Annons
Annons Annons

Nr 17/2017

Inledare

Det är bra om beredskapen kan diskuteras 747

»Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.«

(0 kommentarer)

Signerat

Avtalsförhandlingar går in i en ny fas 749

»Ett modernt och hållbart arbetsliv förutsätter mer flexibla arbets­villkor …«

(0 kommentarer)

Debatt

Resursslöseri motverkar individanpassad KOL-behandling 760

Trots att det finns internationella och nationella riktlinjer för KOL-behandling har 21 landsting olika rekommendationer för vilka läkemedel som ska väljas i första hand. Detta resursslöseri motverkar individanpassad vård, anser Kjell Larsson.

(0 kommentarer)

Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk 760

Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister, skriver Martin Reijler och medförfattare.

(0 kommentarer)

Varning för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin 762

Vi ser en risk för övertolkning av SBU:s slutsatser om ketamin som antidepressivt läkemedel. Ökad kunskap och erfarenheter kan minimera riskerna för att vården av svårbehandlade patienter förvandlas till ett »farmakologiskt High Chaparall«, skriver Joakim Ekstrand och Pouya Movahed.

(2 kommentarer)

Nyheter

Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd - Läkarförbundet: 750

Läkarförbundet är i stort sett positivt till förslaget om en nationell läkemedelslista – men kommer också med en rad invändningar i sitt remissvar.

(0 kommentarer)

»Kvartningsknapp« gav bättre flöde 750

Anestesi- och operationsteamet på ortopeden vid Danderyds sjukhus var sällan klara när arbetsdagen var slut. Men via en särskild arbetsmiljösatsning skapades ett mer effektivt perioperativt flöde – och en bättre sammanhållning.

(0 kommentarer)

Anställningstak i Skåne 751

Vården i Region Skåne får inte anställa fler. Budgeten hålls inte och därför inför regionen ett anställningstak. Samtidigt ska Skåne bli kvitt hyrpersonal, en ekvation som kan bli särskilt problematiskt för primärvården.

(2 kommentarer)

Franska ST-läkare i storstrejk 752

De franska ST-läkarna strejkar för att få längre utbildning. Konflikten inleds bara några dagar före presidentvalet. »Den avgående regeringen försöker driva igenom en halvdan reform«, säger en fackledare.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté 752

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren valdes på torsdagen till ny ordförande i World Medical Associations etikkommitté.

(0 kommentarer)

Flera brister i vården efter förlossning 752

Kontinuiteten brister, amningsproblem och psykisk ohälsa fångas inte upp och kvinnor som får problem efter förlossningen vet inte vart de ska vända sig. Det visar resultatet av en ny enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort.

(0 kommentarer)

Attentatet i Stockholm: - Brister finns i Sveriges beredskap 754

När terrordådet i Stockholm var ett faktum agerade sjukvården och dess anställda snabbt och utan att tveka. Samtidigt är situationen inom akutsjukvården på många håll ansträngd och sjukhusen övar allt mindre på stora katastrofer. Hur klarar Sverige ett attentat med hundratals skadade?

(3 kommentarer)

Tre läkare berättar om terrordådet på Drottninggatan 756

Läkarna Per Skoglund, Pernilla Wall och Tobias Perdahl blev på olika sätt berörda av terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april. Här berättar de om sina upplevelser.

(1 kommentarer)

Krönika

»Ibland undrar jag om beroendesjukdom… avleder mina kollegors medicinska sinne« 765

Akutpatienter med beroendesjukdomar behandlas inte riktigt som andra akutsökande. Alkoholism, till exempel, kan föranleda såväl en utskällning som sämre vård, berättar underläkaren Johanna Ranes i sin krönika.

(4 kommentarer)

Kultur

Första världskriget: - Två svenska läkare på var sin sida om fronten 797

Under första världskrigets första år sökte sig två svenska läkare till var sin sida av den tysk-franska fronten. Medan Gunnar Nyström skildrar en effektiv tysk krigssjukvård berättar Axel Munthe om döende soldater bortom all räddning på den franska sidan.

(1 kommentarer)

Noterat: - Sjunger läkekonsten på refrängen? 800

Barnläkaren Mårten Hallberg funderar återkommande på läkarrollen. Kanske innebär de långa väntetiderna i den gängse vården, liksom konsultationerna via internet utan handfast undersökning, att den gamla läkekonsten riskerar att dö ut?

(2 kommentarer)

Recension

Läkaren som blev premiärminister 798

Den franske politikern George Clemenceau är mest känd för sin roll som premiärminister under första världskriget. Att han också var läkare berättas i en nyutkommen biografi.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?« 801

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, är ny medlem i EU:s forskningsetiska råd, en oberoende grupp som bistår kommissionen med råd när vetenskaplig och teknisk utveckling leder till etiska utmaningar.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Underordnad undervisning 767

»Överläkaren ifråga tillhör den grupp eldsjälar som faktiskt tar sig tid att förklara …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Björn Eliasson 767

Björn Eliasson presenterar, tillsammans med kollegor, en HTA-rapport om behandling av fetma och övervikt utan kirurgi.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda - Ett viktigt steg framåt för bättre vård 768

Förra året publicerades riktlinjerna »Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för överlevnad«. Riktlinjerna fokuserar på centralisering, antenatal steroidbehandling, förlossningssätt och neonatal hjärt–lungräddning. För varje intervention görs ett ställnings­tagande: »rekommenderas ej«, »kan övervägas« eller »rekommenderas«.

(0 kommentarer)

Nya rön

Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom 770

Yoga och konventionell träning hade jämförbara effekter på gångtest vid obstruktiv lungsjukdom. Det visar en ny avhandling. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått kopplade till trötthet och emotionella funktioner.

(0 kommentarer)

Partners suicid kopplat till ökad risk för suicid och sjukdom 770

Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata.

(0 kommentarer)

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer 771

Vid luftvägsinfektioner innebar privata nätläkare lägre direkta kostnader per besök än vanlig vård. Tjänsten ledde dock till ett högre vårdutnyttjande, och därmed ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det är slutsatsen av en amerikansk studie.

(3 kommentarer)

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer 771

Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie.

(2 kommentarer)

Rapport

Riktlinjer vid hotande förtidsbörd ska ge bättre och mer jämlik vård - Konsensusdokument för enhetligt omhändertagande av gravida och extremt för tidigt födda barn 772

Det har tidigare funnits skillnader inom landet i omhändertagande av gravida kvinnor och nyfödda barn vid (hotande) förtidsbörd vilket resulterat i ojämlik vård. Här presenteras ett konsensusdokument som kommer att innebära en mer jämlik och förbättrad vård för kvinnor och barn.

(0 kommentarer)

Översikt

Viktminskning utan kirurgi kräver energirestriktion och följsamhet - Ger minskat nyinsjuknande i diabetes och förbättrade kardiovaskulära riskfaktorer, visar litteraturgenomgång 775

Viktminskningsbehandling utan kirurgi minskar inte risken för död och sjuklighet i hjärt–kärlsjukdom, men risken för utveckling av typ 2-diabetes minskar och kardiovaskulära riskfaktorer förbättras. Energirestriktion är grundläggande för viktminskning. Följsamhet till behandlingen och bibehållande av viktreduktion är nödvändig för långsiktigt resultat.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Diafragmabråck ledde till kolonileus med sekundär mediastinal överskjutning - Ovanligt fall visar att hiatusbråck måste tas på allvar 780

En ovanlig komplikation till diafragmabråck presenteras. På grund av divertikulitstenos utvecklade patienten kolonileus, som sekundärt ledde till mediastinal överskjutning. Patienten opererades akut med laparatomi och anterolateral torakotomi. 

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!