Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Viktigt analysera biomarkörer i opererad bröstcancertumör

Nya rön 18 FEB 2019 Överensstämmelsen hos vissa biomarköranalyser mellan biopsi och motsvarande bortopererad bröstcancer är otillräcklig. Det anser författarna till en stor svensk retrospektiv studie som undersökt överensstämmelsen av biomarkörer och subtyp mellan preoperativ biopsi och bortopererad tumör vid bröstcancer. ()

Toxisk hudreaktion av läkemedel i tidigare solbränd hud

Nya rön 14 FEB 2019 Efter tre dagar med docetaxel började patienten få ont i huden på ryggen, och på femte dagen sågs ett utbrett, rodnat hudutslag. Utseendet påminde om en akut solbrännskada, men patienten hade inte varit solexponerad de senaste veckorna. ()

Självmord kort tid efter utskrivning från psykiatrisk klinik

Nya rön 13 FEB 2019 För patienter som skrivs ut från psykiatrisk klinik är övergången mellan sluten- och öppenvård ett särskilt skört skede vad avser risken för suicid, i synnerhet om de lider av depression. Det visas i en stor svensk kohort. (3 kommentarer)

Blindhet hos tidigt födda går oftast att undvika

Nya rön 07 FEB 2019 ROP orsakar blindhet hos 1–2 tidigt födda barn varje år i Sverige. I de flesta fall hade synskadan kunnat undvikas om nationella riktlinjer hade följts. (1 kommentar)

Riskfaktorer för metabol skelettsjukdom kopplades till frakturer hos de minsta spädbarnen

Nya rön 06 FEB 2019 Perinatala riskfaktorer för metabol skelettsjukdom är av betydelse för frakturer under barnets första sex levnadsmånader, men inte för det äldre spädbarnet. Det visas i en nationell populationsbaserad registerstudie med barn födda i Sverige 1997–2014. ()

Ny metaanalys fastslår den skyddande effekten av fysisk träning

Nya rön 01 FEB 2019 Långvarig fysisk träning är förknippad med minskning av fall, fall med skada och sannolikt frakturer hos äldre. Den slutsatsen drar författarna till nypublicerad översiktsartikel. ()

Antidepressiva associerades med höftfraktur – även före insatt behandling

Nya rön 31 JAN 2019 I en matchad kohortstudie sågs starka associationer mellan antidepressiva läkemedel och höftfraktur, både före och efter insatt behandling. Tolkningen kan vara att sambandet mellan antidepressiva och höftfraktur i första hand beror på andra faktorer än antidepressiva läkemedel. (9 kommentarer)

Muskelmassa ökade hos äldre efter lättare styrketräning

Nya rön 30 JAN 2019 Efter 10 veckor av styrketräning hos 70–72-åringar sågs en märkbar ökning av muskelmassa hos deltagarna i en studie. Muskelmassan ökade med 1,2 kg och fettmassan minskade med 0,5 kg i medelvärde. ()

Ändrat förskrivningsmönster vid epilepsi efter stroke

Nya rön 25 JAN 2019 Läkare i Sverige har förändrat sitt förskrivningsmönster av antiepileptiska läkemedel vid epilepsi efter en stroke. Det visar en studie av nästan 5 000 patienter som drabbats av stroke och senare diagnostiserats med epilepsi. ()

Visualisering av tidig ateroskleros gav minskad kardiovaskulär risk

Nya rön 24 JAN 2019 Bildbaserad presentation av tyst ateroskleros kan bidra till bättre prevention av kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie inkluderande 3 532 deltagare från Västerbottens hälsoundersökningar. ()

Primärprofylaktisk acetylsalicylsyra vid diabetes ökar blödningsrisk

Nya rön 23 JAN 2019 Evidensen bakom nuvarande europeiska riktlinjer stärks efter ASCEND-studien – ASA har ingen plats i primärpreventionen av kardiovaskulär händelse, vare sig vid diabetes eller vid andra sjukdomar. ()

Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig

Nya rön 18 JAN 2019 En avhandling visar att sex som självskada kan jämföras med direkt självskada och är ett beteende som kan vara svårt att bryta. Beteendet är starkt kopplat till dåligt psykiskt mående och är därför viktigt att uppmärksamma inom sjukvården. ()

Antropometriska mått hos 688 par med hjärtinfarktpatient och köns- och åldersmatchad kontroll

Nya rön 16 JAN 2019 I en studie analyserades 688 par med en hjärtinfarktpatient och en köns- och åldersmatchad kontroll. Det starkaste sambandet mellan fall–kontrollstatus och ett enskilt mått noterades för höftomfånget bland män 66–80 år. ()

Kronisk myokardskada stark riskmarkör för död och hjärtsjukdom

Nya rön 08 JAN 2019 Risken för tidig död och hjärtsvikt var minst lika hög hos patienter med stabila nivåer av högkänsligt troponin talande för kronisk myokardskada, som hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt. ()

Internet-KBT hjälpte barn med magsmärtor och sänkte kostnader

Nya rön 07 JAN 2019 Internet-KBT ledde till stora kostnadsbesparingar jämfört med sedvanlig vård för mag–tarmsjukdom av typen FAPD. ()

Kriminellt beteende var vanligare vid vissa demensformer än andra

Nya rön 04 JAN 2019 Kriminellt beteende var vanligare vid frontotemporal demens än vid exempelvis Alzheimers sjukdom, medan fysisk aggressivitet var vanligare vid Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling. ()

Gåband vid skrivbordet kan öka den fysiska aktiviteten på jobbet

Nya rön 02 JAN 2019 I en studie har man undersökt långtidseffekter av att installera gåband på kontor. Deltagarna var 80 friska kontorsarbetare mellan 40 och 67 år med mestadels stillasittande arbetsuppgifter och ett BMI mellan 25–40 kg/m2. ()

Hög överlevnad hos tillväxthämmade barn

Nya rön 18 DEC 2018 Riskökningarna för död efter första levnadsmånaden är låg bland barn med tillväxthämning. En överväldigande andel av de tillväxthämmade barnen överlever till 18 års ålder. Det visar en svensk studie. ()

Kraftigt försämrad kondition hos den svenska befolkningen

Nya rön 17 DEC 2018 Mellan åren 1995 och 2017 försämrades konditionen med 10,8 procent hos den arbetsföra befolkningen. Nedgången var kraftigare hos män än hos kvinnor samt hos yngre och lågutbildade personer. ()

Vaccinationer i barndomen ökade inte risken för allergi

Nya rön 11 DEC 2018 Det finns föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Men en ny studie ger inget stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination. ()

Översikt visar på evidens för fysisk aktivitet på recept

Nya rön 07 DEC 2018 Den vetenskapliga evidensen för att FaR ökar den fysiska aktivitetsnivån befanns vara god, visar en systematisk översikt som gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det bedöms i analysen som osannolikt att FaR skulle ha ogynnsam effekt eller ingen alls. ()

Högre sjuklighet vid subsyndromal depression hos personer över 80 år

Nya rön 03 DEC 2018 Subsyndromal depression hos den äldsta befolkningen är förenad med lägre livskvalitet samt högre sjuklighet och samhällskostnader. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. ()

Promenad i parken bättre för blodkärlen än promenad i staden

Nya rön 30 NOV 2018 En brittisk forskargrupp lät 119 personer ta en två timmar lång promenad i London, dels på Oxford Street, dels i Hyde Park. Det visade sig att graden av kärlstelhet förbättrades signifikant efter parkpromenaden, men inte efter promenaden i det trafikerade området. ()

Ny kunskap om hur störd sömn på sikt kan bidra till viktuppgång

Nya rön 29 NOV 2018 Resultat från en ny studie indikerar att akut sömnbrist kan ha en ofördelaktig inverkan på mekanismer som reglerar muskel- och fettvävnadens uppbyggnad och ämnesomsättning. Detta kan innebära nya ledtrådar till hur sömnbrist och skiftarbete på sikt ökar risken för ofördelaktig viktuppgång och typ 2-diabetes. ()

Ny kunskap om riskfaktorer för subdural blödning hos spädbarn

Nya rön 27 NOV 2018 En befolkningsstudie med barn födda i Sverige 1997–2014 som följdes under första levnadsåret ger ny kunskap om förekomst, riskfaktorer och diagnostik av subduralblödning. Incidensen var 16,5 per 100 000 spädbarn, dödligheten var 6,5 procent och pojkar var överrepresenterade, visar studien. ()

Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar

Nya rön 27 NOV 2018 En statistisk modell har skapats för att uppskatta risken för felklassificering av barn respektive vuxna med Rättsmedicinalverkets modell av åldersbedömningar. Resultatet visar att ungefär en tredjedel av dem som var barn har felbedömts som vuxna, och av de vuxna är det cirka 7 procent som felbedömts som barn. (1 kommentar)

Allvarlig komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen

Nya rön 16 NOV 2018 Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013. (1 kommentar)

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos

Nya rön 15 NOV 2018 I en dansk-svensk registerstudie visades att läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som används mot typ 2-diabetes, var associerad med ökad risk för amputation i nivå med höft eller lägre respektive diabetisk ketoacidos. ()

Ny behandling av Skelleftesjukan

Nya rön 09 NOV 2018 Tafamidis är en effektiv behandling av amyloidos med hjärtsvikt. Det visar den multinationella, placebokontrollerade studien ATTR-ACT. Författarna konkluderar att det nu finns en behandling med direkt effekt på grundsjukdomen för en grupp patienter med svårt lidande. ()

Upptäckt av reninsubstrat kan leda till ny behandling för njursjukdom

Nya rön 08 NOV 2018 För vissa njursjukdomar, som C3-glomerulopati, finns i dag ingen effektiv behandling. Men upptäckten av ett nytt fysiologiskt substrat för renin och en ny mekanism där komplement aktiveras genom reninmedierad klyvning av C3 kan möjliggöra ny behandling av dessa njursjukdomar. ()

Fler palliativa vårdplatser inte tillräckligt för bättre vård i livets slutskede

Nya rön 07 NOV 2018 Den specialiserade palliativa vårdens kapacitet i sig är inte tillräcklig för att förbättra vårdkvaliteten sista veckan i livet än andra vårdformer. Det visar en studie som granskat olika parametrar kring vården i livets slutskede, med data från Svenska palliativregistret. ()

Lovande rön för kvinnor med BRCA-muterad ovarialcancer

Nya rön 06 NOV 2018 En studie visar resultat talande för en synnerligen god effekt av olaparib som underhållsbehandling för de patienter med nydiagnostiserad BRCA-muterad HGOC som svarat på platinabaserad kemoterapi. Möjligheten finns nu att tumörprogress kan skjutas upp många år för flertalet patienter. ()

Fettcellers antal minskar inte efter viktnedgång

Nya rön 05 NOV 2018 Fettcellsantalet ökar i samband med viktuppgång men förblir oförändrat efter viktnedgång. Det visar en studie som undersökt hur fettcellsantalet förändras över mycket lång tid hos vuxna individer. (1 kommentar)

Minskat behov av operation efter digital artrosbehandling

Nya rön 02 NOV 2018 Efter sex veckor med ett digitalt behandlingsprogram ville 31 procent av 458 individer med knä- eller höftartros inte längre genomgå operation. Studien stärker evidensen kring vikten av att patienter med artros först erbjuds grundläggande icke-kirurgisk behandling. (1 kommentar)

Snabb ökning av ESBL-producerare hos svenska förskolebarn

Nya rön 22 OKT 2018 En studie visar på en överraskande snabb ökning av ESBLA-förekomsten hos friska förskolebarn i Uppsala mellan åren 2010 och 2016. En hög andel av isolaten var multiresistenta, och det fanns tecknen på spridning mellan barnen. ()

Faktorer kopplade till demens vid förmaksflimmer

Nya rön 19 OKT 2018 I en studie har 12 283 individer med förmaksflimmer 2001–2007 följts avseende inverkan av samsjuklighet respektive hjärt–kärlläkemedels effekt på demensutveckling. Man har bland annat kommit fram till att risken för demensutveckling minskade med stigande antal hypertoniläkemedel. ()

IBD i barndomen var kopplad till ökad dödlighet

Nya rön 19 OKT 2018 Individer som fått inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i barndomen uppskattas leva cirka 2,2 år kortare än individer utan IBD i barndomen. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt dödligheten bland 9 442 barn som insjuknat med IBD mellan 1964 och 2014. (1 kommentar)

Ny möjlig sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

Nya rön 12 OKT 2018 En prionliknande spridning av proteinaggregat kan vara en möjlig sjukdomsmekanism vid den neurodegenerativa sjukdomen ALS. Det visar en avhandling från Umeå universitet som undersökt med vilken sjukdomsmekanism SOD1 bidrar till ALS. (1 kommentar)

Ingen skillnad i livskvalitet vid varierad dos levotyroxin

Nya rön 11 OKT 2018 Det fanns ingen skillnad i effekt avseende livskvalitet och kognition hos patienter som i en studie behandlades med tre olika doser levotyroxin. Fynden ger anledning att diskutera rimliga förväntningar hos läkare och patienter med hypotyreos som efterfrågar högre dos vid kognitiva symtom. (2 kommentarer)

Bättre blodtryck, mindre rökning med primärvårdsbaserad prevention

Nya rön 09 OKT 2018 Blodtryck, glukos och rökning förbättras i jämförelsen i snabbare takt i ett län med ett program för primärvårdsbaserad primärprevention. Det visar en jämförelse av tidstrender för kardiovaskulära riskfaktorer i Västerbotten och Norrbotten. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.