Annons

Nr 47 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Kvinnor och män är olika! 2091

»Ett annat intressant forskningsområde är skillnader i hur kvinnor och män omsätter och reagerar på läkemedel.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Unga med psykotiska symtom gör fler självmordsförsök 2104

Psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar är vanligt förekommande hos barn och ungdomar. Ungdomar med psykotiska symtom har ökad självmordsrisk. Att omsorgsullt fastställa förekomst av psykotiska symtom hos ungdomar är viktigt för att kunna identifiera ungdomar med självmordsnärhet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Dubblad risk för fekal inkontinens efter obstetrisk anal sfinkterruptur 2106

Kvinnor drabbade av total anal sfinkterruptur vid vaginal förlossning löper en fördubblad risk att utveckla fekal inkontinens, trots omgående suturering av sfinkterskadan. Det framgår av den hittills största longitudinella studien på området.

(1 kommentarer)

Vanliga muskuloskeletala åkommor bör behandlas med naprapati 2106

Det ger större behandlingseffekter och lägre kostnader om oprioriterade patienter i vårdkö till ortopedi behandlas av naprapat, visar studie.

(4 kommentarer)

Hög CRP-nivå kopplad till depression 2107

Ju högre CRP desto vanligare att individen sjukhusvårdats för depression eller hämtat ut antidepressiva mediciner, visar en dansk studie.

(1 kommentarer)

Hemorragisk stroke orsakar hälften av alla dödsfall i stroke 2107

Den globala sjukdomsbördan av stroke har sammanställts i en studie i Lancet Global Health. Data från 119 undersökningar från hög-, medel- och låginkomstländer ingår.

(0 kommentarer)

Nytt bakslag för HIV-vaccin 2107

I New England Journal of Medicine presenteras en omfattande studie av ett HIV-vaccin, DNA/rAd5. Men undersökningen är en i raden av misslyckade försök för HIV-vacciner.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Självadministrerat remifentanil vid förlossning - Nöjda mammor trots måttlig smärtlindring, visar kvalitetssäkringsprojekt 2108

Remifentanil är en kortverkande opioid, som prövades på 20 kvinnor som av medicinska skäl inte kunde erbjudas epidural analgesi. Inga negativa effekter på förlossningens förlopp eller barnets tillstånd noterades.

(3 kommentarer)

Oväntat få fynd av tuberkulos hos utlands­födda gravida - Resultat av screening i nordöstra Skåne 2112

Bland 208 gravida utlandsfödda kvinnor var det i en studie från Skåne år 2011 ingen som hade aktiv sjukdom, och bara 4,5 procent hade latent tuberkulos.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Supragastrisk rapning – svårt handikapp som kan behandlas 2115

Handikappande rapning utan andra symtom är sannolikt supragastrisk rapning – en beteenderubbning. Logopedisk behandling kan vara framgångsrik, visar en fallbeskrivning.

(0 kommentarer)

Översikt

Strukturell hjärnavbildning kan förbättra diagnostiken vid demens 2116

Kunskapen kring demenssjukdomar har ökat, inte minst då det gäller avbildande metoder. Denna kunskap har dock inte fullt ut implementerats i det kliniska radiologiska rutinarbetet. Artikeln är ett förslag till kliniskt användbara bedömningsinstrument för utvärdering av hjärnförändringar vid de vanligaste demenssjukdomarna.

(0 kommentarer)

Medicinsk kontrovers

Dosering av läkemedel bör anpassas till njurfunktionen 2119

Med hjälp av formler kan glomerulär filtrationshastighet (GFR) skattas från plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C (estimerad GFR [eGFR]). Moderna validerade skattningar av GFR ger noggranna resultat. För läkemedel med dominerande utsöndring via njurarna blir dosreduktionen som regel direkt proportionell mot sänkningen av eGFR.

(0 kommentarer)

Följ doseringsanvisningarna när dos ska justeras efter njurfunktion 2121

Nedsatt njurfunktion riskerar att leda till högre läkemedelskoncentrationer än avsett. Den kliniska konsekvensen av detta avgörs av läkemedlets kinetiska egenskaper och sambandet mellan koncentration och effekt. Det är viktigt att följa Fass-rekommendationer och använda de metoder för uppskattning av njurfunktion som dessa rekommendationer bygger på.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Signerat

Kvalitetsmässa för bättre offentlig verksamhet 2095

»Kvalitetsmässan är offentlig verksamhets stora mötesplats – ett slags tennisveckan i Båstad för offentlig verksamhet minus tennis, champagne och Stureplans stekare.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Professionen måste ta ansvar för fortbildningen! 2096

Att fortbildning i dag är en bristvara för en stor del av läkarkåren påverkar sannolikt vårdkvalitet och patientsäkerhet, skriver Gösta Eliasson och medförfattare.

(1 kommentarer)

Vad kostar ojämlikhet i hälsa? - (Och varför vill vi veta det?) 2124

Det är högst diskutabelt att ägna tid och kraft åt att beräkna kostnaderna för sociala skillnader i hälsa, skriver Ulf-G Gerdtham och Carl Hampus Lyttkens.

(0 kommentarer)

Skattning av njurfunktion hos barn – använd gärna Schwartz formel 2125

Lär er gärna att använda Schwartz formel, den är enkel, skriver Kjell Tullus.

(0 kommentarer)

Replik: - Kreatininvärden bör kompletteras med GFR-beräkningar 2125

Omvandling av serumkreatinin till GFR ger en bättre uppfattning om njurfunktion än kreatinin och cystatin C, konstaterar Peter Ridefelt och medförfattare.

(0 kommentarer)

Replik: - Höjningen borde ha föregåtts av en etisk analys 2126

Strategin att testa och utvärdera när det gäller den höjda ersättningsnivån till äggdonatorer i Region Skåne kritiseras.

(0 kommentarer)

Replik om ersättning för äggdonation: - Försök på två år – ska utvärderas 2126

Den höjda ersättningen har hittills lett till att köerna till äggdonation i Region Skåne är borta, skriver Carl Johan Sonesson och medförfattare.

(0 kommentarer)

En anhörigs möte med psykiatrin 2127

I dag är sjukvården teknisk och effektiv. Den uträttar väldigt mycket, men den tyngs ned av kostnadskrav och fyrkantiga effektivitetsmått, skriver modern till en allvarligt psykiskt sjuk son. Det hon saknar mest är tid för de vardagliga och fruktbringande samtalen mellan patient och personal.

(2 kommentarer)

Nyheter

Utredningen om läkarutbildningen: - Förvåning och besvikelse över utebliven remiss 2098

Mer än åtta månader har gått sedan regeringens utredare Stefan Lindgren överlämnade sin utredning om en ny läkarutbildning. Nu ställer sig allt fler frågan om något hakat upp sig, eller om regeringen rentav backat och inte vill ha någon ny utbildning.

(3 kommentarer)

Ny prognos från Läkarförbundet: - Fortsatt ökning av läkarantalet 2100

Antalet läkare i Sverige kommer att öka med cirka 25 procent de närmaste femton åren. Det visar Läkarförbundets nya arbetsmarknadsprognos. Ökningen hänger dock på att inflödet av utlandsutbildade läkare fortsätter i samma snabba takt som i dag.

(0 kommentarer)

»Utredaren har inte följt direktiven« 2100

AT-studierektorerna i Västra Götalandsregionen anser att Stefan Lindgren inte tillräckligt utrett möjligheterna att bevara och utveckla AT. 

(0 kommentarer)

Smer säger nej till mitokondriebyte 2101

Med mitokondriebyte skulle vissa allvarliga ärftliga sjukdomar kunna hindras från att föras över från mor till barn. Statens medicinsk-etiska råd anser dock att man inte i nuläget bör lätta på förbudet mot genterapi på könsceller.

(0 kommentarer)

Snart dags för nya Folkhälsomyndigheten 2101

Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut går i graven vid årskiftet och ersätts istället av nya Folkhälsomyndigheten.

(0 kommentarer)

Johan von Schreeb: »Det ser ut som en fem mil bred ångvält kört in« 2102

Den svenske läkaren Johan von Schreeb befinner sig på ön Samar som drabbats mycket hårt av tyfonen Haiyan. 95 procent av bebyggelsen är jämnad med marken – bland annat provinsens sjukhus.

(0 kommentarer)

Industrifinansierad fortbildning snart blott ett minne 2103

Enligt det nya industriavtalet som nu är klart ska arbetsgivaren framöver stå för hela fortbildningsnotan.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Risk för bifasisk reaktion vid allergiska symtom 2102

Trots korrekt initial akutmedicinsk behandling kan allergiska symtom återkomma som en så kallad bifasisk reaktion. Detta är enligt IVO välkänt och bör beaktas vid omhändertagande allergiska reaktioner. 

(5 kommentarer)

Kultur

GSW (gun shot wound), HWB (hit with brick), MSW (multiple stab wounds) … - Aktuell rapport från akuttjänstgöring i Sydafrika 2128

Akutläkare i Sydafrika konfronteras med ett brett spektrum av traumafall under ett arbetspass. Skottsår, upprepade knivhugg, krosskador till följd av trubbigt våld är vardagsmat. Den svenske ST-läkaren Mikael Gellerfors berättar om sina erfarenheter inom Kapstadens akutsjukvård.

(0 kommentarer)

Recension

Krigskirurg med kulturell fingertoppskänsla 2130

Kirurgen Johan von Schreeb, en av grundarna till den svenska sektionen av Läkare utan gränser, är just nu på plats i Filippinerna för att delta i hjälpinsatserna för orkankatastrofens offer. Under de senaste decennierna deltog han i akuta hjälpinsatser i många andra krigs- eller katastrofdrabbade länder på olika håll i världen. Hans bok om läkarjobbet bland de hjälpbehövande anmäls av Li Felländer-Tsai, professor vid Karolinska institutet.   

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!