Annons
Annons Annons

9–10/2017

Inledare

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan 387

Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp.

(0 kommentarer)

Signerat

Skrämmande brister i medicinsk fortbildning 389

»Läkares fortbildning är en angelägenhet för hela samhället.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! En grön ö i Norrbotten 400

»Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten.

(0 kommentarer)

Anhöriga vill ha debatt om rätten att behålla legitimationen livet ut 400

Vi efterlyser debatt om läkares rätt att behålla sin legitimation livet ut och ifrågasätter den vårdpersonal som underlät att rapportera de brister de såg i en nära anhörigs yrkesutövning, vilket vi menar satte patienters liv och välmående i fara, skriver Carolina Överlien.

(9 kommentarer)

Kvalitetsregister – en skatt som bör komma fler till glädje 402

För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete, skriver Carl Montan.

(2 kommentarer)

Nyheter

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk 390

En ny nationell myndighet ska utreda och fatta beslut om misstänkt forskningsfusk. Det föreslår Oredlighetsutredningen, som i dag lämnade över sitt betänkande till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

(1 kommentarer)

Vårdskador vanligare vid vanliga behandlingar 390

Antalet anmälda vårdskador till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, fortsätter öka – men takten mattades av förra året. Chefläkaren Pelle Gustafson ser dock orosmoln torna upp sig. »Vårdplatsbristen och personalomsättningen är oroande«, säger han.

(1 kommentarer)

Situationen på Sahlgrenskas akut kan ge vite 391

Arbetssituationen vid akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset måste bli bättre, anser Arbetsmiljöverket – som överväger ett vitesföreläggande.

(0 kommentarer)

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar 391

Det blir allt vanligare att kvinnliga läkare sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. 2015 var 8,6 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare sjukskrivna – en rejäl ökning jämfört med 2014.

(14 kommentarer)

Bred uppslutning för sjukvårdens behov av forskning 392

Sjukvårdens eget behov av forskning, utveckling och utbildning måste belysas för att komma tillrätta med problemen i svensk hälso- och sjukvård. Det var budskapet när Läkaresällskapet, Kungliga vetenskapsakademien och SBU höll i en workshop på torsdagen.

(1 kommentarer)

Patienter kan ha dött av stromabehandling 392

Fem patienter kan ha fått allvarliga skador eller till och med avlidit till följd av behandling med stromaceller, menar en utredare.

(1 kommentarer)

Bättre patientsäkerhet inom psykiatrin i Malmö 392

Vuxenpsykiatrin i Malmö har förbättrat sitt patientsäkerhetsarbete – men det finns fortfarande brister. Det visar en stor granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort.

(0 kommentarer)

Ändrade etiska regler ut på remiss 394

Läkarförbundet vill uppdatera sina etiska regler och föreslår i en remissversion förenklade formuleringar samt en ny regel om säkerhet, integritet och öppenhet vid forskning på människor.

(1 kommentarer)

Även Läkarförbundet säger nej till vinsttak 394

Inte bara Konkurrensverket är kritiskt till välfärdsutredningens förslag på vinsttak på den konkurrensutsatta välfärdsmarknaden. Sveriges läkarförbund, SLF, sällar sig till kritikerna.

(2 kommentarer)

För 30 år sedan räddade han hennes liv – nu möts de igen 395

Det händer att läkare måste gripa in i medicinska nödsituationer utanför arbetstid. Att göra det kan rädda liv – precis som när läkaren Benny Ståhlberg 1985 hindrade den då tvååriga Lise Turøy-Jørgensen från att kvävas under en semesterresa på Mallorca. 30 år senare möts de igen.

(3 kommentarer)

Krönika

»Bilolyckan 18 år tidigare som ändade mitt förra liv och obönhörligen formade detta nya som ännu är obekant…« 405

I en ny kropp, med nya förutsättningar och obekanta reaktioner att hantera, kan vistelse på en »retreat« bidra till att man inte alltid känner sig som en »loser«. Ulla Bergholm, pensionerad kirurg, berättar i sin krönika om tillfällen då man kanske ändå gör det.

(0 kommentarer)

Kultur

De dödar utan att synas - Värstingarna bland elementen 437

Alla ämnen är giftiga om de ges i tillräckligt höga doser – det visste redan Paracelsus. Men vissa värstingar bland elementen i periodiska systemet är giftiga, radioaktiva, karcinogena även i mycket små mängder. De kan döda utan att synas.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Dysmorfofobi är vanligare än anorexi – ändå nästan okänt 441

Sabina Brohede, ST-läkare i barnmedicin, blev intresserad av en diagnos utanför sin specialitet. Nu har hon disputerat på dysmorfofobi, ett tämligen okänt tillstånd, men vanligare än anorexi. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Krafttag behövs mot antibiotikaresistens 407

»Larmklockorna ljuder, och det finns all anledning att ta nya krafttag – medan tid ännu är.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Louise Frisén 407

Louise Frisén skriver tillsammans med kollegor om att könsdysfori ökar markant bland barn och unga, runt 100 procent varje år under 2010-talet.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Diagnostik och uppföljning av MS med MR – svensk konsensus - Nationell konsensus kan ge mer jämlik MS-vård och bättre möjlighet till rikstäckande forskningsprojekt 408

Undersökning med MR är ett viktigt verktyg vid diagnostik och uppföljning av individer med MS. Svenska MS-sällskapet och Svensk förening för neuroradiologi har utarbetat ett rådgivande dokument, som ger konsensusbaserade råd om MR-användning i vården av individer med MS.

(0 kommentarer)

Nya rön

Spelbaserad HLR-träning motiverande för teamarbete 410

Vissa kunskaper, procedurfärdigheter och förhållningssätt kan med fördel läras i ett virtuellt sammanhang, medan andra komplexa och manuella färdigheter inte lämpar sig lika väl. Det visar en svensk kvalitativ studie.

(0 kommentarer)

Snusare löpte ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes 410

Snus tycks vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Det visar en svensk studie som baseras på data om nästan 55 000 män som aldrig rökt.

(11 kommentarer)

Goda långtidsresultat av epilepsikirurgi 411

5–10 år efter epilepsikirurgi sågs anfallsfrihet hos 62 procent av opererade vuxna och hälften av barnen, jämfört med hos 14 procent av vuxna och 38 procent av barn som inte opererats. Det visar en ny avhandling. 95 procent av de opererade ansåg 14 år senare att operationen totalt sett varit av godo.

(0 kommentarer)

Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer 411

Tvillingar med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) i cerebrospinalvätskan jämfört med icke drabbade syskon, enligt en svensk studie. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom.

(0 kommentarer)

Utbredd kolonisering med vårdrelaterade S epidermidis på IVA 412

Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken.

(0 kommentarer)

Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancer 412

Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar på kort och lång sikt. I en ny avhandling framgår till exempel att risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning.

(0 kommentarer)

Översikt

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga - Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos 414

Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av barn <12 år med könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder.

(9 kommentarer)

Originalstudie

Bruk och missbruk av EEG - De flesta av remisserna från barnkliniken vid ett svenskt länssjukhus under ett år var adekvata 418

En studie vid Sundsvalls sjukhus visar att en majoritet av EEG-remisserna från barnkliniken var adekvata och innehöll tillfredsställande information.

(0 kommentarer)

Rapport

Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi, H pylori och magsår 421

De nya nationella riktlinjerna för handläggning av dyspepsi, Helicobacter pylori och magsår kan spara resurser och besvär för yngre till förmån för patienter med prioriterat behov av gastroskopi.

(11 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!