Annons
Annons Annons

Nr 42 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

För lite eller för mycket resurser? 1815

»Resursbrist ska inte på något vis romantiseras. Men det finns något utmanande i ett läge när resurserna inte upplevs räcka.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Studier av nya läkemedelsstentar ändrar inte klinisk praxis - Riktlinjer för val av revaskuleringsmetod vid koronarsjukdom håller än 1828

I två nya studier jämförs resultaten efter kranskärlskirurgi och kateterburen kranskärlsintervention där andra generationens läkemedelsavgivande stentar användes. Studieresultaten bör inte förändra gällande rekommendationer.

(0 kommentarer)

Nya rön

Högre muskelstyrka var kopplad till lägre risk för vaskulär sjukdom 1830

Högre fysisk arbetsförmåga och högre muskelstyrka mätt på 20-åriga män visar sig vid senare uppföljning vara oberoende och gemensamt kopplade till lägre risk för vaskulär sjukdom. Och högre arbetsförmåga var kopplad till högre risk för förmaksflimmer, enligt en studie i BMJ.

(0 kommentarer)

Cancer under graviditeten hämmade inte barnets utveckling 1831

Barn till kvinnor som under graviditeten drabbats av och på olika sätt behandlats för cancer föddes i stor utsträckning för tidigt, men utvecklades normalt under de första levnadsåren. Det visar en fall–kontrollstudie som presenteras i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Amning gav inte högre IQ 1831

Barn som ammas får inte högre IQ än barn som flaskmatas, enligt en stor kohortstudie som följt barn upp till 16 års ålder. Resultaten presenteras i PLoS ONE.

(1 kommentarer)

Temainledning

Psykossjukdomar – myt och verklighet 1833

Människor med psykossjukdomar är omgärdade av fördomar och missuppfattningar. Förutom det lidande som själva sjukdomen orsakar drabbas denna grupp ofta av utanförskap och svårigheter att få arbete och rätt vård.

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Schizofreni är fortfarande en stigmatiserande sjukdom 1834

Skam, skuld, utanförskap och marginalisering – personer med psykisk sjukdom (särskilt schizofreni) och deras anhöriga är stigmatiserade i dagens samhälle. En tung börda att bära, förutom sjukdomen i sig. Ökad kunskap kan ge andra attityder.

(0 kommentarer)

Översikt

Högre dödlighet och somatisk sjuklighet vid psykossjukdom 1838

Det finns många tänkbara förklaringar till varför människor med psykossjukdomar dör i förtid. Ökad förekomst av somatisk sjukdom kan bero på läkemedelspåverkan och livsstilsfaktorer men också underbehandling och underdiagnostik. 

(0 kommentarer)

Utredning och uppföljning kräver arbete i samverkan 1842

Vård- och stödsamordning i ett multiprofessionellt team är en grundbult i kontakten med personer med psykossjukdom. En bra och sammanhållen behandling är viktig, inte minst för att förhindra självmord och våld mot andra.

(0 kommentarer)

Delaktighet grunden för en lyckad behandling av psykossjukdomar 1847

Att välja rätt behandling till patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar kan vara svårt. Antipsykotisk läkemedelsbehandling bör kombineras med psykosociala insatser. Viktigt är också att patienten görs delaktig i val av behandling.  

(0 kommentarer)

Schizofreni förr och nu – synen på långtidsprognos har varierat 1853

Sedan sjukdomen schizofreni först definierades för cirka 100 år sedan har åsikterna kring prognosen för tillfrisknande varierat. Forskningen under 2000-talet talar dock för en dålig långtidsprognos.

(1 kommentarer)

Nya rön om schizofreni kan ge ny diagnostik och behandling 1857

Tack vare ett intensivt internationellt samarbete kan frågetecknen kring schizofreni börja rätas ut. Dagens heta hypoteser kretsar kring bland annat det hundratal genvarianter som kan kopplas till sjukdomen samt immunsystemets roll.

(0 kommentarer)

Signerat

Samtiden kräver förnyelse av förbundet 1819

»För att nå framgång tar vi fram en tydlig strategi som sträcker sig över flera år.«

(0 kommentarer)

Debatt

Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling 1820

Läkare har rätt att avsluta behandling som inte gagnar patienten, men juridiken kring livsuppehållande behandling bör klargöras, anser Kerstin Hulter Åsberg och Eva Kumlien.

(6 kommentarer)

Skrota Centorkriterierna vid halsfluss 1862

Ingen patient ska behöva drabbas av allvarlig/livshotande GAS-infektion på grund av underlåtenhet att behandla en GAS-orsakad halsinfektion, skriver Anders Strömberg och medförfattare. 

(14 kommentarer)

Apropå! Att låta vetenskapliga fakta styra - Visst kan vi påvisa lumbago! 1863

Är det dags att lämna gamla åsikter och låta dagens vetenskapliga fakta styra vår hantering av patienter med lumbago? Frågan är än mer aktuell i Sverige än i USA, skriver Johan Hambraeus.

(8 kommentarer)

Vårdutveckling i Mora gav resultat, men stoppades 1864

Socialstyrelsen utfärdade stoppbeslut för Moras vårdutvecklingsprojekt, men det som våren 1999 var kritiserad vård var några år senare lovprisad vård, skriver Bo S Bergström.

(1 kommentarer)

Symtomprofiler ‒ bra verktyg för smittspårning vid magsjukeutbrott 1865

Symtom­profiler kan bli ett viktigt stöd vid utbrottsutredning, riskvärdering och beräk­­ning av sjuk­doms­bördan i samhället, skriver Livsmedelsverket.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Allvarlig sjuklighet hos förälder riskfaktor för sjuklighet hos barn« 1822

Barn som anhöriga till patienter är ofta förbisedda i primärvården. Barnen får inte den information, de råd och det stöd som de har rätt till enligt patientsäkerhetslagen. För att komma till rätta med bristerna, pågår initiativ på flera nivåer. Socialstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning på läkare i primärvård. Vid en vårdcentral i Farsta undersöks i ett sjuårigt forskningsprojekt hur lagen ska omsättas i praktiken.

(0 kommentarer)

Ställ högre hälsokrav på jägare - DLF Västerbotten: 1824

Älgjakten står för dörren. I dess svallvågor har frågan om hälsoundersökningar av äldre jägare väckts av Västerbottens distriktsläkarförening. 

(2 kommentarer)

Tobak och alkohol fortsatta hälsoutmaningar för Europa 1824

Människor i Europaregionen dricker och röker mest i världen, och det finns stora hälsoskillnader mellan olika europeiska länder. Men en ny rapport från WHO visar ändå att hälsan har blivit bättre.

(0 kommentarer)

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus 1824

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar. I helgen petades landstingsstyrelsens ordförande från sin post.

(2 kommentarer)

Patientkommentarer i nätjournaler får grönt ljus av förvaltningsrätten 1826

Förvaltningsrätten i Uppsala anser inte att de kommentarer som patienter kan skriva in i nätjournalerna utgör allmän handling.

(0 kommentarer)

2,5 miljoner till avskedad barnhjärtkirurg 1826

Den barnhjärtkirurg som avskedades från Skånes universitetssjukhus anklagad för illojalitet får 2,5 miljoner kronor av Region Skåne i en förlikning.

(0 kommentarer)

Vårdcentraler vägrar lämna ut journaler 1826

Två privata vårdcentraler i Kronoberg vill inte lämna ut journaluppgifter så att Region Kronoberg kan kontrollera att de inte begärt för mycket ersättning i vårdvalet, rapporterar P4 Kronoberg.

(0 kommentarer)

SLF kallar till rundabordssamtal om samlad läkemedelslista 1827

Integritet och informationstillgång i vården ställs ofta mot varandra, vilket blivit särskilt tydligt i relation till den samlade läkemedelslistan. För att hitta en väg framåt har Läkarförbundet tagit initiativ till ett informellt möte med myndigheter och departement.

(0 kommentarer)

Kultur

Slagen i jobbet – en akutläkare berättar 1867

»Jag har blivit slagen en enda gång men jag har NÄSTAN blivit slagen väldigt många gånger,« berättar en läkare om jobbet på akuten i en nyutkommen bok. Hennes berättelse vittnar om risken att möta aggressivitet, hot och våld även under en läkares arbetsdag.

(6 kommentarer)

Behovet av akut empati 1869

Akutläkarens beskrivning av sin arbetsvardag är kanske den allra tydligaste skildringen av behovet av empatisk förmåga, skriver Vivian Rössner Wejke, utbildare inom kommunikation och bemötande. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!