan relation. (2 kommentarer)

Läkarens viktiga möte med patienten

Temainledning 18 OKT 2017 Vid alla möten med patienter och vid varje medicinskt beslut finns en etisk dimension. Det här temat exemplifierar etiska aspekter i läkarens vardag. ()

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet

Temaartikel 18 OKT 2017 Begreppet »behov« är centralt inom svensk sjukvård, men inte entydigt. Artikeln lyfter fram betydelsen av den medicinska bedömningen av patientens behov av medicinska åtgärder i varje patientmöte. Artikeln diskuterar behovsbegreppet visavi prioriteringsplattformen och läkares roll i prioriteringar av vårdinsatser för enskilda patienter.   ()

Vården börjar alltid med mötet

Temaartikel 18 OKT 2017 All vård börjar i mötet med patienten. Mötet äger rum i skärningspunkten mellan patientens hjälpbehov och läkarens professionella kunskap. Det medicinska mötet kan präglas av paternalism, autonomi eller delaktighet. Mötet bör utgå från synen på patienten som ett subjekt.  ()

Akut ocklusion av cirkumflexa kransartären svår att upptäcka

Översikt 10 OKT 2017 Akut ocklusion av cirkumflexa kranskärlet kan vara svårdiagnostiserat med 12-avlednings-EKG, men med inverterade avledningar eller tilläggsavledningar kan diagnostiken förbättras. ()

Högdos insulin–­euglykemiterapi vid svår ­toxisk myokard­depression

Fallbeskrivning 10 OKT 2017 Förgiftningar med kalciumantagonister och/eller betablockerare kan leda till svår cirkulationssvikt med hög dödlighet. Högdos insulin–euglykemiterapi är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid dessa förgiftningar. Behandlingsråd för det enskilda fallet kan fås via Giftinformationscentralen. ()

Melioidos – en viktig diagnos vid svår sjukdom efter utlandsresa

Fallbeskrivning 09 OKT 2017 Melioidos är en allvarlig infektionssjukdom med ett brett symtomspektrum vanligt förekommande i Sydostasien. Endast ett fåtal antibiotika har visats ha god klinisk effekt. Svenskar reser flitigt till endemiska områden, och vi har identifierat nio fall av melioidos i Sverige under 2000-talet. ()

Alkoholketoacidos är en väl dokumenterad men tämligen okänd diagnos

Översikt 04 OKT 2017 En patient med kroniskt alkoholmissbruk med uttalad metabol acidos är en diagnostisk utmaning. Utöver metanol- och etylenglykolintoxikation är alkoholketo­acidos en relativt vanlig men mindre uppmärksammad bakomliggande orsak. Patienterna uppvisar ofta vilseledande laboratoriefynd. Prognosen är god om behandling med rehydrering, ­tiamin och glukoslösningar ges. (1 kommentar)

Kanelbullar utlöste anafylaktisk reaktion

Fallbeskrivning 03 OKT 2017 Trots att vete har beskrivits som utlösande faktor för IgE-förmedlade födoämnesallergier förefaller det fortfarande mindre känt att vete också kan inducera en ansträngningsutlöst anafylaxi hos vetesensibiliserade individer. ()

Nationellt vårdprogram för adrenala incidentalom

Översikt 02 OKT 2017 Adrenala incidentalom är ett vanligt bifynd som kan ses vid ca 5 procent av DT-undersökningar av buken. Nya nationella rekommendationer för handläggning av dessa patienter poängterar värdet av adekvat initial utredning. Rekommendationerna innebär en avsevärd förenkling jämfört med tidigare.  ()

Livsstilsfaktorer förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister

Originalstudie 29 SEP 2017 Kvalitetsregistren behöver förbättras för att motsvara dagens kunskapsnivå angående livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat. Det är slutsatsen av en genomgång av vad som registreras i dag. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.