Annons
Annons
Annons Annons
bild

Tidig diagnos och behandling med gallsyra avgörande vid cerebrotendinös xantomatos

Fallbeskrivning 20 SEP 2018 Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter.

Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt

bild

Nya rön 20 SEP 2018 I en avhandling visas att snusanvändning var förknippad med högre risk för hjärtsvikt, och risken ökade ju mer man snusade. Man såg också att snusstopp efter hjärtinfarkt var förknippat med en nästan halverad dödlighet under en i genomsnitt drygt 2 år lång studietid.

Annons

Viktigt mota effekterna av postpartum­depression Psykologisk behandling med KBT är effektiv för både mamma och barn

bild

Medicinsk kommentar 18 SEP 2018 Långvarig postpartumdepression ger ökad risk för negativa effekter på barnets utveckling. Psykologisk behandling av mammans depression under hela spädbarnsåret är effektiv för både mamma och barn. Lättillgänglig behandling som är anpassad för nyblivna mammor och följer viktiga utvecklingssteg för barnet tycks vara avgörande. (1 kommentar)

Tre bra saker – kan det vara så enkelt?

Reflexion 18 SEP 2018 »Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lät­tare att nå balans.«

Bröstbevarande kirurgi med strålning gav bättre överlevnad än mastektomi

bild

Nya rön 18 SEP 2018 I en svensk kohortstudie undersöktes överlevnad och återfallsrisk hos patienter opererade med bröstbevarande kirurgi och efterföljande radioterapi jämfört med patienter som genomgick mastektomi. (1 kommentar)

För en jämlik och integrerad vård

bild

Temainledning 17 SEP 2018 Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger.

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige Evidensbaserad modell kan förbättra samverkan mellan primärvård och psykiatri

Temaartikel 17 SEP 2018 Det finns en forskningsbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård – »collaborative care model«. Ett arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige planeras.

Psykisk ohälsa och cancervård – ett bättre samarbete behövs för jämlik vård

bild

Temaartikel 17 SEP 2018 Det har gått sju år sedan Socialstyrelsens rapport om överdödlighet i cancer bland psykiskt sjuka gavs ut. Fortfarande har cancerpatienter med psykisk ohälsa sämre möjligheter att överleva. Här beskrivs möjliga orsaker, och vad som kan göras för att minska denna överdödlighet. 

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom

bild

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar. Ogynnsamma levnadsvanor, metabola bieffekter av psykofarmaka, kognitiv nedsättning och suboptimal organisation av hälso- och sjukvården är bidragande faktorer. (3 kommentarer)

bild

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete Obstetrik och psykiatri i samverkan kan leda till minskade risker för mor och barn

Temaartikel 17 SEP 2018 Psykisk ohälsa i samband med graviditet och under spädbarnsperioden är vanligt och har negativa konsekvenser för mor, barn och familj. Ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till minskade risker för mor och barn.

Multiprofessionella epilepsiteam med psykiatrisk kompetens Samarbete ger förutsättningar för kvalitet och effektivitet i vården

Temaartikel 17 SEP 2018 Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom där psykiatrisk komorbiditet är vanlig och ofta förblir obehandlad. Multiprofessionella epilepsiteam krävs för att kunna möta behov och adekvat hjälpa epilepsipatienter med komplexa svårigheter.

Konsultation–liasionpsykiatri för integration somatik och psykiatri I framtidens personcentrerade vård måste psykiatri, psykologi och somatik samverka

Temaartikel 17 SEP 2018 Konsultationspsykiatri är ett väletablerat begrepp för psykiatriska insatser på begäran av somatisk sjukvård. Vid liaisonpsykiatri sker arbetet i team tillsammans med somatiken och är proaktivt. Evidensen för att konsultation–liaisonpsykiatri är både kliniskt och kostnadsmässigt effektiv har ökat betydligt på senare år. (2 kommentarer)

Funktionella somatiska symtom kräver biopsykosocial kompetens Organiserade team ger bättre vårdresultat – en vändpunkt kan vara att patient och läkare kan enas om en förklaringsmodell

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med funktionella somatiska symtom är vanliga inom många specialiteter och uppfattas ofta som svåra att hjälpa. Evidensbaserade metoder för utredning och behandling finns, men är dåligt implementerade i svensk sjukvård. En sjukdomsmodell som tar hänsyn till både biologiska, psykiska och sociala förhållanden behövs. (2 kommentarer)

5 frågor till Carl Sjöström

bild

Författarintervjun 17 SEP 2018 Carl Sjöström, överläkare, har skrivit en artikel om funktionella somatiska symtom i veckans tema.

Ökning av självmord i USA

bild

Nya rön 17 SEP 2018 Självmordsincidensen minskar i de allra flesta OECD-länder, men inte i USA, där incidensen har ökat med 25,4 procent från 1999 till 2016, visar en ny studie. Av de självmord som ingick i studien genomfördes 48,5 procent med skjutvapen. (2 kommentarer)

Mekanisk aortaklaffprotes gav bättre överlevnad än biologisk

Nya rön 14 SEP 2018 I en avhandling undersöktes mortalitet och morbiditet efter kirurgiskt aortaklaffbyte med olika typer av klaffproteser. Resultaten kan direkt implementeras i den kliniska vardagen när det gäller att välja rätt klaffprotes till rätt patient. ()

Ökad frakturrisk efter gastrisk bypass

Nya rön 13 SEP 2018 Gastrisk bypass-kirurgi var associerad med en ökad frakturrisk både hos patienter med och utan diabetes. Risken för fallskada var också ökad efter gastrisk bypass-kirurgi. Det visar en stor svensk retrospektiv kohortstudie. ()

Hyperkalcemi vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism

Nya rön 13 SEP 2018 Hyperkalcemi, och inte sällan hypokalcemi, är vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism. Det visar en avhandling som alltså tydligt bekräftar korrelationen mellan litiumbehandling hos bipolära patienter och utvecklingen av hyperkalcemi. ()

Annons Annons

ARFID: restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång

Översikt 12 SEP 2018 ARFID (av engelskans avoidant/restrictive food intake disorder) kännetecknas av undvikande av mat utan typiska ätstörningstankar, med påföljande undervikt, undernäring eller behov av näringstillförsel via sond. Forskning pekar på att sedvanlig etablerad – och individanpassad – ätstörningsbehandling kan vara av godo också vid ARFID. ()

Ett gott arbetsklimat behöver återställas

Reflexion 11 SEP 2018 »Den stora andel medarbetare som nu lämnar sin arbetsplats … talar för att trivseln blivit sämre.« ()

Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för behandling av hudmetastaser

Översikt 11 SEP 2018 Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för att behandla hudmetastaser. Behandlingen kan göras i tidigare opererat, strålbehandlat och/eller perfusionsbehandlat område. Elektrokemoterapi är sannolikt en underutnyttjad behandlingsmetod i Sverige. ()

5 frågor till Max Levin

Författarintervjun 11 SEP 2018 Max Levin, docent och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans med Fredrik Landström skrivit en översiktsartikel om elektrokemoterapi. ()

Annons Annons

Fler medvetslösa patienter bör intuberas för säkrad luftväg

Originalstudie 07 SEP 2018 Det finns en förbättringspotential vad gäller omhändertagandet av akut medvetslösa patienter. Fler patienter bör intuberas och fler bör vårdas på IVA för att möjliggöra bättre prognostisering. Det finns även en förbättringspotential när det gäller att uppmärksamma möjliga donatorer på IVA. (1 kommentar)

Ökad risk för MRSA och tarminfektion hos individer med misstänkt penicillinallergi

Nya rön 06 SEP 2018 Penicillinallergi är den vanligaste uppgivna läkemedelsöverkänsligheten, men över 90 procent tolererar penicillin vid efterföljande testning. En brittisk studie som kartlagt konsekvenserna av en journalförd penicillinallergi utifrån ett folkhälsoperspektiv visade att individer med misstänkt penicillinallergi hade knappt 70 procent ökad risk för MRSA-infektion och drygt 25 procent ökad risk för Clostridium difficile-infektion. ()

Erytrocyter orsakar kärlskada vid typ 2-diabetes

Nya rön 04 SEP 2018 En studie visar på en tidigare okänd mekanism bakom kärl- och hjärtmuskelskada vid typ 2-diabetes, där skadan orsakas av förändrad erytrocytfunktion. Resultaten banar väg för nya behandlingsmöjligheter i syfte att begränsa hjärt–kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes. ()

Svenska läkare höll fast vid tyskan in på 1940-talet

Nya rön 03 SEP 2018 En studie som undersökt tyskans trender som vetenskapsspråk bland svenska läkare under första hälften av 1900-talet visar att tyskan länge var det mest populära artikelspråket. Ett tydligt trendbrott kom dock 1943 – tyskan försvann nästan helt inom några år och ersattes av engelskan. ()

Njurtransplantation bästa behandlingen vid svår njursvikt

Nya rön 31 AUG 2018 Njurtransplantation i jämförelse med dialys medför stora vinster för patienten och samhället i form av ökad produktivitet. Det visar en registerstudie som utgått från Svenskt njurregister. ()

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning

Reflexion 28 AUG 2018 »Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.« (1 kommentar)

Låg socioekonomisk status riskfaktor för rupturerat abdominellt aortaaneurysm

Nya rön 28 AUG 2018 Det finns en tydlig association mellan låg socioekonomisk position och rupturerat abdominellt aortaaneurysm, liksom sämre överlevnad efter behandling. Det visar en nationell studie på alla individer med diagnosen intakt eller rupturerat abdominellt aortaaneurysm under 2001–2015. ()

Tyreotoxisk kris maskerades av ketoacidos

Fallbeskrivning 27 AUG 2018 En tidigare frisk 37-årig man insjuknade i en tyreotoxisk kris och diabetisk ketoacidos. Kombinationen är mycket ovanlig och kan försvåra diagnostiken då ketoacidosen sannolikt döljer det för tyreotoxisk kris typiska symtomet feber. (1 kommentar)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.