Annons
Annons Annons

Nr 14 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Författarskap en devalverad hårdvaluta 591

»… nästan alla kursdeltagare hade egna postdoktorala erfarenheter av hur personer flutit in i författarlistan utan att ha gjort riktigt rätt för sig.«

(5 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Lika huvudbudskap i riktlinjer för lipider för hjärt–kärlprevention - Europeiska och amerikanska rekommendationer utgår från riskstratifiering 604

Det har rått viss förvirring om vad det är som egentligen gäller för lipidbehandling i kardiovaskulär prevention sedan nya amerikanska riktlinjer lanserades förra året. Dessa avviker nämligen något från europeiska riktlinjer. Men huvudbudskapet är detsamma – aktiv statinbehandling stratifierad efter absolut risk för hjärt-kärlsjukdom.

(4 kommentarer)

Nya rön

Agomelatins effekt jämställbar med andra antidepressiva 606

Agomelatin tycks ha en lika god effekt på depression och en bättre tolerabilitet, jämfört med traditionella antidepressiva läkemedel. Det visar en metaanalys publicerad i BMJ.

(1 kommentarer)

Genetiska test av hela arvsmassan inte tillförlitliga 606

En grupp genetiker från Stanford-universitetet har i en studie analyserat hur säkra dagens gentest är. Forskarna använde två olika sekvenseringsmetoder och fann att mellan en och två av tio gener som kan kopplas till sjukdom sekvenserades felaktigt.

(0 kommentarer)

Temainledning

Miljö och hälsa är framtidens utmaning 609

Miljöeffekter på hälsan sträcker sig från vår närmiljö till global påverkan. Miljöförändringarna leder till för oss nya sjukdomar och ändrade villkor för behandling. Hälso- och sjukvården är en viktig resurs i samhället för att förebygga och hantera dessa miljöeffekter.

(0 kommentarer)

Översikt

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa 610

Nio globala miljöprocesser är avgörande för att säkra stabila förhållanden på jorden. Det handlar bland annat om klimatet, världshaven, ozonskiktet och den biologiska mångfalden. Alla nio påverkar redan i dag människors hälsa.

(1 kommentarer)

Allt fler sjuk­domar kan kopplas till luftföroreningar 613

Luftföroreningar, särskilt små partiklar, är en betydande orsak till ohälsa. Mest välbelagda är de negativa effekterna på hjärta–kärl och luftvägar.

(0 kommentarer)

Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet 616

Kosten är den huvudsakliga källan till exponering för tungmetaller. Sänkt IQ av bly har konstaterats liksom risk för njur-, skelett- och tumörsjukdomar av kadmium.  

(4 kommentarer)

Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens 619

Mer avancerad teknologi vid reningsverken, miljöpremier och ökad press på läkemedelsindustrin kan minska den mängd läkemedel som når naturen – och risken för miljöpåverkan och resistensutveckling.

(1 kommentarer)

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat 621

En klimatförändring innebär nya sjukdomsrisker. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är informerade om dessa.

(1 kommentarer)

Signerat

Vårdvalets primärvård är underfinansierad och ojämlik 595

»Obalansen mellan resurser och uppdrag har alltså snarare förstärkts av de senaste årens utveckling.«

 

(3 kommentarer)

Debatt

Paradigmskifte med de nya amerikanska riktlinjerna för lipidsänkande behandling 596

I de nya amerikanska riktlinjerna för lipidsänkande behandling har man övergett LDL-målen. Detta innebär ett paradigmskifte som torde få konsekvenser globalt.

(1 kommentarer)

Hyrläkare riskerar skattesmäll 597

En läkare som valt att arbeta som timanställd för »fel« bemanningsföretag riskerar att fastna i Skatteverkets kontroller, skriver Olof Ljunghusen.

 

(1 kommentarer)

Erfarenheter från olika sjukhus – alltför ojämlik vård i Sverige 624

Skillnaderna är för stora mellan små och stora sjukhus i vården av patienter med likartade tillstånd, skriver Martin Serrander och Carl-Otto Schell.

(1 kommentarer)

Varför var kollegorna tysta i Astrid Lindgren-fallet? 625

Den oskyldigt anklagade narkosläkaren i Astrid Lindgren-fallet möttes av tystnad och delvis bristande stöd från läkarkollegor på sjukhuset, inklusive en del chefer som också var läkare. Som läkare måste vi ha civilkurage nog att ställa upp för kollegor som hamnar i allvarliga trångmål i samband med sin yrkesutövning. 

(3 kommentarer)

Nyheter

Urholkade resurser i primärvården 598

Primärvårdens resurser har urholkats och de regionala obalanserna har förstärkts. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet om vad som hänt med primärvården i Sverige sedan början av 2000-talet.

(2 kommentarer)

Karin Båtelson, nyvald ordförande för Sjukhusläkarna: - »Vi har för många chefer som tror att man måste hålla budget« 600

»Pinnarna« – checklistorna och vårdprogrammen – har fått för stor roll i styrningen av vården. Nu måste vårdens professioner återfå förtroendet att avgöra vad som är bäst för patienterna. Det säger Sjukhusläkarnas nya ordförande, Karin Båtelson.

(1 kommentarer)

Förlossningsläkaren friad av Eksjö tingsrätt 602

Förlossningsläkaren som åtalats för vållande till annans död och vållande till kroppsskada friades i dag i Eksjö tingsrätt.

(2 kommentarer)

Förlossningsläkarfallet i Eksjö - Ulf Hanson, vetenskapligt råd, har svårt att förstå tingsrätten 602

Eksjö tingsrätt fann det inte bevisat att barnet inte hade dött om förlossningsläkaren hade följt riktlinjerna. Det har Ulf Hanson, Socialstyrelsens vetenskapliga råd, svårt att förstå, säger han till Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Förvåning och lättnad över den friande domen 602

Målsägarbiträdet Sture Larsson är förvånad över tingsrättens friande dom. Om domen kommer att överklagas är ännu oklart.

(0 kommentarer)

Vikten av att ha roligt 603

»Ha roligt«. Det var ett budskap som enade de fyra läkarna som föreläste på Läkarförbundets och Läkartidningens Karriärkväll i Malmö.

(0 kommentarer)

Läkare mordhotas efter SD-besök 603

Den läkare som försökte stoppa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson från att komma in på en avdelning på Norrlands universitetssjukhus i Umeå har utsatts för mordhot. Det uppger SVT.

(1 kommentarer)

Krönika

Proffsvård på »nedgånget vandrarhem« 627

En läkare i rollen som patient ser sjukvården i ett perspektiv som inte är den kliniska vardagens. Stephan Rössners rapport från uppvakningen vittnar om patienttillfredsställelse kombinerat med en häpnad över allt som trots allt är ur funktion.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!