Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ilmar Reepalus insikt borde glädja Läkarförbundet

Debatt 26 MAJ 2017 Enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren finns ingen motsättning mellan vinst och kvalitet i hälso- och sjukvården. Det är ett häpnadsväckande uttalande, anser Bengt Järhult. ()

Förslaget slår undan benen på mindre och mellanstora vårdföretag

Debatt 26 MAJ 2017 I dagens hälso- och sjukvårdssystem finns det många problem att ta tag i, men Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning är inte ett effektivt sätt att åtgärda dem, skriver Sven Söderberg, Läkarförbundet, i denna replik. ()

Genredigering – vilka värderingar ska styra?

Debatt 24 MAJ 2017 Med biologiska saxar kan vi i dag redigera arvsmassan. Genredigeringstekniken har fått stor uppmärksamhet. Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin anser att det är hög tid att tänka igenom vilka värderingar som ska vara styrande på området. I skottgluggen står lagen om genetisk integritet. ()

Nytt beslutsstöd väcker frågor gällande intravenös trombolys

Debatt 23 MAJ 2017 Det finns olika syn på om behandlingsutfallet för intravenös trombolys är bra eller dåligt. Nationella programrådet understryker i ett nytt beslutsstöd att patienten ska ge sitt samtycke. Frågan kvarstår dock hur vi informerar på ett fullödigt och begripligt sätt, skriver Peter Appelros. ()

Följ riktlinjer och nationella beslutsstöd

Debatt 23 MAJ 2017 Trombolysbehandling ska präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Följ Socialstyrelsens riktlinjer och Nationella programrådets beslutsstöd. Det ger patienter lika möjligheter till god vård, skriver Nationella programrådet för stroke i denna replik. (1 kommentar)

Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling

Debatt 22 MAJ 2017 Vi vet nu mer än vi gjorde när Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket 2016 fattade beslut om åldersbestämningar. Rekommendationerna bör därför redan ändras, skriver Inge Axelsson. ()

Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning

Debatt 22 MAJ 2017 Rättsmedicinalverket välkomnar en vetenskapligt grundad diskussion om medicinsk åldersbedömning och deltar gärna med sin expertkunskap, skriver Carl Johan Wingren och Elias Palm i denna replik till Inge Axelsson. (1 kommentar)

Sjukskrivningsprocessen saknar ledarskap

Debatt 17 MAJ 2017 Standardiserade bedömningar är ett måste om sjukskrivningsprocessen ska vara kvalitetssäker och likvärdig i hela landet, skriver Karin Starzmann. (2 kommentarer)

Som läkare är man inte alltid läkare

Debatt 16 MAJ 2017 Jag vill påstå att man inte kan säga vad som helst i skenet av sin läkarexamen, särskilt inte i vår tids subkulturer där vad som helst kan normaliseras, skriver Stefan Johansson apropå ett aktuellt exempel. (11 kommentarer)

Medicinskt genombrott som inte nådde cancerpatienterna

Debatt 16 MAJ 2017 Trots klara indikationer på goda långtidseffekter nådde det nya cancerläkemedlet ipilimumab inte alla patienter. Det verkar faktiskt som om man inte hade tillit till det läkemedel som revolutionerat behandlingen av metastatiskt malignt melanom, skriver Johan Hansson och Ulla Wilking.  (2 kommentarer)

Följ RETTS – och krångla inte till det

Debatt 15 MAJ 2017 Inom akutsjukvården är det ibland viktigare att få ett negativt utfall för att kunna utesluta en diagnos än att vänta på att få en diagnos bevisad, skriver Bengt Widgren, som här förordar beslutsstödet RETTS för tidig upptäckt av sepsis. ()

Dags för lagstiftning kring »doktorsapparna«

Debatt 12 MAJ 2017 Myndigheterna bör snarast lagstifta om ett regelverk kring de allt populärare apparna där man kan träffa en doktor via dator, surfplatta eller mobil, skriver Susanne Karling. ()

Warfarin bör inte rekommenderas till alla med förmaksflimmer

Debatt 11 MAJ 2017 Mot bakgrund av avsaknad av effekt på ischemisk stroke, ökad risk för allvarliga blödningar och risk att utveckla kalcifylaxi bör warfarin inte rekommenderas till dialyspatienter med nytillkommet förmaksflimmer. Läkemedelsverkets nya rekommendationer om antikoagulantia vid förmaksflimmer bör därför modifieras, anser Ola Samuelsson och Aso Saeed. ()

Läkemedelsverket ser över skrivningen

Debatt 11 MAJ 2017 Det är inte vår intention att »kategoriskt rekommendera« warfarin som strokeprofylax till alla dialyspatienter, skriver Läkemedelsverket i denna replik. ()

Ny läkarutbildning – ett exempel på »less is more«?

Debatt 10 MAJ 2017 Det nya förslaget till läkarutbildning presenteras som en förlängning, men tycks tyvärr vara en förkortning, skriver Tord Bergmark. (5 kommentarer)

Braskaminer kan orsaka svåra brännskador hos små barn

Debatt 08 MAJ 2017 Brännskador orsakade av braskaminer ökar hos små barn. Skadorna kan ge ärrbildning och försämrad motorik. Barnsäker design kan minska antalet olyckor, skriver Johan Zötterman och medförfattare. ()

TBE-vaccination i Sverige är ingen självklarhet

Debatt 05 MAJ 2017 TBE-vaccination i Sverige bör enbart ske i högriskområden, anser Bengt Fagrell och Gustaf Bergstrand. Vaccinationen förhindrar inte en reinfektion, och om detta inträffar är risken påtaglig för värre symtom än om man inte är vaccinerad. Därmed saknas motiv för att införa subvention av TBE-vaccination. (7 kommentarer)

Apropå! Vitsen med att inte blöda

Debatt 04 MAJ 2017 Folke Flam välkomnar lanseringen av ett p-piller där kvinnan ska ta en tablett dagligen under ett par månaders tid för att sedan blöda under några dagar. Frihet från blödning kan vara positivt för såväl livskvaliteten och blodvärdet som för ekonomin, konstaterar han. (3 kommentarer)

Dags att implementera nya rön om graviditetsdiabetes

Debatt 03 MAJ 2017 2010 föreslogs nya internationella diagnoskriterier för graviditetsdiabetes och 2015 gav Socialstyrelsen samma rekommendation. Kriterierna baseras på kunskap om ökade risker men har ännu inte implementerats i Sverige, skriver Caroline Lilliecreutz och Marie Blomberg. ()

Nio insatsområden för bättre matvanor och fysisk aktivitet

Debatt 02 MAJ 2017 En ny forskningsöversikt har identifierat effektiva insatser för att förbättra matvanor och fysisk aktivitet i befolkningen. Insatser mot stillasittande har mer oklart stöd. Med en portfölj som innehåller nio insatsområden kan mycket hälsa vinnas. (1 kommentar)

Ökad läkemedelsförskrivning – risk för överbehandling vid hypotyreos

Debatt 02 MAJ 2017 Förskrivningen av levotyroxin har ökat med cirka 32 procent från 2006 till 2016. Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff föreslår åtgärder för att optimera omhändertagandet av patienter med subklinisk hypotyreos. (3 kommentarer)

Ny teknik är svaret på arbetskraftsbrist inom vården

Debatt 27 APR 2017 Automatisering kan vara lösningen inom vårdens bristyrken om vi tidigt fokuserar på de automatiseringsbara arbetsuppgifterna och hur ny teknik kan avlasta underbemannad personal. Men det är bråttom: risken är att vården blir ännu mer ojämlik om inte den offentliga vården anammar digitaliseringen i tid, anser Jonathan Borggren. (7 kommentarer)

Återinför klinisk socialmedicin!

Debatt 27 APR 2017 Socialläkarna har försvunnit. Klinisk socialmedicin är inte längre en reglerad del av den socialmedicinska specialistkompetensen för läkare. Samtidigt finns i utsatta invandrartäta områden behov av särskilda socialmedicinska team. Vem ska driva denna fråga, undrar Jan Halldin och medförfattare. ()

Nationellt ansvar krävs för att få ut utländska läkare i arbete

Debatt 25 APR 2017 Emil Molander föreslår ett nationellt grepp för riktade kurser för invandrade läkare. Med ett nationellt ansvar skulle ingen arbetsgivare ensam behöva ta risken för eventuella misslyckanden, och antalet språkligt väl förberedda läkare på kunskapsprovet skulle öka, skriver han. (3 kommentarer)

Varning för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin

Debatt 24 APR 2017 Vi ser en risk för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin som antidepressivt läkemedel. Ökad kunskap och erfarenheter kan minimera riskerna för att vården av svårbehandlade patienter förvandlas till ett »farmakologiskt High Chaparall«, skriver Joakim Ekstrand och Pouya Movahed. (2 kommentarer)

Nätläkare kan utnyttja kryphål i riksavtalet för utomlänsvård

Debatt 24 APR 2017 Mikael Hoffmann, NEPI, föreslår förändringar i riksavtalet för utomlänsvård. Nätläkare kan i dag utnyttja ett kryphål isystemet som ger hög rörlig ersättning. Att definiera utomlänsvård på det sätt som föreslås skulle uppfylla patientlagens krav och undanröja dagens kryphål. (10 kommentarer)

Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk

Debatt 21 APR 2017 Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister, skriver Martin Reijler och medförfattare. ()

Resursslöseri motverkar individanpassad KOL-behandling

Debatt 20 APR 2017 Trots att det finns internationella och nationella riktlinjer för KOL-behandling har 21 landsting olika rekommendationer för vilka läkemedel som ska väljas i första hand. Detta resursslöseri motverkar individanpassad vård, anser Kjell Larsson. ()

Upp till försvar för forskningen

Debatt 19 APR 2017 Den amerikanske presidentens okunskap om värdet av forskning kan innebära en möjlighet för Europa, skriver Anna Nilsson Vindefjärd. (1 kommentar)

Freda PKU-registret!

Debatt 13 APR 2017 Ett register för vård och medicinsk forskning kan inte kombineras med ett register för brottsbekämpning utan ska separeras enligt lag. PKU-registret måste fredas, skriver Karin Frånlund och medförfattare. (2 kommentarer)