Annons
Annons Annons

Nr 20–21/2017

Inledare

Här ljusnar det för läkarna i primärvården 935

2014 gjorde distriktsläkare Daniel Svedin en anmälan till Arbetsmiljöverket om den ohållbara arbetsmiljön för läkarna i Falu primärvårdsområde. Nu konstaterar han att antalet ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna har ökat från 70 till 100 på två år.

(0 kommentarer)

Signerat

Steg i rätt riktning med nya avtalet 937

»Det ska vara en självklarhet att prioritera läkarnas arbetsmiljö.«

(0 kommentarer)

Debatt

Medicinskt genombrott som inte nådde cancerpatienterna 948

Trots klara indikationer på goda långtidseffekter nådde det nya cancerläkemedlet ipilimumab inte alla patienter. Det verkar faktiskt som om man inte hade tillit till det läkemedel som revolutionerat behandlingen av metastatiskt malignt melanom, skriver Johan Hansson och Ulla Wilking. 

(5 kommentarer)

Warfarin bör inte rekommenderas till alla med förmaksflimmer 949

Mot bakgrund av avsaknad av effekt på ischemisk stroke, ökad risk för allvarliga blödningar och risk att utveckla kalcifylaxi bör warfarin inte rekommenderas till dialyspatienter med nytillkommet förmaksflimmer. Läkemedelsverkets nya rekommendationer om antikoagulantia vid förmaksflimmer bör därför modifieras, anser Ola Samuelsson och Aso Saeed.

(0 kommentarer)

Som läkare är man inte alltid läkare 950

Jag vill påstå att man inte kan säga vad som helst i skenet av sin läkarexamen, särskilt inte i vår tids subkulturer där vad som helst kan normaliseras, skriver Stefan Johansson apropå ett aktuellt exempel.

(12 kommentarer)

Följ RETTS – och krångla inte till det 950

Inom akutsjukvården är det ibland viktigare att få ett negativt utfall för att kunna utesluta en diagnos än att vänta på att få en diagnos bevisad, skriver Bengt Widgren, som här förordar beslutsstödet RETTS för tidig upptäckt av sepsis.

(2 kommentarer)

Nyheter

Regionaliserad utbildning ger skjuts åt rekryteringen 938

Efter att den regionaliserade läkarutbildningen infördes väljer fler unga läkare att stanna kvar i de nordligaste landstingen efter sin AT. Det är positiva signaler för dem som hoppades att satsningen skulle underlätta läkarförsörjningen.

(0 kommentarer)

De vill komma till rätta med sexism och stereotyper 938

Ett läkarprogram med stereotypa case, rasistiska skämt, och bitvis grovt sexistisk studentkultur. Det visar några lundastudenter exempel på i en skrift som de hoppas ska påverka framtidens utbildning. Och förändring kommer kanske till hösten.

(6 kommentarer)

»Våra högsta politiker kan göra mer« - Fikru Marus dotter: 939

Nu har fyra år gått sedan den svenske hjärtläkaren Fikru Maru greps i Etiopien, där han fortfarande sitter häktad. På torsdagen hölls ett seminarium i riksdagen för att få fler politiker att engagera sig. »Det var kraftfullt«, säger Fikru Marus dotter Emy.

(0 kommentarer)

Taxan för digitala läkarbesök sänks 940

Som väntat beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att sänka den rekommenderade ersättningen vid digitala läkarbesök från 1 200 kronor till 650 kronor.

(0 kommentarer)

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor 940

En patient som tidigare varit självmordsbenägen och sökt vård hos en digital vårdgivare, har fått en »klart olämplig läkemedelsförskrivning«, enligt en anmälan till IVO. Ärendet väcker principiella ansvarsfrågor om exempelvis lex Maria-anmälningar vid nätläkarbesök.

(4 kommentarer)

Återbesöksmottagning och lönelyft: - Dalarna prioriterar primärvården 942

2014 röt skyddsombudet Daniel Svedin ifrån angående den höga arbetsbelastningen. Nu har vinden vänt för distriktsläkarna i Dalarna. Antalet ST-läkare har ökat, lasarettet avlastar med en ny återbesöksmottagning och en skräddarsydd lönesatsning har tagit upp konkurrensen med hyrläkarsystemet.

(1 kommentarer)

Krönika

»Inte, som vi tidigare läst om, i ett annat land, på en annan plats, utan mitt i vår stad.« 951

Kort efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm var stämningen fylld av osäkerhet och oro på Södersjukhusets akutmottagning. Men den som var där imponerades av lugnet och kontrollen, och av kolleger som oombedda kom till sjukhuset för att hjälpa till. Det var mod i rörelse, skriver Jakob Ratz Endler.

(1 kommentarer)

Kultur

Primitiva lokaler, spetsforskande läkare - Kommunala »akademier« i Stockholmsjukvården vid mitten av förra seklet 985

Serafimerlasarettet och Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm i mitten av förra seklet såg många läkartalanger komma och gå, bedriva sjukvård i världsklass, utveckla unika behandlingsmetoder. Kollegor på besök från när och fjärran häpnade över yrkesskickligheten – liksom över de primitiva lokaler där allt bedrevs.

(1 kommentarer)

Mer besjälad än någonsin 987

En man i rullstol vid ett fönster. Har just fått diagnosen demens – ett latinskt ord som betyder »utan själ«. Men han är kanske mer besjälad än någonsin.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Målet är att starta ett landslag i volleyboll för kvinnliga läkare 989

Om ST-läkaren Anahita Attaran får som hon vill finns det redan till hösten ett landslag i volleyboll bestående enbart av kvinnliga läkare i Sverige.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Henrik Thorlacius 953

Henrik Thorlacius, professor, Skånes universitetssjukhus, har  tillsammans med kollegor skrivit artiklar om riktlinjer för endoskopisk kontroll och högkvalitetskoloskopi.

(0 kommentarer)

Reflexion

Mät blodtrycket i maj! 953

»Maj är i år inte bara en vårmånad utan även en kampanjmånad för blodtrycksmätning.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tio år med EU-lagen om barnläkemedel - Lagen har gett bättre och fler läkemedel för barn i EU, visar utvärderande rapport från EMA 954

Den europeiska tvingande lagen från 2007 om att nya läkemedel måste dokumenteras på barn har lett till att antalet nya läkemedel och nya indikationer för barn har ökat.

(0 kommentarer)

Nya rön

Neonatal HLR minskade intrapartal dödlighet i Nepal 956

Träning i ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning minskade intrapartala dödsfall i en interventionsstudie i Nepal. Förbättringen kvarstod sex månader efter träningsinsatsen.

(0 kommentarer)

Alkohol kan vara riskfaktor för ischemisk stroke vid förmaksflimmer 956

Resultatet av en svensk studie talar för att hög alkoholkonsumtion utgör en signifikant riskfaktor för ischemisk stroke hos lågriskpatienter med förmaksflimmer.

(0 kommentarer)

Livsstilsfaktorer påverkade utfall efter gynekologisk kirurgi 957

BMI ≥ 30 var kopplat till ökad risk för komplikationer efter hysterektomi och för urininkontinens efter såväl hysterektomi som prolaps- och urininkontinensoperation. Tidigare vaginal förlossning var en riskfaktor för nytillkommen urininkontinens och rökning för infektioner efter hysterektomi. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Färre lades in efter införande av högkänslig troponin T-analys 957

Inläggningar för bröstsmärta minskade kraftigt efter införandet av högkänslig troponin T-analys, tvärtemot vad som befarades vid införandet av metoden. Det viar en svensk studie. Författarna noterar att det kan finnas anledning till oro över att en så stor andel av patienter med troponin T > 14 ng/l skickas hem.

(0 kommentarer)

Översikt

Riktlinjer för endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi 958

De aktuella riktlinjerna för endoskopisk uppföljning efter polypektomi är i huvudsak baserade på rekommendationer från den europeiska föreningen för gastrointestinal endoskopi. De bygger på att patienterna delas upp i en lågrisk- och en högriskgrupp.

(0 kommentarer)

Koloskopier måste kvalitetssäkras - Verksamheterna bör registrera och följa upp specifika indikatorer för högkvalitetskoloskopi 961

Koloskopier bör kvalitetssäkras genom registrering och uppföljning av specifika indikatorer som detektion av adenom, att riktlinjer för kontroller följs, cekal intubationsfrekvens och komplikationer.

(0 kommentarer)

Ketosbenägen typ 2-diabetes kan förväntas öka i Sverige 967

Ketosbenägen typ 2-diabetes är mycket prevalent i Afrika och i populationer av afrikansk etnicitet och kan förväntas öka i Sverige. Sjukdomen är kraftigt ketosbenägen men inte insulinopen eller autoimmun, och diskuteras utifrån ett patientfall.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!