Annons
Annons Annons

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Nya rön 17 NOV 2017 Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer.

Samband mellan diabetes och skillnader i behandling av demens

bild

Nya rön 16 NOV 2017 Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal.

Annons Annons

Statistiska modeller kunde förutsäga risker för bäckenbottenbesvär

bild

Nya rön 16 NOV 2017 De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården.

Nya regimer för peritonealdialys kunde minska glukosupptaget

bild

Nya rön 15 NOV 2017 Datorsimuleringar visade att glukosabsorptionen vid automatiserad peritonealdialys kunde minskas avsevärt och behandlingstiden kortas med hjälp av något högre dialysatflöden och nya så kallade bimodala behandlingsregimer. 

bild

Ländryggsröntgen ger falsk säkerhet och ringa nytta för patienten

Översikt 14 NOV 2017 År 2016 utfördes drygt 140 000 röntgenundersökningar av ländryggrad i Sverige till ytterst ringa nytta men till en kostnad av ca 85 miljoner kronor. Röntgen av ländryggrad bör ersättas med MRT och DT som primärmetod när bilddiagnostik av »ont i ryggen« är indicerad. (9 kommentarer)

Undersökningar utan värde är ett problem i vården

bild

Medicinsk kommentar 14 NOV 2017 Medicinsk och teknisk utveckling medför ibland att åtgärder och test spelat ut sin roll. Röntgenundersökning av ländryggen ger sällan värde för patienten. Validerade riktlinjer för när och hur ländryggen ska undersökas med avbildande metoder bör följas. (1 kommentar)

Vård i samråd

Reflexion 14 NOV 2017 »Vi har ingen aning om vad som ligger bakom patientens val, och det vore ett övergrepp att inte ta hänsyn till patientens autonomi.«  

Inga bevis för att inflammatorisk tarmsjukdom är lindrigare hos äldre

Nya rön 14 NOV 2017 Inga bevis hittades för att inflammatorisk tarmsjukdom skulle ha ett lindrigare sjukdomsförlopp hos äldre, och det fanns stora skillnader i behandling av patienter i olika åldersgrupper, enligt en registerstudie. ()

Ingen nytta med intensiv blodtrycksbehandling vid primärprevention

Nya rön 13 NOV 2017 Metaanalyser av randomiserade studier visade att sänkt målblodtryck sannolikt inte leder till bättre utfall. Undantaget är patienter med etablerad kranskärlssjukdom. (1 kommentar)

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Översikt 13 NOV 2017 Lipödem är en smärtsam sjukdom som drabbar kvinnor mellan puberteten och menopausen genom en fettansamling subkutant i framför allt de nedre extremiteterna, men som framgångsrikt kan behandlas med fettsugning. ()

Annons Annons

Bättre bildkvalitet med iterativa metoder än med traditionell metod

Nya rön 10 NOV 2017 Med hjälp av iterativa metoder för att rekonstruera datortomografiska bilder kunde stråldosen vid DT-buk på barn sänkas med 32 procent utan att försämra bildkvaliteten. ()

Tidsbrist största hindret för att utföra basal läke­medelsgenomgång

Originalstudie 10 NOV 2017 I Region Skåne innebär »Skånemodellen« att alla läkemedelsbehandlade patienter över 65 års ålder ska erbjudas läkemedelsgenomgång. För att läkemedelsgenomgångarna ska kunna öka i omfattning och kvalitet behöver utbildning i ämnet ges regelbundet till förskrivare, och mer tid behöver avsättas för läkarbesök.  ()

5 frågor till Sara Modig

Författarintervjun 10 NOV 2017 Sara Modig, med dr, distriktsläkare och äldregeneral på uppdrag av Läkemedels­rådet i Region Skåne, har skrivit en artikel om basala läkemedelsgenomgångar tillsammans med ST-läkare Lina Nyhlén. ()

Psykisk ohälsa, radikalisering och terrorism

Översikt 09 NOV 2017 Forskningsresultat om samband mellan radikalisering, terrorism och psykisk ohälsa kan ännu inte användas som underlag för beslut om ändrade rutiner eller behandlingsmetoder i klinisk psykiatrisk verksamhet. Radikaliserade individer med behandlingsbara psykiska symtom ska erbjudas behandling. Det är avgörande för om psykiatrins kompetens och resurser ska komma till nytta i sjukvårdens arbete mot våldsbejakande extremism. ()

Annons Annons

»Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«

Medicinsk kommentar 09 NOV 2017 Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende. (1 kommentar)

Samband mellan stegrade troponiner, bröstsmärta och ökad risk att dö

Nya rön 09 NOV 2017 Hos patienter med bröstmärta var stabilt förhöjda troponinvärden, redan på nivåer som anses som normala, förenliga med en kraftigt ökad risk för död, hjärtsvikt och hjärtinfarkt, enligt en svensk studie i Journal of the American College of Cardiology. (2 kommentarer)

Vad betyder en ursäkt?

Reflexion 08 NOV 2017 »En säker verk­samhet vill att medarbetarna berättar vad de vet.« ()

Komplikationsrisk hos gravida med astma påverkades inte av släktskap

Nya rön 08 NOV 2017 Vid analys av kusin- och syskonkontroller sågs att riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning kvarstod hos gravida med astma, enligt en registerstudie. ()

Vid klåda, tänk alltid på skabb!

Översikt 08 NOV 2017 Skabb är en i många fall svårdiagnostiserad och för patienten påtagligt besvärande sjukdom som kräver en hög grad av misstänksamhet och envishet hos utredande läkare. (2 kommentarer)

5 frågor till Pontus Jonsson

Författarintervjun 08 NOV 2017 Pontus Jonsson, ST-läkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, är en av författarna till en översiktsartikel om skabb. ()

Register för nya läkemedel i cancervården ger värdefull hjälp

Rapport 07 NOV 2017 Nya cancerläkemedel ger nya behandlingsmöjligheter för tumörsjukdomar. I många fall sker dock godkännande innan en optimal dokumentation erhållits. Ett av professionen initierat läkemedelsregister visar på möjligheten att erhålla en bra bild av nya läkemedels användning i rutinverksamheten som stöd i arbetet för vårdgivare, myndigheter, industri och inte minst för patienter. ()

Pulmonell metastasektomi bör sättas under luppen

Medicinsk kommentar 03 NOV 2017 Pulmonell metastasektomi för solitär lungmetastas är i dag accepterad klinisk praxis. De solitära metastaser som uppfyller operations­krite­rierna är starkt selekterade från den mindre aggressiva delen av tumörspektrumet. Överlevnadseffekten beror därför på selektion och inte på den kirurgiska behandlingen.  ()

Samband mellan sulfasalazin-inducerad agranulocytos och HLA-typer

Nya rön 03 NOV 2017 Hos bärare av vissa HLA-typer bör man överväga alternativa behandlingar eller, där detta inte är möjligt, planera för täta kontroller av neutrofila granulocyter, skriver författarna. ()

Misstänkt kardiell bröstsmärta på akuten

Medicinens ABC 02 NOV 2017 Bröstsmärta står för cirka 5 procent av alla akutbesök och kan orsakas av ett flertal olika tillstånd. En strukturerad handläggning kan sannolikt bidra till minskad belastning på sjukhusets vårdavdelningar och förhindra onödiga utredningar. (2 kommentarer)

Svenska gränsvärden för bedömning av kognitiv nedsättning framtagna

Nya rön 01 NOV 2017 Svenska normativa data och en kalkylator för att bedöma en individs kognitiva svikt med hjälp av verktyget Montreal cognitive assessment (MoCA) har tagits fram. (1 kommentar)

Inflammation och ateroskleros – sista pusselbiten är på plats

Medicinsk kommentar 30 OKT 2017 Inflammation är inte bara en markör vid ateroskleros, utan en aktiv del av patogenesen. Fynd från studien CANTOS har visat att man genom att behandla inflammation (med en monoklonal antikropp mot interleukin-1-beta) också uppnådde kardiovaskulär prevention.  (3 kommentarer)

Barn med DCD »kom i kapp« med sensomotorisk terapi

Nya rön 30 OKT 2017 Barn med DCD (developmental coordination disorder) som fick sensomotorisk terapi kom i kapp barn utan några kända funktionsvariationer vad gäller sensomotoriska färdigheter. Det visade en studie från rörelseskolan Vestibularis i Kalmar. ()

Psoriasis är en hudsjukdom med många ansikten

Temaartikel 27 OKT 2017 Psoriasis är en vanlig hudsjukdom med olika kliniska varianter. Den yttersta orsaken är ännu okänd, men ärftligheten är stark. Aktuell forskning har gett ny kunskap som banat väg för ny och effektiv behandling. Psoriasis är förknippad med betydande samsjuklighet. ()

Tranexamsyra kopplad till lägre dödlighet vid postpartumblödning

Nya rön 26 OKT 2017 Tranexamsyra kan ges redan tidigt i förloppet vid postpartumblödning, och det kan ske utan ökad risk för tromboembolisk komplikation vid doser upp till 2 gram intravenöst. Det är två slutsatser som kan dras av den globala multicenterstudien WOMAN Trial. ()

Kufflös larynxmask kan minska risker vid neonatal återupplivning

Nya rön 26 OKT 2017 Kufflös larynxmask är säker och effektiv vid neonatal återupplivning utförd av mindre erfaren personal utan tillgång till avancerad hjärt–lungräddning, enligt författarna till en randomiserad kontrollerad fas 2-studie. ()

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.