Annons
Annons Annons

Nr 22–23/2016

Inledare

Oacceptabelt att tvingas till en förlängd ST 1071

Läs gärna vår omfattande rapportering från Läkarförbundets fullmäktigemöte som ägde rum i Stockholm den 24 och 25 maj.

(0 kommentarer)

Signerat

Förbundets arbete för en ST av god kvalitet 1073

Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla ST-läkare varken bör eller ska stöpas i samma mall.

(1 kommentarer)

Debatt

Apropå! - Arbetsför men inte försäkringsbar 1086

Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet.

(7 kommentarer)

Personer med hjärnskada missgynnas vid tillämpning av LSS 1086

I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare.

(3 kommentarer)

Apropå! - Bygga bort själva verksamheten 1087

Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund. 

(1 kommentarer)

Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik 1088

Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag.

(0 kommentarer)

Mycket att vinna på multidisciplinärt arbete 1089

Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Problem i Stockholm att få randa inom gynekologi 1074

Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring.

(1 kommentarer)

Riskerar åtal efter att ha spridit patientuppgifter på Facebook 1075

En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan.

(0 kommentarer)

Fortfarande skillnader i lön mellan könen 1075

Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet.

(5 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 - »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet« 1076

Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige.

(0 kommentarer)

Förbundet ska ta helhetsgrepp på ledarskapsfrågan - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 1078

Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student.

(0 kommentarer)

Strategi 2020 – femårig verksamhetsplan antagen 1078

Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 - Möjlighet ska öka att kontrollera arbetad tid 1079

Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt.

(0 kommentarer)

Fullmäktigemötet öppnat 1079

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen.

(0 kommentarer)

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar 1081

Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri.

(1 kommentarer)

Starka känslor kring hot och våld i arbetsmiljön 1082

En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige.

(0 kommentarer)

Utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet 1082

Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård.

(0 kommentarer)

Bifall för motion om övertidsersättning 1083

Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar. 

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 - Alla i styrelsen valdes om 1084

Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag.

(0 kommentarer)

Nyttan med Saco-medlemskap ska utredas 1084

Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. 

(0 kommentarer)

Krönika

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?« 1091

Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.  

(17 kommentarer)

Kultur

Sommaren är här – men också huggormen 1121

Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det.

(1 kommentarer)

Slutord från en allmänläkare 1123

Efter 45 år som praktiserande allmänläkare har man samlat på sig tillräckligt med klinisk erfarenhet och visdom för att sammanfatta det i ett slutord inför pensioneringen. Olle Hellström, snart pensionerad allmänläkare i Dalarna, har gjort just det.

(3 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

3 frågor till Bo Jacobsson 1093

Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. 

(0 kommentarer)

Reflexion

Vägen till läkarjobb i Sverige … 1093

Grunden blir ett nytt kunskapsprov, som Umeå universitet kommer att ansvara för, kompletterat med 6 månaders praktik.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är vanligt - Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak 1094

Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken 1096

Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt.

(0 kommentarer)

Första steget mot genetiskt skräddarsydd behandling av giftstruma 1096

I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05. 

(0 kommentarer)

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens 1097

Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry.

(0 kommentarer)

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn 1097

Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal.

(0 kommentarer)

Översikt

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken - Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella 1098

Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt.

(2 kommentarer)

Vårdutveckling

Långsiktigt arbete sänkte frekvensen vårdrelaterade infektioner - Ständig förbättring och delaktig personal viktig del av framgången 1102

Vårdrelaterad infektion är ett stort problem inom slutenvård. Genom ett långsiktigt arbete med ständig fokus på förbättring har intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kunnat sänka frekvensen av både ventilatorassocierad pneumoni och central venkateterrelaterad infektion.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!