Annons
Annons Annons

Nr 18–19 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Överens om evidens 875

»Många gånger brister …  evidensen … omkring 50 procent av rekommendationerna tycks grunda sig på expert-åsikter, fallbeskrivningar och konsensusutlåtanden.«

 

(1 kommentarer)

Rättelse

Rättelse: »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak« 876

I artikeln »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«, som publicerades i Läkartidningen nr 16 (Läkartidningen. 2015;112:DD3T) blev det fel i Figur3. Den riktiga figuren publiceras här.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tarmens mikrobiota inverkar på hälsa och sjukdom - Kostintag och genetiska faktorer styr bakterieflorans sammansättning 891

Forskningsintresset för mag–tarmkanalens mikrobiota, totalt 1–2 kg bakteriemassa, och dess betydelse för till exempel reumatoid artrit, typ 2-diabetes, allergi och hjärt–kärlsjukdom har ökat markant.

(2 kommentarer)

Snabb behandling vid septisk chock räddar liv - Även om »early goal-directed therapy«-protokoll inte ger effekt i nya studier 895

Tre randomiserade studier har visat att omedelbart omhändertagande enligt behandlingsprincipen »early goal-directed therapy« (EGDT) vid behandling av svår sepsis och septisk chock saknar effekt. Kontrollgrupperna erhöll bra »standardbehandling« inkluderande tidig upptäckt och omedelbart insatt adekvat behandling med vätsketerapi och antibiotika. Vikten av fortsatt vaksamhet och aktiv behandling betonas.

(1 kommentarer)

Nya rön

Kvinnor med PTSD får oftare typ 2-diabetes 896

I JAMA Psychiatry presenteras en studie där man hos kvinnor ser ett klart samband mellan posttraumatiskt stressyndrom och ökad risk för typ 2-diabetes. En möjlig mekanism som lyfts fram är att PTSD påverkar sömnen och därigenom risken för diabetes.

(0 kommentarer)

Ökad risk för demens vid depression och diabetes 896

Depression är kopplad till ökad demensrisk, betydligt mer än vad diabetes är. För de patienter som har både depression och diabetes är dock riskökningen för demens större än för sjukdomarna var för sig, visar en studie som presenteras i JAMA och som bygger på registerdata från drygt 2,4 miljoner danskar.

(0 kommentarer)

Oralt glukostoleranstest identifierade flest kranskärlssjuka med diabetes 896

Omkring en tredjedel av alla patienter med kranskärlssjukdom har diabetes, en samsjuklighet som ger dålig prognos. Vid jämförelse med andra test identifiererade ett komplett oralt glukostoleranstest flest patienter med diabetes.

(0 kommentarer)

Kvällsmänniskor har ökad risk för diabetes 897

Vilken slags dygnsrytm som styr en människa tycks också påverka risken för diabetes, metabola syndromet och muskelförlust, enligt en studie som publiceras i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

(0 kommentarer)

Typ av diabetes påverkade risk för död efter kranskärlskirurgi 897

Typ 1-diabetes, men inte typ-2 diabetes, var förenad med ökad risk för död i hjärt–kärlsjukdom efter kranskärlskirurgi, enligt en svensk nypublicerad studie.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Män kostar mer än kvinnor vid hjärtinfarkt och appendicit 898

När män vårdas för hjärtinfarkt och appendicit kostar de mer än kvinnor. Det avslöjar en originalstudie, som därmed påvisar nyttan av könsuppdelad statistik.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete 903

I dag vet man att effektivt och säkert arbete i högrisk-arbetssituationer, såsom sjukvård, flyg, sjöfart och kärnkraft, kräver såväl tekniska färdigheter som icke-tekniska färdigheter. Utbildningsprogram börjar nu komma för att kunna lära ut icke-tekniska färdigheter även i sjukvård.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Vaskulära lesioner, del 1: - Klassificering och diagnostik 906

Vaskulära lesioner är vanliga och drabbar upp till 10 procent av alla spädbarn. Lesionerna indelas i tumörer, som är vanliga, och missbildningar, som är relativt ovanliga. Att förstå och kunna tillämpa den moderna klassificeringen av vaskulära lesioner är grundläggande för rätt diagnos och rätt behandling.

(2 kommentarer)

Signerat

Viktigt att läkare säger »ja« till chefskap 879

»Ett förbund för alla läkare, genom hela yrkeslivet, ska vara attraktivt även under den tid man är chef.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

»Ompröva föreskriften om ’obs’ vid off label-förskrivning« 880

Att införa krav på »obs« på recept vid all off label-förskrivning är en sådan genomgripande förändring för förskrivaren att frågan bör bli föremål för en djupare diskussion, skriver Ylva Böttiger och medförfattare.

(0 kommentarer)

Apropå! Att utredningen om läkarutbildningen tagits ur malpåsen - Två frågor innan AT avskaffas 881

Man kan befara att utredningens kortade väg till läkarlegitimation införs, men att »bastjänstgöringen« bara blir en tumme, skriver Hannes Jansson.

(6 kommentarer)

Sverige nedprioriterar viktiga cancermediciner 912

Trots att EMA bedömt flera cancermediciner som viktiga tillskott till behandlingsarsenalen prioriterars inte användningen av dessa i Sverige, skriver Jonas Bergh.

(1 kommentarer)

Dags för förnyad diskussion om kvalitetsregistrens roll 913

Riksrevisionens allvarliga kritik bör tas som utgångspunkt för en förnyad diskussion om kvalitetsregistrens roll i svensk sjukvård, anser Åke Thörn och Bengt Järhult.

(1 kommentarer)

Replik till Åke Thörn och Bengt Järhult: - Seriös diskussion om kvalitetsregister välkomnas 914

2014 hade Swedeheart fler datauttag från forskare än någonsin och låg till grund för mer än 36 publikationer i internationella tidskrifter, skriver Tomas Jernberg och medförfattare i denna replik till Åke Thörn och Bengt Järhult.

(1 kommentarer)

Nyheter

Nu vill »alla« sjukhus ha akutläkare 882

Efter beskedet att akutsjukvård blir ny basspecialitet är intresset för specialiteten stort på landets sjukhus. De sjukhus som redan har akutläkare vill anställa fler, medan många andra sjukhus har mer eller mindre konkreta planer på att införa sådana. Det visar en enkät som Läkartidningen gjort bland landets akutsjukhus.

(1 kommentarer)

Piteå vågade satsa på akutläkare 884

Att förbättra omhändertagandet av äldre, multisjuka patienter var målet när Piteå älvdals sjukhus som ett av de första mindre sjukhusen i landet valde att satsa på akutläkare. 

 

(0 kommentarer)

Fler basspecialiteter i nya ST 887

Det nya regelverket för ST som börjar gälla 1 maj innebär att antalet basspecialiteter ökar och antalet grenspecialiteter minskar.

(0 kommentarer)

Läkare som larmade om forskningsfusk slipper varningar 888

De fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, som anmält en gästprofessor vid Karolinska institutet för forskningsfusk slipper varningar för att de olovligen gått in i journalsystemet för att hämta underlag för sin anmälan.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 - Centralstyrelsen föreslår namnbyte och tydligare roller 888

Läkarförbundets centralstyrelse bör döpas om till förbundsstyrelse. Det är ett av flera förslag från just centralstyrelsen inför förbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj.

(0 kommentarer)

IVO:s granskning avslöjar: - Läkare och sjuksköterskor anställdes utan legitimation 889

Under ett år var 39 personer anställda i legitimationsyrken i Skåne och Blekinge, trots att de varken hade yrkeslegitimation eller särskilt förordnande. Av dessa var ett tiotal läkare. Det visar en granskning som IVO:s Avdelning syd har gjort inom hela sitt ansvarsområde. 

(1 kommentarer)

Kultur

Charcots fotnot – svår för vetenskapen att förtränga 915

Vår förståelse av såväl hypnotiska fenomen som »dissociativa« symtom och syndrom är en fråga om perspektiv. Och perspektiven i sin tur bestäms av hur man ser på »Charcots fotnot«.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!