Annons
Annons Annons

NR 41 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Nationella forskarskolan tänker nytt 1751

»Inom allmänmedicin … finns i dag hoppingivande ljuspunkter.« 

 

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin - Nobelpristagarna har utforskat hjärnans inre GPS 1766

"Upptäckterna har också öppnat vägen för att studera andra komplexa kognitiva funktioner, som minne, tänkande och planering – förmågor som påverkas vid många olika hjärnsjukdomar", skriver Hans Forssberg och Ole Kiehn vid Karolinska institutets Nobelkommitté i en kommentar till 2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin.

(1 kommentarer)

Nya rön

För tidigt födda behöver inte tillskott av magnesiumsulfat 1768

Tidigare studier har visat att magnesiumsulfat minskar risken för cerebral pares hos för tidigt födda barn. Men det sambandet har man inte kunnat bekräfta i en studie som presenteras i tidskriften JAMA.

(0 kommentarer)

Höjt kreatinin efter kranskärlsoperation riskmarkör för njurskada 1768

Akut njurskada är en vanlig komplikation bland intensivvårdade och hjärtopererade patienter. Författarna i denna studie konkluderar att redan en minimal postoperativ S-kreatininstegring över gränsvärdet för akut njurskada är relaterad till en kraftigt ökad risk för terminal njursvikt.

(0 kommentarer)

Tveksam hjälp av e-cigaretter vid rökstopp 1768

Cancerpatienter som tar e-cigaretter till hjälp för att sluta röka har inte ökade chanser att lyckas, enligt en studie som publiceras i den amerikanska tidskriften Cancer.

(0 kommentarer)

Artificiella sötningsmedel påverkade blodsockret 1769

I Nature presenteras en studie som indikerar att artificiella sötningsmedel inte är fullt så hälsosamma som man kan tro.

(4 kommentarer)

Samarbete förbättrade depressionsvård för cancerpatienter 1769

Många cancerpatienter drabbas av en depression som de inte får behandlad. I Lancet presenteras en studie där cancerpatienter behandlats genom samarbete mellan psykiater, onkologisjuksköterska och primärvårdsläkare.

(0 kommentarer)

Översikt

Narkolepsi – ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet - Pandemrixvaccination ledde till fler insjuknanden bland barn och ungdomar 1770

Etiologin vid narkolepsi anses betingad av en autoimmun process hos predisponerade individer, där omgivningsfaktorer är av betydelse för att utlösa sjukdomen. Pandemrixvaccinationen ledde till ökat insjuknande hos barn och ungdomar och viss ökning hos unga vuxna.

(1 kommentarer)

Behandling av smärta och illamående i samband med tonsilloperation - Nya riktlinjer för farmakologisk behandling till barn och ungdomar 1775

En tonsilloperation medför svår och långvarig smärta samt hög frekvens av illamående. Smärtan är ofta värst dag 3 till 5. Artikeln beskriver nya nationella rekommendationer för farmakologisk behandling efter tonsillkirurgi.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Var femte som besökte vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa - Men bara 7 procent fick psykiatrisk diagnos, visar databasstudie i Stockholm 1778

Data från Stockholms läns landsting visar att 7 procent av dem som besökt husläkare 2011 fick psykiatrisk diagnos, men att sammanlagt 20 procent fick hjälp för psykisk ohälsa, främst psykofarmaka. En mindre andel fick besök hos kurator, psykolog eller psykoterapeut.

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hjärnblödning efter intag av prestations­höjaren »Jacked Power« - Frisk kvinna insjuknade under träning efter en enda dos 1782

En 53-årig frisk kvinna utan riskfaktorer för kärlsjukdom insjuknade med hjärnblödning efter intag av prestationshöjaren »Jacked Power«. Jacked Power innehåller bl a beta-fenetylamin och dess derivat N,N-dimetylfenetylamin, som är strukturellt mycket lika amfetamin. 

(2 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet inleder samtal med regeringen 1755

»Jag ser fram emot en bra dialog i frågor som rör läkare och hälso- och sjukvårdens utveckling.«

 

(1 kommentarer)

Debatt

SK-kurser i kris – nu krävs krafttag 1756

SK-kurser är en central del av läkarnas specialistutbildning. Den 1 januari 2013 tog Socialstyrelsen över ansvaret för kurserna från det numera nedlagda IPULS. Förändringen har dessvärre inte lett till förbättringar trots en ökad budget. Det saknas i dag SK-kurser inom flera områden där Socialstyrelsen ställer obligatoriska krav på kurser. Vi riskerar en situation där många ST-läkare får se sin utbildning försenad.

(1 kommentarer)

Apropå! Nyttan av internationellt utbyte - Pre-doc rivstart för forskningsstuderande 1757

Jag hoppas att pre-doc-konceptet etableras som ett led i att stärka och internationalisera medicinsk forskning i Sverige, skriver Karin Rådholm.

(0 kommentarer)

Erfarenheter från Lidköping: - Warfarin fortsatt förstahandsval efter embolisk hjärninfarkt 1786

Sjukhuset i ­Lidköping håller fast vid warfarin som förstahandsval efter embolisk hjärninfarkt, skriver Lennart Welin.

(0 kommentarer)

Fellowship framgångssaga i Lund 1787

Det nya avtalet mellan landsting och läkemedelsföretag utmanar sjukvården och industrin till nya samarbetsformer. Här berättas om ett exempel från Lund.

(0 kommentarer)

Nyheter

2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin - Belönade för upptäckt av GPS i hjärnan 1758

Upptäckten av ett positioneringssystem i hjärnan som gör det möjligt att uppfatta var vi befinner oss och hur vi hittar från ett ställe till ett annat belönas med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Halva priset går till norska neurofysiologerna May-Britt Moser och Edvard I Moser. Den andra halvan går till John O'Keefe som är både amerikansk och brittisk medborgare.

(0 kommentarer)

Ny utbildning för större säkerhet på pallen 1760

Olika läkare klarar den svåra rollen att leda ett traumateam olika bra. Nu har en särskild utbildning för traumateamledare startats i Skåne.
– Vissa är väldigt aktiva och styrande. Andra vet inte riktigt hur de ska bete sig, säger initiativtagaren Per Wihlborg.

(0 kommentarer)

Massiv kritik mot borttagen externgranskning 1763

En stor andel av remissvaren ifrågasätter det borttagna kravet på extern granskning av ST. Enligt Socialstyrelsen är juridiska hinder en förklaring.

(0 kommentarer)

SLF riktar stark kritik mot ny ST-föreskrift 1763

Socialstyrelsens förslag till ny ST-föreskrift innebär att kvalitetskontrollen av ST-utbildningen försvagas. Det menar Läkarförbundet i ett bitvis mycket kritiskt remissvar.

(1 kommentarer)

Hans Rosling om hur man kommer i väg på utlandsuppdrag: - »Skaffa för guds skull inte villa« 1764

Bland nya läkarstudenter är intresset för att arbeta med global hälsa stort. Sedan minskar det dramatiskt. Och mer än hälften av dem som jobbar för Läkare utan gränser, gör det bara en enda gång.

(0 kommentarer)

Kultur

Krigssjukhuset på Gotland en tillflykt för krigets offer 1788

I Lärbo på Gotland verkade under andra världskriget ett för tiden hypermodernt sjukhus som servade främst militären, men också svenska civila, utländska soldater och civila på flykt från krigsskådesplatserna, och mot slutet även befriade före detta koncentrationslägerfångar.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!