Annons
Annons Annons

Nr 17-18/2018

Inledare

Låt läkare ta plats även inom politiken 751

Med tanke på hälso- och sjukvårdens grundläggande vikt inom det svenska samhället är det lätt att säga att det finns en kompetens inom läkarkåren (och andra yrken inom vården) som bör kunna bidra till ett konstruktivt arbete i riksdagen.

(0 kommentarer)

Signerat

Stoppa jakten på privatläkare! 753

»… att utgå från att privat verksamma läkare gör fel och utsätta dem för rent Kafkaartade processer är inte värdigt ett rättssamhälle.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dialog och samförstånd efterlyses 764

Tore Södermark funderar över Försäkringskassans rationella byråkrati och det aggressiva sätt som den hanteras på, och efterlyser mer samförstånd.

(3 kommentarer)

Välfungerande bältesfri klinik jämnades med marken – synd 764

För cirka 20 år sedan fanns fem BUP- och ett 20-tal vuxenpsykiatriska kliniker med slutenvård i Stockholms läns landsting. En BUP-klinik använde fasthållning i stället för bältesläggning. Verksamheten hann aldrig utvärderas innan klinken försvann. Synd, tycker Sigmund Soback.

(1 kommentarer)

Tack för erbjudandet, men nej tack... 765

Det borde föras en allvarlig debatt om hyrläkarverksamheten, inte bara bland ansvariga politiker utan även inom läkarprofessionen, skriver Jan Fagius, utifrån ett erbjudande om välbetalda korttidsvikariat i Norge.

(48 kommentarer)

Nyheter

Låg risk för skador vid mindre än tio standardglas alkohol i veckan 754

Omoderna alkoholråd får ge vika när Stockholm som första landsting nu har tagit fram rekommendationer för lågriskkonsumtion av alkohol. Tanken är att de ska bli ett stöd för sjukvården.

(1 kommentarer)

En siffra fel i artikel nog för att räknas som oredlighet 754

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp anser att en professor i Uppsala gjort sig skyldig till oredlighet efter att antalet respondenter i en vetenskaplig artikel felaktigt angetts till 3 390 i stället för 3 389.

(1 kommentarer)

Podcast ska få läkare att prata sex på arbetstid 755

Närhälsan i Västra Götalandsregionen startar en podcast för att stärka det sexologiska perspektivet i patientmötet.

(0 kommentarer)

Resistenta tarmbakterier sprider sig till fler sjukhus 755

Spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, fortsätter. Nu har smitta konstaterats även på sjukhus i Region Örebro län.

(0 kommentarer)

»Inget vetenskapligt stöd för att ställa diagnos digitalt« 755

Att ställa diagnos vid ett digitalt vårdbesök, utan att träffa patienten, saknar helt vetenskapligt stöd och bör betraktas som en experimentell verksamhet. Det hävdar läkare och andra företrädare för Camtö i Örebro, som kartlägger nytta och risker med hälso- och sjukvårdens metoder.

(11 kommentarer)

Delade meningar om kardiologers plats vid trombektomi 756

I Sundsvall finns planer på att låta kardiologer genomföra trombektomi vid akut stroke, för att ge fler patienter tillgång till behandlingen. Men det är en dålig idé, anser företrädare för Nationella arbetsgruppen för stroke.

(1 kommentarer)

Här är läkarna som vill in i riksdagen 758

42 läkare kandiderar till riksdagen i höstens val. Allianspartierna lockar flest – och de manliga kandidaterna är i majoritet.

(0 kommentarer)

Tre som vill in – och en som lämnar 761

Ett viktigt uppdrag och en unik möjlighet att påverka – men också taktik, toppstyrning och en kamp i motvind. Så berättar fyra läkare om sina egna erfarenheter av att sitta i riksdagen.

(0 kommentarer)

Krönika

»Men det känns ju redan lite bättre. Nu när doktorn är här.« 767

I samtalet mellan läkare och patient kan en avgrund av oförståelse breda ut sig, när ingen förklaring gör något begripligt. För andra känns det direkt lite bättre »nu när doktorn är här«. Ulrika Nettelblad minns några patientmöten.

(3 kommentarer)

Kultur

Långsammare fortbildning genvägen till praktisk klokhet 802

En rapport från ett projekt i Växjö, beskriver en viktig aspekt av fortbildningsarbete inom sjukvården. Genom att ta sig tid för reflektion och diskussion kan man tillägna sig »fronesis«, den praktiska klokhet som alla läkare har behov av.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Vi har bestämt att inte säga nej till någon som söker hjälp« 805

Gita Rajan, specialist i allmänmedicin i Stockholm, arbetar för att personer som utsatts för sexuella övergrepp ska få adekvat sjukvård och rehabilitering.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Bekämpa fusket! 769

»Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Vendela Berglund 769

Vendela Berglund, ST-läkare i geriatrik, har tillsammans med Gustav Mattsson och Peter Magnusson skrivit en artikel om aortastenos.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Självmordsbeteende i unga år kvarstår ofta i vuxen ålder 770

Hos barn och ungdomar finns ett signifikant samband mellan självmordsbeteende och depression, ångestsjukdom, uppförandestörning samt beroendesjukdom. Risken för att självmordsbeteende under uppväxten återkommer hos den vuxne individen är hög. Det finns evidensbaserade metoder för såväl behandling som prevention av självmordsbeteende hos ungdomar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Patienter i USA upplevde mer stöd än svenskar att ändra levnadsvanor 773

Amerikanska patienter rapporterade i dubbelt så hög grad som svenska patienter att deras vårdcentral hade tagit initiativ till en diskussion om levnadsvanor, trots att bägge länders patienter uppgav sig ha liknande behov av att göra förändringar av matvanor, fysisk aktivitet och rökning.

(0 kommentarer)

Obligatoriska återbesök ej nödvändiga för barn med icke-allvarlig feber 773

Uppföljning vid behov av barn med icke-allvarlig oklassificerad feber är lika säker som obligatoriska återbesök hos byhälsoarbetare. Det visar en studie av 4 179 barn som sökt vård för feber i sydvästra Etiopien.

(0 kommentarer)

God kondition i medelåldern kopplad till minskad risk för demens 774

Risken för att utveckla demens var 88 procent lägre för dem med god kondition i medelåldern  jämfört med dem med medelgod kondition. Det visar en studie som tittat på kvinnors kondition i medelåldern och kopplat den till demensincidens under en 44-årsperiod.

(0 kommentarer)

Vanliga läkemedel påverkar proteinbiomarkörer för andra sjukdomar 774

20 av 78 läkemedelsgrupper, bland annat läkemedel mot hypertoni och hyperlipidemi, har statistiskt säkerställda effekter på minst en proteinbiomarkör. Det visar en studie som undersökt över 450 proteinbiomarkörer i blodprov från drygt 900 individer.

(5 kommentarer)

Översikt

Dags att minska användningen av antibiotika vid rosacea - Isotretinoin bör övervägas vid frekventa recidiv – lokalbehandling fortfarande förstahandsterapi 775

Rosacea är en av de vanligaste inflammatoriska hudsjukdomarna, med rodnad och utslag i ansiktet. Lokalbehandling är basen för behandling, och vid behov adderas tetracyklin. För att begränsa antibiotikaanvändningen vid rosacea ska isotretinoinbehandling hos hudläkare övervägas om återkommande recidiv sker efter antibiotikakurer.

(0 kommentarer)

Aortastenos – en vanlig sjukdom som kräver individualiserad handläggning 780

Aortastenos är den vanligaste klaffsjukdomen och patientgruppen växer med en åldrande befolkning; en fördubbling av antalet patienter med aortastenos förväntas de kommande 50 åren. Intervention medför i regel symtomlindring, förbättrad livskvalitet samt ökad överlevnad, men kräver en individualiserad handläggning.

(0 kommentarer)

Rapport

Ny metod prövad för att minska behovet av invasiv koronarangiografi - Stenosgrad i kranskärl bedöms utifrån befintligt bildmaterial 786

Kranskärlsutredning med datortomografi kan med stor säkerhet diagnostisera låg- och höggradiga stenoser. Värdering av intermediära stenoser är dock svårare och kräver ofta ytterligare diagnostik med invasiv krans­kärlsröntgen. En icke-invasiv metod har utvecklats för bedömning av stenosgrad i kranskärl utifrån befintligt bildmaterial.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

SSRI vid graviditet tycks öka risken för kongenitalt hjärtfel 788

Data talar för en generellt ökad risk för kongenitalt hjärtfel vid behandling med SSRI under graviditet, framför allt under första trimestern. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas och nyfödda observeras eftersom det finns risk för utsättningssymtom. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!