Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

Nya rön 19 JAN 2018 Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie. ()

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Nya rön 12 JAN 2018 Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare. (2 kommentarer)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

Nya rön 10 JAN 2018 System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat. ()

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

Nya rön 03 JAN 2018 För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling. ()

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

Nya rön 02 JAN 2018 I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Nya rön 29 DEC 2017 Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys. ()

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 27 DEC 2017 Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Poängsystem möjlig hjälp för att avgöra när ekokardiografi behövs

Nya rön 18 DEC 2017 Ett poängsystem har utvecklats för att lättare avgöra om en patient med alfastreptokockbakteriemi behöver genomgå transesofageal ekokardiografi. ()

Nya data om behandling av emfysem

Nya rön 15 DEC 2017 Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd. ()

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

Nya rön 14 DEC 2017 Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen. ()

Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

Nya rön 14 DEC 2017 20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, och 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. (2 kommentarer)

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

Nya rön 11 DEC 2017 En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen. ()

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution

Nya rön 07 DEC 2017 Av strokepatienter som avled 3–12 månader efter insjuknandet dog nästan hälften på särskilt boende, 37 procent på sjukhus efter återinläggning och 10 procent i hemmet. Det visar en svensk registerstudie. ()

Orala antikoagulantia vid ischemisk stroke – nya data ger nya frågor

Nya rön 04 DEC 2017 Forskarna bakom en koreansk studie drar slutsatsen att rivaroxaban och warfarin har liknande effekt och säkerhet vid insättning inom 5 dagar efter ischemisk stroke. Men studien har svagheter och ger tyvärr inte heller någon vägledning om lämpligaste tidpunkt för behandlingsstart för antikoagulantia efter stroke. ()

Träning var bra för hjärnfunktionen hos äldre

Nya rön 30 NOV 2017 Träning med högre intensitet som påverkar syreupptagningsförmågan är särskilt gynnsam för att positivt påverka hjärnans funktion och kognitiv förmåga hos äldre. Det är slutsatsen av en ny avhandling. ()

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport

Nya rön 27 NOV 2017 Lancet Commission on Pollution and Health publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi. ()

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Nya rön 17 NOV 2017 Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer. ()

Samband mellan diabetes och skillnader i behandling av demens

Nya rön 16 NOV 2017 Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal. ()

Statistiska modeller kunde förutsäga risker för bäckenbottenbesvär

Nya rön 16 NOV 2017 De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården. ()

Nya regimer för peritonealdialys kunde minska glukosupptaget

Nya rön 15 NOV 2017 Datorsimuleringar visade att glukosabsorptionen vid automatiserad peritonealdialys kunde minskas avsevärt och behandlingstiden kortas med hjälp av något högre dialysatflöden och nya så kallade bimodala behandlingsregimer.  ()

Inga bevis för att inflammatorisk tarmsjukdom är lindrigare hos äldre

Nya rön 14 NOV 2017 Inga bevis hittades för att inflammatorisk tarmsjukdom skulle ha ett lindrigare sjukdomsförlopp hos äldre, och det fanns stora skillnader i behandling av patienter i olika åldersgrupper, enligt en registerstudie. ()

Ingen nytta med intensiv blodtrycksbehandling vid primärprevention

Nya rön 13 NOV 2017 Metaanalyser av randomiserade studier visade att sänkt målblodtryck sannolikt inte leder till bättre utfall. Undantaget är patienter med etablerad kranskärlssjukdom. (3 kommentarer)

Bättre bildkvalitet med iterativa metoder än med traditionell metod

Nya rön 10 NOV 2017 Med hjälp av iterativa metoder för att rekonstruera datortomografiska bilder kunde stråldosen vid DT-buk på barn sänkas med 32 procent utan att försämra bildkvaliteten. ()

Samband mellan stegrade troponiner, bröstsmärta och ökad risk att dö

Nya rön 09 NOV 2017 Hos patienter med bröstmärta var stabilt förhöjda troponinvärden, redan på nivåer som anses som normala, förenliga med en kraftigt ökad risk för död, hjärtsvikt och hjärtinfarkt, enligt en svensk studie i Journal of the American College of Cardiology. (2 kommentarer)

Komplikationsrisk hos gravida med astma påverkades inte av släktskap

Nya rön 08 NOV 2017 Vid analys av kusin- och syskonkontroller sågs att riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning kvarstod hos gravida med astma, enligt en registerstudie. ()

Samband mellan sulfasalazin-inducerad agranulocytos och HLA-typer

Nya rön 03 NOV 2017 Hos bärare av vissa HLA-typer bör man överväga alternativa behandlingar eller, där detta inte är möjligt, planera för täta kontroller av neutrofila granulocyter, skriver författarna. ()

Svenska gränsvärden för bedömning av kognitiv nedsättning framtagna

Nya rön 01 NOV 2017 Svenska normativa data och en kalkylator för att bedöma en individs kognitiva svikt med hjälp av verktyget Montreal cognitive assessment (MoCA) har tagits fram. (1 kommentar)

Barn med DCD »kom i kapp« med sensomotorisk terapi

Nya rön 30 OKT 2017 Barn med DCD (developmental coordination disorder) som fick sensomotorisk terapi kom i kapp barn utan några kända funktionsvariationer vad gäller sensomotoriska färdigheter. Det visade en studie från rörelseskolan Vestibularis i Kalmar. ()

Tranexamsyra kopplad till lägre dödlighet vid postpartumblödning

Nya rön 26 OKT 2017 Tranexamsyra kan ges redan tidigt i förloppet vid postpartumblödning, och det kan ske utan ökad risk för tromboembolisk komplikation vid doser upp till 2 gram intravenöst. Det är två slutsatser som kan dras av den globala multicenterstudien WOMAN Trial. ()

Kufflös larynxmask kan minska risker vid neonatal återupplivning

Nya rön 26 OKT 2017 Kufflös larynxmask är säker och effektiv vid neonatal återupplivning utförd av mindre erfaren personal utan tillgång till avancerad hjärt–lungräddning, enligt författarna till en randomiserad kontrollerad fas 2-studie. ()

Olika antidepressiva hade olika starkt samband med hyponatremi

Nya rön 26 OKT 2017 En svensk studie visar ett samband mellan nyinsatt behandling med SSRI eller venlafaxin och slutenvårdskrävande hyponatremi, olika starkt för olika antidepressiva. (1 kommentar)

Diabetes innebar ökad frakturrisk

Nya rön 26 OKT 2017 Etablerade screeningmetoder predicterade inte framtida fraktur vid diabetes. Det gjorde däremot låga värden vid ultraljudsmätning av hälbenet, enligt en avhandling. ()

Plasmakoncentrationer tycks kunna visa hjärnpåverkan vid preeklampsi

Nya rön 20 OKT 2017 Stegrade plasmakoncentrationer av hjärnskademarkörerna NSE och S100B sågs vid preeklampsi, enligt en avhandling. ()

Samband mellan Hirschsprungs sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom

Nya rön 19 OKT 2017 Det finns en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom hos individer med Hirschsprungs sjukdom, enligt en populationsbaserad kohortstudie i Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. ()

Insulinresistens riskmarkör för död hos individer med diabetes typ 1

Nya rön 16 OKT 2017 Insulinresistens (eGDR) kan användas som en riskmarkör för att möjligen förebygga och förhindra komplikationer till diabetes typ 1. Det föreslår författarna till en studie i Diabetes, Obesity and Metabolism. ()

Skillnader i revaskulariseringsmetod var associerade med ökad risk

Nya rön 12 OKT 2017 Risk för död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering efter invasiv behandling för kranskärlssjukdom varierade geografiskt och var högre i län med lägre andel utförda kranskärlsoperationer. (1 kommentar)

Risker för maternella komplikationer efter kejsarsnitt analyserade

Nya rön 06 OKT 2017 Med kunskap om riskfaktorer kan vården i samband med förlossning och bukingrepp optimeras för kvinnor med tidigare kejsarsnitt, enligt en avhandling. ()

Livsstil och miljö interagerar med vår genetiska risk för övervikt

Nya rön 05 OKT 2017 Den genetiska risken för BMI-ökning kan eventuellt påverkas av socioekonomisk status, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet, enligt en populationsbaserad studie i PLoS Genetics. ()

Beslut att operera kopplat till ortopeders attityder till kirurgi

Nya rön 27 SEP 2017 Operationsbenägenheten hänger ihop med attityder, framför allt tendensen att se operationer som spännande utmaningar, enligt en studie i Acta Ortopaedica. ()

Test identifierade patienter med mycket låg risk att dö i bröstcancer

Nya rön 22 SEP 2017 Ett gentest kunde identifiera bröstcancerpatienter med mycket låg långsiktig risk att dö av bröstcancer upp till 20 år efter diagnos, enligt en studie i JAMA Oncology. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.