Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Nya rön 17 NOV 2017 Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer. ()

Samband mellan diabetes och skillnader i behandling av demens

Nya rön 16 NOV 2017 Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal. ()

Statistiska modeller kunde förutsäga risker för bäckenbottenbesvär

Nya rön 16 NOV 2017 De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården. ()

Nya regimer för peritonealdialys kunde minska glukosupptaget

Nya rön 15 NOV 2017 Datorsimuleringar visade att glukosabsorptionen vid automatiserad peritonealdialys kunde minskas avsevärt och behandlingstiden kortas med hjälp av något högre dialysatflöden och nya så kallade bimodala behandlingsregimer.  ()

Inga bevis för att inflammatorisk tarmsjukdom är lindrigare hos äldre

Nya rön 14 NOV 2017 Inga bevis hittades för att inflammatorisk tarmsjukdom skulle ha ett lindrigare sjukdomsförlopp hos äldre, och det fanns stora skillnader i behandling av patienter i olika åldersgrupper, enligt en registerstudie. ()

Ingen nytta med intensiv blodtrycksbehandling vid primärprevention

Nya rön 13 NOV 2017 Metaanalyser av randomiserade studier visade att sänkt målblodtryck sannolikt inte leder till bättre utfall. Undantaget är patienter med etablerad kranskärlssjukdom. (1 kommentar)

Bättre bildkvalitet med iterativa metoder än med traditionell metod

Nya rön 10 NOV 2017 Med hjälp av iterativa metoder för att rekonstruera datortomografiska bilder kunde stråldosen vid DT-buk på barn sänkas med 32 procent utan att försämra bildkvaliteten. ()

Samband mellan stegrade troponiner, bröstsmärta och ökad risk att dö

Nya rön 09 NOV 2017 Hos patienter med bröstmärta var stabilt förhöjda troponinvärden, redan på nivåer som anses som normala, förenliga med en kraftigt ökad risk för död, hjärtsvikt och hjärtinfarkt, enligt en svensk studie i Journal of the American College of Cardiology. (2 kommentarer)

Komplikationsrisk hos gravida med astma påverkades inte av släktskap

Nya rön 08 NOV 2017 Vid analys av kusin- och syskonkontroller sågs att riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning kvarstod hos gravida med astma, enligt en registerstudie. ()

Samband mellan sulfasalazin-inducerad agranulocytos och HLA-typer

Nya rön 03 NOV 2017 Hos bärare av vissa HLA-typer bör man överväga alternativa behandlingar eller, där detta inte är möjligt, planera för täta kontroller av neutrofila granulocyter, skriver författarna. ()

Svenska gränsvärden för bedömning av kognitiv nedsättning framtagna

Nya rön 01 NOV 2017 Svenska normativa data och en kalkylator för att bedöma en individs kognitiva svikt med hjälp av verktyget Montreal cognitive assessment (MoCA) har tagits fram. (1 kommentar)

Barn med DCD »kom i kapp« med sensomotorisk terapi

Nya rön 30 OKT 2017 Barn med DCD (developmental coordination disorder) som fick sensomotorisk terapi kom i kapp barn utan några kända funktionsvariationer vad gäller sensomotoriska färdigheter. Det visade en studie från rörelseskolan Vestibularis i Kalmar. ()

Tranexamsyra kopplad till lägre dödlighet vid postpartumblödning

Nya rön 26 OKT 2017 Tranexamsyra kan ges redan tidigt i förloppet vid postpartumblödning, och det kan ske utan ökad risk för tromboembolisk komplikation vid doser upp till 2 gram intravenöst. Det är två slutsatser som kan dras av den globala multicenterstudien WOMAN Trial. ()

Kufflös larynxmask kan minska risker vid neonatal återupplivning

Nya rön 26 OKT 2017 Kufflös larynxmask är säker och effektiv vid neonatal återupplivning utförd av mindre erfaren personal utan tillgång till avancerad hjärt–lungräddning, enligt författarna till en randomiserad kontrollerad fas 2-studie. ()

Olika antidepressiva hade olika starkt samband med hyponatremi

Nya rön 26 OKT 2017 En svensk studie visar ett samband mellan nyinsatt behandling med SSRI eller venlafaxin och slutenvårdskrävande hyponatremi, olika starkt för olika antidepressiva. (1 kommentar)

Diabetes innebar ökad frakturrisk

Nya rön 26 OKT 2017 Etablerade screeningmetoder predicterade inte framtida fraktur vid diabetes. Det gjorde däremot låga värden vid ultraljudsmätning av hälbenet, enligt en avhandling. ()

Plasmakoncentrationer tycks kunna visa hjärnpåverkan vid preeklampsi

Nya rön 20 OKT 2017 Stegrade plasmakoncentrationer av hjärnskademarkörerna NSE och S100B sågs vid preeklampsi, enligt en avhandling. ()

Samband mellan Hirschsprungs sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom

Nya rön 19 OKT 2017 Det finns en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom hos individer med Hirschsprungs sjukdom, enligt en populationsbaserad kohortstudie i Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. ()

Insulinresistens riskmarkör för död hos individer med diabetes typ 1

Nya rön 16 OKT 2017 Insulinresistens (eGDR) kan användas som en riskmarkör för att möjligen förebygga och förhindra komplikationer till diabetes typ 1. Det föreslår författarna till en studie i Diabetes, Obesity and Metabolism. ()

Skillnader i revaskulariseringsmetod var associerade med ökad risk

Nya rön 12 OKT 2017 Risk för död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering efter invasiv behandling för kranskärlssjukdom varierade geografiskt och var högre i län med lägre andel utförda kranskärlsoperationer. (1 kommentar)

Risker för maternella komplikationer efter kejsarsnitt analyserade

Nya rön 06 OKT 2017 Med kunskap om riskfaktorer kan vården i samband med förlossning och bukingrepp optimeras för kvinnor med tidigare kejsarsnitt, enligt en avhandling. ()

Livsstil och miljö interagerar med vår genetiska risk för övervikt

Nya rön 05 OKT 2017 Den genetiska risken för BMI-ökning kan eventuellt påverkas av socioekonomisk status, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet, enligt en populationsbaserad studie i PLoS Genetics. ()

Beslut att operera kopplat till ortopeders attityder till kirurgi

Nya rön 27 SEP 2017 Operationsbenägenheten hänger ihop med attityder, framför allt tendensen att se operationer som spännande utmaningar, enligt en studie i Acta Ortopaedica. ()

Test identifierade patienter med mycket låg risk att dö i bröstcancer

Nya rön 22 SEP 2017 Ett gentest kunde identifiera bröstcancerpatienter med mycket låg långsiktig risk att dö av bröstcancer upp till 20 år efter diagnos, enligt en studie i JAMA Oncology. ()

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn kopplad till ökad cancerrisk

Nya rön 21 SEP 2017 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som drabbar barn leder inte bara till sjukhusvård, operationer och omedelbart lidande med nedsatt livskvalitet. Risken för cancer ökar också. (1 kommentar)

Fysisk aggressivitet hade olika uttryck vid olika typer av demens

Nya rön 20 SEP 2017 Patienterna med frontotemporal demens uppvisade fysisk aggressivitet tidigare och med grövre våld än patienterna med Alzheimers sjukdom, visar en studie från Lund. ()

Ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter obesitaskirurgi

Nya rön 19 SEP 2017 En svensk studie visar avsevärt ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter överviktskirurgi. Det måste ställas i relation till de obstetriska fördelarna med tidigare genomgången obesitaskirurgi, skriver forskarna. ()

Livssituationen för personer som länge haft ryggmärgsskada beskriven

Nya rön 13 SEP 2017 Åtgärder som inriktas på individens psykologiska resurser, smärthantering och deltagande i fysisk aktivitet kan främja psykisk hälsa, enligt en ny avhandling. ()

Långtidsresultat av antirefluxkirurgi bäst hos unga, friska och män

Nya rön 12 SEP 2017 Risken för återfall av reflux efter laparoskopisk antirefluxkirurgi är lägre än vad tidigare forskning visat. Det indikerar en nationell svensk kohortstudie publicerad i JAMA. Kvinnligt kön, högre ålder och annan sjuklighet var kopplade till större risk för återfall. ()

Avvikande mönster för hur hjärtat fylls var kopplat till ökad risk

Nya rön 07 SEP 2017 En metod för att se om patienten har en normal fyllnad av hjärtat för sin ålder har tagits fram. Författarna hoppas att metoden kan vara ett steg mot bättre diagnostik av hjärtsvikt. ()

Blodanalys kunde påvisa skillnader i människors immunförsvar

Nya rön 06 SEP 2017 Med hjälp av masscytometri har immunsystemet hos över 1 500 friska individer studerats i syfte att skapa ett sammanvägt mått som kan beskriva en individs immunsystem. ()

Drönare kan leverera hjärtstartare vid plötsliga hjärtstopp

Nya rön 05 SEP 2017 Responstiden vid ett livshotande tillstånd som plötsligt hjärtstopp kan vara möjlig att kraftigt förkorta med hjälp av drönare som placeras optimalt i landsbygd, visar en svensk studie. ()

Bastubad minskade hypertonirisk

Nya rön 01 SEP 2017 Regelbundna bastubad minskade risken för hypertoni, enligt en prospektiv kohortstudie. Enligt författarna kan detta vara en möjlig förklaring till att bastubad minskar risken för död i hjärt–kärlsjukdom och demens. (1 kommentar)

Subjektiv kognitiv försämring tycks sällan vara relaterad till demens

Nya rön 01 SEP 2017 Subjektiv kognitiv försämring hos personer på en minnesmottagning tycks överlag vara mer relaterad till depressivitet, ångest och stress än till framtida demenssjukdom, enligt en avhandling. (1 kommentar)

Metod för bestämning av biotillgänglighet i celler utvecklad

Nya rön 31 AUG 2017 En metod för bestämning av ett läkemedels biotillgänglighet inne i odlade celler har utvecklats som enligt författarna kan bli användbar i tidig läkemedelsutveckling. ()

Syrgas ökar inte överlevnaden på sikt vid misstänkt hjärtinfarkt

Nya rön 28 AUG 2017 Rutinmässig syrgasbehandling ökar inte överlevnaden efter ett år hos patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt, visar en svensk studie i New England Journal of Medicine. Det öppnar för en ändring av praxis. ()

Hjärtinfarkter vanligare på måndagar

Nya rön 28 AUG 2017 Kan tidsperioder kopplade till psykosocial stress trigga hjärtinfarkt? Den frågan ställs i en observationsstudie där hjärtinfarkterna var 11 procent fler på just måndagar. ()

Rivaroxaban och ASA minskade risk för allvarliga hjärt–kärlhändelser

Nya rön 27 AUG 2017 Behandling med den nya orala blodförtunnaren rivaroxaban plus acetylsalicylsyra minskade risken för allvarliga hjärt–kärlhändelser vid stabil kranskärlssjukdom, jämfört med enbart acetylsalicylsyra. Fler av dem som fått kombinationsbehandlingen drabbades dock av en stor blödning. ()

Kranskärlskirurgi vid diabetes typ 1

Nya rön 26 AUG 2017 Kranskärlskirurgi bör vara förstahandsmetod vid behov av revaskularisering även hos patienter med typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom. ()

Lägre risk för höftfraktur med alendronat vid kortisonbehandling

Nya rön 24 AUG 2017 Risken för kortisonbehandlade äldre att bryta höften var 65 procent lägre med samtidig alendronatbehandling än utan, enligt en retrospektiv kohortstudie i JAMA. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.