Annons
Annons

Det är bra om beredskapen kan diskuteras

Inledare 26 APR 2017 »Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.«

Avtalsförhandlingar går in i en ny fas

Signerat 25 APR 2017 »Ett modernt och hållbart arbetsliv förutsätter mer flexibla arbets­villkor …«

Annons Annons

Nationellt ansvar krävs för att få ut utländska läkare i arbete

bild

Debatt 25 APR 2017 Emil Molander föreslår ett nationellt grepp för riktade kurser för invandrade läkare. Med ett nationellt ansvar skulle ingen arbetsgivare ensam behöva ta risken för eventuella misslyckanden, och antalet språkligt väl förberedda läkare på kunskapsprovet skulle öka, skriver han.

Risk för »farmakologiskt High Chaparral«: Varning för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin

Debatt 24 APR 2017 Vi ser en risk för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin som antidepressivt läkemedel. Ökad kunskap och erfarenheter kan minimera riskerna för att vården av svårbehandlade patienter förvandlas till ett »farmakologiskt High Chaparall«, skriver Joakim Ekstrand och Pouya Movahed. (2 kommentarer)

Nätläkare kan utnyttja kryphål i riksavtalet för utomlänsvård

bild

Debatt 24 APR 2017 Mikael Hoffmann, NEPI, föreslår förändringar i riksavtalet för utomlänsvård. Nätläkare kan i dag utnyttja ett kryphål isystemet som ger hög rörlig ersättning. Att definiera utomlänsvård på det sätt som föreslås skulle uppfylla patientlagens krav och undanröja dagens kryphål. (4 kommentarer)

Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk

Debatt 21 APR 2017 Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister, skriver Martin Reijler och medförfattare.

Resursslöseri motverkar individanpassad KOL-behandling

Debatt 20 APR 2017 Trots att det finns internationella och nationella riktlinjer för KOL-behandling har 21 landsting olika rekommendationer för vilka läkemedel som ska väljas i första hand. Detta resursslöseri motverkar individanpassad vård, anser Kjell Larsson.

Upp till försvar för forskningen

bild

Debatt 19 APR 2017 Den amerikanske presidentens okunskap om värdet av forskning kan innebära en möjlighet för Europa, skriver Anna Nilsson Vindefjärd. (1 kommentar)

Freda PKU-registret!

bild

Debatt 13 APR 2017 Ett register för vård och medicinsk forskning kan inte kombineras med ett register för brottsbekämpning utan ska separeras enligt lag. PKU-registret måste fredas, skriver Karin Frånlund och medförfattare. (2 kommentarer)

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv

Inledare 12 APR 2017 Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser.

Snabbare och patientsäker väg till svenskt leg

Signerat 12 APR 2017 »Vi tar ett gemensamt ansvar för nya kollegor – oavsett var de är utbildade.«

bild

För lång väg från idé till införande av medicintekniska produkter

Debatt 11 APR 2017 Utvecklingen av medicintekniska produkter går snabbt, men vägen från idé till applikation är lång och innebär risk för att värdefulla produkter inte överlever och att nya produkter införs på bristfälliga underlag. Susanne Palmcrantz och Jörgen Borg föreslår åtgärder.

Sverige ledande på värdebaserad vård

bild

Debatt 07 APR 2017 Sverige ligger högst i en internationell jämförande studie om värdebaserad vård. Rapporten visar tydligt ambitionerna från ett flertal internationella organ att införa värdebaserad vård för styrningen av sjukvården globalt, skriver Gunnar Akner. (3 kommentarer)

Svårt formulera riktlinjer för PCSK9-hämmare

bild

Debatt 05 APR 2017 Gällande riktlinjer för PCSK9-hämmarbehandling måste i skenet av FOURIER-studien ses som alltför konservativa. Å andra sidan är behandlingen alltför dyr för att kunna erbjudas alla med kardiovaskulär sjukdom, konstaterar Anders G Olsson. (4 kommentarer)

Brist på läkare ledde till att fler sjukskriver

Inledare 05 APR 2017 Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog.

Modell för schysst rekrytering utvärderas

Debatt 05 APR 2017 Sylf:s lokalavdelningar samarbetar sedan länge med regioner och landsting kring AT-rekryteringen. Nationellt utvärderar vi just nu en modell för schysst rekrytering som innehåller ett antal förbestämda kriterier, skriver Jonas Ålebring, ordförande, och Björn Hansell, andre vice ordförande i denna replik till Bahast Biuk. (1 kommentar)

Läkarkåren är medansvarig för dagens djupa vårdkris

Debatt 04 APR 2017 En stor del av vårdkrisen har sina rötter i det förändrade ledarskapet inom sjukvården, skriver Lars Jacobsson, som anser att läkarnas abdikation från ledarskapsrollen är en bidragande faktor. (25 kommentarer)

Bli förtroendevald – och gör skillnad!

Signerat 04 APR 2017 »Tala ur skägget, gå från tanke till handling.« (1 kommentar)

Annons Annons

För dålig service från Socialstyrelsens registerservice

Debatt 03 APR 2017 Jerzy Leppert och medförfattare efterlyser större öppenhet, enklare kommunikation och kortare handläggningstider hos Socialstyrelsens registerservice. ()

Förutsättningar finns för bättre service under 2017

Debatt 03 APR 2017 Socialstyrelsen har påbörjat planeringen av en ny elektronisk beställningstjänst som ska guida forskaren att skicka in rätt bilagor och fylla i blanketten och lanserar också ett informationsbrev till forskare. Sammantaget finns förutsättningar att förbättra registerservicen under 2017, upplyser myndigheten som svar på kritik om för dålig service till forskare. (1 kommentar)

Alla psykiatriska utredningar bör ha en bred »ingång«

Debatt 03 APR 2017 Mycket av det vi möter i psykiatrin liknar vid första påseendet (kanske) autism, men visar sig vara något annat, skriver Tove Lugnegård och medförfattare. (19 kommentarer)

Inför evidensbaserad metod för intramuskulär vaccination

Debatt 31 MAR 2017 Allmänheten ställer krav på att vaccinationer görs så säkra som möjligt. För att undvika diagnosen SIRVA bör Socialstyrelsen införa UAIRVA-metoden, skriver Martin Fahlén. ()

Annons Annons

Varning för övertro på superdatorer i vården

Debatt 31 MAR 2017 Just nu lanseras superdatorn Watson i sjukvården. Ambitionen kan dock aldrig vara att artificiell intelligens – en Watson – ska föreslå behandlingsalternativ, skriver Andreas Kühnel. (18 kommentarer)

Mygel i AT-rekryteringen?

Debatt 30 MAR 2017 Så här i AT-beskedstider är tankarna många kring hur urvalsprocesserna gått till. Efter en tidigare debattartikel om AT-systemet har Bahast Biuk fått många rapporter om konstigheter och tråkiga tillvägagångssätt. Här avhandlas ett urval. (10 kommentarer)

Protestera mot utvisning av unga till länder i konflikt och krig

Debatt 30 MAR 2017 Vi vädjar till våra organisationer att protestera mot utvisningar av barn och ungdomar till Afghanistan och andra krigsdrabbade länder. Läkarförbundet och Läkaresällskapet bör utnyttja sina kanaler till regeringen för att få ett omedelbart stopp på utvisningarna. Detta bör sker före den socialdemokratiska kongressen i april. (22 kommentarer)

Utmaning hitta en lösning på vårdplatsfrågan

Inledare 29 MAR 2017 På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort. ()

Samordna – och håll ihop folkhälsan

Signerat 28 MAR 2017 »… läkare både kan och måste bidra till en jämlik hälsa …« ()

Skapa register för chefsutveckling

Debatt 27 MAR 2017 Bo Israelsson förslår att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen. ()

Dödförklarad patient levde – 40 år senare

Debatt 24 MAR 2017 Bengt Fagrell minns ett fall med ett viktigt budskap: Man måste vara ytterst noggrann när det gäller att bedöma om en person är vid liv eller inte. (3 kommentarer)

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper

Inledare 22 MAR 2017 Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre.  ()

Dags att fylla kunskapsluckor om antibiotikaanvändning i praxis

Debatt 22 MAR 2017 Det behövs mer kunskap om hur antibiotika kan användas på bästa sätt för att optimera behandlingen och minska framtida resistensutveckling. På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten startat två stora kliniska studier – en i primärvården och en i slutenvård. (1 kommentar)

Slut på otidsenlig anställning av läkare

Signerat 21 MAR 2017 »Det är obsoleta regler som går i graven.« ()

Tidig forskningssatsning ger långsiktigt engagemang

Debatt 21 MAR 2017 Det är fortsatt högt söktryck till platserna på Sahlgrenska akademins amanuensprogram som ger läkarstudenter möjlighet att inleda en forskarkarriär tidigt under utbildningen, skriver Puja Shahrouki och medförfattare. ()

Apropå! Dags att bry sig om »prostatagubbar«

Debatt 20 MAR 2017 Män med en godartad prostataförstoring måste ges tillgång till relevant vård. Nya vägar bör sökas för att tillmötesgå patienternas rättmätiga krav på botande behandling, skriver Gunnar Hagberg. (12 kommentarer)

Låt verkligheten påverka evidensen

Debatt 17 MAR 2017 Ambitionen att den vård vi ger ska hjälpa patienterna är förstås god, men när ska verkligheten få påverka evidensen vid depression och ångest? Det undrar Peter Ankarberg. (5 kommentarer)

Annons Annons