Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Faktorer kopplade till demens vid förmaksflimmer

Nya rön 19 OKT 2018 I en studie har 12 283 individer med förmaksflimmer 2001–2007 följts avseende inverkan av samsjuklighet respektive hjärt–kärlläkemedels effekt på demensutveckling. Man har bland annat kommit fram till att risken för demensutveckling minskade med stigande antal hypertoniläkemedel. ()

IBD i barndomen var kopplad till ökad dödlighet

Nya rön 19 OKT 2018 Individer som fått inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i barndomen uppskattas leva cirka 2,2 år kortare än individer utan IBD i barndomen. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt dödligheten bland 9 442 barn som insjuknat med IBD mellan 1964 och 2014. (1 kommentar)

Ny möjlig sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

Nya rön 12 OKT 2018 En prionliknande spridning av proteinaggregat kan vara en möjlig sjukdomsmekanism vid den neurodegenerativa sjukdomen ALS. Det visar en avhandling från Umeå universitet som undersökt med vilken sjukdomsmekanism SOD1 bidrar till ALS. (1 kommentar)

Ingen skillnad i livskvalitet vid varierad dos levotyroxin

Nya rön 11 OKT 2018 Det fanns ingen skillnad i effekt avseende livskvalitet och kognition hos patienter som i en studie behandlades med tre olika doser levotyroxin. Fynden ger anledning att diskutera rimliga förväntningar hos läkare och patienter med hypotyreos som efterfrågar högre dos vid kognitiva symtom. (2 kommentarer)

Bättre blodtryck, mindre rökning med primärvårdsbaserad prevention

Nya rön 09 OKT 2018 Blodtryck, glukos och rökning förbättras i jämförelsen i snabbare takt i ett län med ett program för primärvårdsbaserad primärprevention. Det visar en jämförelse av tidstrender för kardiovaskulära riskfaktorer i Västerbotten och Norrbotten. ()

Sömnapné vanligt vid akromegali – även före akromegalidiagnosen

Nya rön 08 OKT 2018 En studie visar att sömnapné är vanligt hos patienter med akromegali, särskilt vid högt BMI och IGF-1. Bland patienterna i studien var det också vanligt att ha fått sin sömnapnédiagnos före akromegalidiagnosen. ()

Kognitiv beteendeterapi värdefullt för mångbesökare i primärvård

Nya rön 05 OKT 2018 I en studie undersöktes om kognitiv beteendeterapi i gruppformat påverkade ångest, depression, smärta, stress, hantering av vardagssituationer samt hälsorelaterad livskvalitet hos den grupp patienter som ofta besöker primärvården. Det visade sig att ångest- och depressionssymtom hos patienterna minskade efter KBT. (1 kommentar)

Koden knäckt för det sista blodgruppssystemet

Nya rön 04 OKT 2018 En studie med syfte att identifiera den bakomliggande genetiska orsaken för det sista blodgruppssystemet, Xg, har löst en över 50 år gammal gåta. Resultaten innebär att det nu är möjligt att bestämma Xga-blodgruppen med genteknik. ()

Behandling mot svår halsbränna motverkar matstrupscancer

Nya rön 28 SEP 2018 Både medicinsk och kirurgisk behandling av refluxsjukdom motverkar adenokarcinom i matstrupen. Det visar en helnordisk kohortstudie där vuxna patienter med refluxsjukdom länkades till respektive lands cancerregister och dödsregister. ()

Minskad risk för stroke utan ökad blödningsrisk med nya riktlinjer

Nya rön 27 SEP 2018 En jämförelse av hela förmaksflimmerpopulationen i Stockholms läns landsting 2017 och 2012 visar på stora förbättringar i behandlingen av förmaksflimmer, vilket har resulterat i minskad risk för ischemisk stroke, särskilt hos de äldsta och sjukaste patienterna, utan ökad blödningsrisk. ()

Minskad recidivrisk med modern koloncancerkirurgi

Nya rön 25 SEP 2018 Risken för recidiv efter koloncancerkirurgi har minskat jämfört med historiska material. Det visar en studie som utifrån Svenska kolorektalcancerregistret har undersökt recidivrisken efter kirurgi. ()

Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt

Nya rön 20 SEP 2018 I en avhandling visas att snusanvändning var förknippad med högre risk för hjärtsvikt, och risken ökade ju mer man snusade. Man såg också att snusstopp efter hjärtinfarkt var förknippat med en nästan halverad dödlighet under en i genomsnitt drygt 2 år lång studietid. ()

Bröstbevarande kirurgi med strålning gav bättre överlevnad än mastektomi

Nya rön 18 SEP 2018 I en svensk kohortstudie undersöktes överlevnad och återfallsrisk hos patienter opererade med bröstbevarande kirurgi och efterföljande radioterapi jämfört med patienter som genomgick mastektomi. (2 kommentarer)

Ökning av självmord i USA

Nya rön 17 SEP 2018 Självmordsincidensen minskar i de allra flesta OECD-länder, men inte i USA, där incidensen har ökat med 25,4 procent från 1999 till 2016, visar en ny studie. Av de självmord som ingick i studien genomfördes 48,5 procent med skjutvapen. (2 kommentarer)

Mekanisk aortaklaffprotes gav bättre överlevnad än biologisk

Nya rön 14 SEP 2018 I en avhandling undersöktes mortalitet och morbiditet efter kirurgiskt aortaklaffbyte med olika typer av klaffproteser. Resultaten kan direkt implementeras i den kliniska vardagen när det gäller att välja rätt klaffprotes till rätt patient. ()

Ökad frakturrisk efter gastrisk bypass

Nya rön 13 SEP 2018 Gastrisk bypass-kirurgi var associerad med en ökad frakturrisk både hos patienter med och utan diabetes. Risken för fallskada var också ökad efter gastrisk bypass-kirurgi. Det visar en stor svensk retrospektiv kohortstudie. ()

Hyperkalcemi vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism

Nya rön 13 SEP 2018 Hyperkalcemi, och inte sällan hypokalcemi, är vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism. Det visar en avhandling som alltså tydligt bekräftar korrelationen mellan litiumbehandling hos bipolära patienter och utvecklingen av hyperkalcemi. ()

Ökad risk för MRSA och tarminfektion hos individer med misstänkt penicillinallergi

Nya rön 06 SEP 2018 Penicillinallergi är den vanligaste uppgivna läkemedelsöverkänsligheten, men över 90 procent tolererar penicillin vid efterföljande testning. En brittisk studie som kartlagt konsekvenserna av en journalförd penicillinallergi utifrån ett folkhälsoperspektiv visade att individer med misstänkt penicillinallergi hade knappt 70 procent ökad risk för MRSA-infektion och drygt 25 procent ökad risk för Clostridium difficile-infektion. ()

Erytrocyter orsakar kärlskada vid typ 2-diabetes

Nya rön 04 SEP 2018 En studie visar på en tidigare okänd mekanism bakom kärl- och hjärtmuskelskada vid typ 2-diabetes, där skadan orsakas av förändrad erytrocytfunktion. Resultaten banar väg för nya behandlingsmöjligheter i syfte att begränsa hjärt–kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes. ()

Svenska läkare höll fast vid tyskan in på 1940-talet

Nya rön 03 SEP 2018 En studie som undersökt tyskans trender som vetenskapsspråk bland svenska läkare under första hälften av 1900-talet visar att tyskan länge var det mest populära artikelspråket. Ett tydligt trendbrott kom dock 1943 – tyskan försvann nästan helt inom några år och ersattes av engelskan. ()

Njurtransplantation bästa behandlingen vid svår njursvikt

Nya rön 31 AUG 2018 Njurtransplantation i jämförelse med dialys medför stora vinster för patienten och samhället i form av ökad produktivitet. Det visar en registerstudie som utgått från Svenskt njurregister. ()

Låg socioekonomisk status riskfaktor för rupturerat abdominellt aortaaneurysm

Nya rön 28 AUG 2018 Det finns en tydlig association mellan låg socioekonomisk position och rupturerat abdominellt aortaaneurysm, liksom sämre överlevnad efter behandling. Det visar en nationell studie på alla individer med diagnosen intakt eller rupturerat abdominellt aortaaneurysm under 2001–2015. ()

Effektivt att behandla psykisk ohälsa med KBT i primärvården

Nya rön 23 AUG 2018 En avhandling från Stockholm visar att ångest, depression, insomni, anpassningsstörning och utmattningssyndrom effektivt kan behandlas med KBT i primärvården och att stegvis vård är en resurseffektiv modell. (3 kommentarer)

Större chans att få behandling mot lungfibros i Sverige än i Finland

Nya rön 21 AUG 2018 I en studie av 160 svenska och 152 finländska patienter med idiopatisk lungfibros visas påtagliga skillnader i förskrivandet av läkemedel mellan Sverige och Finland. Studien visar att svenska patienter i mycket högre grad erhåller behandling än finländska patienter. (2 kommentarer)

Optimal riskfaktorkontroll av stor betydelse vid typ 2-diabetes

Nya rön 16 AUG 2018 I en stor nationell kohortstudie visas att personer med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade liten eller ingen förhöjd risk för död, akut hjärtinfarkt och stroke jämfört med den allmänna befolkningen. (1 kommentar)

Typ 1-diabetes – 17,7 år till mål

Nya rön 10 AUG 2018 Flickor som utvecklade typ 1-diabetes före 10 års ålder hade 17,7 år kortare förväntad livslängd än matchade kontroller. För pojkar var siffran 14,2 år, enligt en studie i Lancet. (6 kommentarer)

Prenatala faktorer viktiga för tillväxt hos barn i Bangladesh

Nya rön 08 AUG 2018 Viktiga riskfaktorer för att vara kort för sin ålder vid 24 månaders ålder hos barn i Bangladesh var storlek vid födelsen, mammans längd och vikt samt föräldrarnas utbildning. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. ()

De flesta med svår fetma försökte minska i vikt på egen hand

Nya rön 07 AUG 2018 Personer med svår fetma försöker ständigt och framför allt på egen hand minska eller kontrollera sin vikt, visar en ny studie. Bara en fjärdedel hade stöd av vårdpersonal. De som hade minskat 10 procent eller mer i vikt över 10 års tid hade överlag använt samma metoder som dem som ökat lika mycket i vikt. ()

Snabb ökning av rituximab mot MS i Sverige

Nya rön 03 AUG 2018 Andelen MS-patienter i Sverige som behandlas med rituximab »off label« är hög och ökar kraftigt, visar en ny studie. Samtidigt saknas långtidsdata avseende rituximabs biverkningsprofil hos MS-patienter, och artikelförfattarna påtalar vikten av att rapportera biverkningar. ()

Att skriva om traumat var effektivt vid PTSD

Nya rön 02 AUG 2018 En metod som går ut på att i sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid PTSD. Det visar en non-inferiority-studie. ()

Sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt

Nya rön 30 JUL 2018 En nyligen publicerad, välgjord och omfångsrik studie ger ny kunskap om att sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt, vilket har betydelse för klinisk bedömning och handläggning. (1 kommentar)

Lösningsmedel kopplades till MS-risk

Nya rön 18 JUL 2018 En ny svensk studie visar ett samband mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor. ()

Ärftlighet påverkade risk för sarkoidos

Nya rön 13 JUL 2018 I en svensk studie beräknades ärftlighetens betydelse för att insjukna i sarkoidos till 39 procent. Resterande 61 procent förklaras med miljöfaktorer. ()

Nytt svenskt instrument för kompetensvärdering av läkare

Nya rön 11 JUL 2018 En svensk version av »360-gradersbedömning« av läkare var tillförlitlig, valid och accepterad av potentiella användare som ett bra verktyg för ST-läkare i deras professionella utveckling. Det visar två svenska studier. ()

Hepatit C orsakade kvarstående minskad mångfald i immunförsvaret

Nya rön 06 JUL 2018 Kronisk infektion med hepatit C-virus leder till förändringar i immunsystemets sammansättning, visar en ny studie. En del förändringar kunde kopplas till grad av leverfibros och normaliserades efter framgångsrik behandling. Andra förändringar kvarstod långt efter att viruset eliminerats. ()

Högt HbA1c hos gravida ökade risk för hjärtmissbildning

Nya rön 05 JUL 2018 Ju sämre den glykemiska kontrollen var vid tiden omkring konception hos kvinnor med typ 1-diabetes, desto högre var risken för hjärtmissbildning hos barnet. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ. En överrisk sågs även vid HbA1c inom rekommenderade nivåer. ()

Fetmakirurgi påverkar patienternas parrelationer

Nya rön 27 JUN 2018 Patienter som genomgått fetmakirurgi och före kirurgin var singlar blev oftare sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgrupperna. Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det vanligare med separationer och skilsmässor. Det visas i två stora svenska kohortstudier. ()

Vedeldning kan öka risken för demens

Nya rön 26 JUN 2018 I en studie som undersökt om luftföroreningar från vedeldning och avgaser är relaterade till risken att få demens finns indikationer på att så skulle kunna vara fallet. Fler studier behövs dock. ()

Färre beställda prov när priset blev synligt

Nya rön 25 JUN 2018 Kan ökad kostnadsmedvetenhet minska antalet beställda analyser? Det har undersökts i Region Kronoberg, som i en jämförelse mellan landsting hade högst antal beställda kliniskt kemiska prov per invånare och år. ()

Bred mix av antikroppar kan påverka grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

Nya rön 21 JUN 2018 En studie från Uppsala visar att en bred mix av olika antikroppar mot citrullinerade peptider i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.