Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

NOAK vid ischemisk hjärtsjukdom och perifer ateroskleros

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK har även studerats i kombination med trombocythämning hos patienter med koronarsjukdom och perifer aterosklerotisk sjukdom, och kommer sannolikt framöver även att i lägre doser finna sin plats även i behandling av dessa tillstånd. ()

Laboratorieanalyser vid NOAK-behandling

Temaartikel 04 DEC 2018 Monitorering av behandlingseffekt rekommenderas inte för NOAK, men i vissa kliniska situationer kan mätning av antikoagulerande effekt behövas. Specifika NOAK-analyser kommer att bli tillgängliga på allt fler sjukhus eftersom analyserna går att sätta upp på de koagulationsinstrument som används i sjukhuslaboratoriernas dygnet runt-verksamhet. ()

NOAK står säkra i klinisk praxis

Temainledning 04 DEC 2018 Under den senaste 10-års-perioden har NOAK blivit den vanligaste orala antikoagulantiagruppen. Här presenteras det aktuella kunskapsläget, men också en historisk tillbakablick. ()

NOAK lika säkert som warfarin vid elektiv elkonvertering

Temaartikel 04 DEC 2018 För samtliga NOAK-läkemedel finns data som visar att de är säkra alternativ till warfarin vid elektiv elkonvertering av förmaksflimmer. Med NOAK blir tiden till elkonvertering betydligt kortare, och elkonverteringsverksamheten blir lättare att planera.  ()

NOAK vid klaffsjukdom – bara i särskilda fall

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK är i dag inte rekommenderat vid klaffsjukdom, men därmed bör inte alla patienter med klaffsjukdom exkluderas från behandling med NOAK. Vid förmaksflimmer och lindrig–måttlig aortaklaffsjukdom eller degenerativ mitralklaffsinsufficiens kan NOAK väljas som strokeprofylax. ()

NOAK vid venös tromboembolism samt hantering av blödningar

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK är i dag förstahandsbehandling vid venös tromboembolisk sjukdom på grund av en både enklare och säkrare behandling. Om en allvarlig blödning eller behov av akut kirurgi uppkommer, finns i dag antidot mot dabigatran samt en handläggningsplan för övriga NOAK. ()

Förstahandsvalet som stroke­prevention vid förmaksflimmer

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK är förstahandsval för strokeprevention vid förmaksflimmer baserat på randomiserade studier omfattande >70 000 patienter, där apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban var minst lika effektiva och säkra som warfarin. ()

NOAK som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

Temaartikel 04 DEC 2018 Vid ortopedisk kirurgi i nedre extremitet och bäcken är risken för venös tromboembolism hög. NOAK har visat sig vara effektiv och säker trombosprofylax efter höft- och knäplastik. Samtidigt skapar den ökade användningen av NOAK som emboliprofylax vid förmaksflimmer nya problem vid akut och elektiv kirurgi. ()

Så blev NOAK den dominerande behandlingen vid förmaksflimmer

Temaartikel 04 DEC 2018 Under en intensiv 10-årsperiod bevisade NOAK-forskarna att NOAK är den överlägset effektivaste, säkraste och enklaste behandlingen för att förebygga stroke vid förmaksflimmer och därför måste prioriteras framför warfarin. Läs om den kliniska utvecklingen av direktverkande orala antikoagulantia. (1 kommentar)

Autotransplantation av mjältvävnad – splenos – är ett ovanligt tillstånd

Fallbeskrivning 28 NOV 2018 Handläggningen av patienter med mjältruptur efter buktrauma är välkänd. Efterföljande tillstånd, autotransplantation av mjältvävnad (splenos), är däremot till stor del förbisett eller inte allmänt känt. Splenos bör ingå som differentialdiagnos i samband med utredning av abdominella, pelvina, torakala eller subkutana noduli hos patienter med anamnes på mjält­trauma och splenektomi. (1 kommentar)

Ornitos är sannolikt under­diagnostiserad i Sverige

Fallbeskrivning 27 NOV 2018 Ornitos är en potentiellt allvarlig infektion, som sprids via fågelexkrement. Det finns anledning att tro att ornitos är underdia­gnostiserad; 96 procent av påvisade ornitosfall i Sverige de senaste 3 åren har konstaterats på fem laboratorier där diagnostiken utförs som rutin vid andra luftvägsfrågeställningar.  ()

Vandrande mjälte – ovanlig men viktig differentialdiagnos vid akut buksmärta hos barn

Fallbeskrivning 21 NOV 2018 Vandrande mjälte är en ovanlig men viktig differentialdiagnos hos pediatriska patienter som söker med diffus buksmärta. Här beskrivs en pediatrisk patient som fick genomgå en akut splenektomi på grund av total ocklusion av mjältens kärl.  (1 kommentar)

Akut kranskärls­ocklusion möjlig att diagnostisera även vid vänstergrenblock

Fallbeskrivning 21 NOV 2018 Diagnostik av akut hjärtinfarkt vid vänstergrenblock innebär särskilda svårigheter. I den här fallrapporten beskrivs EKG-förändringar vid vänstergrenblock som kan användas för att identifiera patienter i behov av akut reperfusionsbehandling mot akut hjärtinfarkt. ()

Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär

Rapport 19 NOV 2018 En ökande efterfrågan på kirurgisk behandling gör det angeläget att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av rektusmuskeldiastas. ()

Spelberoende är en högaktuell diagnos

Översikt 14 NOV 2018 Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling. ()

Värdering av risk för svår infektion/sepsis hos vuxna i öppenvården

Rapport 13 NOV 2018 Programråd Strama har tagit fram nya rekommendationer för värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis bland vuxna med infektionssymtom i öppenvård. Utifrån allmäntillstånd, fysiologiska funktioner och riskfaktorer sker gruppering till grönt ljus (låg risk), gult ljus (medelhög risk) och rött ljus (hög risk). Riskgruppen styr initial handläggning. (1 kommentar)

Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK

Översikt 12 NOV 2018 Stora framsteg har skett vad gäller strokeprofylax vid förmaksflimmer. Efter ett gradvis införande är NOAK-behandling nu etablerat som förtahandsval för strokeprofylax vid förmaksflimmer i Stockholms län. Detta har bidragit till att uppnå nationella behandlingsmål samt en markant minskning av strokeinsjuknandet. ()

»Skademinimering« är ett omdiskuterat alternativ för dem som inte kan sluta röka

Översikt 29 OKT 2018 Centralt i den internationella debatten om hur man på bästa sätt ska kunna minska skadorna av tobaks­rökning är huruvida andra nikotinhaltiga alternativ bör erbjudas rökare som inte klarar att sluta röka med nuvarande metoder. Avgörande är skadegraden av alternativa sätt att leverera nikotin. (2 kommentarer)

Likvorläckage viktig differentialdiagnos vid långvarigt rinnande näsa

Fallbeskrivning 29 OKT 2018 Nasalt läckage av cerebrospinalvätska är en ovanlig orsak till rinnande näsa, men viktig att ha i åtanke som differentialdiagnos hos patienter som söker för långvariga problem. Denna artikel uppmärksammar fenomenet genom ett fall där patienten sökt vård upprepade gånger innan rätt dia­gnos ställdes.  ()

Furosemid kan ges vid allergi mot sulfonamidantibiotika

Läkemedelsfrågan 24 OKT 2018 Det finns inte stöd för att korsallergier existerar mellan aromatiska sulfonamider, som de antibiotiska, och övriga sulfonamider, som furosemid. Korsreaktiviteten mellan olika aromatiska sulfonamider bedöms däremot vara hög. ()

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Vårdutveckling 23 OKT 2018 Prostatacancercentrum Capio S:t Göran införde hösten 2017 en modell för strukturerad prostatacancerdiagnostik. Denna modell använder sjuksköterskeledd diagnostik, Stockholm3-testet och magnetresonanstomografi med riktad vävnadsprovtagning. Initiala erfarenheter indikerar att man med denna modell kan uppnå korta ledtider, hög precision i diagno­stiken och god hälsoekonomi. (3 kommentarer)

Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning

Översikt 22 OKT 2018 Mastocytos är en ovanlig och heterogen sjukdomsgrupp med makulopapulösa eller nodulära hudförändringar och/eller interna manifestationer. Symtomatologi, förlopp och behov av utredning skiljer sig mellan barn och vuxna. Här beskrivs kutan mastocytos baserat på en uppdaterad sjukdomsklassifikation, och riktlinjer för handläggning föreslås. ()

Reformerad alkoholvård kan nå fler

Temainledning 16 OKT 2018 I detta tema diskuteras förutsättningar för ett nytänkande inom behandlingen av alkoholproblem, med fokus på den stora majoriteten personer med lindrigt till måttligt beroende.  ()

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva

Temaartikel 16 OKT 2018 Det stora flertalet med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende. Genom att erbjuda evidensbaserade insatser ökar möjligheten att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Utmaningen är dock att dessa insatser sällan erbjuds inom hälso- och sjukvården och inte heller inom primärvården, som har den största kontaktytan mot personer med alkoholberoende. ()

Beroendevården behöver byta riktning och bli patientcentrerad

Temaartikel 16 OKT 2018 Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka mindre alkohol. Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds inom vården.  ()

Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholberoende behöver bli en angelägenhet för fler delar av sjukvården, såsom primärvård. Det behövs också ökad diagnostik och användning av evidensbaserade behandlingsmetoder för alkoholberoende. ()

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården

Temaartikel 16 OKT 2018 Det är främst två åtgärder som krävs för ett effektivt alkoholarbete i primärvården: en ny form av screening som utgår från patientens hälsoproblem och enkla effektiva metoder för att behandla alkoholberoende.  ()

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad

Temaartikel 16 OKT 2018 Flera studier pekar på att alkoholberoende är ett föränderligt tillstånd som många kommer in i, men flertalet också kommer ut ur. Dessa epidemiologiska resultat har stor betydelse för synen på personer med alkoholproblem och för hur behandlingsinsatser kan utformas. ()

Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård

Temaartikel 16 OKT 2018 Få med alkoholproblem söker vård. Skam och stigma är viktiga hinder. Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås. (3 kommentarer)

Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholkonsumtionen hos äldre har ökat på senare tid, liksom alkoholrelaterade skador. Rutiner för hur alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras. ()

Stor variation i kostråden vid strålbehandling av lilla bäckenet

Originalstudie 10 OKT 2018 Variationen är stor inom landet beträffande vilka kostråd som ges före, under och efter strålbehandling vid gynekologisk cancer och prostatacancer. Studier inom området är angelägna, eftersom kostens potentiella effekt att förebygga följdsjukdomar till strålbehandling som nedsätter tarmhälsan är stor. ()

Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom – handikappande tillstånd som främst drabbar kvinnor

Rapport 09 OKT 2018 Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS, definieras som en ökning av pulsen med minst 30 slag per minut inom tio minuter i stående eller vid tippbrädetest, i frånvaro av ortostatisk hypotension. Symtomen är yrsel, hjärtklappning, synpåverkan, tremor eller svår trötthet. (7 kommentarer)

Det stora hiatusbråcket – kräver stor uppmärksamhet och respekt

Översikt 08 OKT 2018 Hiatushernia innebär att hela eller delar av magsäcken, eventuellt tillsammans med andra bukorgan, dislokeras upp i brösthålan via hiatus diaphragmaticus. Hög ålder och övervikt/fetma är riskfaktorer. ()

Prehospital blodtransfusion är en säker behandling

Rapport 03 OKT 2018 Tidiga och korrekta transfusioner vid stor blödning är avgörande för överlevnad. Ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen är den första prehospitala läkarbemannade enhet i Sverige som rutinmässigt kan ge blod prehospitalt. ()

Sju procent av cancerfallen hade »missats« vid kolonundersökning

Originalstudie 03 OKT 2018 En observationsstudie i Västerbottens län visar att frekvensen av kolorektal cancer som missas vid kolonundersökningar är relativt låg. Studien belyser dock vikten av att utföra högkvalitativ koloskopi i väl rengjord tarm och att vara uppmärksam på ockult gastrointestinal blödning. ()

Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling

Översikt 02 OKT 2018 Kemisk ögonfrätskada är ett synhotande tillstånd. Vid en inträffad skada är den fortsatta akuta handläggningen avgörande för prognosen på både kort och lång sikt. Omedelbar ögonspolning redan på olycksplatsen är av störst betydelse följt av snabb transport till närmaste vårdinrättning. ()

Viktigt vara medveten om att kikhosta förekommer

Fallbeskrivning 25 SEP 2018 Profylaktisk behandling mot kikhosta hos spädbarn yngre än 6 månader bör påbörjas redan vid misstanke om att de smittats och utan att invänta provsvar. ()

Endoskopisk submukosadissektion en effektiv och säker metod vid neoplasi i matstrupen

Översikt 24 SEP 2018 Endoskopisk submukosadissektion möjliggör en bloc-resektion av tidig gastrointestinal neoplasi som har låg risk för malignitet. I den här artikeln beskrivs för första gången från Skandinavien implementering och resultat av endoskopisk submukosadissektion som behandling av neoplasi i matstrupen.  ()

Tidig diagnos och behandling med gallsyra avgörande vid cerebrotendinös xantomatos

Fallbeskrivning 20 SEP 2018 Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter. ()

För en jämlik och integrerad vård

Temainledning 17 SEP 2018 Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.