Annons
Annons Annons

Nr 21 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

En förening värd att stödja 999

»Är det då inte fantastiskt att vi har dessa båda möjligheter att förena krafter, kunskaper och idéer inom läkarkåren …?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Operationsresultat handlar inte bara om volym . Öppna resultatredovisningar är ännu viktigare 1012

Skillnaden mellan sjukhus i resultat efter stora kirurgiska ingrepp kan inte förklaras av skillnad i operationsvolym. De kirurgiska resultaten har förbättrats, men det kan endast till liten del tillskrivas att vården centraliserats.

(0 kommentarer)

Tidig diagnos kan hejda sjukdomens progress 1016

Tidig upptäckt av kroniska njursjukdomar är av stort värde för att undvika framtida avancerad njurskada och medicinska komplikationer.

(0 kommentarer)

Nya rön

Goda resultat av ny metod för behandling med öppen buk 1013

Från Helsingfors universitetssjukhus rapporteras goda resultat med en metod som kombinerar undertrycksbehandling med fasciatraktion med nät för att förhindra lateralisering av bukväggen.

(0 kommentarer)

Könshormon påverkar tarmmotilitet 1013

Fynden i en aktuell avhandling bekräftar och förstärker tidigare slutsatser att GnRH tycks spela roll för tarmmotiliteten.

(1 kommentarer)

Vanligt med ateroskleros redan för 4 000 år sedan 1014

137 mumier från olika delar av världen har analyserats med helkropps-DT. Hos 47 av dem fanns tecken på ateroskleros.

(2 kommentarer)

Melatoninsekretion kopplad till risk för diabetes 1014

åg melatoninsekretion var kopplad till ökad förekomst av utveckling av typ 2-diabetes.

(0 kommentarer)

Halverad dos TNF-alfa-hämmare räckte 1014

Kan doseringen av TNF-alfa-hämmare sänkas efter en tid med bibehållen effekt för patienter som behandlas för reumatoid artrit? Resultaten är lovande, men samtidigt efterfrågas längre uppföljningstider.

(0 kommentarer)

Temainledning

Okänd folksjukdom som drabbar allt fler 1015

Kronisk njursjukdom är ett växande folkhälsoproblem; en tiondel av befolkningen har tecken på nedsatt njurfunktion. Kronisk njursvikt är också i sig en viktig riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom (lika viktig som diabetes och hypertoni) – ökande sjukvårdskostnader är att vänta.

(0 kommentarer)

Översikt

Kronisk njursjukdom – ett ­folkhälsoproblem? 1018

Njursjukdom har visats vara vanligare än vi tidigare trott, men medan många argumenterar för att åtgärder för tidig upptäckt och behandling bör sättas in, hävdar andra att de nya formlerna för uppskattning av eGFR överskattar omfattningen.

(0 kommentarer)

Dags för nya mått för diagnos och uppföljning av njursjukdom 1021

Dagens analyser för diagnostisering och uppföljning av njursjukdom är föråldrade, och bör ersättas med nya som kan ge bättre diagnostisk precision.

(0 kommentarer)

Prevention och protektion vid ­diabetesnefropati 1025

Behandling och optimering av risk-faktorer som förhöjt blodtryck, övervikt och rökning är viktigast för att förebygga diabetesnefropati.

(0 kommentarer)

Behandling av hypertoni vid kronisk njursjukdom 1028

Blodtryckskontroll är viktig vid njursjukdom. Här presenteras aktuella rekommendationer och förslag om målblodtryck vid sjukdomens olika stadier och för njurtransplanterade patienter.

(0 kommentarer)

Nedsatt njurfunktion och hjärtinfarkt – en riskkombination 1037

För en patient med nedsatt njurfunktion är insjuknande i en hjärtinfarkt mer riskfyllt med fler komplikatoner och högre dödlighet än för en patient med normal njurfunktion.

(0 kommentarer)

Vaskulär förkalkning: ett vanligt men förbisett tillstånd 1041

Den epidemi av »åderförkalkning på riktigt« som man nu ser hos patienter med kronisk njursvikt har inte tagits på allvar. Inflammation, vitamin K-brist och warfarinbehandling tycks bidra till förkalkningsprocessen. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Otydligt om läkemedelsdosering vid nedsatt njurfunktion 1030

Stödet vid läkemedelsförskrivning till patienter med nedsatt njurfunktion måste bli bättre. Produktresuméerna saknar ofta information om hur njurfunktionen ska bedömas och doseringen anpassas.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Stor acceptans för regionalt vårdprogram i preventiv nefrologi 1033

Södra sjukvårdsregionen har tagit fram riktlinjer för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom. Utifrån eGFR, grad av albuminuri och ålder, identifieras vilka patienter som kan skötas i primärvård respektive hos njurspecialist.

(0 kommentarer)

Signerat

Nu är det upp till bevis! 1003

»Vi ser möjligheter med ett längre avtal«, skriver Marie Wedin och Karin Rhenman. »Det ger utrymme för ett långsiktigt arbete med lönesättning och uppföljning.«

(0 kommentarer)

Debatt

Hög tid för Läkarförbundet att replikera i sjukvårdsdebatten 1004

Både läkarkårens och patienternas framtid hänger på frågan om hur svensk sjukvård ska styras och utvecklas, skriver Magnus Lichtenstein. Han vill höra Läkarförbundets röst i debatten.

(2 kommentarer)

Apropå! Förslaget att skrota AT . AT måste ersättas med obligatorisk introduktionstjänstgöring 1005

Läkarförbundet anser att det är angeläget med en obligatorisk tidsbegränsad grundläggande tjänstgöring som introduktion till svensk hälso- och sjukvård inför fortsatt specialiseringstjänstgöring, skriver Heidi Stensmyren.

(0 kommentarer)

Replik: . Läkarkåren måste hjälpas åt 1005

Marie Wedin är i sin replik enig med Magnus Lichtenstein om att kunniga och engagerade läkare i högre utsträckning bör ge sig in i debatten.

(2 kommentarer)

Surrogatmoderskap behövs 1045

Vi förstår inte att denna behandling skulle vara så farlig för barnet att det vore bättre att det överhuvudtaget inte fick födas. Det skriver Outi Hovatta och Viveca Söderström-Anttila i denna replik om surrogatmoderskap. 

(0 kommentarer)

Ingen integration utan hälsa 1046

Personer i Sverige med utländsk bakgrund har sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen. För att komma till rätta med detta föreslår artikelförfattaren att det skapas utbildningar för såväl invandrargrupper som sjukvårdspersonal.

(1 kommentarer)

Nyheter

Han har recept mot läkarbristen 1006

Går det att eliminera den dramatiska brist på allmänläkare som Läkarförbundets enkät demonstrerar? Läkartidningen har träffat några läkare som borrat lite djupare i frågan.

(3 kommentarer)

Skriver en deckare om året 1008

Jonas Moström. Specialist i allmänmedicin sedan 2006. Arbetar 60 procent på S:t Eriks vårdcentral i Stockholm. Ledig en hel dag och två halvdagar i veckan. Författare till en serie deckare om polisen Johan Axberg och läkaren Erik Jensen.

(0 kommentarer)

»Deltid för att behålla arbetsglädjen« 1008

Det viktigaste skälet till att ST-läkaren Magdalena Elf­wén arbetar deltid är att hon tycker jobbet blir roligare då. Deltidsarbetande allmänläkare som hon har intervjuat säger samma sak.

(1 kommentarer)

Vill ha tid för reflektion 1008

Agnes Lutz. Gör sista året som ST-läkare i allmänmedicin. Arbetar 80 procent på Dalens vårdcentral i Stockholm. Några kortare dagar, och en ledig eftermiddag varannan vecka.

(0 kommentarer)

Kortare dagar på dagis 1009

Lena Mjörndal. Specialist i allmänmedicin sedan 2010. Arbetar 60 procent på Capio Vårdcentral Ringen i Stockholm. Kortare dagar och helt ledig måndagar.

(0 kommentarer)

Vårdgivarna måste bestämma sig om patientdatalagen 1010

»Vi vet inte om lagstiftningen är otillräcklig innan man har börjat tillämpa den fullt ut.« Det säger juristen Patrik Sundström. Han uppmanar nu vårdgivare att ta fram riktlinjer utifrån patientdatalagen, så att personalen vet vad som förväntas av den.

(2 kommentarer)

Fortbildning mer än en rättighet 1010

Se fortbildning som en patientsäkerhetsfråga och kroka arm med distriktssköterskorna! Det är läkaren och riksdagsledamoten Anders W Jonssons råd till allmänläkarna. 

(0 kommentarer)

Trögt för nya vårdval 1011

Bara i fyra landsting finns beslut om att införa nya vårdval inom specialistvården. Ytterligare tre utreder tänkbara vårdval. Det framgår av ansökningarna till regeringen om bidrag för vårdvalsutveckling.

(0 kommentarer)

Nya ledamöter föreslås till CS 1011

Valberedningen föreslår att två nya ledamöter väljs in i Läkarförbundets centralstyrelse, CS, vid fullmäktigemötet den 30–31 maj: Elin Ericsson och David Svaninger.

(0 kommentarer)

Läkare i upprop för norrländsk storregion 1011

Riv landstingsgränserna i norr. Den frågan driver nu en grupp läkare i Örnsköldsvik med AT-läkaren Erik Ferry som initiativtagare. De vill ge professionen en tydligare röst i frågan om regionbildning i Norrland.

(3 kommentarer)

Recension

Enskilda råd i symtombruset 1047

Många praktiska tips till den yngre läkaren kombinerade med iakttagelser och ledtrådar som till stor del saknas i traditionella läroböcker, finns i en aktuell och personligt skriven bok om allmänmedicin. Läs recensionen på kultursidan.

(0 kommentarer)