Annons
Annons Annons

Nr 24-25/2016

Signerat

Den fria förskrivningsrätten bör vårdas ömt 1133

»… en grundbult för att säkerställa att läkarkåren har förutsättningar att ge … sjukvård med bästa möjliga medicinska resultat.«

(1 kommentarer)

Debatt

Brett stöd för rekommendation om screening för bukaortaaneurysm 1144

Rekommendation om screening står fast efter bedömning av remissvaren, fastslår Socialstyrelsen, som nu publicerat slutversionen av nationell rekommendation om screening för bukaortaaneurysm.

(0 kommentarer)

Dra tillbaka varningen för Primolut-Nor (noretisteronacetat) - Skrämsel utan evidens främjar inte den reproduktiva hälsan 1145

Läkemedelsverket har nyligen utfärdat en varning Primolut-Nor (noretisteronacetat). Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson menar att verkets agerande är olyckligt och inte i överensstämmelse med evidensbaserade råd och riktlinjer.

(2 kommentarer)

Apropå! - Viktiga värden inom kåren 1145

Det behövs en öppen diskussion både under utbildningen och i den kliniska vardagen om självklara och viktig värden inom läkarkåren som mångsidighet och ömsesidig respekt, skriver Mikaela Hällström.

(5 kommentarer)

Nyheter

Arbetsskador bland kvinnor fortsätter att öka 1134

För sjätte året i rad ökar antalet anmälda arbetssjukdomar. Och sedan 2011 har anmälningarna med sociala och organisatoriska faktorer som orsak ökat med 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män.

(0 kommentarer)

Södersjukhuset backar om metod att förutsäga kejsarsnitt 1134

Södersjukhuset införde i mars en ny »unik« metod för att förutsäga vilka förlossningar som kommer att sluta med kejsarsnitt och därmed minska antalet utdragna förlossningar. Men landstingets metodråd underkänner i en ny rapport det vetenskapliga underlaget. Nu backar kliniken och säger att man ska forska vidare.

(0 kommentarer)

Riksrevisionen: Värna oberoendet gentemot läkemedelsindustrin 1135

Staten måste göra mer för att värna sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin. Det är Riksrevisionens slutsats efter att ha granskat förhållandet mellan läkemedelsföretagen och de myndigheter som sköter läkemedelskontroll.

(5 kommentarer)

Färre vårdskador 2015 1135

20 000 färre drabbades förra året av vårdskador jämfört med 2013, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och landsting. Den visar också att utlokaliserade patienter drabbas dubbelt så ofta.

(0 kommentarer)

Ny skrift ska underlätta tolkningen av gemensamma ST-mål 1136

För att det ska bli lättare att byta specialitet eller bli dubbelspecialist har Läkarförbundet tagit fram rekommendationer för hur de gemensamma målen i nya ST ska tolkas.

(0 kommentarer)

Särskilt ST-spår ska lyfta det kliniska lärandet 1136

För att lyfta statusen och höja kvaliteten i det kliniska lärandet har Västra Götaland prövat ett nytt grepp: ledarskaps-ST med pedagogisk inriktning. Den första gruppen har precis avslutat sin utbildning.

(2 kommentarer)

Mycket enighet kring förslagen i »Effektiv vård« 1137

Läkartidningen har läst ett 30-tal av de 107 remissvaren till utredningen »Effektiv vård«, som kom tidigare i år. De flesta är i huvudsak positiva till utredningens arbete och instämmer både i problembeskrivningen av den svenska sjukvården i dag och i många av förslagen till lösningar.

(0 kommentarer)

Packat för första patienten i Ängelholm 1138

Lina Hjärpe Skoglund är överläkare på sjukhusets medicin-klinik, men i praktiken reser hon runt i Ängelholms kommun och besöker sina patienter. Hon ingår i Närsjukvårds-teamet, en del av Hälsostaden Ängelholm, med idén att ge människor den vård de behöver just för tillfället och inte tvinga dem att resa fram och tillbaka till sjukhuset.

(0 kommentarer)

Sammanhållen vård i Ängelholm 1141

Hälsostaden Ängelholm, en samverkan mellan kommunen, primärvården och sjukhuset, har minskat trycket på akuten och slutenvården och gett fler patienter möjlighet att få hjälp hemma.

(0 kommentarer)

Krönika

»Patienter kräver kanske snart att deras operation görs i simulator först, innan någon sätter en riktig skalpell i magen på dem.« 1149

Ingen i operationsteamet som genomförde det komplicerade ingreppet hade ägnat ens fem minuter åt att öva innan, i simulator. I en snar framtid kanske tillsynsmyndigheter och patienter kräver att simulatorövningar blir obligatoriska, resonerar narkosläkaren Jakob Ratz Endler i sin krönika.

(4 kommentarer)

Kultur

Frithiof Holmgren och halshuggningens fysiologi 1181

Sveriges första professor i fysiologi hette Frithiof Holmgren. Han tillträdde sin tjänst i Uppsala 1864. Ett av hans vetenskapliga projekt var att studera »halshuggning betraktad från fysiologisk synpunkt«. Syftet var främst att finna belägg för att halshuggning uppfyllde kraven på smärtfrihet. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Vi vill veta varför KOL kan drabba den som aldrig rökt« 1185

Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Karolinska institutet, tog emot Hjärt–lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. Han ska i samarbete med sex svenska universitet genomföra en nationell studie för att undersöka mindre kända sidor av folksjukdomen KOL.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Faktorn som begränsar 1151

Det pågår i dag ett omfattande slöseri med kunskap, ambition, erfarenhet och passion.

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Anna Berglund 1151

Anna Berglund har tillsammans med Gun Heimer skrivit en översiktsartikel om att den som varit utsatt för våld har ökad risk för ohälsa senare i livet.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Strikt indikation krävs för partiella proteinhydrolysat - Dessa modersmjölksersättningar bör inte rekommenderas allmänt till barn, anser internationell expertgrupp 1152

Många barn rekommenderas i dag av oklar anledning modersmjölksersättning baserad på partiellt proteinhydrolysat, ofta på grund av normala omställningsproblem i början av livet. Detta saknar vetenskapligt stöd, och långsiktiga effekter av dessa ersättningar är ännu ofullständigt undersökta.

(0 kommentarer)

Nya rön

Förlossningsprojekt utvärderat 1154

Ett omfattande förbättringsarbete har ägt rum på landets förlossningskliniker, men det finns fortfarande områden inom obstetriken som behöver utvecklas, visar resultaten i en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Diabetesscreening minskade inte risker kopplade till diabetes 1154

Personer med typ 2-diabetes som diagnostiserats genom screening hade ingen minskad risk för vare sig mortalitet eller kardiovaskulär sjukdom jämfört med dem som diagnostiserats kliniskt, visar en svensk studie.

(3 kommentarer)

Minskad risk för komplexa hjärtfel hos barn med Downs syndrom 1155

Mellan tidsperioderna 1992–1994 och 2010–2012 minskade risken för komplexa hjärtfel, däriblandAV-septumdefekt och Fallots tetrad, hos barn med Downs syndrom med nästan 40 procent, enligt en nypublicerad svensk studie.

(0 kommentarer)

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi 1155

Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi.

(0 kommentarer)

Översikt

Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet - Kunskap om våldets förekomst och konsekvenser behövs i hela vården – anamnesen bör innefatta fråga om våld 1156

Fysisk och psykisk ohälsa är överrepresenterad bland våldsutsatta kvinnor och män. 46 procent av kvinnorna och 38 procent av männen i en svensk representativ studie hade under livet utsatts för allvarligt våld. En fullständig anamnes bör därför innehålla en fråga om våldsutsatthet.

(0 kommentarer)

Glykokalyx en aktiv del av endotelet - Viktigt lager med många funktioner för att skydda kroppen 1161

Blodkärlens endotel är täckt av ett tunt lager som kallas glykokalyx. Glykokalyx har många funktioner men styr framför allt endotelets permeabilitet för makromolekyler och reglerar blodkärlens perfusion. Glykokalyx är skört och skadas lätt vid trauma, kirurgi och kronisk sjukdom.

(1 kommentarer)

Rapport

Tidig viktuppgång vid anorexia nervosa ger god prognos - Intensiv familjebaserad behandling ger bäst resultat 1164

Vid anorexia nervosa orsakar svälten de allvarligaste symtomen, och risken för ett långdraget förlopp ökar ju längre patienten är i svält. Avgörande för behandlingsresultatet är att häva svälten snabbt. Viktuppgång tidigt i behandlingen ger bättre prognos. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!