Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Allvarlig allergisk reaktion på vaccination extremt sällsynt

Läkemedelsfrågan 24 FEB 2020 Data saknas för att kunna bedöma om tidigare reaktion på tetanusvaccin ökar risken för överkänslighet mot andra vacciner. Om man väljer att vaccinera bör detta ske med sedvanlig anafylaxiberedskap. ()

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

Originalstudie 21 FEB 2020 Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning råder vid landets transplantationscentrum, visar en intervjustudie. ()

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Vårdutveckling 17 FEB 2020 Erektil dysfunktion bör i första hand behandlas av primärvårdsläkare eller den som följer patientens diabetes eller hjärt–kärlsjukdom. Det finns peroral behandling, uretral behandling och  injektion av farmaka. Pubisring och vakuumpump kan användas som enda behandling eller tillsammans med farmaka. Om detta inte fungerar är implantat ett alternativ. (2 kommentarer)

Melatonin vid epilepsi ökar sannolikt inte krampfrekvens

Läkemedelsfrågan 14 FEB 2020 I en Cochraneöversikt från 2016 bedömer man att inga slutsatser kan dras gällande huruvida melatonin har någon effekt på krampfrekvens vid epilepsi, då studierna är små och har kort uppföljningstid. ()

»Stabil kranskärlssjukdom« blir »kroniskt koronart syndrom«

Rapport 13 FEB 2020 Nya europeiska riktlinjer kommenteras av arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen. ()

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Fallbeskrivning 13 FEB 2020 Subkutant injicerat insulin kan aggregera till lokala inlagringar med typiska amyloidegenskaper, vilket kan innebära diagnostiska dilemman och fallgropar för patologen och oanade konsekvenser för diabeteologen. ()

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Översikt 11 FEB 2020 Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentarer)

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Översikt 10 FEB 2020 Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning. ()

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Originalstudie 10 FEB 2020 Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer. (2 kommentarer)

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Fallbeskrivning 29 JAN 2020 Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år. (2 kommentarer)

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Originalstudie 28 JAN 2020 Handläggning av av patienter med minimala och lätta traumatiska hjärnskador i primärvården varierar inte särskilt mycket i akutskedet, men en större variation ses vid sekundära, långvariga besvär. Det visar en enkätstudie som har kartlagt hur denna patientkategori handläggs i primärvården.  (1 kommentar)

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Översikt 27 JAN 2020 Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Peripartumkardiomyopati – lömsk sjukdom med risk för fördröjd diagnos

Fallbeskrivning 24 JAN 2020 Peripartumkardiomyopati är en form av hjärtsvikt som debuterar sent under graviditeten eller de första 5 månaderna efter förlossningen. Patienterna ska behandlas med optimal hjärtsviktsbehandling, och tillägg av bromokriptin ska övervägas. ()

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet

Rapport 23 JAN 2020 För behandling av gravida kvinnor med immunologisk trombocytopen purpura rekommenderas intravenöst immunglobulin eller kortikosteroider vid trombocytvärden <20 × 109/l under graviditeten och med målsättning 100 × 109/l vid förlossningen. Barn till kvinnor som tidigare fött barn med trombocytopeni och till kvinnor med mycket låga trombocytvärden under graviditeten löper hög risk för neonatal trombocytopeni. ()

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Översikt 22 JAN 2020 Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården. ()

Prevalensen av vårdrelaterade infektioner högre i svensk mätning

Originalstudie 21 JAN 2020 Prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner. Det visar en studie från Västerbotten och Karolinska universitetssjukhuset. Expertgranskade data ger dock bra till mycket bra överensstämmelse mellan de olika definitionssystemen. ()

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga

Fallbeskrivning 20 JAN 2020 Dystrophia myotonica typ 1 är en sällsynt men viktig differentialdiagnos vid bradykardi hos unga. Framför allt anses höggradigt atrioventrikulärt block II–III orsaka synkope, men det kan även orsakas av sinus­arrest, vilket denna fallbeskrivning visar. (1 kommentar)

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre

Läkemedelsfrågan 20 JAN 2020 Flukloxacillin anses vara en ledande orsak till antibiotikaorsakad leverskada i flera länder Förekomsten uppskattas som 1 på 10 000–30 000 förskrivningar. ()

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp

Fallbeskrivning 17 JAN 2020 Synovialt sarkom utgör knappt 10 procent av alla mjukdelssarkom, drabbar yngre patienter och är ofta lokaliserade lednära, men ytterst sällan intraartikulärt. I två fallbeskrivningar beskrivs hur svårtolkat det kliniska förloppet kan vara. ()

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

Temainledning 15 JAN 2020 I detta temanummer uppmärksammar vi behovet av att utveckla psykiatrin för att kunna möta en förändrad och globaliserad befolkning, lyfter fram pågående utveckling och ringar in utvecklingsbehov.   ()

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor

Temaartikel 14 JAN 2020 Vi ger här exempel på evidensbaserad transkulturell metodutveckling, med ett särskilt fokus på vuxna och behandling av post­traumatisk stress, kulturmöten och områden i behov av utveckling, skriver Sofie Bäärnhielm och Frida Johansson Metso. (1 kommentar)

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten

Temaartikel 14 JAN 2020 Artikeln diskuterar gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang med särskilt fokus på mötet med den utsatta patienten.  ()

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg

Temaartikel 14 JAN 2020 Bemötandet har stor betydelse för människors upplevelse av värdighet, identitet, livskänsla och i förlängningen hälsan. Människorättsbaserat arbetssätt tillför därför viktiga perspektiv i transkulturell psykiatri. (1 kommentar)

Hur migration påverkar den psykiska hälsan

Temaartikel 14 JAN 2020 Utrikesfödda i Sverige, inklusive flyktingar, har högre risk för psykossjukdom och PTSD men lägre risk för alkoholberoende och suicid än svenskfödda. Vad gäller depression och ångest har flyktingar högre risk än andra utrikesfödda. ()

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

Temaartikel 14 JAN 2020 De första tio åren i Sverige använder utrikesfödda mindre psykiatrisk vård än svenskfödda. Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid.  ()

Hög personlig läkar­kontinuitet i primärvård förenad med färre besök på akutmottagning

Originalstudie 17 DEC 2019 En originalstudie visar att hög personlig läkarkontinuitet i primärvård var förenad med lägre antal läkarbesök på akutmottagningar, och att sambandet var störst för yngre vuxna. Däremot var god tillgänglighet till läkarbesök eller telefonrådgivning av sjuksköterska på vårdcentral inte förenad med lägre antal akutmottagningsbesök. (2 kommentarer)

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Etik och läkarroll 16 DEC 2019 Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i forskningen. Sammanslutningen All European Academies har ställt samman en rad »oacceptabla« beteenden. ()

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar

Vårdutveckling 13 DEC 2019 Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. ()

Torakal aktinomykos – allvarlig sjukdom och en diagnostisk svår utmaning

Fallbeskrivning 04 DEC 2019 Aktinomykos i toraxregionen är en sällsynt men allvarlig sjukdom. Diagnostiken är svår eftersom bakterien kräver specialmedium och lång tid för att växa. Här presenteras tre patientfall som illustrerar kliniken och de diagnostiska svårigheterna.  (1 kommentar)

Fördröjd vård är den vanligaste avvikelsen inom ögonsjukvården

Originalstudie 03 DEC 2019 Hos patienter med glaukom eller våt makuladegeneration kan fördröjd vård leda till irreversibel synnedsättning. ()

HUVS – sällsynt men inte ofarlig vaskulit associerad med urtikaria

Rapport 29 NOV 2019 Hypokomplementemiskt urtikariellt vaskulitsyndrom (HUVS) är en sällsynt men potentiellt allvarlig immunkomplexmedierad vaskulit. Hudbiopsi, inklusive immunfluorescensmikroskopi, är en central del av utredningen, och förekomst av antikroppar mot komplementproteinet 1q (anti-C1q) har hög sensitivitet för HUVS. ()

Neonatal purulent parotit ovanlig men potentiellt allvarlig infektion

Fallbeskrivning 29 NOV 2019 Infektionen är ovanlig och karaktäriseras av svullnad, ömhet och rodnad över glandula parotis. Tillståndet drabbar vanligtvis tidigare helt friska barn som är ett par dagar till en månad gamla. ()

Argonplasmakoagulation effektiv vid solitärt rektalt ulkussyndrom

Fallbeskrivning 26 NOV 2019 Argonplasmakoagulation är en inte etablerad men effektiv behandlingsmetod som kan utnyttjas vid behandlingsresistenta fall av solitärt rektalt ulkussyndrom. ()

Höjda transaminaser beskrivna för alla orala antikoagulantia

Läkemedelsfrågan 25 NOV 2019 Ttransaminasstegring finns beskriven i litteraturen för alla tillgängliga orala antikoagulantia. Beträffande apixaban tycks transaminasstegring ske inom något dygn till månad(er) efter insättning och snabbt gå i regress efter seponering. ()

Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder

Originalstudie 20 NOV 2019 En genomgång av anmälningar till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) avseende ryggmärgspåverkan vid spinala infektioner visade att fördröjd diagnos och behandling av infektionsorsakad nervpåverkan i många fall sannolikt ledde till allvarliga restsymtom. (1 kommentar)

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige

Fallbeskrivning 19 NOV 2019 Under februari och mars 2019 observerade personal vid Akademiska barnsjukhusets akutmottagning i Uppsala en anhopning av barn som sökte vård på grund av ömmande och rodnande svullnader på fotsulorna. Det visade sig att alla barn hade besökt samma badhus. (1 kommentar)

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

Översikt 15 NOV 2019 För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentarer)

Möjligheter och utmaningar för läkare

Temainledning 12 NOV 2019 Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.  (1 kommentar)

Innovationssystem för framtidens sjukvård

Temaartikel 12 NOV 2019 Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. ()

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

Temaartikel 12 NOV 2019 Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!