Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Nätläkarna – ett hot mot läkaretiken

Debatt 19 JAN 2018 I de marknadsekonomiska påfrestningar sjukvården är utsatt för måste vi läkare stå upp för läkaretiken. Detta gäller inte minst de nätläkarverksamheter som uteslutande bedriver digital vård och som är i konflikt med flera av Läkarförbundets etiska regler, skriver Jan Halldin. ()

Alvedon 665 mg med modifierad frisättning på väg ut från marknaden

Debatt 19 JAN 2018 Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté har rekommenderat att paracetamol med modifierad frisättning ska dras in. Detta påverkar cirka 600 000 svenska patienter. Läkemedelsverket bedömer att beslutet kan verkställas tidigast under april månad 2018, skriver Rickard Ljung och medförfattare. ()

Subjektiv bedömning lika bra som förment objektiva kriterier

Debatt 18 JAN 2018 Det är, oavsett metod, omöjligt att med säkerhet bedöma en tonårings ålder genom att studera kroppslig mognad. En subjektiv bedömning av mottagande personal är sannolikt lika bra som de kriterier som nu används. Det anser Martin Ritzén apropå åldersbestämning av asylsökande ungdomar. ()

IVO samlar parterna för en säkrare akutsjukvård i Stockholm

Debatt 18 JAN 2018 Akutmottagningarna är inte utformade för patienter som behöver vård under längre tid på en vårdavdelning. När dessa patienter trots det vårdas på akuten har vi sett att patientsäkerheten riskeras, skriver IVO i denna replik till ett debattinlägg i Läkartidningen av Per Åstrand. ()

Viktigt att anpassa arbetsmiljön för gravida ST-läkare

Debatt 16 JAN 2018 Av en enkät riktad till 48 studierektorer där vi undersökt eventuella svårigheter på arbetsplatsen för gravida ST-läkare inom anestesi och intensivvård framgår att vissa utbildningsmoment kan innebära stor belastning och risk, skriver Sveriges yngre anestesiologer. ()

Vi har en bit kvar till målet

Debatt 15 JAN 2018 Målet, en jämlik och excellent barnsjukvård, nås lättare och samarbetet med övriga barnläkare förbättras om habiliteringen inte fortsätter som en egen förvaltning utan införlivas med barnklinikerna, skriver Mats Reimer i denna slutreplik i debatten om barnhabiliteringen i Göteborg. (3 kommentarer)

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

Debatt 12 JAN 2018 För att vända den negativa utvecklingen inom hälso- och sjukvåren är det nödvändigt att tydligt betona vårdens kärnvärden. Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården har utformat fem grundläggande principer som reformationen av sjukvården måste baseras på. Arbetet bör inledas omgående, skriver 66 läkare. (10 kommentarer)

#utantystnadsplikt vill se handling

Debatt 11 JAN 2018 Det betyder mycket att dekanerna kliver fram och reagerar, skriver administratörerna av #utantystnadsplikt apropå att dekanerna vid de medicinska fakulteterna skrivit ett gemensamt svar på uppropet som skrevs under av 10 400 läkare. Nu vill man dock se konkreta åtgärder. ()

Apropå! En nödvändig nödlösning

Debatt 11 JAN 2018 Jag minns inte kritiken från IVO med skam utan med stolthet över kollegorna på sjukhuset som med bristande resurser ändå lyckas bedriva god sjukvård, skriver Per Åstrand, apropå att patienter vårdas i kulvertar eller korridorer på svenska sjukhus. (10 kommentarer)

Ett ställningstagande i rådande läge kan bli ett hinder i diskussionen

Debatt 09 JAN 2018 Vi har valt att inte göra ett ställningstagande för eller emot om det bör införas dödshjälp i Sverige. Huvudskälet är att det i första hand är en medborgarfråga som behöver analyseras, diskuteras och utredas i ett brett samhällsperspektiv, skriver ordförande i Svenska läkaresällskapet, Stefan Lindgren, i en kommentar till en debattartikel i LT av Staffan Bergström. (4 kommentarer)

Diagnosspecifika översikter är viktiga vertyg för cancervården

Debatt 05 JAN 2018 Under förutsättning att patientöversikter införs brett kommer de att bli viktiga verktyg för uppföljning av den svenska cancerstrategin, i synnerhet målet om en jämlik vård, skriver Pär Stattin och Ingela Franck Lissbrandt. ()

Vår samvetsfrihet både för och emot dödshjälp måste värnas

Debatt 04 JAN 2018 Det kanadensiska läkarförbundet värnar om läkares samvetsfrihet när det gäller ställningstagandet för eller emot dödshjälp. Det är dags att ta ställning till om det handlar om en medborgarfråga eller inte, anser Staffan Bergström. (2 kommentarer)

Begreppsförvirring kring övervikt sätter patienter i kläm

Debatt 03 JAN 2018 Övervikt bör delas in i två typer: Typ A, ännu inte hormonellt etablerad övervikt, och typ B, hormonellt etablerad övervikt. Begreppet fetma saknar biologisk betydelse och bör därför slopas. Det skriver Carl-Magnus Broden och medförfattare. (2 kommentarer)

Barnläkare bannar barnhabilitering – blir bakläxa

Debatt 02 JAN 2018 Barnhabiliteringen i Göteborg med omnejd fungerar inte, skriver Mats Reimer. Det som gör honom mest upprörd är att man inte hjälper till med psykologbedömningar inför skolstart.  (1 kommentar)

Ambitionen är att skapa excellent barnsjukvård i regionen

Debatt 02 JAN 2018 I specialistutbildningen till barnläkare ingår att man ska tillägna sig kunskap om utredning och behandling av intellektuell funktionsnedsättning och till viss del även autism, skriver Anne-Berit Ekström, chefläkare vid Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen, i denna replik på ett debattinlägg i Läkartidningen. (1 kommentar)

Oacceptabel ojämlikhet inom ögonsjukvården

Debatt 28 DEC 2017 Vi behöver mer resurser till ögonsjukvården, inte mindre. Dags för standardiserat vårdförlopp för våt åldersförändring i gula fläcken? Det skriver Elisabet Granstram och medförfattare apropå en artikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

… men hur ska vi göra med Avastin?

Debatt 28 DEC 2017 Det är glädjande att ämnet skapat debatt, eftersom frågorna är mångfasetterade och saknar enkla svar, skriver Tomas Bro i denna slutreplik gällande behandling för patienter med våta åldersförändringar i gula fläcken. (2 kommentarer)

Depression: följ målnivåer, inte riktlinjer

Debatt 27 DEC 2017 För den som vill bedriva en evidensbaserad vård vid depression blir den enda rimliga slutsatsen att följa Socialstyrelsens målnivåer och bortse från myndighetens riktlinjer. Det anser Peter Ankarberg. (2 kommentarer)

»Det är just en medicinsk bedömning som efterfrågas«

Debatt 22 DEC 2017 Medicinska lämplighetsbedömningar gällande körkort för personer med neuropsykiatriska diagnoser kan inte göras på trafikskolor, då det är just en medicinsk bedömning som efterfrågas. Det skriver Lars Englund och Andrea Demitras, båda Transportstyrelsen, i en replik på en debattartikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

Transportstyrelsens krav bygger på tveksamma och föråldrade premisser

Debatt 22 DEC 2017 Den medicinska bedömning som Transportstyrelsen efterfrågar innehåller troligen inga kvalitetsdata med relevans för trafikbeteende, skriver Peter Gottfarb och medförfattare i denna slutreplik gällande medicinsk lämplighetsbedömning för körkort av personer med neuropsykiatriska diagnoser. ()

Lipödem – läkare bör undvika alarmistisk opinionsbildning

Debatt 21 DEC 2017 Med så pass betydande brister i kunskapen om lipödem bör alarmistisk opinionsbildning till allmänheten undvikas av läkare, skriver Mikko Hellgren i en kommentar till en artikel som nyligen publicerats i Läkartidningen. (1 kommentar)

Kunskapsspridning om lipödem är nödvändigt

Debatt 21 DEC 2017 Syftet med vår artikel var att uppmärksamma denna i vården ofta förbisedda sjukdom, skriver Leif Perbeck och Sue Mellgrim i denna replik till Mikko Hellgren angående lipödem och eventuella jäv. (1 kommentar)

Redaktionen svarar om jäv

Debatt 21 DEC 2017 Mikko Hellgren tar i ett debattinlägg upp Läkartidningens ansvar för att jävsförhållanden redovisas. Här svarar redaktionen genom Pär Gunnarsson, chefredaktör, och Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör. ()

Stora risker med kvalitetsbrister i globala hälsosystem

Debatt 20 DEC 2017 Bristen på kvalitetsförbättring av hälsosystemen i låg- och medelinkomstländer riskerar att leda till att stora delar av jordens befolkning inte får tillgång till den sjukvård de har rätt till, skriver Emma Svensson och medförfattare. (1 kommentar)

Apropå! Fusk på läkarprogrammet

Debatt 18 DEC 2017 Varför har Sveriges schackförbund strängare regler för mobiltelefoner än vad som gäller vid tentamen på läkarprogrammet? undrar Rickard Ljung. ()

Körkortsintyg – (o)lämpligt uppdrag för barnmedicin/barnpsykiatri?

Debatt 14 DEC 2017 Landets körskolor bör kunna få tillstånd att bedöma lämplighet i trafiken gällande personer med neuropsykatriska diagnoser. De har de experter på trafikbeteende, kunskaper och omdöme etc som krävs. Detta bör inte vara en uppgift för barnläkare och barnpsykiatrer. Det anser Peter Gottfarb och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! Högerhänthet och torax asymmetri

Debatt 13 DEC 2017 Varför är 9 av 10 högerhänta? Det är en av vetenskapens gåtor. Men handen på hjärtat – kanske har du svaret just där? Kan torax asymmetri ha gett högerhänta en evolutionär fördel? (4 kommentarer)

Olyckligt beslut om hepatit B-vaccination

Debatt 11 DEC 2017 Kostnaden för hepatit B-vaccination bärs redan av det allmänna (landstingen), men eftersom staten inte vill ta ansvar genom att låta den ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet finns ingen lagstadgad rätt för alla barn, svenskfödda som nyanlända, att erbjudas vaccination. Det menar smittskyddsläkaren Per Hagstam och landstingsjuristen Peter Gröön. (2 kommentarer)

Apropå! En välfungerande enhet

Debatt 08 DEC 2017 EMA är en mycket välfungerande enhet som har vida högre kompetens än vad alla enskilda myndigheter i respektive medlemsland har, vilket spar resurser och är till gagn för medborgarna i EU, skriver Jonas Bergh apropå Per Aspenbergs krtitiska debattartikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

»Fördelarna med S100B förblir fragila teoretiska konstruktioner«

Debatt 07 DEC 2017 Den teoretiska nyttan med S100B bygger på observationella studier där jämförelse saknas med andra sätt att bedöma patienten, skriver Johan Olsson och Benjamin Kalischer Wellander i en slutreplik. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.