Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ny riskmarkör för kammararytmi vid hypertrofisk kardiomyopati

Nya rön 20 FEB 2020 I en studie undersöktes 25 patienter med hypertrofisk kardiomyopati och implanterbar defibrillator med positronemissionstomografi i syfte att hitta fler metoder för att värdera risken för kammararytmi. ()

Goda resultat för pneumotoraxbehandling utan drän

Nya rön 19 FEB 2020 I en australisk/nyzeeländsk randomiserad studie undersöktes konservativ behandling kontra intervention vid pneumotorax. Det visade sig att nästan 85 procent av patienterna i den konservativa gruppen klarade sig utan dränage, vilket inte var sämre än i interventionsgruppen. (1 kommentar)

Hälften med hjärtinfarkt behöver PCSK9-hämmare enligt nya riktlinjer

Nya rön 19 FEB 2020 I en studie inkluderande över 25 000 patienter med hjärtinfarkt beräknades att hälften av patienterna skulle behöva PCSK9-hämmare för att uppnå de nya europeiska behandlingsmålen, trots behandling med statin och ezetimib. ()

Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Nya rön 17 FEB 2020 Om lokaliserad prostatacancer påvisas inför en njurtransplantation brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation. Men nu visar en studie att sannolikheten för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation inte ökade över tid. ()

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

Nya rön 05 FEB 2020 I en studie dras slutsatsen att det inte finns data som motsäger att man bör behandla även gamla och sjuka patienter med ST-höjningsinfarkt invasivt. (2 kommentarer)

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

Nya rön 04 FEB 2020 En kohortstudie visar att tillgången till epilepsisjukvård kan vara ojämlik och att utbildning skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot arbetslöshet och låg inkomst vid epilepsi. ()

Minskning av suicid – men inte i USA

Nya rön 03 FEB 2020 Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid. (1 kommentar)

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Nya rön 20 JAN 2020 Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet, visar en studie av 571 patienter med KOL. (1 kommentar)

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

Nya rön 17 JAN 2020 I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser. ()

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

Nya rön 16 JAN 2020 En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet. ()

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Nya rön 10 JAN 2020 Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit. ()

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

Nya rön 09 JAN 2020 En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos. ()

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Nya rön 08 JAN 2020 Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning. ()

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

Nya rön 07 JAN 2020 En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt. ()

Sämre kognitivt utfall hos barn med lätt hypoxisk ischemisk encefalopati

Nya rön 02 JAN 2020 En studie visar att barn som drabbats av lätt hypoxisk ischemisk encefalopati vid födseln har lägre resultat på kognitivt test jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad. (2 kommentarer)

Smartklocka kan användas för att upptäcka förmaksflimmer

Nya rön 30 DEC 2019 En amerikansk studie i New England Journal of Medicine visar att det kan vara möjligt att identifiera förmaksflimmer med hjälp av en app via en smartklocka.  ()

Fallgropar i icke-randomiserade studier kan döljas i metaanalyser

Nya rön 27 DEC 2019 I en nyligen publicerad genomgång illustreras fallgropar när icke-randomiserade studier sammanvägs. Detta belyses genom exemplet kardiovaskulära läkemedel och fallrisk. ()

Geografisk analys av epilepsi och socioekonomi i Göteborg

Nya rön 23 DEC 2019 I en studie undersöktes om det gick att se samband mellan förekomst av epilepsi respektive epilepsirelaterade ambulansuppdrag och socioekonomiska variabler i Göteborg. ()

Kirurgiska och neurologiska komplikationer vid epilepsikirurgi

Nya rön 18 DEC 2019 En avhandling från Göteborgs universitet har undersökt komplikationer och anfallsförsämring efter epilepsikirurgi. Resultaten visar att 4,0 procent av de opererade hade fler anfall efter två år än före operationen, medan 37 procent hade varit helt anfallsfria efter operationen. ()

Association mellan depression och abdominellt aortaaneurysm

Nya rön 12 DEC 2019 I en studie undersöktes sambandet mellan depression och senare utveckling av abdominellt aortaaneurysm. Studiens resultat tyder på att depression bör evalueras som en möjlig riskfaktor i samband med att man överväger strategisk ultraljudsscreening av personer med ökad risk för abdominellt aortaaneurysm. ()

Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling

Nya rön 11 DEC 2019 En avhandling från Linköpings universitet pekar på brister i de gängse rekommenderade metoderna för målstyrd vätskebehandling. I stället rekommenderas att integrera algoritmer för målstyrd vätskebehandling i en totalöversyn av patienten som inkluderar andra parametrar såsom vätskebalans, hjärtfrekvens, blodtryck och laktat. ()

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

Nya rön 04 DEC 2019 En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts. ()

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

Nya rön 03 DEC 2019 En registerbaserad kohortstudie visar att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon. ()

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

Nya rön 02 DEC 2019 I en kohortstudie dras slutsatsen att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom och att höga nivåer inte bör ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling. (2 kommentarer)

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

Nya rön 28 NOV 2019 I en studie undersöktes yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes med registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen. Det visade sig att risken för typ 2-diabetes för män var högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och för kvinnor bland fabriksarbetare, städare samt köks- och restaurangbiträden. ()

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Nya rön 26 NOV 2019 Taigafästingen, som hittats på öar och halvöar i Bottenviken, har nu analyserats. Det visade sig att 56 procent av de adulta taigafästingarna var borreliainfekterade – en avsevärt högre prevalens än hos fästingarten Ixodes ricinus i södra och mellersta Sverige. ()

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

Nya rön 21 NOV 2019 En svensk studie publicerad i BMJ visar på högre perinatal dödlighet med den rutin för igångsättning vid överburenhet som i dag rekommenderas i Sverige jämfört med att sätta igång förlossningen vid 41 graviditetsveckor. ()

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

Nya rön 14 NOV 2019 PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides. ()

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär

Nya rön 08 NOV 2019 En kortversion av formuläret Fem till femton, som används för att utreda en ADHD- eller en autismdiagnos, har utvecklats avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Frågorna ger en samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn. ()

Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen

Nya rön 05 NOV 2019 Man bör överväga att ta hänsyn till belastningen vid tolkning av blodtrycksreaktionen under arbete. Den slutsatsen dras i en studie där drygt 7 500 amerikanska män genomgått arbetsprov på gångmatta under åren 1987–2007. ()

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

Nya rön 31 OKT 2019 v-TAC är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Resultaten från studien visar att v-TAC skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter. ()

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Nya rön 30 OKT 2019 Barn med IBD löper 1,6 gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med svenska barn i allmänhet. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt kopplingen mellan IBD och psykisk ohälsa.  ()

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

Nya rön 28 OKT 2019 En studie visar att penicillin V 800 mg x 4 i fem dygn vid faryngotonsillit inte är sämre än penicillin V 1 000 mg x 3 i tio dygn. Studien, som nyligen publicerades i BMJ, var randomiserad och öppen med non-inferiority design. (2 kommentarer)

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige

Nya rön 24 OKT 2019 Prostataartärembolisering, PAE, är ett bra minimalinvasivt alternativ vid behandling av symtomgivande benign prostatahyperplasi. Det visar utfallet hos de första 37 konsekutiva patienterna som behandlades med PAE mellan januari 2015 och juni 2018. ()

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA

Nya rön 23 OKT 2019 För att välja bästa möjliga behandling vid LADA är det viktigt att ta hänsyn till nivåerna av GADA (positivitet för antikroppar mot proteinet GAD). Det konstateras i en svensk-norsk studie som jämförde tidig behandling med insulin med behandling med sitagliptin hos 64 patienter under en 21 månader lång interventionsperiod. ()

Både akut och kronisk myokardskada associerade med dålig långtidsprognos

Nya rön 23 OKT 2019 De absoluta riskerna för död är desamma, men justerade risker något högre, bland patienter med akut myokardskada och T2MI jämfört med kronisk myokardskada. Lägst risk för död hade patienter med T1MI. Det visar en kohortstudie av 5 110 patienter med myokardskada som sökt akutsjukvård på Karolinska universitetssjukhuset. ()

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nya rön 10 OKT 2019 Nu finns ett nytt internationellt WHO-reagens för att mäta autoantikroppar vid systemisk lupus erythematosus, SLE. Det tidigare referenspreparatet, som har använts av kliniska laboratorier och företag som framställer anti-dsDNA-analyser, tog slut för tolv år sedan. ()

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros

Nya rön 04 OKT 2019 Det har länge varit känt att ateroskleros är en inflammatorisk process i artärväggen, men frågan är vad som orsakar inflammation och immunologisk aktivering. För att studera denna immunologiska aktivering undersöktes på olika sätt humana aterosklerotiska plack från endarterektomi. ()

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Nya rön 04 OKT 2019 För första gången rapporteras att två patienter i Sverige har drabbats av miyamotoi-borrelios med meningit. Sjukdomen kan vara svårdiagnostiserad och är därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Miyamotoi-borrelios, en typ av återfallsfeber, orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi och sprids av den vanliga fästingen Ixodes ricinus. ()

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm

Nya rön 03 OKT 2019 Risken att dö på grund av rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) går stadigt ner i Sverige. RAAA har minskat över tid hos män, men förekomsten är dock konstant hos kvinnor. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!