Annons
Annons Annons

Nr 14–15 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Generisk förskrivning med förhinder 686

»Den generiska förskrivningen hade börjat ’vifta på tårna’, skrev jag för fyra år sedan. Men nu har den snarare slagit tårna i ett stolsben …«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Fåtal läkemedel dominerar bland kliniskt viktiga interaktioner - Svensk registerstudie listar problemläkemedel 700

Bland D-interaktioner står 15 läkemedelskombinationer för 80 procent av prevalensen, och 10 läkemedel är involverade i 94 procent. Hälften av identifierade C- och D-interaktioner ger risk för minskad eller utebliven effekt. Ökad medvetenhet och användning av förskrivarstöd bör bidra till säkrare behandling.

(0 kommentarer)

Nya rön

Bättre överlevnad när pankreascancer opererades på universitetssjukhus 702

Patienter som genomgår operation av pankreas på grund av cancer har bättre överlevnad om operationen görs på universitetssjukhus. Det visar en ny studie från Karolinska institutet som publicerats i British Journal of Surgery.

(0 kommentarer)

Folsyra minskade risk för stroke 702

Hos personer med högt blodtryck kan folsyra i tillägg till blodtryckssänkande medicin stärka skyddet mot stroke, enligt en stor studie från Kina som publiceras i JAMA.

(0 kommentarer)

Många allvarliga brott mot regler när läkemedel marknadsförs 703

2004–2012 dömdes läkemedelsbolag i 536 fall för regelbrott av industrins eget granskningssystem för läkemedelsinformation. Det visar en nyligen publicerad analys av marknadsföring av läkemedel i Sverige och Storbritannien. 20 procent av alla fall bedömdes som allvarliga, exempelvis på grund av marknadsföring off-label, till allmänheten eller med risk för patientsäkerheten.

(0 kommentarer)

Bristande kunskaper om miljöfaktorer bakom MS 703

Ny forskning behövs för att få klarhet i vilka miljöfaktorer som kan orsaka MS, enligt forskare som gått igenom metaanalyser på området. Rökning, infektiös mononukleos och en markör för Epstein–Barr-viruset var dock de faktorer där evidensen var starkast för att de faktiskt påverkar risken för MS.

(0 kommentarer)

Översikt

»Överlevnadskedjan« måste vara hållfast 705

Prognosen vid ett oväntat och plötsligt hjärtstopp är beroende av att alla länkar i »överlevnadskedjan« håller, alltifrån 112-samtalet till uppföljning. Var tionde person som drabbas av hjärtstopp överlever; en bra siffra historiskt sett, men den kan bli ännu bättre.

(0 kommentarer)

Flera faktorer påverkar prognosen 707

Många faktorer påverkar chansen att överleva vid hjärtstopp. En del av dem går att påverka, framför allt tiden till behandling.

(1 kommentarer)

Oviss effekt av nedkylning efter hjärtstopp 711

Fortfarande finns inte alla svar på hur patienter bäst behandlas efter ett hjärtstopp; om nedkylning bör ske och i så fall till vilken temperatur. Nya riktlinjer är på väg under 2015.

(1 kommentarer)

Osäkert om läkemedel gör någon nytta vid hjärtstopp 714

Av hävd har läkemedel, till exempel adrenalin, varit en del av behandlingsarsenalen vid avancerad hjärt–lungräddning. Men evidensen för behandlingseffekten är klen.

(0 kommentarer)

Frågetecken om inblåsningar och bröstkompressioner 717

Vad är bäst: bröstkompressioner med eller utan inblåsningar vid basal hjärt–lung-räddning? Kanske kan en planerad nationell randomiserad studie ge svar. En annan fråga gäller manuella kontra mekaniska bröstkompressioner i klinisk praxis.

(0 kommentarer)

Allt fler hjärtstartare i samhället – men få används 720

Runtom i Sverige finns cirka 35 000 hjärtstartare, och de blir allt fler. Trots det används dessa i liten utsträckning. Om fler hjärtstartare kom till användning skulle fler liv kunna räddas.

(1 kommentarer)

Hjärtstopp bland unga och idrottare särskiljer sig 722

Hjärtstopp hos unga personer och idrottare orsakas oftast av någon bakomliggande (dittills okänd) hjärtsjukdom. Många drabbade, men inte alla, har känt av symtom förut. Inom idrotten rekommenderas hjärtscreening som prevention. 

(2 kommentarer)

Sjukhusvård efter hjärtstopp utanför sjukhus 725

Intensivvård blir aktuell för de flesta patienter efter ett hjärtstopp. Utbredda hjärnskador är vanliga, och upprepade neurologiska undersökningar har en central roll vid omhändertagandet på sjukhus.

(0 kommentarer)

Uppföljning av patient och närstående efter hjärtstopp varierar stort 727

De flesta patienter som överlevt ett hjärtstopp erbjuds någon form av uppföljning, men vad som erbjuds varierar mellan sjukhusen. Ofta har också närstående ett behov av att få tala om det som hänt.

(0 kommentarer)

Signerat

Inga snabbspår till effektivare sjukvård 691

»I vissa delar är samsynen så stor att samordnaren tycks ha botaniserat bland rapporter och remissyttranden på förbundets hemsida.«

(0 kommentarer)

Debatt

Avvikelserapporter – bräcklig grund för förbättringsarbete 692

Statistik över inkomna avvikelserapporter är en bräcklig grund för förbättringsarbete, anser Åke Andrén-Sandberg.

(3 kommentarer)

Apropå! Förväntad frånvaro av fikaraster - Robot gör jobbet utan att klaga 693

Ett nyhetsinslag väcker tankar om vart vi är på väg när det kommer till synen på människan och vården, skriver Marcus Weimer.

(2 kommentarer)

Läkaren måste hållas utanför påverkan av ersättningssystemen 730

Styrningen i svensk sjukvård måste ha sin grund i patientens vårdbehov, hälso- och sjukvårdslagen och de läkaretiska reglerna. Vårdvalet bör därför avskaffas, skriver Jan Halldin.

(2 kommentarer)

Replik från Heidi Stensmyren: - Läkarförbundet måste påverka ersättningssystemen 731

Strypta möjligheter för vårdgivare att etablera sig eller att fortsätta driva sin verksamhet vore en återvändsgränd, skriver Heidi Stensmyren i denna replik till Jan Halldin.

(2 kommentarer)

I brist på målbeskrivning i nya ST: - När blir den gemensamma kunskapsbasen gemensam? 732

Trots att nya ST snart börjar gälla saknas en målbeskrivning för den gemensamma kunskapsbas som ersätter basspecialiteterna internmedicin och kirurgi för en rad specialiteter, skriver Fredrik Walentin.

(0 kommentarer)

Nyheter

Ratten har lyft vården i Arvika 694

Distriktsläkaren och enhetschefen Lars Matthiessen snickrade ihop uppföljningsverktyget Ratten för att systematiskt kunna mäta kvaliteten på vårdcentralen Verkstaden i Arvika. Det har gjort vårdcentralen värdsbäst på antibiotikaförskrivning.

(2 kommentarer)

Peniscancer modell för centralisering i cancervården 698

Från och med den 1 januari i år är all kurativ kirurgi av peniscancer i Sverige koncentrerad till två vårdenheter: Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. Vården av en rad andra cancersjukdomar står på tur att koncentreras på liknande sätt.

(0 kommentarer)

Högspecialiserad vård föreslås finnas på sex platser i landet 698

I framtiden bör nationell högspecialiserad vård bedrivas på högst sex ställen i landet och högspecialiserad regional vård på högst tre ställen per region, enligt regeringens särskilde utredare Måns Rosén.

(2 kommentarer)

Manliga läkare tjänar fortfarande mer 699

Genomsnittlig medellön för en landstingsanställd läkare var 58 655 kronor i månaden 2014, enligt färsk lönestatistik från Läkarförbundet för den landstingskommunala sektorn.

(0 kommentarer)

Avsnitt om fortbildning saknas - Läkarförbundet om Stiernstedts rapport: 699

Läkarförbundet ställer sig positivt till det mesta som utredaren Göran Stiernstedt tar upp i sin diskussionspromemoria om hur sjukvården ska bli effektivare. Men man saknar ett avsnitt om fortbildning och är kritisk mot vad som står om jourerna.

(1 kommentarer)

Hon ska leda SKL de närmaste fyra åren 699

Sveriges Kommuner och landstings kongress valde i dag Lena Micko (S), Linköpings kommun, till ordförande för mandatperioden 2015–2019.

(0 kommentarer)

Läkare positiva till PAL-comeback 699

Läkare är positiva till ett återinförande av PAL, patientansvarig läkare, visar en undersökning som Läkarförbundet gjort. Men det finns en oro för att det bara ska bli en byråkratisk papperstiger.

(0 kommentarer)

Kultur

Feltänk i teorin gav potent läkemedel i praktiken - Para-aminosalicylsyra (PAS) mot tuberkulos – verkningsmekanismen klarlagd 70 år efter upptäckten 733

Professor Jörgen Lehmann (1898–1989), upptäckte ett av världens första effektiva läkemedel mot tuberkulos, para-aminosalicylsyra, PAS. Hans teori stämde inte men läkemedlet fungerade mycket bra. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!