Annons
Annons Annons

Nr 10 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vårt ansvar att reflektera över galenskaper 439

»… vi har ett ansvar att känna till och reflektera över det mörkare historiska arv som bidragit till vår tids etik …«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Studier av antidoter mot NOAK visar goda resultat 454

Avsaknad av antidoter mot direktverkande antikoagulantia (NOAK) har gett en förhållandevis försiktig introduktion av de nya läkemedlen. Vid den amerikanska hjärtläkarkongressen 2014 presenterades positiva delresultat från den första fas III-studien av en antidot mot apixaban och nya data om en antidot mot dabigatran.

(0 kommentarer)

Nya rön

HbA1c mindre än 60 mmol/mol ett viktigt målvärde 456

Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år efter diabetesdebuten kan forskare vid Linköpings universitet visa att personer med typ 1-diabetes inte utvecklade allvarliga ögon- eller njurskador om långtidsmedelvärdet av HbA1c var mindre än 60 mmol/mol.

(0 kommentarer)

Högre dödlighet bland kvinnor med typ 1-diabetes än bland män 456

Kvinnor med typ 1-diabetes har oavsett orsak cirka 40 procent högre överdödlighet än män med samma sjukdom. Risken att dö i någon hjärt–kärlhändelse är dubbelt så stor som hos männen, visar en metastudie, publicerad i Lancet.

(0 kommentarer)

Hormonterapi vid menopaus associerat till ovarialcancer 457

Hormonbehandling vid menopaus kunde kopplas till förhöjda risker för ovarialcancer i en metastudie publicerad i Lancet. Riskerna kan mycket väl bero på ett kausalsamband, enligt författarna. Om så är fallet skulle 5 års hormonbehandling av kvinnor från 50 års ålder leda till ett extra fall av ovarialcancer per 1 000 behandlade.

(0 kommentarer)

Bedside-kännetecken som signalerar cancerpatienters sista dagar i livet 457

Inom palliativvården anses det viktigt att kunna förutsäga en cancerpatients nära förestående bortgång. En undersökning som publicerades i tidskriften Cancer registrerade kroppsliga förändringar hos palliativa patienter i terminalt skede av livet.

(0 kommentarer)

Originalstudie

God långtidsöverlevnad efter ECMO-behandling 459

Överlevnaden efter ECMO-vård är generellt sett god på både kort och lång sikt. En studie från Karolinska där 217 patienter följts under lång tid visar att 91 procent av dem som överlevt de första 90 dagarna efter ECMO-behandling levde 5 år senare.

(0 kommentarer)

Översikt

Sicklecellanemi ger skiftande symtombild och hög morbiditet - Allvarlig prognos vid världens vanligaste genetiska sjukdom 464

Sicklecellanemi är en livshotande sjukdom och världens vanligaste genetiska sjukdom. Även om merparten av individer med sicklecellanemi lever i Afrika, har sjukdomen i och med migration blivit vanligare på andra ställen runt om i världen.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hjärtamyloidos – tänkbar genes vid oklar diastolisk hjärtsvikt - Hypertroft myokardium och låga–normala QRS-komplex är karakteristiskt 468

Primär amyloidos är en sällsynt sjukdom som innebär proteininlagring i ett eller flera organ. Amyloidosengagemang av hjärtat drabbar ca 50 procent av patienterna, vilket är förenat med mycket kort överlevnad. Behandlingen bör riktas mot att med diuretika och kemoterapi avlasta ödem. 

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Reagerade patienten på hjälpämnen i desloratadin? Inte så troligt 472

Är det vanligt att reagera på magnesiumstearat eller kiseldioxid i läkemedel?

(2 kommentarer)

Signerat

Kvalitetsgranskning av ST – efterlängtad reglering 443

»Denna reglering sätter kraft bakom orden – brister ska åtgärdas, inte sopas under mattan!«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Stor volym är nödvändigt för hög kvalitet i vården 444

Svenska sjukhus och kirurger måste operera mer för att upprätthålla hög kvalitet, skriver Måns Rosén och medförfattare, Utredningen om högspecialiserad vård. 

(7 kommentarer)

Replik, Läkarförbundet om vårdens IT-system: - Integritet viktig fråga för Läkarförbundet 445

Frågan om patientintegriteten vid behandling av personuppgifter i vårdens IT-system är en angelägen fråga, skriver Emma Spak och Elin Ericsson apropå en artikel i Läkartidningen nummer 5/2015.

(0 kommentarer)

Ligamentskada vid underarmsfraktur – fortfarande missas sambandet 474

I dag är bedömningen av ligamentskador i handleden på såväl akutrummet som inom försäkringsmedicinen ofta bristfällig, skriver Felicia Rosvall.

(0 kommentarer)

Ny roll för verksamhetschefer i ST-utbildningen - Lätt som en plätt eller tung mantel att axla? 475

I föreskrifterna för den nya ST-utbildningen ges verksamhetscheferna en mer framträdande roll. Hur kommer de att klara den?

(0 kommentarer)

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu? 476

FaR skulle kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson.

(0 kommentarer)

Replik från »Onödiga gruppen«: - FaR låser diskussionen 477

Karin Weman-Josefssons inlägg illustrerar hur låsningen till FaR hindrar en förutsättningslös diskussion om hur patienter som skulle må bra av att öka sin fysiska aktivitet bäst blir bemötta, skriver Carl Edvard Rudebeck. 

(4 kommentarer)

Nyheter

Svart kapitel ur historien spelades upp på plats 446

Den 17 februari i år spelades det beryktade Bollhusmötet upp igen, som dokumentärteater och på samma plats som för 76 år sedan.

(0 kommentarer)

Halvt svar på etisk fråga om information om dyra läkemedel 449

Nej, det är inte förenligt med lagen att undanhålla information om godkänd, effektiv behandling. Men huruvida det är etiskt försvarbart att berätta om läkemedel som endast vissa har råd med, det svarar Socialstyrelsen inte på.

(0 kommentarer)

Praktisk vägledning för hundterapi i vård och omsorg framtagen 450

Hur går man praktiskt tillväga vid införande av hund i vård och omsorg? Nu har en vägledning tagits fram.

(0 kommentarer)

Läkarlös mottagning testas på Sahlgrenskas akut i Göteborg 450

På akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset pågår ett försök där en specialistsjuksköterska slutbehandlar vissa patientgrupper. Förhoppningen är att det ska korta vårdköerna och frigöra läkartid.

(8 kommentarer)

Nya regler skapar oro bland utlandsstudenter 450

I sommar inför Centrala studiestödsnämnden, CSN, nya regler för utlandsstudenter. Något som har skapat oro bland läkarstudenter. 

(0 kommentarer)

Förslag från Vänsterpartiet i Västerbotten: - Sex timmars arbetsdag för läkare på Norrlands universitetssjukhus 451

I Västerbottens läns landsting finns planer på att införa sex timmars arbetsdag på två avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men frågan är om läkarna verkligen vill jobba mindre?

(5 kommentarer)

Arbetsmiljöverket granskar arbetsbelastningen för första linjens chefer: - Treårig satsning startar i år 452

Hur mår första linjens hälso- och sjukvårdschefer? Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på. Under året sätts chefernas hälsa under särskild lupp.

(0 kommentarer)

Färre larm om arbetsmiljöbrister 452

Efter två år med ovanligt många larm från skyddsombud inom hälso- och sjukvården har antalet 6:6a-anmälningar minskat rejält. Men enligt Arbetsmiljöverket betyder det inte att arbetsmiljön har blivit bättre.

(1 kommentarer)

Kultur

En ateist inför döden - »När vi släpper döden nära ... får vi syn på det som består« 478

David Rönnegard är filosofie doktor i filosofi. När han nyligen diagnostiserats med terminal lungcancer fick han anledning att rannsaka sitt förhållningssätt som ateist till ett nära förestående slut på livet – eller en fortsättning efter detta.

(8 kommentarer)

Primärvårdens vardag i Amazonas 480

Primärvården längs Amazonas i Colombia är sporadisk men under utveckling. Parasitsjukdomar till följd av bristfälligt renat dricksvatten i ursprungsbefolkningens byar är ett vanligt problem, rapporterar två svenskar nyligen hemkomna från ett studiebesök.

(0 kommentarer)

Medicinaren som skapar partnerskap för global hälsa 481

Det är fullt möjligt att överbrygga gapet mellan modern vetenskapligt baserad sjukvård och de människor som i dag står längst från att få nytta av den. En medicinare och hans medarbetare har redan hunnit en bit på vägen.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!