Annons
Annons Annons

Nr 12–13 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Journalsystem man slipper skämmas för 523

»Bristerna till trots tror jag att få skulle vara villiga att återgå till pappersjournalerna.«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

E-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka - Hälsorisker och beroende är dåligt utforskade 538

E-cigaretter marknadsförs som ett alternativ till tobaksrökning och som ett sätt att sluta röka; bakom står företag och tobaksbolag med mycket pengar att tjäna. Oberoende forskning saknas, och risken att tobaken åter släpps in i finrummet är stor.

(7 kommentarer)

Nya rön

Förbättrad psykisk hälsa efter rökstopp 540

Rökstopp har lika positiv effekt på psykisk hälsa som antidepressiv behandling, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Opioidbehandling i låg dos vid svår KOL tycks säker 540

En studie presenterad i BMJ stödjer att regelbunden behandling med opioider i låg dos är säker och bör testas mot refraktär andfåddhet även vid svår KOL. Ytterligare studier behövs, och uppföljning av behandlingen och patientens tillstånd är av yttersta vikt.

(0 kommentarer)

Inget värde av antibiotikaprofylax vid akut gallstenskirurgi 541

Tidigare randomiserade studier har inte visat på någon vinst med antibiotikaprofylax vid planerad kirurgi för okomplicerad gallstenssjukdom, men studier avseende nyttan av antibiotikaprofylax vid akut kirurgi har saknats.

(0 kommentarer)

Svårvärderad klinisk relevans av virusfynd vid luftvägsinfektion 542

I en matchad fall–kontrollstudie på barn med akut luftvägsinfektion och friska symtomfria kontroller kunde flera luftvägsvirus påvisas lika ofta hos de friska kontrollerna som hos de sjuka barnen.

(0 kommentarer)

Brunt fett är nyttigt även hos vuxna 542

Vår varma inomhusmiljö kan vara delaktig i västvärldens fetmaepidemi, spekulerar författarna till en artikel i Trends in Endocrinology & Metabolism. Det bruna fettets existens och betydelse hos vuxna blir härmed omvärderad.

(1 kommentarer)

Rapport

Ekonomiska cykler och folkhälsa: Island i bankkrisens spår 544

Hälsoläget i befolkningen tenderar att försämras i goda tider och förbättras i dåliga tider. Psykisk hälsa visar ett annat mönster. Efter att Islands banksystem kollapsade har man påvisat ökad kardiovaskulär ohälsa och ökad stress hos framför allt isländska kvinnor. 

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Skador vid galloperation – igen och igen - Dags dra lärdom av misstagen, visar händelseanalyser 547

En analys av skador på gallgång och blodkärl vid kolecystekomi visar att skadorna inte minskar över tiden, att vissa är dödliga och att de flesta är undvikbara.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Botulism är en behandlingsbar, mycket sällsynt förgiftning - Rökt vakuumförpackad sik gav vägledning till diagnosen 551

Bakterien Clostridium botulinum, som orsakar botulism, tillväxer under anaeroba förhållanden och återfinns på våra breddgrader oftast i bristfälligt tillagad fisk. Botulism ska misstänkas vid snabbt progredierande symmetrisk nedåtstigande muskelparalys och autonoma symtom – framför allt vid pupillpåverkan (mydriasis).

(1 kommentarer)

Originalstudie

Brist på kolle­gialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation … - … men inte med patienterna 553

Stark lojalitet med organisation och chef är 2–3 gånger vanligare bland dem som har stor tillgång till arenor för kollegialt inflytande. Lojaliteten med profession och patienter är stark och oberoende av tillgång till arenor, visar en enkätstudie.

(0 kommentarer)

Signerat

Slopa uttrycket »vård som inte kan anstå« 527

»Att prioritera eller bortprioritera patienter bör endast ske utifrån medicinskt behov.«

(3 kommentarer)

Debatt

I väntan på ambulans kan IVPA-personal rädda liv  528

Rutinen »I väntan på sambulans« (IVPA) ifrågasätts efter en Cochranerapport. Men varför dra in IVPA innan en ny svensk studie är färdig, skriver Lars Agréus.

(0 kommentarer)

Apropå! Information i vård och omsorg: - Studenters rätt till journaler bör regleras 529

Det behövs nationella riktlinjer som reglerar hur och när studenter får ta del av patientjournaler, skriver Frida Kareliusson.

(1 kommentarer)

Hur många »onödiga« knäartroskopier görs det egentligen? 557

Varför inte ett artroskopiskt kvalitetsregister? Det skriver Magnus Frossblad, som efterlyser en saklig debatt, grundad på oålitilga data.

(1 kommentarer)

Replik: - Dyr och onödig överanvändning som är mer påtaglig i vissa regioner 558

En rimlig tolkning är att det finns en avsevärd överanvändning av artroskopisk kirurgi för patienter äldre än 35 år, skriver Leif Dahlberg och Stefan Lohmander i denna replik till Magnus Forssblad. 

(0 kommentarer)

Driv ut månglarna ur templet 559

Hur kan det ha gått därhän att de som var anställda för att bistå sjukhuschefen med kamerala uppgifter nu har tagit befälet och till och med lägger sig i rent medicinska frågor, frågar sig Björn Bergström.

(0 kommentarer)

Replik från IVO om tvångsåtgärder: - Socialdepartementet har uppmärksammats på frågan 559

IVO har inte befogenhet att sanktionera handlingsplaner eller besluta om frihetsberövande åtgärder eller påtvingade kroppsliga ingrepp, skriver Linda Almqvist och Karl-Otto Svärd i denna replik.

(0 kommentarer)

ST-läkares lärande bör betonas i samband med förbättringsprojekt 560

Syftet med och utformningen av ST-läkarnas förbättringsprojekt bör diskuteras både lokalt och nationellt, anser Liisa Carlzon.

(1 kommentarer)

Nyheter

Allt vanligare att skyddsombud larmar om brister i sjukvården 530

Hälso- och sjukvårdens skyddsombud larmar allt oftare om brister i arbetsmiljön. Tre problem sticker ut: IT-system, överbeläggningar och hög arbetsbelastning.

(0 kommentarer)

Kan det vara brottsligt att göra fel på jobbet? Det korta svaret är ja 534

I samband med åtalet mot förlossningsläkaren i Eksjö har det återigen aktualiserats om sjukvårdspersonal som gör fel ska kunna hamna i domstol.

(3 kommentarer)

Åklagare Stefan Edwardsson: Det måste vara straffbar oaktsamhet 535

Innan Stefan Edwardsson inledde förundersökningen mot förlossningsläkaren i Eksjö hade han några månader tidigare beslutat att inte inleda någon utredning utifrån samma ärende.

(0 kommentarer)

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag 536

Arbetsmiljöverket  anmäler landstinget i Västernorrland till åklagare för att man tagit ut för många övertidstimmar vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Beslutet är en framgång för Läkarförbundet, som hävdar att Arbetstidslagens maxgränser för övertid gäller för läkare.

(0 kommentarer)

Rekordmånga nya allmänläkare 536

Aldrig tidigare har så många nya allmänläkare blivit klara som 2012.  Socialstyrelsen utfärdade det året 405 nya specialistbevis i allmänmedicin, 80 fler än året innan.

(0 kommentarer)

Karin Båtelson ny ordförande i Sjukhusläkarna 536

Karin Båtelson vann över Thomas Zilling med 20 röster mot 14 när Sjukhusläkarna röstade om ny ordförande. Hon ser det som en nytändning att komma in i en yrkesförening igen. Till ny andre vice ordförande valdes Elin Ericsson.

(0 kommentarer)

SLF-policy reder ut ansvaret för läkemedelslistan 537

Varje läkare som sätter in ett läkemedel eller på annat sätt ändrar i läkemedelslistan är ansvarig för eventuella krockar med andra behandlingar. Det är innebörden i ett policyförslag från Läkarförbundet.

(3 kommentarer)

Kultur

Pionjären i bukkirurgi kunde inte räddas genom operation i buken 561

Professorn i praktisk medicin vid Uppsala universitet, J. A. Waldenström, räddade patienter genom att våga operera i buken redan innan denna åtgärd var rutin i svensk sjukvård på 1870-talet. Men när han själv blev sjuk och skulle ha behövt en bukoperation gick hans liv inte att rädda.

(0 kommentarer)

Harry Potter och hälsan 562

Böckerna med Harry Potters äventyr är en rik källa att ösa ur när det gäller medicinska diagnoser. Barnläkaren Jonas F Ludvigsson och den amerikanska författaren Julie Labes analyserar det medicinska innehållet i en nyutkommen e-bok.

(0 kommentarer)

Krönika

Valfrihetens kärna 563

Valfrihet i vården är svårt, av många skäl, det finns så många parametrar att ta hänsyn till och alltför mycket osäkerhet. För vad är det vi väljer när vi väljer vård; är det person, enhet, metod? Väljer vi resultat eller upplevelse? Och vad händer sedan, när det inte går som planerat; vems blir ansvaret? 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!