Annons
Annons
Annons Annons

Bristande hälsolitteracitet var vanlig hos dagkirurgipatienter

bild

Nya rön 24 MAJ 2018 Många patienter som blir utskrivna till hemmet efter en dagoperation har svårt eller till och med mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information. Det visar en studie som undersökt relationen mellan hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning respektive livskvalitet.

Ekokardiografiska tecken på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes

bild

Nya rön 23 MAJ 2018 Den ökade risken för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes manifesterar sig i påverkad hjärtfunktion redan före kliniska symtom. Det visas i en avhandling som undersökt hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes.

Annons Annons

Begränsad risk att läkemedel för ADHD, depression eller psykos ger epileptiska anfall

Temaartikel 22 MAJ 2018 Det är vanligt med autism, ADHD och psykiska sjukdomar hos personer med epilepsi, men det finns en utbredd oro för att läkemedel som används vid dessa tillstånd ska försämra anfallskontrollen. 

Andra behandlingsalternativ vid svårbehandlad epilepsi

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 För personer med läkemedelsresistent epilepsi och som inte är kandidater för epilepsikirurgi kan det bli aktuellt med andra behandlingsmetoder, som vagusnervstimulering och ketogen diet.

Svensk sjukvård är bra

Reflexion 22 MAJ 2018 »… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«  

Status epilepticus hos barn och vuxna

Temaartikel 22 MAJ 2018 Status epilepticus är ett tillstånd med långvariga eller tätt återkommande epileptiska anfall. Den allvarligaste formen är konvulsivt (tonisk-kloniskt) status epilepticus. Etiologisk utredning är av avgörande betydelse vid alla former av status epilepticus. Effektiv behandling och utredning förutsätter en välorganiserad vårdkedja och multidisciplinärt samarbete.

Hälften är långsiktigt fria från anfall efter epilepsikirurgi

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Personer med läkemedelsresistent epilepsi bör remitteras till epilepsiteam för utredning. Ungefär hälften av dem som opereras blir anfallsfria på längre sikt, med bättre resultat för dem som opererats för välavgränsade lesioner.

4 frågor till Anna Edelvik

bild

Författarintervjun 22 MAJ 2018 Anna Edelvik, neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om epilepsikirurgi.

Läkemedelsbehandling av epilepsi: Många nya alternativ men måttliga framsteg

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Nya antiepileptika har möjliggjort en högre grad av individualisering, men behandlingen är fortfarande att betrakta som symtomatisk och syftar till att minska risken för anfall. Inget talar för att dagens behandling påverkar den underliggande sjukdomsprocessen och »botar« epilepsin. 

Utredning av epileptiska anfall och misstänkt epilepsi

Temaartikel 22 MAJ 2018 Diagnostik av epileptiska anfall är beroende av god anamnes och vittnesbeskrivning. God kännedom om symtomen både vid olika anfallstyper och vid en rad differentialdiagnostiska tillstånd är viktigt. Feldiagnos är inte ovanligt, och öppenhet för att ompröva diagnosen behövs.

Epilepsi 2.0: Vad varje läkare bör veta

bild

Temainledning 22 MAJ 2018 Den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen, epilepsi, är en angelägenhet för alla läkare. Här får du uppdaterad kunskap vad gäller klassifikation, utredning, behandling med mera.

Nya reviderade klassifikationer av epilepsianfall och sjukdomstyp

Temaartikel 22 MAJ 2018 Varje sjukdom behöver enhetlig terminologi för att möjliggöra kommunikation och utveckling. Epilepsi, som är en mycket heterogen sjukdom avseende orsaker och uttryck, är inget undantag. Den internationella epilepsiorganisationen ILAE har nyligen publicerat tre viktiga dokument: ny klinisk definition av epilepsi, ny anfallsklassifikation och ny epilepsiklassifikation.

Epilepsins orsaker, förekomst och prognos

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Mellan 60 000–70 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi. Epilepsi kan både orsaka, och vara en följd av, andra sjukdomstillstånd. I den nya epilepsiklassifikationen har stor vikt lagts på att identifiera och klassificera orsaken bakom varje individs epilepsi. 

bild

Svårt att få brist på protein – för högt intag större risk

Medicinsk kommentar 21 MAJ 2018 Frågan om proteinbrist dyker ständigt upp, speciellt för vissa grupper, t ex kroppsbyggare och vegetarianer. Men vi behöver inte vara rädda för att få proteinbrist om vi äter lagom mängd mat, oavsett vilken kosttyp vi väljer. (4 kommentarer)

bild

Unga canceröverlevare upplevde negativ kroppsuppfattning och sexuell hälsa

Nya rön 18 MAJ 2018 En studie visar att unga kvinnliga och manliga canceröverlevare känner sig mindre attraktiva på grund av kroppsliga ärr och upplever lägre tillfredsställelse beträffande sexuell funktion än de jämförande kontrollerna.

Olika motiv till tvångsvård vid borderline

Nya rön 16 MAJ 2018 Psykiatrer har olika motiv till att tvångsvårda patienter med borderline-personlighetsstörning, visar en intervjustudie. Studiens resultat indikerar att psykiatrers personliga tolkningar och värderingar styr användandet av tvångsvård samt att samhälleliga förväntningar påverkade psykiatrerna till att tvångsvårda patienter mer än de tyckte var befogat. ()

Möjligt att identifiera patienter med diabetes typ 2 och hög komplikationsrisk

Nya rön 15 MAJ 2018 En avhandling visar att C-peptid och copeptin är potentiella biomarkörer som vid diagnos av diabetes typ 2 kan underlätta upptäckt av patienter med ökad risk för komplikationer. Intresset hos patienterna för komplikationsrisken varierade dock starkt mellan att vilja och att absolut inte vilja veta om det. ()

Viktigt observera tidig tillväxtavvikelse vid skattning av graviditetslängd

Nya rön 14 MAJ 2018 Skillnader mellan graviditetslängd skattad utifrån sista mens respektive ultraljud är kopplad till ökade risker under graviditet, förlossning och för det nyfödda barnet. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. (2 kommentarer)

Annons Annons

Nya tekniker för att övervaka och behandla arytmi vid hjärtsjukdom

Översikt 09 MAJ 2018 Arytmier är vanliga och leder ibland till allvarliga symtom, sjuklighet och dödlighet, men det finns i dag flera verksamma behandlingar som fortfarande till viss del underutnyttjas. I artikeln presenteras indikationer för olika elektriska apparater (devices) som bidrar till att återställa hjärtrytmen eller identifiera olika hjärtrytmrubbningar. ()

5 frågor till Christian Bjurman

Författarintervjun 09 MAJ 2018 Christian Bjurman, med dr och ST-läkare vid medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg, har tillsammans med kollegor har skrivit om tekniker för invasiv arytmi­övervakning och -behandling. ()

Överlevnaden ökar vid all cancer – men ojämlikheten kvarstår

Rapport 08 MAJ 2018 Nya data visar på kontinuerligt ökad överlevnad för de flesta analyserade cancerdiagnoser sedan 1990. Variationen är dock mycket stor, och de mest uttalade förbättringarna ses inte minst bland de tre stora tumör­sjukdomarna (bröst-, kolon- och prostatacancer), där samhället, industrin och forskningsorgan gjort de största investeringarna. (2 kommentarer)

Orättvis bild av svensk sjukvård

Reflexion 08 MAJ 2018 »Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …« ()

Annons Annons

Majoritet av läkarstudenterna har intresse för forskning visar enkät

Originalstudie 07 MAJ 2018 Hela 80 procent av läkarstudenter utan tidigare erfarenhet av forskning var intresserade av forskning, enligt en enkätstudie vid Sahlgrenska akademin. Tidsbrist, otillräcklig information och ett större intresse för kliniskt arbete angavs vara de största hindren för att börja forska. ()

Inget samband mellan veckodag för lungcancerkirurgi och överlevnad

Nya rön 04 MAJ 2018 I en nationell populationsbaserad registerstudie undersöktes om veckodag för lungkirurgi var associerat med överlevnad hos patienter med lungcancer. Inget kliniskt betydelsefullt samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad hittades. ()

Diagnoskriterier kan ha bidragit till överdiagnostik av spädbarnsmisshandel

Nya rön 03 MAJ 2018 Diagnoser för spädbarnsmisshandel i Sverige är starkt associerade till kriterierna för skakvåld/tillfogad skallskada, och det är inte uteslutet att incidensökningen som skett i Sverige under senare år beror på överdiagnostik. ()

Hydroxietylstärkelse kan komma att förbjudas

Medicinsk kommentar 02 MAJ 2018 Europeiska kommissionen förbjöd användning av den kolloida infusionsvätskan hydroxietylstärkelse (HES) vid sepsis och intensivvård redan 2013 men kan inom kort utvidga förbudet till all användning av HES. Diskussionen om kolloida vätskors roll för att öka blodvolymen bör nu utökas till att omfatta alla infusionsvätskors biverkningar. ()

Ny metod för att påvisa sannolikt skydd mot TBE

Nya rön 27 APR 2018 TBE-incidensen i Sverige har ökat kraftigt, men beträffande TBE-infektioner och skyddet av vaccinationer är situationen oklar. Därför har en metod utvecklats för att kunna studera detta.  ()

Lägre kvalitet i läkemedelsförskrivning vid kortare vårdtid

Nya rön 27 APR 2018 Patienter hade högre samsjuklighet och fler läkemedel, men färre läkemedelsförändringar och kortare vårdtid 2015 jämfört med 2005. Det visar en studie som undersökt läkemedelsförskrivning till äldre. ()

Bröstrekonstruktion med bukvävnad ledde inte till ökad risk för återfall i bröstcancer

Nya rön 26 APR 2018 I en studie visas att det inte föreligger ökad risk för bröstcancerrecidiv hos patienter som fått en bröstrekonstruktion med bukvävnad efter bröstcanceroperation. (1 kommentar)

Dags att minska användningen av antibiotika vid rosacea

Översikt 25 APR 2018 Rosacea är en av de vanligaste inflammatoriska hudsjukdomarna, med rodnad och utslag i ansiktet. Lokalbehandling är basen för behandling, och vid behov adderas tetracyklin. För att begränsa antibiotikaanvändningen vid rosacea ska isotretinoinbehandling hos hudläkare övervägas om återkommande recidiv sker efter antibiotikakurer. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.