Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Endokardit vanligare med biologisk än med mekanisk aortaklaffprotes

Nya rön 18 JUL 2017 Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie. ()

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning

Nya rön 18 JUL 2017 I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan. ()

Fixationssätt inverkade marginellt på dödlighet efter höftproteskirurgi

Nya rön 17 JUL 2017 Såväl samsjuklighet som socioekonomisk bakgrund påverkade 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation medan val av protesens fixationssätt hade ett marginellt inflytande, visar en avhandling. (1 kommentar)

Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex

Nya rön 12 JUL 2017 I en svensk studie sågs ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion hos barn och ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation. (3 kommentarer)

Sjukfrånvaro ökade tre år före insjuknande i hjärtinfarkt och stroke

Nya rön 07 JUL 2017 Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt hos dem med hjärtsjukdom och stroke. Men också tre år före insjuknandedatum sågs en ökning av antalet sjukfrånvarodagar. Det visar en svensk 10-årig registerstudie. ()

Genetisk variation i vitamin D-receptor påverkade inte muskelstyrka

Nya rön 26 JUN 2017 I en ny avhandling sågs inget samband mellan resultat i muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos män i åldern 70–80 år. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka. (2 kommentarer)

Stöd för operation vid lågmaligna gliom

Nya rön 22 JUN 2017 Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år. ()

S aureus genotyp och värdsvar hade betydelse för klinisk bild

Nya rön 19 JUN 2017 Vid bakteriemi med S aureus föreligger en komplex interaktion mellan patogen och värd. Såväl S aureus genotyp som skillnader i immunsvar har betydelse för den kliniska bilden. Det visar en ny avhandling. ()

Bristande behandlingsföljsamhet ökade risken för dödligt våld

Nya rön 15 JUN 2017 Följsamhet till viss psykofarmakologisk behandling minskade risken för dödligt våld. Det visar en ny svensk studie. Återhållsamhet med GABA-erga läkemedel föreföll ha liknande effekter. (2 kommentarer)

KOL-patienter hade hög prevalens av sväljsvårigheter

Nya rön 14 JUN 2017 En svensk studie fann påtagligt högre prevalens av sväljsvårigheter hos KOL-patienter än i befolkningen i allmänhet. Författarna rekommenderar vården att börja diskutera ät- och sväljförmåga med KOL-patienter. ()

Ingen vinst med kortare gipstid vid distala radiusfrakturer

Nya rön 13 JUN 2017 Det finns ingen anledning att ändra behandlingsregimen vid reponerade distala radiusfrakturer, som innebär gipsning under 4–6 veckor. Det visar en ny avhandling. Den kliniska förbättringen med en 10 dagars gipstid var marginell och temporär, samtidigt som den hade vissa nackdelar. (1 kommentar)

Övervikt och fetma bakom fyra miljoner dödsfall

Nya rön 12 JUN 2017 Övervikt och fetma bidrog till fyra miljoner dödsfall globalt under 2015, enligt en ny analys i New England Journal of Medicine. ()

Testning och råd avseende hårfärgsallergi kan förbättras

Nya rön 08 JUN 2017 Hårfärger köpta utanför Europa eller på nätet kan innehålla högre koncentrationer av allergiframkallande hårfärgsubstanser än vad som rekommenderas. Det är ett av fynden i en avhandling där exponering, diagnostik och allergiprevention i samband med permanenta hårfärger undersökts. ()

Ordinerad medicinsk cannabis och opioider ledde till problembruk

Nya rön 07 JUN 2017 Vid två stora smärtcentrum i Israel var prevalensen av problematisk användning 20–50 procent hos dem som fått enbart opioider och 10–20 procent hos dem som fått enbart medicinsk cannabis. (5 kommentarer)

Högkänslig troponin T-analys gav bättre utvärdering vid bröstsmärta

Nya rön 02 JUN 2017 Högkänslig troponin T-analys har förbättrat utvärderingen av patienter med ospecifik bröstsmärta på akuten. Det är slutsatsen av en ny svensk studie. ()

Cannabisläkemedel hade effekt vid epilepsi

Nya rön 29 MAJ 2017 Behandling med ett cannabisläkemedel minskade antalet epileptiska anfall hos barn med en svår form av epilepsi, jämfört med placebo. Det visar en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine. ()

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression

Nya rön 22 MAJ 2017 Självskattningsskalor som en del av depressionsbehandling i primärvården påverkade inte själva depressionsförloppet jämfört med sedvanlig behandling men hade andra positiva effekter, som ökad förståelse hos patienter om varför en viss typ av behandling var att rekommendera. Det visar en ny avhandling. ()

Bättre sjukvård i de flesta delar av världen

Nya rön 19 MAJ 2017 Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort nätverk av forskare i en ny studie i Lancet. (1 kommentar)

Hög feber på akuten kopplades till lägre mortalitet vid svår sepsis

Nya rön 19 MAJ 2017 Hög kroppstemperatur vid ankomst till akutmottagningen var starkt associerad med lägre dödlighet och kortare vårdtid hos kritiskt sjuka sepsispatienter. Det visar en svensk studie. Författarna betonar vikten av att septiska patienter med normal eller låg temperatur ges högsta prioritet. ()

Broskvävnad bildades från 3D-printade stamceller

Nya rön 18 MAJ 2017 Svenska forskare har skapat brosk med hjälp av 3D-skrivare. Broskceller från människa föryngrades till stamceller som omslöts av en matris, varefter de skrevs ut till en struktur med 3D-printer. Efter utskriften fick cellerna återhämta sig och dela sig innan de differentierades till brosk. (1 kommentar)

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

Nya rön 18 MAJ 2017 Det finns ett tydligt samband mellan att ha blivit dömd för ett våldsbrott och att någon gång ha vårdats för självskadebeteende. Det visar en ny svensk studie. ()

Mikrovågshjälm kunde detektera intrakraniell blödning

Nya rön 17 MAJ 2017 En svensk studie visar lovande resultat för en ny teknik att kunna påvisa traumatiska intrakraniella blödningar. Tekniken är baserad på mikrovågor och utrustningen är portabel. ()

Färre lades in efter införande av högkänslig troponin T-analys

Nya rön 15 MAJ 2017 Inläggningar för bröstsmärta minskade kraftigt efter införandet av högkänslig troponin T-analys, tvärtemot vad som befarades vid införandet av metoden. Det viar en svensk studie. Författarna noterar att det kan finnas anledning till oro över att en så stor andel av patienter med troponin T > 14 ng/l skickas hem. ()

Alkohol kan vara riskfaktor för ischemisk stroke vid förmaksflimmer

Nya rön 12 MAJ 2017 Resultatet av en svensk studie talar för att hög alkoholkonsumtion utgör en signifikant riskfaktor för ischemisk stroke hos lågriskpatienter med förmaksflimmer. ()

Neonatal HLR minskade intrapartal dödlighet i Nepal

Nya rön 11 MAJ 2017 Träning i ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning minskade intrapartala dödsfall i en interventionsstudie i Nepal. Förbättringen kvarstod sex månader efter träningsinsatsen. ()

Födoämnesprovokationer hos barn positiv upplevelse oavsett utfall

Nya rön 08 MAJ 2017 Alla barn med eliminerad kost söker inte sjukvård för att få rätt diagnos. Det innebär att barn kan stå på eliminationskost som inte behövs, visar en ny avhandling. Födoämnesprovokationer var en positiv upplevelse oavsett utfall, då deltagarna fick kunskap om vilka symtom de fick av livsmedlet. ()

Livsstilsfaktorer påverkade utfall efter gynekologisk kirurgi

Nya rön 05 MAJ 2017 BMI ≥ 30 var kopplat till ökad risk för komplikationer efter hysterektomi och för urininkontinens efter såväl hysterektomi som prolaps- och urininkontinensoperation. Tidigare vaginal förlossning var en riskfaktor för nytillkommen urininkontinens och rökning för infektioner efter hysterektomi. Det visar en ny avhandling. ()

Ökad suicidrisk under studietiden

Nya rön 04 MAJ 2017 Suicidrisken för dem med pågående universitetsstudier var dubbelt så hög som för dem som tidigare hade slutfört minst någon termin på högskola eller universitet. Det visar en studie från Karolinska institutet. ()

Kollagen II-antikroppar kopplades till god prognos vid RA

Nya rön 28 APR 2017 Antikroppar mot kollagen typ II är kopplade till akut insjuknande men god prognos vid reumatoid artrit. Det visar en ny studie som bygger på data från Svensk reumatologis kvalitetsregister. ()

Sociala skillnader i frågor och råd om rökvanor i primärvården

Nya rön 24 APR 2017 De som tillfrågas och får råd om att förändra sina rökvanor vid besök på vårdcentral är i huvudsak de som behöver det mest. Det visar en svensk studie. Men resultaten visade också skillnader mellan grupper. ()

Ökade risker vid födsel hos kvinnor med hjärtmissbildning

Nya rön 19 APR 2017 Individer med hjärtmissbildning och kvinnor med Marfans syndrom var oftare födda prematurt, med låg födelsevikt, små för tiden eller med kejsarsnitt. Det gällde också för barn till kvinnor med hjärtmissbildning. Det visare en ny avhandling, där det också framgår att det var vanligare med hjärtarytmier och hjärtklaffssjukdom hos kvinnor med Marfans syndrom som också fött barn. ()

Ärftlighet en faktor vid tinnitus i båda öronen

Nya rön 18 APR 2017 Förekomsten av bilateralt ringande i öronen påverkas av ärftlighet med en skillnad mellan könen. Bilateral tinnitus och ensidig tinnitus utgör alltså två olika subtyper där den första är genetiskt påverkad, den andra inte. Det visar en studie från flera europeiska forskargrupper. ()

Hjärt–kärlsjukdom och död minskade hos individer med diabetes

Nya rön 13 APR 2017 Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige har minskat mellan 1998 och 2014, men fatala händelser har minskat mindre hos individer med typ 2-diabetes än i den allmänna befolkningen. Det visar en ny svensk studie. ()

Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom

Nya rön 10 APR 2017 Yoga och konventionell träning hade jämförbara effekter på gångtest vid obstruktiv lungsjukdom. Det visar en ny avhandling. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått kopplade till trötthet och emotionella funktioner. ()

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

Nya rön 06 APR 2017 Vid luftvägsinfektioner innebar privata nätläkare lägre direkta kostnader per besök än vanlig vård. Tjänsten ledde dock till ett högre vårdutnyttjande, och därmed ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det är slutsatsen av en amerikansk studie. (3 kommentarer)

Anorexia nervosa vanligare vid celiaki

Nya rön 04 APR 2017 Kvinnliga celiakipatienter hade en något ökad risk för anorexia nervosa. Det framgår av en ny svensk kohortstudie. ()

Anafylaxi mot krokodilkött – första beskrivna fallet i världen

Nya rön 03 APR 2017 En 13-åring med känd allergi mot kycklingkött reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Orsaken visades vara en korsallergisk reaktion, och proteinet som orsakade anafylaxin har identifierats. ()

Mental ohälsa vanligt efter naturkatastrof

Nya rön 31 MAR 2017 Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer. Katastrofradio kan vara en sådan insats. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling som baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna 2013. ()

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie. (2 kommentarer)

Partners suicid kopplades till ökad risk för suicid och sjukdom

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata. ()