Annons Annons

En annan styrning av svensk sjukvård är nödvändig

bild

Debatt 09 AUG 2017 En jämförelse med andra EU-länder tyder på allvarliga missförhållanden inom svensk sjukvård. Några motsägelsefulla resultat kräver en djupare analys. Behovsbaserade ramanslag bör huvudsakligen styra sjukvården, skriver Jan Halldin och Göran Dahlgren. (12 kommentarer)

Från pek till patientnytta

Debatt 18 AUG 2017 Vi har tidigare visat att ett lågprisnät kan användas vid bråckkirurgi hos män utan att tumma på kvaliteten. Potentialen för förbättrad kirurgisk vård i världens fattigaste länder är stor, skriver Jenny Löfgren och medförfattare.

Annons Annons

Rätten att organisera andras arbete

bild

Debatt 16 AUG 2017 Omorganiserar man sjukvård utan aktiv medverkan av läkare eller sjuksköterskor bryter man mot något som är grundläggande för allt ledarskap, skriver Leif Wallin. (2 kommentarer)

Olycka ledde till att primärvården gjorde akutinsats

Inledare 15 AUG 2017 I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter.

Ett steg mot modernare kunskapsstyrning

Signerat 15 AUG 2017 »’Less is more’ är inget som utmärker styrningen av den svenska välfärden.«

Dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar minskar: Läkare som ordinerar statiner bör läsa översikt i Lancet

bild

Debatt 11 AUG 2017 I vilken grad lipidsänkande behandling bidrar till den minskande dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar kan diskuteras. Läkare som ordinerar statiner bör själva försöka bilda sig en uppfattning, inte minst vad gäller biverkningar, anser Hans Dunér. (4 kommentarer)

Långvarig smärta och ADHD – outforskat samband

bild

Debatt 07 AUG 2017 I en kvalitativ studie tyckte sig vårdpersonal kunna se ett samband mellan ADHD och långvariga smärttillstånd. Det är förvånande hur pass outforskat detta ämne är, skriver Magdalena Wlad och Birgitta Nilsson. (4 kommentarer)

Slutreplik från Harriet Wallberg: KI tillämpade inte lagändringar innan de infördes

bild

Debatt 04 AUG 2017 Teater och konstnärlig verksamhet är viktiga instrument i samhällsdebatten. Men för att bli trovärdig i debatten är det viktigt att hålla isär vilken lagstiftning och vilka reformer som reglerar vad. Det skriver Harriet Wallberg, f d rektor vid Karolinska institutet, i denna slutreplik till dramatikern Ylva Lööf som skrivit en pjäs som tar avstamp i Macchiariniaffären. (1 kommentar)

Kommentar till LT:s reportage om digital vård: Får digital vård pengarna att rulla?

bild

Debatt 02 AUG 2017 De som på allvar intresserar sig för effekterna av digitala vårdalternativ och deras möjlighet att komplettera och avlasta den fysiska vården bör agera för att fylla det forskningsunderskott som finns inom området, skriver Livia Holm och Johannes Schildt, Sverigechef respektive vd för Kry i denna kommentar till Läkartidningens reportage om den växande digitala vården. (7 kommentarer)

Replik från Ylva Lööf: »Autonomireformen var införd på KI redan innan den började gälla«

bild

Debatt 01 AUG 2017 Jag skrev två debattartiklar som publicerades i Dagens Nyheter 2008, då Harriet Wallberg var rektor på Karolinska institutet (KI) där jag tog upp att det på KI fanns en tradition av att på förhand göra upp professorsanställningar där man struntade i vem som var mest meriterad. Autonomireformen gjorde detta agerande lagligt, skriver dramatikern Ylva Lööf i denna replik till Harriet Wallberg.

Primärvården – ett sprucket krus?

bild

Debatt 31 JUL 2017 För att skattebetalarna ska få bästa valuta för sina pengar bör det vara korta och snabba vägar till rätt diagnos och behandling. Sören Kerslow vill fördela om arbetsuppgifterna i vården för optimal nytta. (1 kommentar)

Harriet Wallberg angående pjäsen »Stark som en räv«: »Koppla inte autonomireformen till rekryteringen av Paolo Macchiarini«

bild

Debatt 27 JUL 2017 Man kan omöjligt koppla samman autonomireformen med rekryteringen av Paolo Macchiarini. Han anställdes innan reformen infördes och rekryteringen följde det regelverk som fanns då, skriver Harriet Wallberg, f d rektor vid Karolinska institutet i denna kommentar till Läkartidningens intervju med dramatikern Ylva Lööf.

Ansvar på rätt nivå i vården!

bild

Debatt 26 JUL 2017 De högsta ledningarna inom vården har ofta visat brist på verksamhetskunskap, haft dåligt genomtänkta förslag samt bristande förmåga och uthållighet. Stora organisationsförändringar och implementerande av olika ledningsfilosofier är inte ovanligt. Uppenbarligen har dessa åtgärder inte varit svaret på brist på vårdplatser och distriktsläkare, konstaterar Henrich Wilander.

Vårdcentraler som är digitala kräver diskussion

Inledare 26 JUL 2017 Det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver.

Fackliga uppdraget tufft – men tillfredsställande

Signerat 25 JUL 2017 »Vi måste våga ställa kritiska frågor.«

Naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

Debatt 21 JUL 2017 En redogörelse för höstens antagning till läkarprogrammet kan ge läsaren intrycket att färre söker till läkare då den visar att antagningspoängen sjunker. Det finns dock en naturlig förklaring till de lägre antagningspoängen, skriver Hannes och Jonas F Ludvigsson. (5 kommentarer)

De som injicerar droger självklar målgrupp för hepatit C-behandling

Debatt 21 JUL 2017 Prioritera personer som injicerar droger i kommande riktlinjer för behandling av hepatit C. Det föreslår Simon Larsson och Karl Persson de Fine Licht. De vill också ha en tydligare formulering om att behandlingen av denna grupp kan och bör ske på exempelvis sprututbytesmottagningar. (2 kommentarer)

Apropå! Vinsten med vården

Debatt 20 JUL 2017 Vinsten av en effektiv vård ska gå till patienterna. Vägen till detta är att alla ekonomiska satsningar på primärvården ska genomföras i hela landet. Det räcker inte med politiska ord om förpliktelser och drömmar utan ände, skriver Kaj Norrby. (1 kommentar)

Universitetet har både synpunkter på och kan bidra till vårdens utveckling

Debatt 19 JUL 2017 Hälso- och sjukvården, inklusive dess styrning och ersättningssystemens utformning, är sjukvårdshuvudmannens ansvar. KI:s hållning innebär inte något aktivt ställningstagande för en viss lösning. Men självklart är KI engagerat i frågan. Universitet har både synpunkter på, och kan bidra till, utvecklingen av framtidens vård. Det skriver Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska institutet, i en replik. (1 kommentar)

En kärna i vårdens arbete är att veta hur det går för patienten

Debatt 19 JUL 2017 Jag står på patienternas sida genom att kämpa för införandet på bred front av patientrapporterade utfallsmått som bas för att medborgarna ska kunna veta vad vården åstadkommer, skriver Martin Ingvar i en replik till Bengt Järhult om värdebaserad vård. (1 kommentar)

Forskningen central när nya idéer om organisation presenteras

Debatt 19 JUL 2017 "Felet med värdebaserad vård var inte att Karolinska institutet (KI) engagerades utan att KI snabbt blev drivande i en icke-evidensbaserad modell …", skriver Bengt Järhult. (2 kommentarer)

Dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan

Debatt 17 JUL 2017 Riktade insatser för att förbättra inomhusluftens kvalitet kan leda till betydande förbättring av förskolebarns hälsa och minskad sjukfrånvaro i förskolan, menar Per Gustafsson och medförfattare från Västra Götalandsregionen. ()

Annons Annons

Inför generisk förskrivning – nu

Debatt 14 JUL 2017 Det är hög tid att införa generisk förskrivning och att konsekvent använda substansnamn på läkemedel, skriver Josabeth Hultberg.  (5 kommentarer)

Preventivt arbete kan minska läkemedelsbiverkningar

Debatt 14 JUL 2017 Med förbättrade automatiska screeningmetoder i journalsystem kan sjukvården få ökad kunskap om riskområden så att åtgärder kan sättas in för att arbeta preventivt med läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd. (1 kommentar)

Läkare med socialmedicinsk specialistkompetens behövs

Debatt 13 JUL 2017 Den transkulturella vardagen i nordöstra Göteborg, med nya utmaningar kring vårdbehov och hälsolitteracitet, är ett bra exempel på att det finns ökade socialmedicinska behov, menar Jonas Hermansson och Gunnel Hensing. (1 kommentar)

Påtagliga brister i utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen

Debatt 11 JUL 2017 En ny statlig utredning om arbetsskadeförsäkringen föreslår bland annat att försäkringsmedicinska rådgivare ges stort ansvar för utredningarna och att en form av beslutsstöd införs. Dessa förslag kan leda till bristande rättssäkerhet, anser debattörerna. ()

Vitamin B12/B9 – möjlig behandling vid mental trötthet

Debatt 11 JUL 2017 Jag anser att kombination av vitaminerna B12 och B9 utgör en behandling som inte skadar och ofta ger mycket god symtomlindring vid oförklarad svår trötthet, skriver Björn Regland. (6 kommentarer)

Så ifrågasätter Försäkringskassan sjukintyg vid utmattningssyndrom

Debatt 10 JUL 2017 Kanske borde en framtida process för sjukskrivning innehålla en del som ligger utanför läkarbesöket och beskriva patientens svårigheter att arbeta. En representant för arbetsgivaren skulle kunna intyga att patientens uppgifter är adekvata. Läkaren kunde sedan i ett koncist intyg fastställa diagnos och därefter tillstyrka eller avstyrka sjukskrivning, skriver Thomas Wahlberg. (2 kommentarer)

Uppföljning efter polypektomi: riktlinjer, tro och evidens

Debatt 06 JUL 2017 Nya svenska och internationella riktlinjer för polypkontroll är inte baserade på god evidens. Riktlinjerna får inte hindra att ny kunskap tas fram utan bör motivera ytterligare forskning, skriver Michael Bretthauer och medförfattare. ()

Riktlinjer måste baseras på befintlig evidens

Debatt 06 JUL 2017 Självklart kan kunskapsläget alltid förbättras, skriver Henrik Thorlacius och medförfattare i en replik om uppföljning efter polypektomi. Däremot måste aktuella och användbara riktlinjer baseras på befintlig evidens. ()

Utlokaliseringar behöver få mer uppmärksamhet

Inledare 05 JUL 2017 SKL menar att den ökande andelen utlokaliserade patienter kan vara en bidragande orsak till att vårdskadorna ser ut att öka igen. ()

Bastjänstgöring kan komma att ersätta AT

Signerat 04 JUL 2017 »Lösningen ligger i att Sverige inför en tvådelad specialisering.« ()

SFOG:s nationella riktlinjer för NIPT är oetiska

Debatt 29 JUN 2017 Medborgare och politiker måste på ett sakligt sätt informeras för att kunna värdera och välja de mest effektiva medicinska metoderna. Inaktuella metoder ska mönstras ut. NIPT måste erbjudas till alla gravida oberoende av var i landet de bor, skriver Lars Breimer. (4 kommentarer)

Ultraljud och NIPT till alla är önskvärt, men inte realistiskt

Debatt 29 JUN 2017 Att inte primärscreena med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) och i stället erbjuda ultraljud i första trimestern och NIPT skulle medföra en tredubblad kostnad. Därför kvarstår vår rekommendation att i första hand erbjuda KUB till alla och NIPT till de gravida som får hög sannolikhet för kromosomavvikelser, skriver Peter Lindgren och medförfattare i denna replik. (2 kommentarer)

Patientmedverkan från retorik till praktik

Debatt 28 JUN 2017 Vi hoppas att våra studier kan bidra till fortsatt dialog och diskussion så att vi kan röra oss från retorik till praktik vad gäller patientmedverkan med syfte att uppnå bättre patientsäkerhet, skriver Per Nilsen och medförfattare. ()

Annons Annons