Annons
Annons Annons

Nr 13–14/2018

Inledare

Överbeläggning måste lösas av arbetsgivaren 579

»Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid.«

(0 kommentarer)

Signerat

Tre centrala förslag mot vårdplatsbristen 581

»Vårdplatsbrist får inte förhindra att människor får den vård de behöver.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! En distriktsläkares surrealistiska vårderfarenhet 594

Jag fick inte det jag ursprungligen sökt för – en professionell medicinsk bedömning och ett resonabelt samtal kring mina kanske inbillade symtom, konstaterar Klaus Stein, som efter lång tid med bland annat hosta, feber och anfåddhet blev patient.

(19 kommentarer)

Hög tid att planera undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna 594

Även oerfarna läkare förväntas i dag kunna arbeta på akutmottagningar. I praktiken har dock få läkarstudenter eller nyexaminerade läkare den kompetensen. Det är hög tid att planera för undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna.

 

(0 kommentarer)

Nyheter

»Vi har börjat med sommarschema i mars« 582

Östersunds sjukhus kommande lättvårdsavdelning får kritik från facket. Dessutom har en observationsavdelning stängts, något som inte brukar hända förrän under semesterperioden.»Det blir en väldigt lång sommar«, säger en överläkare.

(0 kommentarer)

Uppmärksammad modell utvärderas – resultat från Seinäjoki ifrågasätts 582

Den finska staden Seinäjoki ses som en internationell förebild i arbetet med övervikt och fetma hos barn. Men minskningen av andelen överviktiga barn som tidigare har lyfts fram ifrågasätts – någon tydlig nedgång syns inte.

(0 kommentarer)

Tidiga insatser prioriteras i riktlinjer för endometrios 583

Tidig upptäckt och snabba och individualiserade vårdinsatser ­– det är centrala delar i Socialstyrelsens förslag till de första nationella riktlinjerna för vård vid endometrios.

(0 kommentarer)

Sten Heckscher leder ny donationsutredning 583

I dag, onsdag, utsåg regeringen det före detta justitierådet Sten Heckscher till särskild utredare för en ny organdonationsutredning. Tanken är att utredningen ska lämna förslag som leder till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för organdonation.

(0 kommentarer)

Landsting en utdöende art 584

I dag finns få landsting kvar. Nästan alla har blivit regioner och resten tänker snart ta klivet. Nu föreslås att landstingsbegreppet ska begravas för gott.

(2 kommentarer)

Tidsgräns klar för bonus till distriktsläkare i Norrbotten 584

Flera regioner och landsting – bland andra Region Norrbotten – har infört olika former av bonusar för lojala distriktsläkare. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara. 

(1 kommentarer)

Stöd för tidig vaccination av prematura barn 584

För tidigt födda barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta redan vid åtta veckors ålder – den slutsatsen drar Folkhälsomyndigheten efter att ha gått igenom forskning på området.

(0 kommentarer)

Viten i vården - Notan för bristande arbetsmiljö: 20 miljoner kronor 587

Sedan år 2000 har landstingen dömts att betala 20 miljoner kronor i vite för bristande arbetsmiljö, varav hälften de senaste fem åren. Men det skiljer stort över landet. Helsingborg och Gävle sticker ut, visar Läkartidningens kartläggning.

(0 kommentarer)

Sjuksköterskelösa vårdavdelningar: - Danderyds sjukhus fortsätter med ifrågasatt modell 590

Konceptet med sjuksköterskelösa enheter har kritiserats hårt. På Danderyds sjukhus i Stockholm har det fungerat bra – här har en avdelning fortsatt att rulla på, och i sommar öppnar ytterligare en på nytt. Men synen på om verksamheten faktiskt är sjuksköterskelös eller inte varierar.

(1 kommentarer)

Krönika

»Allt som sägs i ett patientsamtal bör, kan och ska inte skrivas i en journal.« 597

Är det sant, intressant och relevant – det som man vill ta med i en patientjournal? Att någon har varit gift ett antal gånger, har barn med flera partners eller att dotterns katt heter »Nils« lämnas gärna därhän av den som vill vara varsam med orden och få patientjournalen att bättre tjäna sitt syfte. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika.

(9 kommentarer)

Kultur

Pionjär bland hjulryttare - Läkarstudenten som skrev första svenska boken om velocipeder 630

När farfars farfar var ung hjulade Sveriges välbeställda runt först på svårbemästrade höghjulingar, därefter på mindre riskfyllda säkerhetscyklar, så kallade velocipeder. Velocipedåkningens pionjär var Casten Ivan Tisell, en avhoppad läkarstudent som skrev den första boken på svenska om det nya fartvidundret. Gunnar Svartengren, pensionerad handkirurg och cykelhistoriker, berättar hans historia.

(5 kommentarer)

Dikter från kliniken - »Jag frös resterna« 632

Ibland händer det att man som läkare möter en patient som man »faller in i«, någon som är en blek dubbelgångare av en själv. AT-läkaren Anna Grönlund har skrivit en dikt om hur det kan kännas.

(4 kommentarer)

Människor & möten

»Habilitering är ett underbart område att arbeta med« 633

Det behövs fler unga läkare med habilitering som specialitet, framför allt på vuxensidan, enligt Ann-Kristin Ölund, specialist i neuropediatrik, som tillsammans med kolleger har organiserat en nationell konferens om flerfunktionsnedsättning.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Klinisk forskning i primärvård är viktig 599

»… forskningen i primärvård [utgör] endast en procent av all medicinsk forskning …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

3 frågor till Thomas Casswall 599

Thomas Casswall, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av barn med H pylori.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

»Triaden« räcker inte för att diagnostisera skakvåld - Mycket svagt vetenskapligt underlag – felaktiga bedömningar med under- och överdiagnostik kan få ödesdigra konsekvenser 600

Cirkelargument bidrar till osäkerhet i diagnostik av skakvåld hos spädbarn. Det vetenskapliga underlaget för den s k triadens (subduralhematom, retinala blödningar och neurologisk påverkan) diagnostiska träffsäkerhet vid bedömning av skakvåld är mycket svagt. Låg diagnostisk träffsäkerhet medför risk för under- och överdiagnostik. 

(4 kommentarer)

Nya rön

Kort- och långvarig behandlingstid vid bakteriemi var likvärdig 602

I en multicenterstudie jämfördes kort- och långvarig antibiotikaterapi hos vuxna patienter med gramnegativ bakteriemi. Kortare behandlingstid visade likvärdigt utfall som längre behandling, och med en tendens till mindre risk för resistens.

(0 kommentarer)

Data i prostatacancerregistret håller hög kvalitet 602

Andelen män som inte registrerats i Nationella prostatacancerregistret är låg, visar en avhandling som undersökt registrets datakvalitet. Studierna visar även hur datakvaliteten i prostataregistret förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete.

(0 kommentarer)

Standardiserade vårdplaner underlättade samarbete 603

Implementering av standardiserade vårdplaner på svenska intensivvårdsavdelningar tyder på att olika yrkeskategoriers roller förtydligas samt underlättar samarbete och ökar kunskap, vilket upplevdes förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten samt ingav en känsla av trygghet.

(0 kommentarer)

PEEP var tillräckligt för att minska risk för atelektaser 603

Positivt slutexspiratoriskt tryck, PEEP, tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Det visar en studie som undersökt generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi.

(0 kommentarer)

Rapport

Många överbehandlas med astmamedicin - Algoritm för nedtrappning av astmaläkemedel är ett hjälpmedel för att uppnå optimal behandling 605

I Socialstyrelsens riktlinjer och Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer uppskattar man att det finns en betydande överanvändning av kombinationsbehandling med inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister. I artikeln beskrivs en behandlingsalgoritm med stegvisa instruktioner för säker nedtrappning av astmamedicinering.

(2 kommentarer)

Översikt

Uppdaterade riktlinjer för handläggning av barn med Helicobacter pylori-infektion - Strategin »testa och behandla« rekommenderas inte för barn 608

Jämfört med tidigare barnriktlinjer från 2011 understryks nu att icke-invasiv diagnostik av Helicobacter pylori hos barn i princip inte bör ske och att eradikeringsbehandling utan påvisat sår bör ske restriktivt.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Livräddande behandling vid hjärtamyloidos av AL-typ - Hjärttransplantation med efterföljande autolog stamcellstransplantation kan ge goda resultat 612

Vid AL-amyloidos ses inlagring av lätta immunglobulinkedjor producerade av klonala plasmaceller. AL-amyloidos med hjärtengagemang har mycket dålig prognos. Hos patienter med svår hjärtsvikt kan man i utvalda fall överväga hjärttransplantation för att möjliggöra efterföljande autolog stamcellstransplantation.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!