Annons
Annons Annons

Nr 11 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Handledning – till gagn för lärare och elev 439

»Att ägna sig åt klinisk handledning måste få vara en viktig och prioriterad del av arbetet för alla läkare som arbetar på sjukhus där utbildning av läkare bedrivs.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svetsare kan behöva pneumokockvaccin - Nationella vaccinationsprogrammet bör omfatta denna högriskgrupp 454

Svetsare har ökad risk för invasiv pneumokocksjukdom och ökad dödlighet i lunginflammation. Vaccination mot pneumokocker skulle kunna vara ett inslag i den preventiva arsenalen för att förhindra sjukdomar hos svetsare.

(4 kommentarer)

Nya rön

Blodstamcellstransplantation effektiv behandling för MS 456

En bidragande faktor till att autolog blodstamcellstransplantation inte fått större spridning är den utbredda föreställningen att behandlingen är mycket riskfylld.

(0 kommentarer)

Ökad suicidrisk hos unga efter cancerdiagnos 456

Risken för fullbordat suicid är upp till fyra gånger högre första året efter en cancerdiagnos hos ungdomar och unga vuxna i åldern 15–30 år, visar en studie som är först i sitt slag.

(0 kommentarer)

Kraftigt ökad trombosrisk veckorna efter förlossning 457

Risken för trombos, däribland stroke, hjärtinfarkt och venös tromboembolism, är kraftigt ökad upp till sex veckor efter en förlossning. Även upp till tolv veckor kvarstår viss ökad risk.

(0 kommentarer)

Ingen eller negativ effekt av klonidin vid kroniskt trötthetssyndrom 457

I JAMA Pediatrics presenteras en studie i vilken man har prövat klonidin mot kroniskt trötthetssyndrom. Resultatet blev dock negativt: den behandlade gruppen syntes snarare bli mer inaktiv.

(1 kommentarer)

Färre postoperativa komplikationer med WHO:s checklista 457

Genom att man följer WHO:s checklista för säker kirurgi så minskar mortalitet, sårinfektioner och postoperativa komplikationer, visar en systematisk litteraturöversikt som publiceras i British Journal of Surgery.

(0 kommentarer)

Temainledning

Barns mat – för långsiktig hälsa 459

Matvägran, övervikt, järnbehov, vegetarisk mat, allergier och intoleranser – barns mat är ett ämne som spänner över ett brett område. Och ytterst handlar det om att lära dagens barn, morgondagens vuxna, att äta för långsiktig hälsa.

(0 kommentarer)

Översikt

Barns järnbehov och hur vi bäst kan skydda barnhjärnan 460

Redan lindrig till måttlig järnbrist tros kunna påverka den växande hjärnan negativt. Utmaningen ligger i att identifiera, förebygga och behandla rätt riskgrupp.

(2 kommentarer)

Varför äter inte barnet? 464

Ätovilja hos barn kan bero på en medfödd sårbarhet i regleringen av hunger och mättnad. En kravlös behandlingsmodell med uppmuntran under måltiden har prövats – med gott resultat.

(0 kommentarer)

Vegetarisk mat är bra – även för små barn 468

Egentligen borde alla barn äta en stor andel vegetabilier. Helvegetarisk mat är ett bra kostalternativ – även för små barn – och kan ge långsiktiga hälsovinster. Kosten måste dock vara väl sammansatt, med extra observans på vissa näringsämnen.

(4 kommentarer)

Matallergi kan vara ett svårt handikapp – som inte syns 474

För de allt fler barn som är allergiska mot mat blir ätandet – i skolan, hos kompisar, hemma – inte okomplicerat. Det gäller att undvika det man är allergisk mot. Trots risk för svåra reaktioner, till och med risk för död, finns ingen botande behandling.

(0 kommentarer)

Överkänslighet där pricktest och blodprov inte ger diagnos 478

Vid icke-IgE-medierade födoämnesreaktioner är en varierande symtombild från mag–tarmkanalen vanlig. Behandlingen består i strikt komjölksproteinfri kost till ammande mödrar eller extensivt komjölkshydrat till barnet.

(0 kommentarer)

Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa 484

Symtomen vid celiaki kan även hos barn vara diffusa, t ex trötthet, värk i kroppen och depression. Livslång behandling med glutenfri kost är avgörande för att förhindra atrofiering av tunntarmsslemhinnan. 

(2 kommentarer)

Hälsosam kost: en viktig faktor i insatserna mot barnfetma 489

Fetma är en multifaktoriell sjukdom som kräver multidisciplinär behandling. Effektivast är behandlingsmodeller som involverar hela familjen och som berör kost, fysisk aktivitet och beteende.

(0 kommentarer)

Signerat

Många fördelar med samlat hälsobibliotek på nätet 443

»Även ur ett fortbildningsperspektiv vore ett nationellt hälsobibliotek välkommet.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Svensk psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad 444

Det behövs en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på Svensk psykiatrisk forskning, skriver Lena Flyckt och medförfattare.

(6 kommentarer)

Apropå! Registrering av patientdata - »Aktiv vägran« vägen i England 445

Mycket av det som upprör i England känns igen från den svenska utvecklingen, skriver Bengt Järhult apropå en ledere i Nature om registrering av patientdata.

(1 kommentarer)

Checklistor och »crowdsourcing« för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen 493

Nu lanseras en webbplats som ska innehålla förslag till checklistor som gör det lättare att göra rätt på akuten. All akutpersonal inbjuds delta i utvecklingsprojektet.

(2 kommentarer)

23 läkare om omskärelse av små pojkar: - Läkarförbundet bör inta en mer ödmjuk hållning 494

Läkarförbundet åtar sig därmed oombett uppgiften att definiera judisk och muslimsk identitet, skriver 23 läkare i denna skarpa reaktion mot Läkarförbundets etik- och ansvarsråds ställningstagande vad gäller rituell omskärelse av små pojkar.

(8 kommentarer)

Replik: - Ett omtag i frågan om omskärelse 495

En symbolisk omskärelse skulle på samma sätt som barndop sakna medicinska risker och inte innebära en irreversibel kirurgisk åtgärd, skriver Thomas Flodin i denna replik till 23 läkare..

(2 kommentarer)

Nyheter

Samförstånd kring nätjournaler ska ge mer patientnytta 446

Sedan mitten av januari har åtta patienter vid hematologimottagningen på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm möjlighet att komma åt uppgifter ur sin journal hemifrån via nätet. Patienterna är testpiloter inför den lansering av nätjournaler på bred front som planeras i Stockholms läns landsting.

(0 kommentarer)

Åsa Cajander, forskare i människa–datorinteraktion: - »Bra reform som kunde införts på ett bättre sätt« 448

En viktig lärdom från Uppsala, det landsting som var först med nätjournaler, är att man måste involvera professionerna. Det menar Åsa Cajander, forskare i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet och koordinator för DOME-projketet, som följer införandet nätjournaler i Uppsala.

(1 kommentarer)

Flera fackliga veteraner väljer att lämna Läkarförbundets styrelse 450

Flera erfarna ledamöter slutar i Läkarförbundets centralstyrelse i år. Varken Thomas Flodin, Rune Kaalhus eller Anna Rask-Andersen ställer upp för omval.

(0 kommentarer)

Socialstyrelsen ska utreda vad som krävs för frivilligt arbete 451

Thomas Flodin, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, är inte nöjd.

(0 kommentarer)

»Arbetsgivarna får skämmas« 452

– Arbetsgivarna får skämmas. Vi borde ha kommit längre, säger Ingela Heimann, ordförande i Sveriges kvinnliga läkares förening.

(0 kommentarer)

Ett steg närmare en ny förening 452

I maj kan Läkarförbundet få sin åttonde yrkesförening. Nyligen hölls det sista mötet med syfte att samla läkare inom läkemedels- och medicinskteknisk industri.

(0 kommentarer)

Kultur

Tricket som kan manipulera medicinetiken 496

Bedömningar som ligger till grund för en rad medicinska beslut skulle kunna värdeimpregneras så att de ligger mer i linje med en enskild läkares personliga ställningstagande snarare än med sjukvårdens officiella riktlinjer. Niels Lynøe, professor vid Karolinska institutet, Stockholm, diskuterar "tricket" som kan manipulera medicinetiken.

(1 kommentarer)

Recension

John Keats – läkare, poet och patient 497

Ett namn skrivet i vatten. Romantikens medicin i John Keats poesi (Carlssons; 2013), av Carl Lindgren. En sentida kollega beskriver en läkares poetiska liv, bland annat i Rom, under romantikens epok. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!