Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Data i prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Nya rön 21 MAR 2018 Andelen män som inte registrerats i Nationella prostatacancerregistret är låg, visar en avhandling som undersökt registrets datakvalitet. Studierna visar även hur datakvaliteten i prostataregistret förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete. ()

PEEP var tillräckligt för att minska risk för atelektaser

Nya rön 14 MAR 2018 Positivt slutexspiratoriskt tryck, PEEP, tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Det visar en studie som undersökt generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi. ()

Kort- och långvarig behandlingstid vid bakteriemi var likvärdig

Nya rön 12 MAR 2018 I en multicenterstudie jämfördes kort- och långvarig antibiotikaterapi hos vuxna patienter med gramnegativ bakteriemi. Kortare behandlingstid visade likvärdigt utfall som längre behandling, och med en tendens till mindre risk för resistens. ()

Gång- och rörelseanalys efter en total höftledsartroplastik

Nya rön 09 MAR 2018 Resultatet av en avhandling visar på en ökad förståelse och kunskap avseende gång- och rörelseförmåga hos patienter opererade med total höftledsartroplastik. Avhandlingen visar också hur optisk rörelseanalys kan användas för att öka denna kunskap. ()

Ablation vid hjärtsvikt minskade mortalitet och sjukhusinläggning

Nya rön 08 MAR 2018 Mortalitet och sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt minskade efter kateterburen ablation, visar en ny studie. Tidigare har ett stort antal studier visat att ablation är effektivare än läkemedelsbehandling avseende flimmerförekomst. ()

Byta halvtimmes stillasittande mot låg aktivitet minskade dödlighet

Nya rön 07 MAR 2018 Hälsovinsterna med fysisk aktivitet med låg intensitet kan vara större än vad som tidigare varit känt, enligt en svensk studie. Framför allt minskar risken för förtida död i hjärt–kärlsjukdom. (1 kommentar)

Stort glapp mellan riktlinjer för KOL och den vård som faktiskt gavs

Nya rön 06 MAR 2018 Glappet bestod bland annat i brister vad gäller interprofessionell samverkan och stöd kring fysisk aktivitet och träning, enligt en studie där förutsättningarna för KOL-vården undersöktes i Västerbottens läns landsting. (1 kommentar)

Rituximab var bättre som initial behandling för skovvis MS

Nya rön 01 MAR 2018 Rituximab klarade sig bättre än samtliga andra läkemedel avseende läkemedelsavbrott och hade bättre klinisk effekt än interferoner, glatirameracetat och dimetylfumarat. (1 kommentar)

Sjukdomsbeteende kopplat till subjektiv hälsouppfattning

Nya rön 28 FEB 2018 Sjukdomsbeteende var en determinant för självskattad hälsa, enligt en ny avhandling. Avhandlingen visade även blandade resultat för samband mellan inflammatoriska markörer och subjektiva hälsomått. (5 kommentarer)

Neonatala risker ökade måttligt vid ADHD-läkemedel till gravida

Nya rön 27 FEB 2018 Barn till mödrar som använt ADHD-läkemedel under graviditeten hade ökad risk för vård på neonatalavdelning, visar en svensk studie. Riskökningen för neonatal påverkan var dock måttlig och andelen allvarliga biverkningar liten. ()

Nyblivna mödrar hade bara svagt skydd mot suicid

Nya rön 19 FEB 2018 Det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning kunde inte bekräftas i en ny studie. Där sågs bara en svagt skyddande effekt. Allmänna riskfaktorer för suicid var tillämpliga även under första tiden efter förlossning. ()

Koppling mellan dagsljus och spermiekvalitet kunde inte hittas

Nya rön 16 FEB 2018 Varken för DNA-skador eller övriga undersökta spermieparametrar sågs någon årstidsvariation, enligt en ny avhandling. Fler studier behövs för att förklara en eventuell årstidsvariation i spermiekvalitet och födelsetal och för att identifiera bättre biomarkörer för manlig fertilitet. ()

Svår balansakt att bedöma priset för tidigt godkända läkemedel

Nya rön 15 FEB 2018 Beslutsfattare har svårt att avgöra om det pris företaget begär är rimligt när det gäller läkemedel som godkänns tidigare under utvecklingsprocessen, när kunskapsunderlaget är begränsat och begärt pris högt. ()

SSRI under graviditet och risk för autism – felkällor i studier

Nya rön 15 FEB 2018 En systematisk översikt om sambandet mellan antidepressiva läkemedel under graviditet och neuropsykiatriska tillstånd hos barnen visar att det finns stor risk för felkällor i studierna. Det största problemet är att tillståndet som behandlas i sig är förenat med den risk som studeras. (1 kommentar)

Alkoholkonsumtion i sena tonåren kopplad till risk för leversjukdom

Nya rön 12 FEB 2018 Alkoholkonsumtion mätt i sena tonåren hos män var associerad med en ökad risk för att utveckla skrumplever senare i livet. Risken var dosberoende utan några tecken på en tröskeleffekt. (1 kommentar)

Förändrad presentation och symtombild vid feokromocytom

Nya rön 09 FEB 2018 Det behövs medvetenhet om hur feokromocytom presenterar sig numera, då tidig diagnos kan vara livräddande. Den slutsatsen drar forskarna bakom en svensk studie. Screening av en riskpopulation kan detektera feokromocytom innan symtom föreligger. ()

Sjukintyg visade stora brister

Nya rön 08 FEB 2018 Det finns stora brister i läkarintygen, och läkarna upplever sjukskrivningar som mycket betungande, enligt en avhandling. (2 kommentarer)

Död till följd av skador i Sverige

Nya rön 07 FEB 2018 Vill man sänka mortaliteten inom området skador och trauma är det utanför sjukhuset som majoriteten av dessa dödsfall sker och som det finns fortsatt förbättringspotential, enligt en avhandling. ()

Föda barn påverkade inte tidigare resultat av inkontinensoperation

Nya rön 02 FEB 2018 I en svensk studie sågs ingen ökad förekomst av ansträngningsinkontinens eller övriga nedre urinvägssymtom bland kvinnor som fött barn efter en intravaginal slyngoperation jämfört med kvinnor som inte fött barn efter sin operation. ()

Hälsolitteracitet var kopplad till upplevd hälsa bland nyanlända

Nya rön 01 FEB 2018 En ny avhandling visar på samband mellan hälsolitteracitet, hälsostatus, vårdsökandebeteende och upplevelser av hälsoundersökningen för asylsökande bland nyanlända flyktingar. ()

Oro för återfall i tyreoideacancer kopplades till sämre livskvalitet

Nya rön 29 JAN 2018 Uppfattningen att patienter med tyreoideacancer har kvarvarade symtom trots att de är botade stärks i denna avhandling. En noggrann utvärdering och behandling av symtom är viktiga för att förbättra livskvaliteten. (1 kommentar)

Genotypning möjligt instrument för bättre depressionsbehandling

Nya rön 26 JAN 2018 Genotypning av CYP2C19 skulle vara kunna vara ett bra instrument för individualiserad dosering av escitalopram och andra SSRI-preparat, enligt en ny studie. (1 kommentar)

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika

Nya rön 22 JAN 2018 Mellan 2008 och 2013 minskade både läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner inom primärvården. Följsamheten till riktlinjer för akut mediaotit och akut tonsillit förbättrades, men samtidigt ökade skillnaden i förskrivning mellan olika vårdcentraler. Det visar en avhandling. ()

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

Nya rön 19 JAN 2018 Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie. ()

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Nya rön 12 JAN 2018 Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare. (2 kommentarer)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

Nya rön 10 JAN 2018 System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat. ()

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

Nya rön 03 JAN 2018 För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling. ()

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

Nya rön 02 JAN 2018 I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Nya rön 29 DEC 2017 Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys. ()

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 27 DEC 2017 Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Poängsystem möjlig hjälp för att avgöra när ekokardiografi behövs

Nya rön 18 DEC 2017 Ett poängsystem har utvecklats för att lättare avgöra om en patient med alfastreptokockbakteriemi behöver genomgå transesofageal ekokardiografi. ()

Nya data om behandling av emfysem

Nya rön 15 DEC 2017 Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd. ()

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

Nya rön 14 DEC 2017 Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen. ()

Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

Nya rön 14 DEC 2017 20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, och 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. (2 kommentarer)

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

Nya rön 11 DEC 2017 En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen. ()

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution

Nya rön 07 DEC 2017 Av strokepatienter som avled 3–12 månader efter insjuknandet dog nästan hälften på särskilt boende, 37 procent på sjukhus efter återinläggning och 10 procent i hemmet. Det visar en svensk registerstudie. ()

Orala antikoagulantia vid ischemisk stroke – nya data ger nya frågor

Nya rön 04 DEC 2017 Forskarna bakom en koreansk studie drar slutsatsen att rivaroxaban och warfarin har liknande effekt och säkerhet vid insättning inom 5 dagar efter ischemisk stroke. Men studien har svagheter och ger tyvärr inte heller någon vägledning om lämpligaste tidpunkt för behandlingsstart för antikoagulantia efter stroke. ()

Träning var bra för hjärnfunktionen hos äldre

Nya rön 30 NOV 2017 Träning med högre intensitet som påverkar syreupptagningsförmågan är särskilt gynnsam för att positivt påverka hjärnans funktion och kognitiv förmåga hos äldre. Det är slutsatsen av en ny avhandling. ()

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport

Nya rön 27 NOV 2017 Lancet Commission on Pollution and Health publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi. ()

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Nya rön 17 NOV 2017 Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.