Annons
Annons Annons

Nr 1–2 2016

Inledare

Välkommen till Läkartidningen i ny fin kostym 3

I dag tar vi ett steg framåt när vi presenterar vår nya kostym, som är framtagen av tidningens medarbetare i samverkan med designbyrån A4.

(0 kommentarer)

Signerat

Ett år av utmaningar och möjligheter 5

»Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!«

(0 kommentarer)

Debatt

Sätt fokus på blåscancer 18

Finns det ljus i tunneln för patienter med blåscancer, undrar Fredrik Liedberg och Mattias Höglund.

(4 kommentarer)

Apropå! - Smärtfri kontra smärtsam gastroskopi 18

Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi, undrar Birgitta Lagercrantz.

(4 kommentarer)

Apropå! Vems är utredningsansvaret 19

Om en undersökning inte ger napp, går man inte vidare då, undrar Ann Olsson-Gislow. Hon tycker sig märka en smygande systemförändring inom vården.

(0 kommentarer)

Akademiskt »möte« visade sig vara rådgivarmöte för företag 20

Det började illa, men skulle bli värre, skriver Per Aspenberg, som berättar hur ett akademiskt arbetsgruppsmöte visade sig vara ett rådgivarmöte för ett företag.

(10 kommentarer)

Nyheter

Medlemsrådgivningen oftare öppen 6

Läkarförbundets medlemsjour kommer att utöka sina öppettider. Expansionen sker i två steg och syftar till mer tillgänglighet på tider som passar medlemmarna.

(0 kommentarer)

Forskare om sjukhusfusionerna: - »Sjukhuschefen sitter i katapultstol« 6

Alla de tre fusionerna av stora universitetssjukhus i Sverige har resulterat i att sjukhusdirektören fått avgå. Forskaren Lars Nordgren föreslår att den som ska leda en sjukhusfusion redan från början får ett tidsbegränsat mandat.

(1 kommentarer)

Ingen medicinsk riksstämma 2016 7

Det blir ingen upplaga av Medicinska riksstämman nästa år. Anledningen enligt Läkaresällskapet: Årets lyckade version och möjligheten att vara mer synlig på andra arenor.

(3 kommentarer)

Längre väntetider på akuten 7

Både besöken och väntetiden på landets akutmottagningar har ökat sedan förra året. Och skillnaderna mellan sjukhusen är fortsatt stora, visar Socialstyrelsens årliga uppföljning.

(1 kommentarer)

Olivia Wigzell, Socialstyrelsen: - »Kritiken mot oss har varit rättmätig« 8

Olivia Wigzell tillträdde som generaldirektör för Socialstyrelsen precis samtidigt med att flyktingströmmarna till Sverige nådde sin kulmen. Den stora utmaningen för myndigheten nu är att hjälpa huvudmännen att klara flyktingmottagandet och att påskynda legitimationsprocessen för utländsk vårdpersonal.

(3 kommentarer)

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare - Kvinnliga läkare drabbas hårdast 10

I januari 2006 publicerade Läkartidningen en artikelserie om läkares hälsa. Där kunde vi konstatera att läkare överlag är en frisk yrkeskår, men att det förekom problem med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. När Läkartidningen nu tio år senare följer upp artikelserien är det åter på det psykiska området orostecknen finns. Särskilt bland yngre och kvinnliga läkare ökar den psykiska ohälsan.

(2 kommentarer)

Läkares arbetsmiljö har blivit sämre 13

På flera punkter visar statistiken att läkares arbetsmiljö försämrats sedan millennieskiftet. Framför allt upplever man att inflytandet över arbetssituationen minskat, såväl gällande arbetstakten, uppläggningen av arbetet som när olika arbetsuppgifter ska utföras.

(1 kommentarer)

Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015 14

Saskia Bengtsson, specialist i allmänmedicin i Region Jönköping, föreläste på den nationella primärvårds­konferensen i Jönköping den 29–30 september 2015.

(7 kommentarer)

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter 16

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.«

(0 kommentarer)

WMA: Verka för läkares hälsa! 17

World Medical Association (WMA) antog i oktober 2015 ett uttalande där de nationella läkarförbunden uppmanas arbeta för att förbättra läkares hälsa.

(0 kommentarer)

Krönika

Om sprätt-tuppar och människor 23

Sjukvårdens vida värld är ett artrikt grönbete för den ornitologiskt sinnade. Här häckar och trivs bland annat den magnifika sprätt-tuppen som Jakob Ratz Endler beskriver levande i sin krönika.  

(4 kommentarer)

Kultur

Evig ungdom – ett urgammalt koncept 54

Evig ungdom, eller åtminstone evigt liv, är någonting som människan drömt om i alla tider. Så länge man minns har forskarnaturer utan framgång sökt hitta knep som kan hålla döden stången så länge som möjligt. Först i våra dagar görs vissa framsteg i den vägen.   

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Att vara bortskämd är det värsta jag vet« 57

Nasim Farrokhnia, specialist i internmedicin, arbetar i dag som ledare – ett helt annat yrke än läkarens. Men lika viktigt och lika krävande.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Välkommen till ett nytt år med Läkartidningen 25

Jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer.

 

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Väntetider i cancervården är en patientsäkerhetsfråga - Risken för cancerrelaterad morbiditet och sämre överlevnad behöver uppmärksammas 26

Väntetiderna i svensk cancervård är generelllt långa och de regionala skillnaderna stora – en bortglömd del av patientsäkerhetsarbetet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Diabetesförekomsten beräknas öka kraftigt 28

Med nuvarande utveckling kommer diabetesprevalensen i Sverige att fortsätta öka och nå 10,4 procent år 2050. Antalet personer med diabetes kommer då att uppgå till 940 000, enligt en svensk studie publicerad i PLoS One.

(0 kommentarer)

Anestesimedel vid cancerkirurgi kan påverka ettårsöverlevnad 28

Ettårsöverlevnaden efter cancerkirurgi var 88 procent för dem som fått inhalationsbaserad anestesi och 94 procent för dem som fått en underhållsanestesi med propofol i en engelsk retrospektiv studie.

(0 kommentarer)

God effekt av intravenös trombolys vid stroke och isolerad afasi 28

Risken för intrakraniell blödning och död är låg hos strokepatienter med isolerad afasi som behandlas med intravenös trombolys, enligt en nyligen publicerad studie.

(0 kommentarer)

STHLM3-testet kan vara alternativ till PSA 29

Screening med STHLM3-testet kan minska antalet genomförda vävnadsprovtagningar och antalet diagnostiserade låggradiga tumörer jämfört med PSA-screening. Detta utan att detektionen av mer höggradiga tumörer äventyras, enligt en svensk studie.

(3 kommentarer)

Ökad risk för återbesök om patient med bröstsmärta blev inlagd 29

Om patienter som sökte för bröstsmärta och hade omätbart högkänsligt troponin T under 5 ng/l blev inlagda i stället för att få gå hem ökade risken för återbesök på akuten.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition - Många patienter i behov av behandling med tiamin missas sannolikt 30

Tiamin är essentiellt för metabolismen och en brist kan leda till laktacidos. Tiaminbrist bör övervägas i varje fall av laktacidos med oklar genes, särskilt i högriskpopulationer såsom malnutrierade och alkoholister. 

(1 kommentarer)

Rapport

Noggrann anamnes lönar sig vid sömnstörningar hos barn - Läkemedel avråds som förstahandsbehandling 32

Sömnstörningar är vanliga hos barn och ungdomar och kan påverka utvecklingen. Viktigt är att kartlägga och diagnostisera korrekt samt att i första hand behandla sömnstörningarna utan läkemedel.

(0 kommentarer)

Översikt

Substitutionsbehandling prövas mot amfetaminberoende - Resultat hittills pekar på möjliga fördelar, men fler och större studier behövs 36

Amfetaminberoende är ett relativt vanligt tillstånd i Sverige, för vilket det saknas effektiv behandling. Evidensen för substitutionsbehandling med centralstimulantia är begränsad, även om flera studier uppvisar potentiella fördelar. Fler och större studier krävs.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!