Annons
Annons Annons

Nr 14/2016

Inledare

Vårdcentralen som tränar på hemmaplan 627

Det är glädjande att kunna förmedla berättelsen från Håsten i Varberg. Förhoppningsvis kan den inspirera andra vårdcentraler att börja träna på samma vis.

(0 kommentarer)

Signerat

Kunskap bör vara vårdens styrmodell 629

»… bästa möjliga kunskap ska styra hur vi organiserar vården och vilka metoder vi använder.«

(1 kommentarer)

Debatt

Tvångsåtgärder vanligare hos flickor och unga kvinnor 640

Det är oacceptabelt att nio av tio som utsätts för de mest integritetskränkande tvångsåtgärderna är flickor, skriver Sven Román apropå ny statistik från Socialstyrelsen.

(4 kommentarer)

Glöm inte munhälsan! - Skriv rätt intyg för tandvårdsstöd 641

Läkare bör fråga patienten om munhälsa och skriva ut intyg för extra tandvårdsstöd till den som är berättigad, skriver Marie Sand och medförfattare.

(3 kommentarer)

Mentor = man? 642

Det behövs ett strukturerat urval gällande bakgrund och kön hos dem som undervisar i professionell utveckling på läkarprogrammet, skriver Isabella Kongstad.

(2 kommentarer)

Replik: - Rekommendationer om bättre skydd mot kikhosta på väg 643

Folkhälsomyndigheten publicerar inom kort rekommendationer till vården så att förebyggandet av kikhosta hos spädbarn kan förbättras.

(0 kommentarer)

Apropå! - Faran med zolpidem och alkohol 643

Jag vill uppmärksamma läkare på vikten av att upplysa patienter om faran med att dricka alkohol i samband med zolpidem, skriver Clas Sjöberg apropå nya fall av rattfylleri där föraren samma dag tagit zolpidem och druckit alkohol. 

(5 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundet: Ge landstingen ansvar för sjukförsäkringen 630

»Vi föreslår en modell där landstingen får ­bära hela eller delar av det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen.« Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med två Kalmar-politiker i en debattartikel i SvD i dag torsdag. 

(10 kommentarer)

Nya föreskrifterna om psykosocial arbetsmiljö viktiga för läkare 630

I dag börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön gälla.

– Det är väldigt mycket mer konkret nu vilka krav vi kan ställa, säger Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp.

(1 kommentarer)

Här får sjukgymnasten injicera på delegation 631

På vårdcentralen i nordskånska Vinslöv kan distriktsläkaren delegera till fysioterapeut att ge sprutor och ställa diagnos för axelpatienter. Den nya arbetsfördelningen är ett sätt att bygga ut det så kallade Axelina-konceptet och sprids nu inom flera landsting.

(9 kommentarer)

Lancet: Tvivel kring Macchiarinis resultat 631

Lancet tillkännager officiellt att det finns tvivel gällande den artikel där Paolo Macchiarini redovisar resultatet av den första luftrörstransplantationen på Karolinska universitetssjukhuset 2011.

(0 kommentarer)

Kritik mot myndigheters kontroll av falska och olämpliga läkare 632

– Man måste kunna förvänta sig högre kvalitet på myndigheternas kontroll av falska legitimationer, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren (bilden) apropå två program av Uppdrag granskning i SVT. Hon medverkar i det andra av programmen.

(3 kommentarer)

»Jag är stolt över att jag sa ifrån – att jag kan göra skillnad« 634

Läkarstudenten Daniel Björn har blivit störd av obetänksamma beteenden och fördomsfulla attityder hos kolleger och sjukvårdspersonal eftersom han är homosexuell. Vid ett tillfälle sa han ifrån, och är nöjd med det stöd han fick från både kurs- och klinikledning.

(10 kommentarer)

Nytt klagomålssystem får grönt ljus 635

Läkarförbundet stöder förslaget till ny modell för hantering av patientklagomål i sitt remissvar på Klagomålsutredningens slutbetänkande.

(2 kommentarer)

Vårdcentral i Varberg tränar för akuta lägen 636

För fyra år sedan införde vårdcentralen Håsten i Varberg årliga övningar i akut omhändertagande. Det ovanliga initiativet har gjort personalen mer trygg när den dagliga lunken bryts av akuta händelser och det gäller att göra rätt sak i rätt tid.

(2 kommentarer)

Krönika

»Då förstod jag på allvar hur det kommer att kännas att tvingas slita mer än mina manliga klasskompisar för att bli tillfrågad och lyssnad på.« 645

Att bli sedd och talad till när man får undervisning i läkaryrkets låtanden och göranden borde inte vara ett privilegium för manliga kandidater, skriver läkarstudenten Hanna Lekedal, termin 6, Linköping.

(28 kommentarer)

Kultur

Nobelpristagaren som ville bota neurosyfilis med malaria 701

Den österrikiske läkaren Julius Wagner-Jauregg erhöll Nobelpriset 1927 för att ha utarbetat en metod att behandla neurosyfilis med hjälp av malariasmitta. Forskningen bakom nytänkandet var bristfällig men många patienter blev bättre, och infektionsterapin användes i flera länder.

(1 kommentarer)

Recension

Inspirerat storverk om medicinens historia 703

I två band, på 800 sidor späckade av imponerande kunskaper och bildning har Sverige fått en rikt illustrerad och inspirerad medicinhistoria som är heltäckande men ändå lättläst. Det anser anmälaren Göran Wenergren, professor i pediatrik, Göteborg, som imponeras av Nils Uddenbergs senaste kulturinsats: »Lidande och läkedom«.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Stroke är ju min hobby också« 705

»Stroke är min hobby också», säger Bo Norrving, professor och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Han förklarar att sjukvården skulle kunna förebygga minst hälften av alla strokefall genom att ge livsstilsråd, hitta riskfaktorer samt upptäcka högt blodtryck och förmaksflimmer.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till 647

Caroline Nilsson har tillsammans med Josef Brandström, Susanne Glaumann och Mirja Vetander skrivit artikeln »Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn«. Artikeln ingår i temat »Allergier hos barn och vuxna«.

(0 kommentarer)

Reflexion

Tala öppet om sekretess 647

När och för vem är patientens journal tillgänglig? Vad får läsas inför ett vårdbesök?

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Introduktion av biosimilarer kräver noggrann övervakning 648

En biosimilar är en mycket lik, men inte en identisk, kopia av ett biologiskt läkemedel. Olika uppfattningar råder om grad av likhet och huruvida heltäckande kliniska prövningar före rutinmässig klinisk användning är nödvändiga.

(0 kommentarer)

Nya rön

Helexomsekvensering effektivt vid diagnostik av medfödda sjukdomar 650

Helexomsekvensering är en mycket effektiv metod för identifiering av sjukdomsorsakande genetiska varianter i familjer där stark misstanke om autosomalt recessiv sjukdom föreligger, visar en svensk avhandling.

(0 kommentarer)

Ålder och kön påverkade behandling vid hjärt–kärlsjukdom 650

I en aktuell avhandling undersöktes behandlingsbeslut avseende patienter med hjärt–kärlsjukdom i Jämtland och Härjedalen. För statinbehandling visar resultaten att andelen patienter med behandling minskade från 45 års ålder och att sannolikheten för behandling över 70 år var halverad för kvinnor jämfört med män.

(2 kommentarer)

Täta operationskläder minskar risken för smittöverföring 651

Operationskläder har olika prestanda trots att samtliga material uppfyller täthetskraven i europeisk standard, visar en studie från Stockholm. I studien var antalet kolonibildande enheter från luftprov i operationsområdet signifikant lägre när engångskläder användes.

(1 kommentarer)

Barn kan gå »i och ur« autismspektrumdiagnos 651

Barn som får tidig diagnos inom autismspektrum behöver uppföljning under uppväxten och fortsatt kontakt med habilitering, barnpsykiatri och sjukvård. Det är slutsatsen i en aktuell avhandling som bland annat visar att barn kan gå »i och ur« en autismspektrumdiagnos.

(2 kommentarer)

Temainledning

Från lindrig klåda till anafylaxi 653

Här presenteras en uppdatering av aktuell kunskap och praktisk tillämpning av den vetenskapliga evidensen kring allergisk sjukdom.

(0 kommentarer)

Översikt

Allergier största sjukdomsgrupp hos svenska barn och unga vuxna - Förekomsten av allergiska sjukdomar ökar världen över – oklart om toppen är nådd 654

Allergisk sensibilisering, en viktig riskfaktor för allergiska sjukdomar som astma och rinit, har ökat i förekomst världen över. Parallellt har också andelen personer med astma och klinisk allergi ökat. Bland unga vuxna är närmare hälften sensibiliserade mot vanliga luftburna allergener.

(0 kommentarer)

Riskfaktorer och prevention - Varför blir man allergisk, och går det att förhindra? 658

Här presenteras en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de omgivningsfaktorer som har lyfts fram som riskfaktorer för astma och allergi samt aktuella råd till gravida och småbarnsföräldrar kring dessa faktorer.

(0 kommentarer)

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn 664

Matallergi är ett allvarligt hälsoproblem som drabbar framför allt barn. Det finns inte någon vedertagen botande behandling mot matallergier förutom att undvika livsmedlet ifråga. Under de senaste åren har dock ny kunskap utvecklats inom området matallergisjukdomarnas diagnostik och behandling.

(0 kommentarer)

Allergisk rinit drabbar en tredjedel av befolkningen - Individualiserad behandling viktig för att uppnå symtomfrihet 668

Allergisk rinit är en folksjukdom som medför en betydande kostnad för samhället och lidande för många patienter. Med en strukturerad anamnes och noggrann undersökning finns goda möjligheter till behandling. 

(0 kommentarer)

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring - Ändå är behandlingen inte tillgänglig för alla patienter som behöver den 672

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring vid allergisk luftvägssjukdom hos patienter med allergi mot gräs, björk, kvalster eller katt. Immunologiskt förklaras effekterna av en ändring från Th2- till Th1-medierat immunsvar vid allergenexponering.

(0 kommentarer)

Anafylaxi kan vara livshotande, behandling måste sättas in snabbt - Adrenalin är förstahandsmedlet – men först ska diagnostiska kriterier vara uppfyllda 676

Anafylaxi är en potentiellt livshotande och oftast snabbt insättande sy­stemisk överkänslighetsreaktion. Tiden till symtomdebut efter kontakt med den utlösande faktorn kan variera mellan sekunder och timmar; vanligen uppträder symtom inom 30 minuter. Misstänkt anafylaxi ska behandlas direkt med adrenalin intramuskulärt.

(0 kommentarer)

Primärvården – första instans för att utreda allergier - Anamnesen avgör hur omfattande utredning som bör göras 680

Patienter med sjukdomar och symtom som orsakas av allergisk eller annan överkänslighet är vanliga i primärvården. Allmänläkaren bör ha kunskap om hur behandling och utredning av de vanligaste misstänkta allergiska tillstånden ska handläggas.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!