Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Väntetider – inget nödvändigt ont

Debatt 21 SEP 2017 Utredningen »God och nära vård« föreslår att väntetiden till ett läkarbesök i primärvården ska bli högst 3 dagar. De allra flesta vårdcentraler klarar inte dagens 7 dagar. Vår uppfattning är att lagstiftningen och våra avtal är kontraproduktiva. Tillgängligheten måste styras på annat sätt, skriver Carola Johansson och Lars Agréus. ()

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Debatt 20 SEP 2017 Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets nya metod för medicinska åldersbedömningar (röntgen av visdomständer och MR knä). Nyligen redovisades resultatet av de bedömningar som utförts till och med sista juli i år. RMV:s siffror visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att knäleden mognat före tänderna än tvärtom, skriver Fredrik Tamsen.  (4 kommentarer)

Viktigt att hantera etisk valhänthet

Debatt 18 SEP 2017 Vi behöver ett bra regelverk som stöd för etisk granskning av all forskning och sjukvård och en fungerande utbildning i etik, inte minst riktad till ansvariga chefer inom respektive verksamhetsfält, skriver Sven Wallerstedt. ()

För svårt att byta terapiform när behandlingen inte ger effekt

Debatt 18 SEP 2017 Ett byte mellan psykologiska behandlingar är inte helt enkelt. Det största hindret mot ett bättre system för behandlingsval och behandlingsbyten, i de fall då behandlingen inte hjälper, är konflikter mellan olika terapiinriktningar, konstaterar Rolf Holmqvist. (1 kommentar)

Sena aborter – bättre bra än bråttom om regelverket ska ses över

Debatt 14 SEP 2017 Socialstyrelsen har bjudit in Svensk förening för obstetrik och gynekologi samt Neonatologföreningen tillsammans med andra professionella representanter för att diskutera regelverk och handläggning kring sena aborter. Vi bör invänta resultaten av den dialogen innan krav på förändringar ställs. Det skriver Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, i en kommentar till en debattartikel i LT av Andrea Kischkel och Tomas Seidal. (2 kommentarer)

Svensk insats mot kolera bör prisas

Debatt 12 SEP 2017 Det är dags för ett Nobelpris till Sveriges framsida, skriver Sven Britton. Priset bör gå till det svenska forskarparet Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren för deras vaccin som gör att dagens koleraepidemier kan begränsas. (1 kommentar)

Ett komplett läkarintyg är viktigt inte minst för den enskilde

Debatt 11 SEP 2017 Tankar om att uppbringa ersättning från staten utan att ha en sjukdom/diagnos är snarare ett inlägg i debatten om medborgarlön än hur sjukförsäkringen ska vara utformad, skriver Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen vid Försäkringskassan i denna replik till Ove Anderssons Signerat i Läkartidningen 35–36. (8 kommentarer)

Motstridiga lagar bakom debatten om hepatit C-behandling

Debatt 08 SEP 2017 Två inlägg i Läkartidningen om behandling mot hepatit C belyser vikten av att utredningen kring finansiering, subvention och prissättning av läkemedel granskar hur läkemedelsförmånslagen och smittskyddslagen förhåller sig till varandra och sedan lämnar förslag på hur konflikter mellan dem ska lösas, skriver Mikael Hoffmann. ()

Debatten om de mycket sena aborterna är välbehövlig

Debatt 29 AUG 2017 Det tidsmässiga avståndet mellan de mycket sena aborterna och möjligheten att rädda ett för tidigt fött barn har helt försvunnit. Debatten som startat är välbehövlig, anser Andrea Kischkel och Tomas Seidal – inte minst då läkare och övrig vårdpersonal riskerar att försättas i situationer som kan utvecklas till något helt annat än en abort. (5 kommentarer)

Livshotande symtom vid genombrott av TBE bör diskuteras

Debatt 28 AUG 2017 Vår artikel var främst ämnad att uppmärksamma det faktum att även fullvaccinerade personer kan råka ut för mycket allvarliga och livshotande symtom, vilket måste tas med i diskussionen om vilka svenskar som ska vaccineras, skriver Bengt Fagrell och Gustaf Bergstrand i denna replik till Jan Fohlman angående vaccination mot fästingburen TBE. (2 kommentarer)

Sverige bör centralisera den pediatriska ryggmärgsskadevården

Debatt 28 AUG 2017 Förvärvad ryggmärgsskada hos barn är ovanligt i Sverige, och därför bör den pediatriska ryggmärgsskadevården centraliseras. Kunskapen om ryggmärgsskada hos barn och ungdomar är bristande och såväl riktlinjer som vårdprogram behövs, skriver Marika Augutis och medförfattare. ()

TBE-vaccination är angelägen

Debatt 25 AUG 2017 Korrekt genomförd TBE-vaccination skyddar mot insjuknande i en mycket allvarlig sjukdom. Trots att många vaccineras har incidensen inte minskat, vilket är en utmaning, skriver Jan Fohlman i en kommentar till en artikel i Läkartidningen tidigare i år. ()

Försäkringskassan fokuserar på rättssäkerheten

Debatt 24 AUG 2017 Det finns inget incitament för att spara på de medel som ska gå till de grupper som är i störst behov av samhällets stöd och hjälp i en mycket svår situation; tvärtom är vi måna om att de som är i behov av ersättningen får den. Det skriver representanter för Försäkringskassan i en kommentar till en krönika i Läkartidningen av Hans Olsson. ()

Målet är tydliga rutiner för sena aborter

Debatt 24 AUG 2017 Min ståndpunkt är att prematurvård och aborter ska hållas isär och att kvinnor ska känna sig säkra på att abort är abort. När jag kallades till förlossningen av barnmorska vid en abort i vecka 22+2 utgick mitt ställningstagande från djupt etiskt grundade fakta, skriver Katarina Strand Brodd i denna replik till Johnny Ludvigsson. (1 kommentar)

Etiken måste få väga tyngre än juridiken vid sena aborter

Debatt 23 AUG 2017 Inom sjukvården ställs vi inte sällan inför situationer där vi tvingas låta det som är etiskt försvarbart gå före det som kan vara juridiskt mest korrekt. I fallet aborterade foster i 22:a veckan som visar livstecken kan det vara juridiskt korrekt att ge livräddande åtgärder – men synnerligen oetiskt, anser Johnny Ludvigsson. (4 kommentarer)

Rättsosäker rättspsykiatri?

Debatt 22 AUG 2017 Varje år genomgår cirka 550 personer rättspsykiatrisk undersökning. Ungefär hälften överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Det rättspsykiatriska utlåtandet bör vara enkelt, lättförståeligt och kunna accepteras av en majoritet av befolkningen. Rättsmedicinalverket ska nu se över de rättspsykiatriska utlåtandena, skriver Kicko Christmanson. ()

Behandling rekommenderas för alla med kronisk hepatit C

Debatt 22 AUG 2017 I våra riktlinjer framgår att expertgruppen rekommenderar behandling för alla med kronisk hepatit C. Om prevalensen ska påverkas måste smittspridningen minskas. Då är det också särskilt viktigt att behandla personer som använder intravenösa droger, vilket tydligt framgår. Det skriver representanter för Referensgruppen för antiviral terapi i denna kommentar till en debattartikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

Från pek till patientnytta

Debatt 18 AUG 2017 Vi har tidigare visat att ett lågprisnät kan användas vid bråckkirurgi hos män utan att tumma på kvaliteten. Potentialen för förbättrad kirurgisk vård i världens fattigaste länder är stor, skriver Jenny Löfgren och medförfattare. ()

Rätten att organisera andras arbete

Debatt 16 AUG 2017 Omorganiserar man sjukvård utan aktiv medverkan av läkare eller sjuksköterskor bryter man mot något som är grundläggande för allt ledarskap, skriver Leif Wallin. (2 kommentarer)

Läkare som ordinerar statiner bör läsa översikt i Lancet

Debatt 11 AUG 2017 I vilken grad lipidsänkande behandling bidrar till den minskande dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar kan diskuteras. Läkare som ordinerar statiner bör själva försöka bilda sig en uppfattning, inte minst vad gäller biverkningar, anser Hans Dunér. (6 kommentarer)

En annan styrning av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig

Debatt 09 AUG 2017 En jämförelse med andra EU-länder tyder på allvarliga missförhållanden inom svensk sjukvård. Några motsägelsefulla resultat kräver en djupare analys. Behovsbaserade ramanslag bör huvudsakligen styra sjukvården, skriver Jan Halldin och Göran Dahlgren. (13 kommentarer)

Långvarig smärta och ADHD – outforskat samband

Debatt 07 AUG 2017 I en kvalitativ studie tyckte sig vårdpersonal kunna se ett samband mellan ADHD och långvariga smärttillstånd. Det är förvånande hur pass outforskat detta ämne är, skriver Magdalena Wlad och Birgitta Nilsson. (5 kommentarer)

KI tillämpade inte lagändringar innan de infördes

Debatt 04 AUG 2017 Teater och konstnärlig verksamhet är viktiga instrument i samhällsdebatten. Men för att bli trovärdig i debatten är det viktigt att hålla isär vilken lagstiftning och vilka reformer som reglerar vad. Det skriver Harriet Wallberg, f d rektor vid Karolinska institutet, i denna slutreplik till dramatikern Ylva Lööf som skrivit en pjäs som tar avstamp i Macchiariniaffären. (1 kommentar)

Får digital vård pengarna att rulla?

Debatt 02 AUG 2017 De som på allvar intresserar sig för effekterna av digitala vårdalternativ och deras möjlighet att komplettera och avlasta den fysiska vården bör agera för att fylla det forskningsunderskott som finns inom området, skriver Livia Holm och Johannes Schildt, Sverigechef respektive vd för Kry i denna kommentar till Läkartidningens reportage om den växande digitala vården. (7 kommentarer)

»Autonomireformen var införd på KI redan innan den började gälla«

Debatt 01 AUG 2017 Jag skrev två debattartiklar som publicerades i Dagens Nyheter 2008, då Harriet Wallberg var rektor på Karolinska institutet (KI) där jag tog upp att det på KI fanns en tradition av att på förhand göra upp professorsanställningar där man struntade i vem som var mest meriterad. Autonomireformen gjorde detta agerande lagligt, skriver dramatikern Ylva Lööf i denna replik till Harriet Wallberg. (2 kommentarer)

Primärvården – ett sprucket krus?

Debatt 31 JUL 2017 För att skattebetalarna ska få bästa valuta för sina pengar bör det vara korta och snabba vägar till rätt diagnos och behandling. Sören Kerslow vill fördela om arbetsuppgifterna i vården för optimal nytta. (1 kommentar)

»Koppla inte autonomireformen till rekryteringen av Paolo Macchiarini«

Debatt 27 JUL 2017 Man kan omöjligt koppla samman autonomireformen med rekryteringen av Paolo Macchiarini. Han anställdes innan reformen infördes och rekryteringen följde det regelverk som fanns då, skriver Harriet Wallberg, f d rektor vid Karolinska institutet i denna kommentar till Läkartidningens intervju med dramatikern Ylva Lööf. ()

Ansvar på rätt nivå i vården!

Debatt 26 JUL 2017 De högsta ledningarna inom vården har ofta visat brist på verksamhetskunskap, haft dåligt genomtänkta förslag samt bristande förmåga och uthållighet. Stora organisationsförändringar och implementerande av olika ledningsfilosofier är inte ovanligt. Uppenbarligen har dessa åtgärder inte varit svaret på brist på vårdplatser och distriktsläkare, konstaterar Henrich Wilander. ()

Naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

Debatt 21 JUL 2017 En redogörelse för höstens antagning till läkarprogrammet kan ge läsaren intrycket att färre söker till läkare då den visar att antagningspoängen sjunker. Det finns dock en naturlig förklaring till de lägre antagningspoängen, skriver Hannes och Jonas F Ludvigsson. (5 kommentarer)

De som injicerar droger självklar målgrupp för hepatit C-behandling

Debatt 21 JUL 2017 Prioritera personer som injicerar droger i kommande riktlinjer för behandling av hepatit C. Det föreslår Simon Larsson och Karl Persson de Fine Licht. De vill också ha en tydligare formulering om att behandlingen av denna grupp kan och bör ske på exempelvis sprututbytesmottagningar. (2 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.