Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning

Debatt 21 FEB 2020 Genom att höja kunskapsnivån om astma och dess olika fenotyper på alla vårdnivåer kan vi också öka möjligheterna för att patienter med svår astma identifieras och behandlas av specialister, skriver Caroline Stridsman och medförfattare. ()

Evidensbaserad konsultation som får plats i fickan

Debatt 19 FEB 2020 För att underlätta och ge struktur åt såväl konsultationsträning som patientmöten under läkarutbildningen har vi tagit fram en lathund i fickformat baserad på en evidensbaserad konsultationsprocess, skriver Dadaf Bozaghian och medförfattare. ()

Framtidssamtal – ett sätt att lyfta patientens preferenser

Debatt 18 FEB 2020 Johan Herlin Ejerhed efterlyser ett nationellt definierat framtidssamtal, som behövs när en sjukdom kan få stor påverkan på patientens framtid. Framtidssamtal kan användas av patienten, och innebär en potentiell revansch för patientlagen, skriver han. (4 kommentarer)

Vården använder kunskapsluckor som ursäkt för passivitet vid ME/CFS

Debatt 17 FEB 2020 Vårdgivare använder kunskapsluckorna om ME/CFS som ursäkt för passivitet. Patienterna behöver hjälp med diagnos, symtomlindring och stödåtgärder, och en ny SBU-rapport drar slutsatsen att detta bäst sker vid specialistmottagningar, skriver Sten Helmfrid och Sture Eriksson. (25 kommentarer)

Ny handlingsplan för ökad patientsäkerhet sväljer kameler

Debatt 14 FEB 2020 Socialstyrelsens nya handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården har trovärdighetsproblem. De som de facto står för patientsäkerheten är läkarna och sjuksköterskorna, men deras viktigaste patientsäkerhetsfrågor berörs inte, skriver Åke Andrén-Sandberg. ()

Socialstyrelsen: Handlingsplanen vänder sig till huvudmännen

Debatt 14 FEB 2020 Handlingsplanen vänder sig till huvudmännen och betonar de principer och värden som kan bidra till en säker vård. Det skriver Charlotta George och Thomas Lindén, Socialstyrelsen, i denna replik på Åke Andrén-Sandbergs kritik mot myndighetens nya nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. ()

BB Stockholm: Erbjud alla kvinnor som vill att föda barn i vatten

Debatt 11 FEB 2020 Att kunna erbjuda vattenfödsel skapar mervärde för förlossningskliniken. För kvinnor som gärna vill föda sitt barn i vatten bör möjligheten finnas, skriver företrädare för BB Stockholm. ()

Ingen indikation för screening av symtomfri mykoplasmainfektion

Debatt 06 FEB 2020 Dynamic Code marknadsför självtest och förordar behandling av genital mykoplasmainfektion även hos personer utan symtom. Vi står fast vid strikta indikationer för diagnostik och behandling av mykoplasmainfektion, skriver smittskyddsläkare Peter Nolskog och medförfattare.  ()

Dynamic Code: Vi förstår läkarnas oro för ökad antibiotikaresistens

Debatt 06 FEB 2020 Vi förstår läkarnas oro för ökad resistens, speciellt om antibiotika förskrivs på felaktiga grunder. Just därför har vi utvecklat testet för Mycoplasma genitalium, skriver Anders Selbing och Anne Kihlgren, medicinskt ansvarig respektive vd, Dynamic Code, i denna replik på ett debattinlägg i LT från smittskyddsläkaren Peter Nolskog och medförfattare. ()

Dags att ta tydlig ställning i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar

Debatt 05 FEB 2020 Vi bör vara tydligare med vad som ska prioriteras när pengarna tryter. Vad måste det offentliga klara av, och vad kan överlåtas åt olika försäkringslösningar? Vi vill att Läkarförbundet tar en tydligare och mer genomtänkt ställning i frågan, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg. (4 kommentarer)

Läkemedlens miljöpåverkan är ingen »icke-fråga«

Debatt 04 FEB 2020 Det är av stor betydelse för miljön hur läkare väljer att behandla sina patienter. Förskrivare har dock ofta liten kännedom om olika läkemedels miljöpåverkan. Läkare för miljön och Läkarförbundets råd för IT, medicinteknik och läkemedel ger ut en informationsskrift med hopp om att öka miljömedvetenheten hos läkarkåren. ()

Utvecklat pankreasregister ska kunna tillföra viktiga data

Debatt 31 JAN 2020 Åke Andrén-Sandberg belyser i en debattartikel i LT problem som är behäftade med kvalitetsregistrering i allmänhet, och mer specifikt Pankreasregistret. Pågående utveckling av Pankreasregistret kan tillföra viktiga data, göra registret mer komplett samt förbättra dess användbarhet i sjukvården, skriver Thomas Gasslander, registerhållare, och Bobby Tingstedt.  ()

Esketamins långtidseffekt bör utvärderas av oberoende forskare

Debatt 30 JAN 2020 En isomer till ketamin, esketamin, har nyligen introducerats. Läkemedelsmyndigheter har godkänt esketamin vid depression som inte svarat på två olika antidepressiva läkemedel. Innan esketamin introduceras i vården bör preparatets långtidseffekt utvärderas av oberoende forskare, skriver Sven Bremberg och Göran Högberg. (7 kommentarer)

Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Debatt 29 JAN 2020 Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns stora utmaningar, vilket blir tydligt i en aktuell debatt i Tyskland om digitaliseringar i vården där politiker lyfter fram Sverige som förebild, skriver Nils Hansson och medförfattare. ()

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

Debatt 29 JAN 2020 SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors. (1 kommentar)

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Debatt 28 JAN 2020 Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område. (1 kommentar)

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Debatt 24 JAN 2020 Heidi Stensmyren, SLF, Madeleine Liljegren, Sylf, och Niki Shams, SLF student, vill se en arbetsmarknadspolitisk satsning för att slussa kön av väntande färdigutbildade läkare genom AT. AT är tidsbegränsad till 18 månader, därmed bör staten kunna bekosta engångsinsatsen att beta av kön, skriver de. (2 kommentarer)

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Debatt 24 JAN 2020 Vad händer om regeringen inte skapar de generösa övergångsregler som Läkarförbundet »förutsätter« att de ska? Det undrar Eir Löfgren, som inte är nöjd med svaret från Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale på hennes debattinlägg i LT om det osäkra läget för läkarstudenter i Sverige.   ()

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Debatt 23 JAN 2020 Ny kunskap om vårdrelaterade infektioner ökar kraven på svensk sjukvård. Antalet infektioner minskar inte i önskad takt, vilket har så stor påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet att det kan anses som ett folkhälsoproblem, skriver Birgitta Lytsy och medförfattare. (3 kommentarer)

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv

Debatt 23 JAN 2020 Ögontryckmätning i hemmet upptäcker trycktoppar utanför mottagningstid, engagerar patienter med glaukom och är kostnadseffektiv, skriver Enping Chen och Laurence Quérat. (3 kommentarer)

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Debatt 21 JAN 2020 Kan Läkarförbundet rekommendera blivande läkarstudenter att söka till läkarprogrammet i Sverige innan den nya legitimationsgrundande utbildningen införts? Hur säkerställs att dessa studenter och läkare får möjlighet att genomföra AT och bli legitimerade? Det undrar Eir Löfgren. ()

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Debatt 21 JAN 2020 Den svenska läkarutbildningen håller hög kvalitet. Självklart bör man inte avråda studenter från att börja studera till läkare nu. Vi förstår dock att det finns en oro kopplad till AT-flaskhalsen. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbunets forsknings- och utbildningsråd, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Eir Löfgren. (2 kommentarer)

Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Debatt 20 JAN 2020 Läkarförbundet vill inte förbjuda privata sjukförsäkringar, men det är ett problem om de som har sådana försäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på. Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på ett debattinlägg av Socialistiska läkare. (2 kommentarer)

Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

Debatt 17 JAN 2020 Vi gläder oss åt att Svenska läkaresällskapet i sin replik till oss förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp och finner det oroande att de ska breddas till fler diagnoser. Att professionsföreträdare deltar i arbetet betyder inte att professionen som helhet vill ha standardiserade vårdförlopp i nuvarande form, skriver Stella Cizinsky och medförfattare i sin slutreplik i debatten omstandardiserade vårdförlopp i LT. ()

Totalkostnadsperspektiv viktigt för att hantera ökande patientvolymer

Debatt 15 JAN 2020 Med ett ökande patienttryck är det angeläget att arbetet med att ta ett helhetsgrepp om vårdkostnaderna och att optimera verksamhets- och patientflöden på klinikerna ges högsta prioritet, skriver Pierfrancesco Mirabelli och medförfattare. ()

Kvalitetsredovisningen av farmakologisk onkologi måste utvecklas

Debatt 14 JAN 2020 Åke Andrén-Sandberg har studerat registerdata för pankreascancer och blev glatt överraskad över att fyra olika data kan ge en god bild av cancerkirurgins kvalitet. Men omvårdnaden mäts inte, de som inte blir opererade ses inte alls, och onkologin hamnar fullständigt under radarn. ()

Organisatorisk kunskap om vården finns och bör beaktas

Debatt 13 JAN 2020 Vi välkomnar interdisciplinära samarbeten för att tackla välfärdsutmaningar. Dessa behöver dock bygga på en ömsesidig förståelse av hur olika typer av kunskap kan användas. Det skriver tankesmedjan Leading Health Care i en replik till Måns Roséns debattinlägg i LT om behovet av forskning kring ledarskap i vården. (2 kommentarer)

SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar

Debatt 10 JAN 2020 Läkarförbundet behöver ta tydlig ställning mot privata sjukförsäkringar. Principen om behovsbaserad, offentligt finansierad sjukvård är hotad, vilket gör att Läkarförbundet behöver arbeta för att vi även i framtiden ska kunna följa våra etiska principer, skriver styrelsen för Socialistiska läkare. (6 kommentarer)

Bristande kompetens om ACG-systemet ska åtgärdas

Debatt 10 JAN 2020 Daniel Alexandersson och medförfattare verkar, i en debattartikel i Läkartidningen, komma till ungefär samma slutsatser som vi avseende ACG-systemets förtjänster och begränsningar. Det skriver Emil Johansson och medförfattare, som samtliga är knutna till koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. (2 kommentarer)

Tätare uppdateringar behövs av riktlinjer vid astma och KOL

Debatt 03 JAN 2020 Behandling av patienter med astma och/eller KOL ska baseras på rekommendationer från Läkemedelverket. De senaste landvinningarna inom området måste återfinnas i dessa riktlinjer. Läkemedelsverket bör uppdatera riktlinjerna kontinuerligt, helst årligen, skriver Kjell Larsson och medförfattare. (2 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.