Annons
Annons Annons

Nr 23–24/2017

Inledare

Engagemanget i utbildningen är glädjande 1055

Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass.

(0 kommentarer)

Signerat

Sommar och sol, men värre än i fjol … 1057

»Vi ska inte ha en kronisk brist på vårdsängar.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! Avfallsberget i svensk kirurgi 1068

Kirurger producerar ett gigantiskt avfallsberg som ökar för varje år. Vi har inte råd med mer miljöpåverkan. Industrin bör ta ett större ansvar, den enskilde kirurgen likaså, skriver Peter Bartelmess.

(4 kommentarer)

Organdonation – följ Frankrike! 1069

Den 1 januari infördes en ny lag i Frankrike som ändrat förutsättningarna för organdonation totalt. Jag är övertygad om att vi i Sverige skulle få betydligt fler organ tillgängliga för transplantation genom att införa en liknande lag, skriver Jan Hultin.

(0 kommentarer)

Sätt barnmedicin och barnpsykiatri vid »samma bord« 1069

För att utöka kontaktytan mellan barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri bör man diskutera en gemensam vidareutbildning inom det som benämns neurodevelopmental-behavioural paediatrics, med påbyggnad inom neuropsykiatri och neuropediatrik/habilitering, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare.

(2 kommentarer)

Hälso- och sjukvård måste erkännas som en universell mänsklig rättighet 1070

Fem Right Livelihood-pris­tagare som arbetar med hälsofrågor ger i ett öppet brev till dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, som nyligen valdes till general­direktör för Världshälso­organisationen (WHO), sin syn på vilka frågor han bör prioritera.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Återinför primärvårdens områdesansvar« - Kommissionen för jämlik hälsa: 1058

Kommissionen för jämlik hälsa pekar ut vårdmötet som en nyckel, vill stärka det förebyggande, uppsökande arbetet inom hälso- och sjukvården och återinföra primärvårdens områdesansvar. Det är några av förslagen i slutrapporten.

(2 kommentarer)

Utredningsförslag: Skärp landstingens ansvar för kunskapsstyrningen 1058

Mindre detaljstyrning från staten och tydligare krav på huvudmännen att ta ansvar för kunskapsstyrningen. Så vill regeringens särskilda utredare Sofia Wallström att genomslaget för ny kunskap i vården ska öka.

(1 kommentarer)

Stora kunskapsluckor inom vården av äldre, barn och ungdomar 1058

Barn, unga och äldre lyfts fram när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering analyserat vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

(0 kommentarer)

»Stoppa inte det vi påbörjat!« - Rak debatt om värdebaserad vård: 1060

New public management i ny förklädnad, eller nyckeln till förnyelse av den svenska sjukvården? På Läkartidningens kunskapsseminarium om värdebaserad vård möttes motståndare och förespråkare.

(3 kommentarer)

Heidi Stensmyren på Läkarförbundets fullmäktigemöte: - »Läkare är som cirkusartister« 1061

Att kämpa ända in i kaklet för att komma tillrätta med vårdplatsbristen, tillgängligheten i primärvården och läkarnas arbetsvillkor – det löftet gav Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren när årets fullmäktigemöte drog igång på tisdagen.

(1 kommentarer)

Oförändrad medlemsavgift 1062

Oförändrade medlemsavgifter, en liten ökning av medlemsantalet och en liten ökning av självförsörjningsgraden. Det ingår i den budgetram för 2018 som fullmäktige beslutade om. Samtidigt informerades om att förbundet köper nya fritidslägenheter för medlemmar i Spanien.

(0 kommentarer)

Ris och ros till Sverigeronden 1063

Läkarförbundets satsning Sverigeronden fick skarp kritik av flera lokalföreningar på förbundets fullmäktigemöte – men även en hel del beröm.

(0 kommentarer)

Nya etiska regler antagna 1063

Läkarförbundets fullmäktige har beslutat om nya etiska regler för förbundets medlemmar. Men debatten var livlig i både utskott och plenum, och det fanns förslag att frågan skulle återremitteras.

(0 kommentarer)

»Det medicinska ansvaret handlar om mer än den enskilda patienten« 1064

Årets förbundsfullmäktige inleddes med en paneldebatt om läkare som chefer och ledare. Att läkare måste se att det medicinska ansvaret handlar om mer än de egna patienterna var en av de saker som lyftes fram.

(0 kommentarer)

»Backar vi nu förlorar vi chansen att påverka« - Känslosam debatt om AT: 1064

Frågan om AT bör behållas i sin nuvarande form vållade den längsta och mest känslosamma debatten under årets förbundsfullmäktige. Sjukhusläkarna gick emot förbundets officiella åsikt att ersätta AT med en handledd introduktionstjänstgöring – men mötte starka protester.

(2 kommentarer)

»Vi måste göra det tillsammans« - Strandhäll om sjukvårdens utmaningar: 1066

Vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) fokuserade på vikten av samarbete för att lösa problemen och utmaningarna i den svenska hälso- och sjukvården under sitt tal på Läkarförbundets fullmäktigemöte.

(0 kommentarer)

Här är Läkarförbundets nya förbundsstyrelse 1067

Karin Båtelson valdes om till förste vice ordförande och två nya ordinarie ledamöter tog plats i styrelsen: Anders Lundberg och Erik Dahlman.

(0 kommentarer)

Sjukskrivningarna het fråga på fullmäktige 1067

Arbetet med sjukskrivningar väckte engagemang på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Bland annat beslutades att förbundet ska verka för att utreda om multiprofessionella team kan ta över bedömningen av arbetsförmåga och sjukskrivning.

(0 kommentarer)

Krönika

»I hur stor utsträckning framtidens sjukvård kommer att lägga över hela jobbet på patienterna – återstår att se.« 1071

Gör-det-själv-begreppet har revolutionerat inte bara specerihandeln och resebyrånäringen utan också sjukvården, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner i sin krönika. Leder utvecklingen till att patienten blir sin egen läkare?  

(1 kommentarer)

Kultur

Patient H M – forskningsetik och en minnesvärd operation 1098

Patienten H M levde i ett ständigt nu efter det neurokirurgiska ingrepp han genomgick 1953. Därmed råkade han bidra till uppkomsten av den moderna minnespsykologin. Rickard L Sjöberg, docent och neurokirurg i Umeå har läst en bok som berättar om neurokirurgiska ingrepp, forskningsetik och familjehemligheter. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Mitt transplantat är äldre än du«, sa patienten 1101

Patrik Danielson, professor i anatomi, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, har utnämnts till dekan på medicinska fakulteten vid Umeå universitet. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Hanna Björlin Avdic 1073

Hanna Björlin Avdic, doktorand och över­läkare vid BUP i Solna, har tillsammans med medförfattare skrivit om sambandet mellan könskromosomavvikelser och psykia­triska diagnoser hos barn och unga.

(0 kommentarer)

Reflexion

Läkemedelsföreskrifter som kräver nytänkande 1073

»Kanske kommer vi ändå att upptäcka att en lite mer strukturerad läkemedelsjournal faktiskt underlättar arbetet i längden.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Aktiv uppföljning efter suicidförsök har preventiv effekt 1074

Aktiv uppföljning efter självmordsförsök bör påbörjas i god tid före utskrivning. Patienten ska då ges tillfälle att möta framtida behandlande läkare inom öppenvården och ta del av den planerade, uppföljande behandlingen.

 

(0 kommentarer)

Nya rön

Högkänslig troponin T-analys gav bättre utvärdering vid bröstsmärta 1075

Högkänslig troponin T-analys har förbättrat utvärderingen av patienter med ospecifik bröstsmärta på akuten. Det är slutsatsen av en ny svensk studie.

(0 kommentarer)

Cannabisläkemedel hade effekt vid epilepsi 1075

Behandling med ett cannabisläkemedel minskade antalet epileptiska anfall hos barn med en svår form av epilepsi, jämfört med placebo. Det visar en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Ordinerad medicinsk cannabis och opioider ledde till problembruk 1075

Vid två stora smärtcentrum i Israel var prevalensen av problematisk användning 20–50 procent hos dem som fått enbart opioider och 10–20 procent hos dem som fått enbart medicinsk cannabis.

(5 kommentarer)

Översikt

Otillräcklig kunskap om samband mellan könskromosom­­avvikelser och psykiatriska diagnoser - Viktigt att barn och unga utreds och får rätt omhändertagande 1076

Avvikelser i antalet könskromosomer är bland de vanligaste genetiska förändringarna och omfattar framför allt Klinefelters, Turners, XYY- och tripple-X-syndrom. Samtliga köns-kromosomavvikelser kan medföra sänkt intellektuell förmåga, försämrad motorik och psykiska funktionsnedsättningar, och det finns risk för att dessa patienter förblir odiagnostiserade. 

(1 kommentarer)

Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp - Uppdaterade rekommendationer från Svenska HLR-rådets expertgrupp 1083

Allt fler patienter läggs in levande på sjukhus efter hjärtstopp. Graden av cerebral hypoxi/ischemi vid hjärtstoppet är avgörande för om övriga vitala organ återfår stabil funktion. Neurologisk prognosbedömning bör vila på undersökningsmetoder som är oberoende av varandra: kliniska och neurofysiologiska undersökningar, bilddiagnostik och biomarkörer.

(0 kommentarer)

Rapport

Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett 1080

Giftinformationscentralen rekommenderar nu utvidgade indikationer för serumbehandling vid huggormsbett. Antitoxin bör ges snarast möjligt till alla patienter som uppvisar tecken på signifikant toxinreaktion och upprepade doser bör övervägas vid otillräcklig effekt eller symtomrecidiv.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!