Annons
Annons Annons

Nr 16 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Patient eller konsument? 755

»Medicinska prioriteringar måste vara det som i första hand avgör vart resurserna ska styras.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Antibiotika är till låns - Redan Alexander Fleming varnade för resistens 770

Resistensutveckling är ett biologiskt evolutionsfenomen som inte lär gå att hejda, bara förlångsamma genom minskat selektionstryck, minskad antibiotikakonsumtion. Redan 1945 varnade för antibiotikaresistens Alexander Fleming.

(0 kommentarer)

Nya rön

Högre IQ-poäng efter längre tids amning? 772

Får barn som ammats högre IQ? Den frågan ställs i en studie som presenteras i Lancet Global Health.

(3 kommentarer)

Ingen enighet om bästa behandling av dislokerad humerusfraktur 772

Det finns fortfarande ingen enighet om vilken som är den bästa behandlingen vid dislokerad proximal humerusfraktur, operativ eller icke-operativ. Trots detta ökar användningen av operativ behandling.

(0 kommentarer)

Ökad risk för divertikelsjukdom vid intag av kortikosteroider 773

Tidigare har ett samband setts mellan intag av kortikosteroider i tablettform och uppkomst av divertikelsjukdom i kolon. I en studie som presenteras i British Journal of Surgery visas att även inhalerade steroider är associerade med divertikelsjukdom.

(0 kommentarer)

Luftföroreningar kopplade till ångestsymtom 773

Det kan finnas ett samband mellan hög exponering för luftburna partiklar och ångest, enligt en studie som publiceras i BMJ.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Ny serie i Läkartidningen - 7 Artiklar om Patientsäkerhet 775

Mycket har hänt inom området patientsäkerhet de senaste åren. Under våren 2015 kommer en serie om sju artiklar, med start i detta nummer, att publiceras i Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige har gett resultat 776

Det strukturerade patientsäkerhetsarbetet som pågått sedan 2007 har lett till färre allvarliga skador och dödsfall. I dag vet man mycket mer om skadefrekvensen och skadepanoramat än tidigare.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak 778

En studie bland Malmöbor visar att typ 2-diabetes är dubbelt så vanligt hos Malmöbor födda i Irak jämfört med dem som är födda i Sverige. Mer är varannan av Malmöborna med irakisk bakgrund hade också ärftlighet för diabetes.

(0 kommentarer)

Översikt

Idrottande barn och ung­domar »vaccineras« mot frakturer i vuxenlivet - Träning är bra för alla – på olika sätt 783

Varierande dynamisk belastning med stor kraft och hög frekvens stärker skelettet. Skelettet reagerar tydligast på belastning i förpubertet och tidig pubertet, och individer som idrottat i unga år har senare i livet ett starkt skelett och få frakturer.

(1 kommentarer)

Signerat

Framtidens läkare bör få goda forskningsmöjligheter 759

»Det är av yttersta vikt att läkarstudenter utvecklar ett mer grundläggande vetenskapligt förhållningssätt under grundutbildningen.«

(0 kommentarer)

Debatt

Sverige behöver nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet 760

En svensk nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet bör vara multisektoriell, ha ett livscykelperspektiv och inkludera interventionsforskning.

(1 kommentarer)

Apropå! Oroväckande läsning om »produktionen« av vård - »Allmän återhållsamhet« räcker inte 761

Johan Thor tycker att Stockholms läns landstings interna rapport »Akutsjukhusens ekonomiska situation« är en oroväckande läsning.

(1 kommentarer)

Rätt och fel om rättsväsendets medicinska experter 788

Elias Palm tror att merparten av kritiken i rättsmedicinska frågor grundar sig i att rättsläkarens roll och funktion inte är tillräckligt känd.

(0 kommentarer)

Replik, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: - Välkommen debatt om kostsamma läkemedel 789

Våra beslut i subventionsfrågor vilar på en värdering av läkemedlets nytta i förhållande till hur mycket det kostar, skriver TLV:s generaldirektör Sofia Wallström i denna replik.

(0 kommentarer)

Klobetasol i första hand vid fimos hos barn 789

Klobetasol kvarstår som rekommenderad förstahandsbehandling för pojkar med symtomgivande fimos, skriver Said Zeiai och medförfattare i en kommentar till en artikel i LT 3-4/2015.

(1 kommentarer)

Svensk kirurgisk förening: - »För dialog med professionen om högspecialiserad vård« 790

Utredningen om högspecialiserad vård bör fortsatt ske i nära dialog med professionen, anser Svensk kirurgisk förening. 

(0 kommentarer)

Nyheter

Oskuldsintyg – skriva eller inte skriva? 762

Skulle du hjälpa en ung kvinna, rädd för våld, som efterfrågar ett »oskuldsintyg«? En del läkare svarar ja, andra nej. Några tydliga riktlinjer finns inte heller. I första hand bör man lyssna på patientens berättelse, framhåller både gynekologen Birgitta Essén, som arbetat länge med hedersproblematik, och Niels Lynøe, professor
i medicinsk etik.

(7 kommentarer)

Västernorrland vill begränsa vinster inom vårdvalet 765

Landstinget Västernorrland tänker inte vänta på att regeringen utrett frågan om vinster i välfärden. Redan nästa år hoppas man att som första landsting kunna införa vinstbegränsningar inom vårdvalet.

(2 kommentarer)

Förslag: - Bygg nytt storsjukhus i Skåne 765

I en ny förstudie föreslås att ett nytt sjukhus byggs mellan Malmö och Lund. Från fackligt håll välkomnas förslaget och läkarföreningen hoppas nu kunna omvända de hittills motsträviga Moderaterna.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktige: - »Skapa rimliga villkor för läkare som arbetar på flera sjukhus« 766

Det blir vanligare att arbetsgivare vill att läkare ska arbeta på flera sjukhus. Nu måste Läkarförbundet verka för att dessa läkare får rimliga villkor, menar Göteborgs läkarförening i en motion till fullmäktige.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktige 2015 - Trend mot färre chefer som är läkare oroar 766

Trenden mot allt färre chefer i vården med läkarbakgrund tas upp i flera motioner till årets förbundsfullmäktige. Fler anställningar som kombinerar chefskap med kliniskt arbete är en lösning som lyfts fram.

(6 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Prioritera stress och psykisk ohälsa bland läkare 766

Psykiska diagnoser står för majoriteten av alla långtidssjukskrivningar bland läkare, enligt statistik från Försäkringskassan och AFA. Över hälften av dessa är under stressdiagnos, ofta utmattningssyndrom. En motion till fullmäktigemötet vill att Läkarförbundet ska prioritera frågor om stress och psykisk ohälsa mer.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: - Skilj på privatläkare och skatteplanerare 767

Svenska Privatläkarföreningen företräder mindre vårdbolag som är ägda av läkare som arbetar i verksamheten. De deltar inte i någon skatteplanering, och betalar svensk bolagsskatt enligt gällande skattelagstiftning. Det skriver Privatläkarföreningen i en motion till Läkarförbundets fullmäktige.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Bort med gränser för fritt vårdval 767

Patientlagen har öppnat möjligheten för patienter att söka öppen specialistvård utanför det egna landstinget eller regionen. Det finns dock fortfarande begränsningar i valfriheten.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Yrkesföreningar vill ha vårdval med nationella direktiv 767

Läkarförbundet ska arbeta för att minska landstingens detaljstyrning i vårdvalet – och på sikt verka för direktiv inom vårdval som gäller i hela landet, föreslår tre yrkesföreningar.

(1 kommentarer)

Läkare diskriminerade patient 768

Läkaren krävde att den kvinnliga, muslimska patienten skulle hälsa på honom genom att skaka hand. När hon vägrade inställdes undersökningen. Nu har vårdföretaget där läkaren arbetar dömts för diskriminering.

(18 kommentarer)

Patientsäkerhet

IVO-kritik för allvarliga brister i patientsäkerheten i Haparanda 768

Flerårig läkarbrist vid Haparanda hälsocentral har lett till allvarliga patientsäkerhetsbrister för kroniskt sjuka patienter. Landstingets åtgärder har varit otillräckliga, enligt IVO.

(1 kommentarer)

Kultur

Berättelsen om Janusz Korczak (1878–1942), barnläkare, pedagog, författare och en förgrundsgestalt för Barnkonventionen. - »Den gamle doktorn« vigde sitt liv åt barnen 791

Barnläkaren och pedagogen Janusz Korczack hade en vision om att barn som fostras till ansvarstagande, solidariska, demokratiska människor uppfattar tanken på krig som absurd. Andra världskrigets katastrof i Polen satte stopp för hans verksamhet, men i dag bygger FN:s Barnkonvention till stor del på hans idéer.

(4 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!