Annons Annons
Annons Annons

»Realistisk sjukvård« lanseras i Skottland

Reflexion 23 JAN 2018 »… att inte fråga patienten 'what is the matter with you?’ utan ’what matters to you?’«

Falskt förhöjd kreatininnivå orsakades av M-komponent

Fallbeskrivning 23 JAN 2018 Välkända orsaker till analytisk interferens inkluderar hemolys, hyperbilirubinemi och lipemi i provet. Mer svårupptäckt interferens kan orsakas av så kallade heterofila antikroppar.

Annons Annons

5 frågor till Ivar Tjernberg

bild

Författarintervjun 23 JAN 2018 Ivar Tjernberg är en av författarna till en fallbeskrivning där analytisk interferens gav upphov till ett falskt förhöjt kreatininvärde orsakat av en M-komponent.

Hälsoutvecklingen i Stockholm bättre än i övriga landet

bild

Rapport 22 JAN 2018 En jämförande analys av hälsoläget i Stockholm och övriga Sverige har gjorts utifrån det globala sjukdomsbördeprojektet. Sjukdomsbördan domineras av smärta i ländrygg och nacke samt ischemisk hjärtsjukdom. Hälsoutvecklingen har varit bättre i Stockholms län sedan 1990, men även i övriga landet har det skett en förbättring.  (1 kommentar)

bild

Brett samhällsfokus krävs för att förstå hälsoojämlikheter

Medicinsk kommentar 22 JAN 2018 Förståelsen av hälsoojämlikheter kräver att man värnar om och utvecklar epidemiologisk kompetens och tar ett brett perspektiv på hälsans sociala bestämningsfaktorer.

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika

bild

Nya rön 22 JAN 2018 Mellan 2008 och 2013 minskade både läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner inom primärvården. Följsamheten till riktlinjer för akut mediaotit och akut tonsillit förbättrades, men samtidigt ökade skillnaden i förskrivning mellan olika vårdcentraler. Det visar en avhandling.

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

bild

Nya rön 19 JAN 2018 Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie.

ABC om Förmaksflimmer på akuten

bild

Medicinens ABC 18 JAN 2018 Tidig antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer är viktigt då det minskar morbiditet och mortalitet. En snabb, effektiv och bra behandling på akuten bidrar till bättre livskvalitet för patienten.

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos Uppåt 4 procent av alla EKG-registeringar är felkopplade

bild

Översikt 17 JAN 2018 Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten. (1 kommentar)

5 frågor till Thomas Lindow

bild

Författarintervjun 17 JAN 2018 Thomas Lindow har tillsammans med Olle Pahlm skrivit en artikel om felkopplingar av EKG. I en tabell i artikeln sammanfattar de ledtrådar för att upptäcka felkopplingar.

Tidig infektionskonsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

bild

Originalstudie 16 JAN 2018 Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade.

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus

bild

Medicinsk kommentar 16 JAN 2018 Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag.

Traditioner, broderier … och att tänka nytt

Reflexion 16 JAN 2018 »Jag tror det är helt avgörande för sjukvårdens utveckling och vår förmåga att möta morgondagens utmaningar att vi förmår utmana gårdagen.«

Goda resultat när akutläkare diagnostiserade djup ventrombos

Originalstudie 15 JAN 2018 Resultatetet i pilotstudien överensstämmer med tidigare internationella studier och stödjer uppfattningen att med kort och strukturerad utbildning kan akutläkare utföra enkel DVT-diagnostik. (3 kommentarer)

bild

Långvarigt Trendelenburgs läge kan orsaka ögonskador

Medicinsk kommentar 15 JAN 2018 Trendelenburgs läge med huvudändan sänkt används rutinmässigt vid robotassi­sterad kirurgi i bäckenet. Detta operationsläge i kombination med bland annat högt intra­abdominellt tryck och långvarig operation kan öka risken för akut ischemisk nervus opticus-skada. 

Mässlingsvaccin kan ges vid 6 månaders ålder i särskilda fall

Medicinsk kommentar 12 JAN 2018 MPR (mässling–påssjuka–röda hund)-­vaccin kan ges utanför godkänd indikation (off label) från 6 månaders ålder vid mässlingsutbrott eller vid resa till område med utbrott, enligt en litteraturgenomgång. ()

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Nya rön 12 JAN 2018 Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare. (2 kommentarer)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

Nya rön 10 JAN 2018 System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat. ()

Annons Annons

Landstingsvalet i oförtjänt medieskugga

Reflexion 09 JAN 2018 »Det är ju faktiskt där flertalet av de praktiska besluten inom hälso- och sjukvården fattas.«   ()

Gastrisk bypass fyller 50 år

Medicinsk kommentar 09 JAN 2018 Gastrisk bypass har utförts sedan 1967. Operationen kom att bli den första framgångsrika behandlingen mot fetma, och med tiden har den radikalt förändrat vetenskapens syn på både fetma och diabetes. ()

Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi

Översikt 09 JAN 2018 Varje år genomgår 6 800 patienter i Sverige obesitaskirurgi, vilket senare medför en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen. En expertgrupp har tagit fram riktlinjer för postoperativ kosttillskottsbehandling, monitorering och tidsschema för uppföljning genom att granska och jämföra ett flertal internationella riktlinjer. (1 kommentar)

Spontan pneumomediastinum ovanlig orsak till akut bröstsmärta

Fallbeskrivning 04 JAN 2018 Spontan pneumomediastinum är en ovanlig sjukdom som orsakas av att alveoli i anslutning till mediastinum rupturerar på grund av tryckskillnader. Tillståndet är godartat och kräver som regel inte specifik behandling. (4 kommentarer)

Annons Annons

5 frågor till Bodil Jönsson

Författarintervjun 03 JAN 2018 Bodil Jönsson och medförfattare har skrivit en artikel om vad PCR för tbc-diagnostik är bra och dålig på. ()

Tbc kan påvisas med PCR – men bara i direktpositiva luftvägsprov

Översikt 03 JAN 2018 PCR-diagnostik fungerar väl på direktpositiva luftvägsprov men otillfredsställande på direktnegativa från såväl luftvägar som övriga lokaler. PCR kan inte heller användas för att bedöma behandlingsresultat, påvisa återfall eller för att utesluta tbc. ()

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

Nya rön 03 JAN 2018 För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling. ()

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

Nya rön 02 JAN 2018 I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Nya rön 29 DEC 2017 Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys. ()

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 27 DEC 2017 Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Genterapi – från idé till verklighet

Översikt 20 DEC 2017 Genterapi som koncept introducerades för 45 år sedan, men det är de senaste 5–10 åren som behandlingar blivit framgångsrika. Observationstiden för de flesta är i nuläget dock kort, och det är viktigt att fortsatt vara observant. ()

Året som gått, året som väntar

Reflexion 19 DEC 2017 »Detta har vi belyst i Läkartidningen, bland annat tack vare många bra bidrag från er läsare!« ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.