Annons
Annons
Annons Annons

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas på bred front

bild

Medicinsk kommentar 16 SEP 2019 Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv.

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Översikt 16 SEP 2019 Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför. 

Annons Annons

Spontan krans­kärlsdissektion och akut koronart syndrom i peri­partumperioden

Fallbeskrivning 13 SEP 2019 Spontan kranskärlsdissektion är en underdiagnostiserad orsak till akut koronart syndrom. Diagnosen ska misstänkas vid avsaknad av riskfaktorer för kranskärlssjukdom, framför allt hos kvinnor före och efter förlossning.

Brister i utfärdande av dödsorsaksintyg Stort mörkertal av dödliga fallolyckor

bild

Originalstudie 10 SEP 2019 Antalet dödliga fallolyckor är avsevärt högre än vad som rapporteras, 1 665 i stället för 1 019 för år 2016. Ansvarig läkare har oftast inte uppfattat dödsfallet som en olyckshändelse, och det råder stor okunskap bland läkare om hur man fyller i dödsorsaksintyg på rätt sätt.

Genetiska test inte så enkla att tolka

Reflexion 10 SEP 2019 »Marknaden för allehanda kommersiella och för allmänheten tillgängliga hälsotest kommer att öka kraftigt i framtiden.«

4 frågor till Brita Zilg

bild

Författarintervjun 10 SEP 2019 Brita Zilg, rättsläkare, har till­­sammans med läkarstudenten Gustav Wärn gjort en studie kring utfärdande av dödsorsaksintyg. 

bild

Mindfulness för att förebygga utbrändhet i sjukvården

Medicinsk kommentar 09 SEP 2019 Stress och utmattning är ett växande problem i läkarkåren. Medveten närvaro, mindfulness, i andning och kroppen ökar fokus och ger återhämtning. Medkänsla kan generera positiva känslor som antidot mot empatitrötthet.

Från foster till framtida hälsa

bild

Rapport 09 SEP 2019 I Sydasien är undernäring hos mödrar och barn vanligt, med ökad risk för framtida ohälsa. I MINIMat-studien i Bangladesh randomiserades 4 436 gravida kvinnor till olika tidpunkter för start av kostsupplementering och tillskott av multipla mikro­näringsämnen eller järn–folsyra. Interventionerna halverade spädbarnsdödligheten och förbättrade barnens tillväxt och metabola markörer.

Hjärtats arbetsminne har trolig koppling till långt QT-syndrom

bild

Översikt 05 SEP 2019 Långt QT-syndrom (LQTS) beror oftast på funktionsrubbningar i jonkanalproteiner som deltar i regleringen av hjärtat arbetsminne. Kunskaper om detta kan därför få betydelse för individualiserad behandling vid asymtomatiskt LQTS.

bild

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Nya rön 03 SEP 2019 Risken för våldsamma fullbordade självmord ökade markant vid bristande följsamhet till antipsykotiska läkemedel. Det visar en studie som på individnivå jämfört tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska data i den svenska befolkningen. (5 kommentarer)

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

bild

Nya rön 30 AUG 2019 En avhandling ger ny kunskap om andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter. Resultaten förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt.

Sammanhållet lärande livet igenom

bild

Temainledning 27 AUG 2019 Genom satsningar på bland annat den nya läkarutbildningen finns nu möjlighet att arbeta för ett kontinuerligt livslångt lärande för alla läkare.

bild

Fortbildningen sedd ur ett allmänmedicinskt perspektiv

Temaartikel 27 AUG 2019 Egen reflektion i vardagen och kollegial dialog är väsentliga för läkares professionella utveckling. Fortbildningsaktiviteter bör utgå från en utbildningsplan, och pedagogiken bör vara problembaserad. Återkommande kollegiala diskussionstillfällen i små grupper (FQ-grupper) rekommenderas.

Nationella kurser och specialist­examen i obstetrik och gynekologi

bild

Temaartikel 27 AUG 2019 För att förbättra utbildningen för ST-läkare beslöt Svensk förening för obstetrik och gynekologi att göra egna kurser. Föreningen erbjuder också varje år sedan 1992 en specialistexamen på tre dagar.

Dags att lyssna på professionen

Reflexion 27 AUG 2019 »Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.«

6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av

Temaartikel 27 AUG 2019 En enkät till ST-läkare inom BUP med 48 procents svarsfrekvens visade att runt 60 procent av ST-läkarna var tveksamma till att fortsätta eller hade bestämt sig för att sluta inom BUP. Upplevelsen av brist på effektiva psykologiska behandlingsmetoder och låg autonomi på arbetsplatsen predicerade potentiellt avhopp. (2 kommentarer)

5 frågor till Cecilia Escher

Författarintervjun 26 AUG 2019 Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet. ()

Stöd finns för att fortbildning kan förbättra patientrelaterade utfall

Temaartikel 26 AUG 2019 Bäst evidens har samlade interventioner där rutiner/riktlinjer/färdigheter lärs ut och sedan tränas i de team där de ska användas. ()

Annons Annons

Starten på det yrkeslivslånga lärandet som läkare

Temaartikel 26 AUG 2019 Utbildningen fram till behörighet utgör den första fasen av det yrkeslivslånga lärandet för läkare. Den nya grundutbildningen fastställer och förkortar utbildningstiden till behörighet samtidigt som ansvaret för måluppfyllelsen tydliggörs och utbildningen blir internationellt harmoniserad. ()

Livslångt lärande i Europa och Sverige

Temaartikel 26 AUG 2019 Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer. I Sverige har både Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur fortbildningen kan utföras med hög kvalitet. ()

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten?

Medicinsk kommentar 23 AUG 2019 Såväl gallgångssten som endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) kan orsaka ikterus, pankreatit och kolangit. Det är oklart vad som på sikt är farligast, obehandlad asymtomatisk gallgångssten eller ERCP. Tre retrospektiva studier har funnit ökad risk för ERCP-orsakade komplikationer vid behandling av asymtomatisk gallgångssten jämfört med symtomatisk. (2 kommentarer)

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Nya rön 22 AUG 2019 Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Annons Annons

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Nya rön 16 AUG 2019 Insatser i östra Kongo är troligen avgörande för att eliminera kolera nationellt. Det är en slutsats av författarna till en artikel i tidskriften Emerging infectuous diseases. ()

Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd – diagnostisk utmaning

Fallbeskrivning 14 AUG 2019 Termen NMO (neuromyelitis optica) har ersatts med termen NMOSD (neuromyelitis optica-spektrumtillstånd) enligt nya diagnostiska kriterier. NMOSD bör övervägas som differentialdiagnos vid fall av refraktär hicka/kräkningar utan gastroenterologisk förklaring och bör utredas skyndsamt med MR av hjärnan. ()

Relationer viktiga för förtroendet i vården

Reflexion 13 AUG 2019 »Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.« ()

Apparatdetekterad förmaks­­takykardi ökar risken för stroke

Översikt 13 AUG 2019 Hos många patienter med pacemaker eller intern kardiell defibrillator ses förmakstakykardi utan kliniskt förmaksflimmer. Förmakstakykardi med duration ≥5 minuter ökar risken för ischemisk stroke. Ännu finns inga riktlinjer för antikoagulantiabehandling, men europeiska rekommendationer ger vägledning. ()

Handläggning av malaria – ur ett svenskt perspektiv

Översikt 12 AUG 2019 Malaria är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige. Men det potentiellt allvarliga förloppet föranleder hög medvetenhet inom sjukvården om att tänka på malaria vid feber efter tropisk vistelse. ()

5 frågor till Johan Ljungberg

Författarintervjun 12 AUG 2019 Johan Ljungberg, specialistläkare, infektionskliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av malaria i Sverige. ()

Civil–militär samverkan behövs för att klara masskadelägen

Medicinsk kommentar 09 AUG 2019 Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har medfört förändrade krav på den svenska försvarsförmågan och ett behov av att Sverige upprättar ett modernt totalförsvar. ()

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

Nya rön 08 AUG 2019 I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.