Annons
Annons Annons

Nr 22–23 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Äldre kollegor behövs mer än någonsin 975

»I en hårt pressad sjukvård kan äldre kollegor bidra med erfarenhet och överblick som endast ett långt yrkesliv kan ge.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Att väga sig regelbundet är bra för att hålla vikten - Svenska män ökar i snitt 15 kilo från mönstringen till 40 års ålder 990

Genom att väga sig regelbundet – minst en gång i veckan – kan man snabbt reglera något kilos viktuppgång och behålla sin vikt genom åren.

(0 kommentarer)

Nya rön

Medier kan påverka självmordskluster 992

Mediers roll bakom så kallade självmordskluster analyseras i första numret av Lancets nya dottertidskrift Lancet Psychiatry. Studien indikerar att medial rapportering om suicid kan ha en roll vad gäller ökad risk för ytterligare självmord.

(0 kommentarer)

Symtom på celiaki oanvändbar indikator vid screening 992

När barn med celiaki ska hittas i befolkningen är ett frågeformulär kring symtom och riskgrupp inte till nytta. Om allmän screening blir aktuell är blodprov för analys av celiakimarkörer första steget som måste tas.

(0 kommentarer)

Få komplikationer efter gastrisk bypass 993

Intraoperativa negativa händelser och konvertering till öppen kirurgi är de allvarligaste riskfaktorerna för allvarlig komplikation efter laparoskopisk gastrisk bypass, men komplikationsfrekvensen är låg.

(0 kommentarer)

Få ljumskbråck opereras i östra Uganda 994

Herniorafi är det vanligaste allmänkirurgiska ingreppet i många delar av världen, även i låginkomstområden. I en sjukhusbaserad studie i östra Uganda visades att mindre än 1 procent av det förväntade antalet ljumskbråck hos vuxna män i den undersökta populationen opereras varje år.

(0 kommentarer)

Komjölksfraktion i mjölkersättning förbättrade kognitiv utveckling 994

I en studie genomförd i Umeå visas att tillsats av en komjölksfraktion till modersmjölksersättning påverkade barnens neurologiska utveckling positivt och att sjukligheten i öroninflammationer minskade.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

2,4-dinitro­fenol – ett dödligt bantningsmedel 996

2,4-dinitrofenol (DNP) – ett farligt och historiskt väl känt bantningspreparat – finns nu till försäljning på internet. Tre dödsfall efter intag av DNP har rapporteras i Sverige de senaste åren. En fallrapport visar de differentialdiagnostiska svårigheterna och ger förslag till behandling. 

(3 kommentarer)

Originalstudie

Anhörigas insatser efter stroke är omfattande och ofta livslånga - Följderna för anhöriga behöver uppmärksammas mer, visar enkätstudie 998

Konsekvenserna för anhöriga till närstående som insjuknat i stroke beskrivs i en studie, baserad på Riks-Strokes enkäter som besvarats av drygt 11 000 anhöriga. 

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Från barnklinik till vuxenklinik via specialmottagning - Erfarenheter av HIV-smittade unga som varit sjuka hela sitt liv 1002

Att föra över kroniskt sjuka barn från barn- till vuxenklinik är ofta komplicerat. En särskild överföringsmodell beskrivs som gett bra resultat för HIV-positiva ungdomar.

(0 kommentarer)

Rapport

Diabetes­ögonsjukvård i förändring: ett stickprovs betydelse 1004

Stickprovsundersökningar har inte bekräftat oron för att nya och resurskrävande behandlingsmöjligheter vid synhotande diabetesretinopati skulle innebära längre väntetider för övrig ögonsjukvård. 

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Axelfrakturer, del 2: - Skapula- och proximala humerusfrakturer 1006

Denna ABC-artikel, den andra av två ABC-artiklar om axelfrakturer, beskriver behandlingsstrategier vid skapula- och proximala humerusfrakturer. Anatomi och kliniskt status vad gäller dessa frakturer beskrivs i detalj i den första artikeln, »ABC om Axelfrakturer, del 1: Klavikelfrakturer«, publicerad i Läkartidningen nr 20/2014.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarnas roll måste stärkas - Läkarnas roll måste stärkas 979

»I arbetet som ordförande vill jag stärka läkarnas roll i sjukvården.«

(1 kommentarer)

Debatt

Svensk medicinsk forskning behöver inte mer styrning 980

Sverige bör prioritera grundläggande innovativ och patientnära forskning i samverkan med grundvetenskaperna, skriver en grupp kliniska forskare.

(1 kommentarer)

Apropå! Framsteg och bakslag i global smittspridning - Ytterligare en poliotyp borta 981

Att inga nya fall av poliovirus typ 3 rapporterades 2013 är ett medicinskt framsteg som är svårt att överskatta, konstaterar Sebastian Jansson och Jan Fohlman.

(0 kommentarer)

Billigare med biosimilarer, men säkerheten går först 1011

Allt fler så kallade biosimilarer godkänns, men de är inte okontroversiella. Apoteken får inte automatiskt byta ut biologiska läkemedel, och läkare bör inte byta inom samma klass. Detta är viktigt för att kunna genomföra väl kontrollerade och långsiktiga uppföljningar.

(0 kommentarer)

Missnöjda primärvårdspatienter i utsatta områden söker akut på sjukhus 1012

Det bör snarast införas ett socioekonomiskt index i Vårdval Stockholm, skriver Jan Halldin.

(2 kommentarer)

Sjukvården måste bli bättre på att upptäcka misshandel av äldre 1012

Vårdpersonalen måste bli bättre på att upptäcka, omhänderta och följa upp misshandel av äldre, anser Karin Erwander och medförfattare.

(0 kommentarer)

Vart tog du vägen, du trygga distriktsläkare? 1014

Distriktsläkare: Kom tillbaka! Vi behöver dig, skriver Gunilla Landell.

(2 kommentarer)

Nyheter

Val 2014 - Åtta vårdpartier kandiderar till landstingen 982

Sex etablerade och två nya sjukvårdspartier kandiderar till landstingen i höstens val. Flera av dem lyfter fram decentralisering av vården som en dominerande fråga – ofta med inriktningen att värna mindre sjukhus.

(0 kommentarer)

IVO granskar om sekretess är förenligt med kontorslandskap 985

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder nu om det är lämpligt att hantera sekretessbelagda uppgifter i kontorslandskap. Ärendet gäller det nybyggda Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

(3 kommentarer)

Varannan med psykisk ohälsa upplever diskriminering i vården 986

Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie.

(0 kommentarer)

Facklig kritik mot förslag om skydd för visselblåsare 987

Ny lagstiftning ska skydda visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden, föreslår en statlig utredning. Från fackligt håll kommer kritik mot att förslaget inte är tillräckligt långtgående.

(1 kommentarer)

IVA ger recept för fler kliniska prövningar 987

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar i en ny rapport åtgärder för att öka incitamenten och underlätta genomförandet av kliniska prövningar.

(0 kommentarer)

Läkarstudenter protesterar mot att flytta delar av läkarutbildningen 988

Medicinska föreningen och studentkåren vid Hälsouniversitetet i Linköping anser att avtalet om att flytta delar av läkarutbildningen till Kalmar och Jönköping slutits utan att studenterna tillfrågats. Beslutet hotar enligt dem kvaliteten i utbildningen.

(2 kommentarer)

Patientsäkerhet

Mätvärden måste alltid relateras till patientens tillstånd 988

Väckning och extubation efter narkos påbörjades alltför tidigt och utan muskelblockadreverserande läkemedel, eftersom läkaren litade på vad de tekniska mätvärdena visade och inte objektivt kontrollerade patientens muskelstyrka.

(0 kommentarer)

Kultur

Amerikanska inbördeskriget gav uppsving för sjukvården 1015

Amerikanska inbördeskriget satte sjukvården på svåra prov. Men krigets blodiga erfarenhet bidrog till att påskynda utvecklingen mot modernare metoder inom kriurgi, anestesi och antiseptik. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!