Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression

Nya rön 22 MAJ 2017 Självskattningsskalor som en del av depressionsbehandling i primärvården påverkade inte själva depressionsförloppet jämfört med sedvanlig behandling men hade andra positiva effekter, som ökad förståelse hos patienter om varför en viss typ av behandling var att rekommendera. Det visar en ny avhandling. ()

Bättre sjukvård i de flesta delar av världen

Nya rön 19 MAJ 2017 Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort nätverk av forskare i en ny studie i Lancet. (1 kommentar)

Hög feber på akuten kopplades till lägre mortalitet vid svår sepsis

Nya rön 19 MAJ 2017 Hög kroppstemperatur vid ankomst till akutmottagningen var starkt associerad med lägre dödlighet och kortare vårdtid hos kritiskt sjuka sepsispatienter. Det visar en svensk studie. Författarna betonar vikten av att septiska patienter med normal eller låg temperatur ges högsta prioritet. ()

Broskvävnad bildades från 3D-printade stamceller

Nya rön 18 MAJ 2017 Svenska forskare har skapat brosk med hjälp av 3D-skrivare. Broskceller från människa föryngrades till stamceller som omslöts av en matris, varefter de skrevs ut till en struktur med 3D-printer. Efter utskriften fick cellerna återhämta sig och dela sig innan de differentierades till brosk. (1 kommentar)

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

Nya rön 18 MAJ 2017 Det finns ett tydligt samband mellan att ha blivit dömd för ett våldsbrott och att någon gång ha vårdats för självskadebeteende. Det visar en ny svensk studie. ()

Mikrovågshjälm kunde detektera intrakraniell blödning

Nya rön 17 MAJ 2017 En svensk studie visar lovande resultat för en ny teknik att kunna påvisa traumatiska intrakraniella blödningar. Tekniken är baserad på mikrovågor och utrustningen är portabel. ()

Färre lades in efter införande av högkänslig troponin T-analys

Nya rön 15 MAJ 2017 Inläggningar för bröstsmärta minskade kraftigt efter införandet av högkänslig troponin T-analys, tvärtemot vad som befarades vid införandet av metoden. Det viar en svensk studie. Författarna noterar att det kan finnas anledning till oro över att en så stor andel av patienter med troponin T > 14 ng/l skickas hem. ()

Alkohol kan vara riskfaktor för ischemisk stroke vid förmaksflimmer

Nya rön 12 MAJ 2017 Resultatet av en svensk studie talar för att hög alkoholkonsumtion utgör en signifikant riskfaktor för ischemisk stroke hos lågriskpatienter med förmaksflimmer. ()

Neonatal HLR minskade intrapartal dödlighet i Nepal

Nya rön 11 MAJ 2017 Träning i ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning minskade intrapartala dödsfall i en interventionsstudie i Nepal. Förbättringen kvarstod sex månader efter träningsinsatsen. ()

Födoämnesprovokationer hos barn positiv upplevelse oavsett utfall

Nya rön 08 MAJ 2017 Alla barn med eliminerad kost söker inte sjukvård för att få rätt diagnos. Det innebär att barn kan stå på eliminationskost som inte behövs, visar en ny avhandling. Födoämnesprovokationer var en positiv upplevelse oavsett utfall, då deltagarna fick kunskap om vilka symtom de fick av livsmedlet. ()

Livsstilsfaktorer påverkade utfall efter gynekologisk kirurgi

Nya rön 05 MAJ 2017 BMI ≥ 30 var kopplat till ökad risk för komplikationer efter hysterektomi och för urininkontinens efter såväl hysterektomi som prolaps- och urininkontinensoperation. Tidigare vaginal förlossning var en riskfaktor för nytillkommen urininkontinens och rökning för infektioner efter hysterektomi. Det visar en ny avhandling. ()

Ökad suicidrisk under studietiden

Nya rön 04 MAJ 2017 Suicidrisken för dem med pågående universitetsstudier var dubbelt så hög som för dem som tidigare hade slutfört minst någon termin på högskola eller universitet. Det visar en studie från Karolinska institutet. ()

Kollagen II-antikroppar kopplades till god prognos vid RA

Nya rön 28 APR 2017 Antikroppar mot kollagen typ II är kopplade till akut insjuknande men god prognos vid reumatoid artrit. Det visar en ny studie som bygger på data från Svensk reumatologis kvalitetsregister. ()

Sociala skillnader i frågor och råd om rökvanor i primärvården

Nya rön 24 APR 2017 De som tillfrågas och får råd om att förändra sina rökvanor vid besök på vårdcentral är i huvudsak de som behöver det mest. Det visar en svensk studie. Men resultaten visade också skillnader mellan grupper. ()

Ökade risker vid födsel hos kvinnor med hjärtmissbildning

Nya rön 19 APR 2017 Individer med hjärtmissbildning och kvinnor med Marfans syndrom var oftare födda prematurt, med låg födelsevikt, små för tiden eller med kejsarsnitt. Det gällde också för barn till kvinnor med hjärtmissbildning. Det visare en ny avhandling, där det också framgår att det var vanligare med hjärtarytmier och hjärtklaffssjukdom hos kvinnor med Marfans syndrom som också fött barn. ()

Ärftlighet en faktor vid tinnitus i båda öronen

Nya rön 18 APR 2017 Förekomsten av bilateralt ringande i öronen påverkas av ärftlighet med en skillnad mellan könen. Bilateral tinnitus och ensidig tinnitus utgör alltså två olika subtyper där den första är genetiskt påverkad, den andra inte. Det visar en studie från flera europeiska forskargrupper. ()

Hjärt–kärlsjukdom och död minskade hos individer med diabetes

Nya rön 13 APR 2017 Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige har minskat mellan 1998 och 2014, men fatala händelser har minskat mindre hos individer med typ 2-diabetes än i den allmänna befolkningen. Det visar en ny svensk studie. ()

Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom

Nya rön 10 APR 2017 Yoga och konventionell träning hade jämförbara effekter på gångtest vid obstruktiv lungsjukdom. Det visar en ny avhandling. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått kopplade till trötthet och emotionella funktioner. ()

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

Nya rön 06 APR 2017 Vid luftvägsinfektioner innebar privata nätläkare lägre direkta kostnader per besök än vanlig vård. Tjänsten ledde dock till ett högre vårdutnyttjande, och därmed ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det är slutsatsen av en amerikansk studie. (3 kommentarer)

Anorexia nervosa vanligare vid celiaki

Nya rön 04 APR 2017 Kvinnliga celiakipatienter hade en något ökad risk för anorexia nervosa. Det framgår av en ny svensk kohortstudie. ()

Anafylaxi mot krokodilkött – första beskrivna fallet i världen

Nya rön 03 APR 2017 En 13-åring med känd allergi mot kycklingkött reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Orsaken visades vara en korsallergisk reaktion, och proteinet som orsakade anafylaxin har identifierats. ()

Mental ohälsa vanligt efter naturkatastrof

Nya rön 31 MAR 2017 Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer. Katastrofradio kan vara en sådan insats. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling som baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna 2013. ()

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie. (1 kommentar)

Partners suicid kopplades till ökad risk för suicid och sjukdom

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata. ()

Rickettsia helvetica utbredd i Sverige

Nya rön 24 MAR 2017 Bakterien Rickettsia helvetica, som tillhör gruppen fläckfeberrickettsier som sprids med fästingar är utbredd i Sverige. Det visar en ny avhandling, där det också framgår att Rickettsia felis påvisats hos två patienter med meningit. Det är första gången denna infektion konstaterats i Sverige. ()

Läkemedel mot influensa var säkra att använda under graviditet

Nya rön 20 MAR 2017 Neuraminidashämmare under graviditet ökade inte riskerna för barnet. Det visar en stor studie från Skandinavien och Frankrike, publicerad i BMJ. ()

Gott resultat för både operation och gipsning vid båtbensfrakturer

Nya rön 17 MAR 2017 Opererade patienter med odislokerade midjefrakturer i båtbenet hade bättre självskattad handfunktion efter 6 och 10 veckor än dem som behandlats konservativt med gips, men var stelare i handleden efter 26 veckor. Ingen skillnad fanns mellan de båda behandlingarna efter 1 år och senare. Det visar en ny avhandling. ()

Ny behandling för levertumörer

Nya rön 16 MAR 2017 En svensk studie förstärker bilden av IRE (irreversibel elektroporation) som en relativt säker och effektiv ablationsmetod för selekterade patienter med levertumörer. ()

Samband mellan impotensmedel och prognos efter hjärtinfarkt

Nya rön 09 MAR 2017 I en svensk studie sågs minskad risk för död och hjärtsvikt hos män som behandlades med fosfodiesteras-5-hämmare efter en första hjärtinfarkt. (1 kommentar)

Viktökning ökade risk för typ 2-diabetes oavsett ursprungsvikt

Nya rön 09 MAR 2017 Typ 2-diabetes går att förhindra även hos den del av befolkningen som inte har väldigt hög risk att utveckla sjukdomen på grund av till exempel fetma. Det visar en studie av data om över 30 000 personer, där de som gick upp i vikt hade högre risk att utveckla diabetes oavsett ursprungsvikt. (2 kommentarer)

Hjärtsvikt konsekvens av behandlingsresistent hypertoni

Nya rön 08 MAR 2017 Upp till 17 procent av de patienter som hade förhöjt blodtryck nådde inte uppsatta blodtrycksmål trots behandling med flera blodtrycksläkemedel. De som inte nådde uppsatta blodtrycksmål hade större risk att redan efter drygt 4 år drabbas av nedsatt hjärtfunktion. Det visar en ny avhandling. ()

Behandling med NGF-frisättande celler prövad hos alzheimerpatienter

Nya rön 07 MAR 2017 Totalt 10 patienter med alzheimer tillfördes NGF med inkapslade celler i en klinisk fas 1-prövning. Resultaten indikerar att kolinerga nervbanor i hjärnan stimulerades av NGF-behandlingen. Det visar en ny avhandling. ()

H3Cit förhöjt hos patienter med stroke, förhöjt troponin och cancer

Nya rön 06 MAR 2017 Extracellulära nät av DNA frisatta från neutrofiler, så kallade NET, är en bidragande orsak till arteriell trombos vid cancer. Nivåerna av det NET-specifika proteinet H3Cit var kraftigt förhöjda hos patienter med stroke, förhöjda troponinnivåer och cancer. Det visar en ny avhandling. (1 kommentar)

Bra kost minskade depressionsbesvär

Nya rön 03 MAR 2017 Personer med depression som deltog i ett kostförbättringsprogram hade dels förbättrat sina kostvanor, dels uppvisat signifikant förbättring av depressionsbesvären efter 12 veckor. Det visar en studie från Australien. (1 kommentar)

Enzym som begränsar effekten av cytostatika vid AML identifierat

Nya rön 02 MAR 2017 Enzymet SAMHD1 minskar mängden ara-C, ett viktigt läkemedel mot AML, i leukemiceller. Det visar en nyligen publicerad studie. Med retrospektiva analyser inkluderande 300 vuxna och barn med AML visades också att lågt uttryck av SAMHD1 vid diagnos var korrelerat med bättre överlevnad. ()

MGUS ökade risk för död i hjärtsjukdom

Nya rön 02 MAR 2017 Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) och »light-chain MGUS« är relativt vanliga tillstånd i den äldre befolkningen. Under en uppföljningstid på nästan tio år sågs att tillstånden var kopplade till sämre överlevnad. Detta kunde inte enbart förklaras av ökad risk för hematologisk sjukdom, utan även av ökad risk för död i hjärtsjukdom. ()

Endast få ESBL-fall hittades vid aktiv mikrobiologisk övervakning

Nya rön 28 FEB 2017 Antibiotikaresistenta bakterier hos personer på äldreboenden var ovanliga och resultatet gynnsamt jämfört med i många andra länder. Det fanns inga fall av multiresistenta MRSA och bara enstaka fall av ESBL-bildande bakterier. Stor genetisk mångfald hos S aureus tyder på att det inte fanns någon »institutionsflora«. Det visar en ny avhandling. ()

Dysmorfofobi relativt vanligt men okänt i sjukvården

Nya rön 28 FEB 2017 Dysmorfofobi (BDD) innebär en upplevelse av att något i det egna utseendet är deformerat och innebär stort psykiskt lidande. En ny avhandling visar att BDD verkar vara en relativt vanlig sjukdom bland kvinnor i Sverige, men samtidigt okänd inom sjukvården. (1 kommentar)

Bara 2 av 24 effektivitetsstudier bedömdes bidra med ny kunskap

Nya rön 27 FEB 2017 I en nyligen publicerad genomgång av 24 effektivitetsstudier baserade på data från Läkemedelsregistret bedömdes 2 studier bidra med ny kunskap. Den sammanvägda risken för bias bedömdes vara låg i 1 av studierna, medelhög i 8 studier och hög i 15 studier. (6 kommentarer)

Komplementpeptiden C3a ledde till bättre återhämtning efter stroke

Nya rön 24 FEB 2017 Intranasal behandling med komplementpeptiden C3a ledde till en bättre och bestående återhämtning hos möss efter ischemisk stroke. Det visar en ny studie. ()