Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Kritikerna presenterar inga fakta«

Debatt 17 NOV 2017 När det gäller antikroppsförskrivning för kolorektal cancer finns regionala skillnader. Södra regionen avviker inte på något anmärkningsvärt sätt utan ligger ungefär på riksgenomsnittet. Vilken nivå av läkemedelsanvändning som är optimal ur kostnad–nyttosynvinkel är det dock ingen som vet, skriver specialister i GI-onkologi vid Skånes universitetssjukhus i denna slutreplik till Nils Wilking och Anna Forsberg. ()

Tonvis med diklofenak i våra vatten – regeländring behövs

Debatt 17 NOV 2017 Varje år släpps flera ton diklofenak ut i sjöar och vattendrag. I Stockholms läns landsting är receptförskrivningen av diklofenak lägre än i de flesta andra landsting. Även den totala mängden försåld diklofenak är låg. Lägre förskrivning på recept verkar inte leda till en ökad receptfri konsumtion, konstaterar Läkemedelsverket. ()

Antibiotikaprofylax vid tarmkirurgi – renässans för klassisk kombination?

Debatt 14 NOV 2017 Koloncancer är vår vanligaste cancerform om könen slås ihop. Frånsett recidiv av cancer är postoperativ infektion en betydande risk vid kolonresektioner. Optimal antibiotikaprofylax är därför viktigt, skriver Lars G Burman. (5 kommentarer)

Lotterisystem för AT-tjänster är inte rätt väg att gå

Debatt 13 NOV 2017 Landstingen har länge underdimensionerat antalet AT-platser. Därmed har en kö byggts upp. Detta är ett åsidosättande av patientsäkerheten. Landstingen måste ta sitt ansvar och öka antalet AT-platser, skriver Sylf i denna replik till ett debattinlägg i LT av Lars Breimer. (4 kommentarer)

Sjuksköterskemottagningen på akuten avlastar läkarna

Debatt 13 NOV 2017 En särskild mottagning med så kallade behandlingssjuksköterskor kan förbättra flödet på akutmottagningar. Det visar den försöksverksamhet som startade i Linköping våren 2014 och som nu permanentats, skriver Monica Magnusson. (1 kommentar)

Inrätta nationellt centrum för Kocks reservoar

Debatt 10 NOV 2017 Kontinent urostomi enligt Kock blev inte så vanlig som man en gång föreställde sig, men det finns fortfarande patienter – företrädesvis kvinnor – där metoden bör kunna erbjudas. För att garantera hög kvalitet bör verksamheten koncentreras till ett nationellt centrum, skriver Olof Jonsson. ()

AT (eller BT) – konstruktiva lösningar krävs

Debatt 09 NOV 2017 Alla som kämpar för AT – som troligen kommer att ersättas av BT – behöver vara konstruktiva, annars kommer marknadskrafterna att sopa bort dem i livets rännsten, skriver Lars Breimer som själv kommer med konstruktiva förslag. (2 kommentarer)

Syftet med målnivåer är att ge vården tydliga kvalitetsmål

Debatt 07 NOV 2017 Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna. Ett av dessa är vård vid depression och ångest. Förslaget har kritiserats i en debattartikel i Läkartidningen. Här svarar Socialstyrelsen. (2 kommentarer)

Bättre sköldkörtelvård ska bygga på fakta

Debatt 07 NOV 2017 Mer forskning om sköldkörtelsjukdomar behövs, och det är önskvärt att patienter och patientorganisationer är mer delaktiga i vården. Det ska dock bygga på fakta och inte populism, skriver Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff. ()

Skånsk GI-onkologi kolliderar med vetenskap och nationella riktlinjer

Debatt 06 NOV 2017 Att GI-teamet satsar på ett humant och individualiserat förskrivningsmönster är i sig gott. När det resulterar i en omfattande förskrivning av läkemedel i strid med Socialstyrelsens riktlinjer väcks frågor, skriver Nils Wilking och Anna Forsberg i denna replik på ett debattinlägg i Läkartidningen. ()

Leg sabotör behåller träskorna på

Debatt 06 NOV 2017 Framtiden är här nu, konstaterar Carl-Olof Veraeus och Mikael Rolfs. Det är dags att läkare önskar förändring och föregår med gott exempel. Kravställ nya digitala verktyg och stå upp för din legitimation och för patienten. ()

Socialstyrelsens målnivåer signalerar brist på tillit

Debatt 03 NOV 2017 Socialstyrelsens remissförslag om målnivåer för vård vid depression och ångestsyndrom, som utgår från de nationella riktlinjerna, saknar evidens och signalerar brist på tillit till professionen, skriver Susanne Bejerot och medförfattare. (7 kommentarer)

Ny klagomålshantering i vården ett juridiskt »kamouflagemål«?

Debatt 02 NOV 2017 En ny klagomålshantering inom hälso- och sjukvården ska träda i kraft vid årsskiftet. Det ligger frestande nära att göra gällande att lagstiftaren velat öppna upp för en lösning som inte bekostas med statliga pengar utan i stället är landstings- och/eller kommunfinansierad, skriver Lotta Vahlne Westerhäll. ()

Fortsatt försiktighet bör gälla med doxycyklin till små barn

Debatt 02 NOV 2017 Det är missvisande att dra slutsatsen att det inte finns någon risk med doxycyklinbehandling hos små barn, skriver Läkemedelsverket med anledning av en medicinsk kommentar i Läkartidningen. ()

Risken för tandbiverkningar av doxycyklin är negligerbar

Debatt 02 NOV 2017 Vi uppskattar Läkemedelsverkets kommentar till vår artikel i Läkartidningen angående doxycyklin, men efter 50 års användning och behandling av tusentals barn har doxycyklin aldrig visats orsaka tandmissfärgningar eller emaljhypoplasi, skriver Daniel Bremell och Birger Trollfors. ()

Grova anklagelser mot skånsk onkologi kan inte stå oemotsagda

Debatt 01 NOV 2017 Enligt onkologen Nils Wilking följer vi inte riktlinjerna för behandling av kolorektal cancer. Men han har själv godkänt majoriteten av de behandlingar som ordinerats under senare år, varför kritiken blir anmärkningsvärd och egendomlig, skriver specialistläkarna i GI-teamet vid onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus. ()

Väntetiderna på AT rekordlånga i Stockholm – oansvarigt tycker Sylf

Debatt 31 OKT 2017 Läkares kompetensutveckling förhalas ytterligare då examinerade läkare tvingas stå i kö för en AT-plats i nästan två års tid i Stockholm. I och med detta får patienterna vänta på specialistläkare, skriver Kristin Arthur och Emily Westbeck, Sylf Stockholm. (4 kommentarer)

»Naturligt att reagera och agera för bättre sköldkörtelvård«

Debatt 30 OKT 2017 Det behövs en ny strategi för att förbättra situationen för landets sköldkörtelsjuka och det är naturligt att via beslut i riksdagen försöka åstadkomma en sådan, skriver fem riksdagsledamöter (S) i en replik på en debattartikel i Läkartidningen. (10 kommentarer)

Helicobacter pylori – dags att tillåta oss att tänka nytt

Debatt 27 OKT 2017 Infektion med Helicobacter pylori föreslås behandlas brett. Risk för utveckling av klaritromycinresistens följer, vilket implicerar riktad diagnostik för optimerat behandlingsresultat, skriver Per M Hellström. (1 kommentar)

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Debatt 26 OKT 2017 Det finns nu flera indikationer på att RMV:s metod för åldersbedömningar inte uppför sig som man förutsåg, anser Fredrik Tamsen. Resultat i den studie av åldersbedömning med MR-knä som jag tidigare redovisat tyder på att en majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä, skriver han. (4 kommentarer)

Viktiga aspekter på online-vård saknas i debatten

Debatt 24 OKT 2017 Diskussionen om online-vård bör lyftas till en högre nivå, anser Helene Magnusson, SFAM i Blekinge. Läkare i den ordinarie primärvården är inte emot teknikutveckling, men förutsättningarna skiljer sig för mycket mellan ordinarie primärvård och online-vård. (1 kommentar)

Apropå! De »välanpassade« AT-läkarna

Debatt 24 OKT 2017 Olivia Lenvin riktar en uppmaning till alla AT-läkare: Ge er själva en klapp på axeln! Ni gör ett fantastiskt jobb. Vänta inte på andras bekräftelse. Till AT-utbildare ges konstruktiva råd. (2 kommentarer)

Rosen är det enskilda mötet

Debatt 23 OKT 2017 »… rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.« Åke Thörn med flera citerar Fröding i slutrepliken i en debatt om nätläkare. »Det tycks finnas en samsyn inom läkarkåren att ’rosen’ är det enskilda mötet och att dess ’krus’ är sprucket«, skriver de. ()

Nedlagd juridisk prövning sänder fel signaler

Debatt 20 OKT 2017 Det är en skandal att förundersökningen mot Paolo Macchiarini läggs ned, anser Bo Risberg. Det är nu upp till de efterlevande att fortsätta processen. Skadeståndskraven bör bli höga och det minsta man kan begära är att sjukhuset/institutet är behjälpligt och stöder de anhöriga. (8 kommentarer)

Viktigt att alla frågor om digital vård kommer upp på bordet

Debatt 19 OKT 2017 Vi håller med författarna om att det är viktigt att digital vård diskuteras och att alla frågor kommer upp på bordet, skriver Johan Flodin och Joakim Röstlund, Kry Sverige, i denna replik till Åke Thörns och medförfattares debattinlägg i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Åldersbestämning: Konstruktiva förslag, tack

Debatt 19 OKT 2017 Riksdagen har beslutat att åldersbestämning ska genomföras i Sverige. Diskussionen gäller därför inte om, utan hur ålder ska bestämmas. Om något konstruktivt ska komma ur debatten är det dags att föreslå fungerande alternativ och staka ut framtiden, skriver Lars Breimer. (8 kommentarer)

Fråga inte patienten om läkarstudenten får undersöka

Debatt 18 OKT 2017 Genom hela läkarprogrammet har det förekommit att Shwan Ghaderi, student på termin 10, inte fått närvara vid patientmötet. Frågan »Går det bra att läkarstudenten undersöker?« ger en illusion av att vår närvaro är ett valbart alternativ, som att välja vilken vårdcentral man vill vara listad på, skriver han. (16 kommentarer)

E-hälsa kan vara bra ibland, men löser inte alla problem i vården

Debatt 17 OKT 2017 Svenska läkaresällskapet (SLS) är inte stillatigande inför utvecklingen inom e-hälsoområdet. Vår position är snarare aktivt lyssnande med handlingsberedskap, skriver fyra företrädare för SLS i denna replik till Åke Thörn och medförfattare. (1 kommentar)

Utlokaliseringar tyder på bristande ledning och styrning

Debatt 16 OKT 2017 Det krävs många förändringar på våra sjukhus för att få bukt med utlokaliseringen av patienter, vilken uppges kosta samhället i storleksordningen 9 miljarder kronor om året i enbart vårdskador. Sjukvården måste ta tag i detta med större kraft, skriver Bo Israelsson. ()

Anmärkningsvärt om sköldkörtelvården i riksdagsmotion

Debatt 16 OKT 2017 Det är med förvåning Mikael Lehtihet och Jan Calissendorf läst en riksdagsmotion där fem riksdagsledamöter (S) efterlyser förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar. De fem förordar alternativ medicinsk behandling där det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. (6 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.