Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Granulocyt­transfusion bör övervägas vid neutropeni och allvarlig infektion

Översikt 20 MAR 2018 Granulocyttransfusion bör övervägas till patient med uttalad neutropeni och allvarlig infektion som inte svarat på antibiotika eller antimykotisk behandling. Man bör transfundera en hög dos granulocyter, vilket normalt innebär att granulocytgivaren stimuleras med steroider och granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF). (2 kommentarer)

Tilltagande anemi och trombocytopeni hos gravida kan vara trombotisk trombocytopen purpura

Fallbeskrivning 19 MAR 2018 Vid utveckling av hemolytisk anemi och trombocytopeni hos en gravid kvinna bör diagnosen trombotisk trombocytopen purpura (TTP) misstänkas. Dia­gnosen är mycket ovanlig men om man inte förstår att patienten har TTP, och inte inleder plasmaferes, är det stor risk att både moder och foster kan avlida. ()

Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Originalstudie 16 MAR 2018 Naturliga antal är ett format att presentera statistik på som kan underlätta förmågan att finna ett testresultats prediktiva värde. Studien indikerar att detta gäller också för svenska läkarstudenter. ()

Patient fick rätt diagnos efter 50 års behandling för immunologisk trombocytopeni

Fallbeskrivning 13 MAR 2018 Ärftliga trombocytopenier kan feldiagnostiseras som immunologisk trombocytopeni (ITP). I artikeln beskrivs en patient som gick feldiagnostiserad i nästan 50 år och fick onödiga ITP-behandlingar med svåra biverkningar som följd.  ()

10 år med BDD-studien har gett bättre diabetesdiagnos hos barn

Översikt 06 MAR 2018 Den svenska studien BDD (Bättre diabetesdiagnos) har pågått i tio år. Data har samlats in från 8 000 barn med diabetes. Analys av HLA-genotyp, diabetesautoantikroppar och C-peptidnivå vid insjuknande i diabetes förbättrar diagnostiken av såväl typ 1- och typ 2-diabetes som monogen diabetes (MODY), och dessa analyser är nu klinisk rutin. ()

HaNDL – viktig men gåtfull differentialdiagnos med svår migränliknande huvudvärk

Översikt 26 FEB 2018 HaNDL är ett tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk associerade med övergående neurologiska bortfallssymtom och lymfocytär pleocytos i likvor. De vanligaste neurologiska symtomen är hemipares, hemisensoriska störningar och afasi. En grundlig utvärdering är nödvändig för att utesluta mer allvarliga orsaker.  ()

Så ville patienter förbättra vårdmötet för att få säkrare vård

Originalstudie 23 FEB 2018 I en enkätstudie hade patienterna många förslag på hur möten i vården kan förbättras för att öka patientsäkerheten. Förslagen rörde både individ- och systemnivå. ()

Stora framsteg inom diabetes typ 2

Temainledning 20 FEB 2018 De senaste årens ökade kunskaper om diabetes typ 2 har gett möjligheter att påverka utfallet i kardiovaskulär sjukdom och död. ()

Prevention av diabetes typ 2 med fysisk aktivitet och hälsosam mat

Temaartikel 20 FEB 2018 En stillasittande livsstil och ett ohälsosamt matmönster ökar risken för diabetes typ 2, medan fysisk aktivitet minskar risken. Råd om livsstil utgör grunden i prevention av diabetes typ 2. ()

Ny era inom terapin för typ 2-diabetes – men vad är nytt?

Temaartikel 20 FEB 2018 Metformin är fortfarande förstahandsalternativet för glukossänkande behandling. Därefter anger Läkemedelsverket att behandlingen ska individualiseras. Relativt friska och yngre bör behandlas intensivt från start. (2 kommentarer)

Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra

Temaartikel 20 FEB 2018 Hittills har enstaka läkemedel inom gruppen SGLT2-hämmare respektive GLP-1-receptoragonister visat positiva effekter på kardiovaskulära och renala utfallsmått. Pågående studier får visa om detta är giltigt för hela läkemedelsklasser. ()

Många läkemedel – både nya och gamla – sänker blodglukos

Temaartikel 20 FEB 2018 Målsättningen för behandling av typ 2-diabetes är att förhindra komplikationer, god glukoskontroll är där en viktig del av behandlingen. För att på bästa sätt erbjuda effektiv läkemedelsbehandling behöver man känna till läkemedlens verkningsmekanismer och den grundläggande patofysiologin vid typ 2-diabetes.  (2 kommentarer)

Hög diabetesrisk bland icke-västerländska invandrare

Temaartikel 20 FEB 2018 Icke-västerländska invandrare är en högriskgrupp för diabetes, vilket bedöms vara en följd av  exponering för diabetesdrivande riskfaktorer som utsatt socio­ekonomi, ogynnsamma levnadsvanor, ärftlighet och epigenetik. Mer riktat och bättre strukturerat preventivt arbete och ökad kunskap kring kulturella och strukturella hinder behövs. ()

Nationella diabetesregistret visar tydliga effekter av behandling

Temaartikel 20 FEB 2018 Nationella diabetesregistret är en självklar del av diabetesvården i Sverige för uppföljning av behandlingsresultat på lokal, regional och nationell nivå. Data från registret visar på betydelsen av god riskfaktorkontroll och ger stöd för att resultat i kliniska prövningar också gäller i klinisk vardag. ()

Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2

Temaartikel 20 FEB 2018 Det är viktigt att varje läkare är väl förtrogen med diagnoskriterierna för typ 2-diabetes då en diabetesdiagnos har livslång konsekvens för patienten och vården. Helst bör man identifiera personer med störd glukosmetabolism innan en diabeteskomplikation uppstått, för att sätta in livsstils- och eventuell farmakologisk behandling.  ()

Gammal imitatör gör comeback

Fallbeskrivning 14 FEB 2018 Fyra fallbeskrivningar illustrerar att syfilis kan drabba kvinnor och män i olika åldrar oavsett sexuell preferens. (1 kommentar)

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna

Utbildning och forskning 08 FEB 2018 Kunskap om levnadsvanor värderades inte lika på läkarutbildningarna, visar en genomgång av 124 skriftliga examinationer från de 7 lärosätena med läkarprogram i Sverige. ()

Ondansetron minskar kräkningar hos barn med akut gastroenterit

Översikt 06 FEB 2018 Gastroenterit med påföljande dehydrering orsakar upp till 20 procent av akuta inläggningar på barnkliniker i Sverige. En litteraturgenomgång visar att ondansetron kan minska antalet kräkningar och därmed öka toleransen för per oral rehydrering hos barn med gastroenterit.  ()

Brister i systematiskt omhändertagande på olycksplatser

Originalstudie 05 FEB 2018 I en obervationsstudie undersöktes följsamheten till konceptet »prehospital trauma life support« hos sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Resultatet visar på brister i det systematiska omhändertagandet och ett ineffektivt omhändertagande på skadeplats. ()

Lemierres syndrom – en påminnelse om »den glömda sjukdomen«

Fallbeskrivning 05 FEB 2018 Lemierres syndrom är ett allvarligt tillstånd med ibland långvarigt och komplicerat förlopp. God kunskap om sjukdomen är viktig för att möjliggöra tidig misstanke, diagnostik och behandling, och vid septisk påverkan ges antibiotika snarast.  ()

Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?

Originalstudie 01 FEB 2018 Det nya betygssystemet från 2011 ställer högre krav på kognitiva förmågor än tidigare läroplaner. I en originalstudie visas att det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer.  ()

Låg följsamhet till rekommenderad hjärtscreening av elitidrottare

Rapport 31 JAN 2018 Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare mellan 16 och 35 års ålder, vilket är i linje med internationella riktlinjer. En enkätundersökning i Östergötland visar dock på att endast fyra av 22 svarande föreningar med elitaktiva idrottare genomförde screening. (6 kommentarer)

Metylfenidat till gravida – risken förefaller vara låg

Läkemedelsfrågan 30 JAN 2018 Även om det finns begränsad information om metylfenidat under graviditet förefaller risken för fosterskador vid välbehandlad ADHD vara låg. Man bör dock vara uppmärksam på eventuella utsättningssymtom hos barnet efter födsel. (2 kommentarer)

Intraoperativ strålbehandling vid primär operation för bröstcancer

Översikt 29 JAN 2018 Intraoperativ strålbehandling vid tidig bröstcancer har jämförts med extern postoperativ strålbehandling i en stor multicenterstudie, men studien lider av så allvarliga brister att de utgör hinder för införande av metoden i svensk rutinsjukvård. ()

Klassisk barnsängsfeber existerar fortfarande

Originalstudie 26 JAN 2018 Av anmälningar till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) under 2010–2014 rörde 33 obstetriska infektioner, däribland 14 fall av endometrit. I 9 av fallen av endometrit var infektionen fulminant och förenlig med klassisk barnsängsfeber; i 2 fall var den livshotande. ()

Falskt förhöjd kreatininnivå orsakades av M-komponent

Fallbeskrivning 23 JAN 2018 Välkända orsaker till analytisk interferens inkluderar hemolys, hyperbilirubinemi och lipemi i provet. Mer svårupptäckt interferens kan orsakas av så kallade heterofila antikroppar. ()

Hälsoutvecklingen i Stockholm bättre än i övriga landet

Rapport 22 JAN 2018 En jämförande analys av hälsoläget i Stockholm och övriga Sverige har gjorts utifrån det globala sjukdomsbördeprojektet. Sjukdomsbördan domineras av smärta i ländrygg och nacke samt ischemisk hjärtsjukdom. Hälsoutvecklingen har varit bättre i Stockholms län sedan 1990, men även i övriga landet har det skett en förbättring.  (3 kommentarer)

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos

Översikt 17 JAN 2018 Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten. (1 kommentar)

Tidig infektionskonsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

Originalstudie 16 JAN 2018 Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade. (1 kommentar)

Goda resultat när akutläkare diagnostiserade djup ventrombos

Originalstudie 15 JAN 2018 Resultatetet i pilotstudien överensstämmer med tidigare internationella studier och stödjer uppfattningen att med kort och strukturerad utbildning kan akutläkare utföra enkel DVT-diagnostik. (3 kommentarer)

Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi

Översikt 09 JAN 2018 Varje år genomgår 6 800 patienter i Sverige obesitaskirurgi, vilket senare medför en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen. En expertgrupp har tagit fram riktlinjer för postoperativ kosttillskottsbehandling, monitorering och tidsschema för uppföljning genom att granska och jämföra ett flertal internationella riktlinjer. (1 kommentar)

Spontan pneumomediastinum ovanlig orsak till akut bröstsmärta

Fallbeskrivning 04 JAN 2018 Spontan pneumomediastinum är en ovanlig sjukdom som orsakas av att alveoli i anslutning till mediastinum rupturerar på grund av tryckskillnader. Tillståndet är godartat och kräver som regel inte specifik behandling. (4 kommentarer)

Tbc kan påvisas med PCR – men bara i direktpositiva luftvägsprov

Översikt 03 JAN 2018 PCR-diagnostik fungerar väl på direktpositiva luftvägsprov men otillfredsställande på direktnegativa från såväl luftvägar som övriga lokaler. PCR kan inte heller användas för att bedöma behandlingsresultat, påvisa återfall eller för att utesluta tbc. ()

Genterapi – från idé till verklighet

Översikt 20 DEC 2017 Genterapi som koncept introducerades för 45 år sedan, men det är de senaste 5–10 åren som behandlingar blivit framgångsrika. Observationstiden för de flesta är i nuläget dock kort, och det är viktigt att fortsatt vara observant. ()

Sotrökslunga är en ny sjukdom i Sverige

Fallbeskrivning 18 DEC 2017 Långvarig och intensiv exponering för rök från biomassa kan ge omfattande radiologiska förändringar, grav obstruktion och antrakos. Bronkoskopin visar kolsvarta och ofta försnävade bronker. Oftast drabbade är äldre icke-rökande kvinnor från fattiga länder som tillbringat åratal i trånga kök med matlagning och bakning. ()

Målstyrd antidotterapi vid reversering av dabigatran

Rapport 06 DEC 2017 Antikroppsantidoten idarucizumab kan effektivt reversera antikoagulation orsakad av dabigatran, och behandling är indicerat vid svåra blödningar eller inför akut kirurgi. ()

Pulmonell hypertension vanligt vid vänstersidig hjärtsjukdom

Översikt 01 DEC 2017 Pulmonell hypertension är ett vanligt, allvarligt och komplicerande tillstånd vid vänstersidig hjärtsjukdom. Trots detta är kunskapsläget dåligt, och framtida kliniska studier med noggrann patientselektion är nödvändiga för att öka vår förståelse för detta tillstånd. ()

Misstänkt koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit hos svenska barn

Fallbeskrivning 30 NOV 2017 Vid misstanke om akut slapp myelit bör prov från likvor, feces och nasofarynx analyseras för poliovirus och andra enterovirus så tidigt som möjligt. Risken för bestående funktionsnedsättning är stor, och bara ett fåtal patienter blir helt återställda; dödsfall är dock ovanliga. (2 kommentarer)

Öga för öga?

Översikt 28 NOV 2017 I dag används tre läkemedel mot våt makuladegeneration i Sverige. Ett av dem saknar indikation för ögonsjukdom. Stora regionala skillnader i synen på off label-användning av Avastin gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar från 2 000 till 44 000 kronor. ()

Minimalinvasiv mitraliskirurgi bra alternativ till konventionell kirurgi

Originalstudie 24 NOV 2017 Sedan mitten av 1990-talet har minimalinvasiv mitraliskirurgi via minitorakotomi genomförts som ett alternativ till konventionell kirurgi via sternotomi. Ingreppet blir allt vanligare och utförs i dag med goda resultat och låg komplikationsfrekvens. I artikeln beskrivs ett års erfarenheter av minimal­invasiv mitraliskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.