Annons
Annons Annons

Nr 25–26 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Sveriges läkares tidning 1131

»ilka nyheter missas … och kanske ännu viktigare; vilka presumtiva läsare exkluderas?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Stillasittandets effekter på barns hälsa är underbeforskat - Svårt att definiera säker gräns för ökad risk för ohälsa 1147

De få studier som gjorts om stillasittande hos barn har fokuserat på övervikt och metabola risker. Den svaga kopplingen mellan stillasittande och metabola effekter kan bero på att dessa tillstånd inte har hunnit manifesteras hos barn.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ökad risk för Parkinsons sjukdom lång tid efter depression 1151

Depression är vanligt bland patienter med Parkinsons sjukdom, och en ökad prevalens av depression flera år innan Parkinsondiagnosen ställs har också visats. I en nyligen gjord studie analyserades ett samband över en tidsperiod på upp till 26 år.

(0 kommentarer)

Barn till separerade mår bättre av växelvis boende 1151

En ny svensk studie visar att barn till separerade föräldrar som lever i växelvis boende upplever mindre psykosomatiska besvär än de som bara bor med en förälder. Barn i kärnfamilj mår bäst.

(0 kommentarer)

Deltagande i kvalitetsregister kan förbättra den palliativa vården 1152

Enligt en avhandling ökade en halvdagsutbildning av läkare och sjuksköterskor den andel patienter som erhållit brytpunktssamtal och därmed fått mer information om sin obotliga och dödliga sjukdom.

(0 kommentarer)

CRP-mätningar postoperativt har god förmåga att utesluta infektion 1152

Daglig mätning av C-reaktivt protein efter gastrointestinal kirurgi har en negativ prediktionsförmåga på drygt 84 procent avseende septiska komplikationer, mätt postoperativt dag 4, enligt en metaanalys presenterad i British Journal of Surgery.

(0 kommentarer)

Översikt

Klena bevis för att stilla­sittande ger kardiometabol ohälsa hos unga - »Skräpmat« och sena kvällar framför skärmen del i komplext samband 1154

Det finns svagt vetenskapligt stöd för samband mellan stillasittande och övervikt/fetma och andra markörer för kardiometabol ohälsa hos barn och ungdomar. Det finns stöd för samband mellan barns och ungdomars skärmtid och kardiometabol ohälsa, främst övervikt/fetma. Slutsatserna bör dock tolkas med försiktighet.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Sämre läkarkontinuitet efter vårdvalet för patienter med diabetes - En jämförelse före och efter införande av hälsoval Skåne i Malmö 1160

En jämförelse före och efter införandet av fritt vårdval i Skånes primärvård visar en kraftig nedgång i kontinuitet för Malmös invånare med diabetes mellitus. Detta oavsett diabetestyp, kön, ålder eller inkomst.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Säkrare svensk sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete 1165

Sverige är ett av de allra säkraste länderna vad gäller trafik. Vi borde kunna bli det vad gäller sjukvård också. Läs sista delen i serien Patientsäkerhet.

(0 kommentarer)

Signerat

Generisk förskrivning för säkrare läkemedelshantering 1135

»Vår önskan är att Socialdepartementet ska ta ställning mot rapporten och att frågan om generisk förskrivning snabbt ses över igen.«

(1 kommentarer)

Debatt

Kikhosta – dags att ompröva vaccinationsprogrammet 1136

Det är dags att ompröva det svenska vaccinationsprogrammet avseende kikhosta, skriver Hans O Hallander.

(0 kommentarer)

Apropå! Modell för smärtlindring i Kanada - Bättre förståelse av smärta 1137

Johan Hambraeus har hittat ett spännande exempel från Kanada på hur man kan förbättra resultaten vid rehabilitering av patienter med långvarig smärta.

(0 kommentarer)

Dålig eftersmak av läkemedelslunch 1168

Skillnaderna mellan vetenskaplig evidens och den information vi får på läkemedelsluncher är stor. Läkare bör därför avstå från sådana luncher, anser Minna Johnsson och Karsten Juhl Jørgensen.

(8 kommentarer)

KBT och träning vid kroniskt trötthetssyndrom saknar evidens 1168

Nyttan av KBT och gradvis ökad träning vid kroniskt trötthetssyndrom måste ifrågasättas och risken för försämring av gradvis ökad träning beaktas i behandlingsrekommendationer, skriver Sten Helfrid och Johan Edsberg.

(4 kommentarer)

Nyheter

Luftstrupstransplantationerna på Karolinska: - Klinik såg att metoden inte fungerade – stoppade operationerna i det tysta 1138

Redan hösten 2013 stod det klart att transplantationerna av konstgjorda luftstrupar inte fungerade, och i det tysta stoppade toraxkliniken på Karolinska operationerna. Men varken Karolinska institutet eller de tidskrifter där metoden beskrevs som en framgång informerades. Enligt uppgifter hann åtminstone en patient till opereras innan det blev känt att det fanns allvarliga tveksamheter kring metoden.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet om regeringens förslag: - Otillräckligt för att minska missbruket av visstidsanställningar 1142

Regeringen föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd för att minska missbruket av visstidsanställningar. Läkarförbundet tycker att förslaget är otillräckligt och vill gå längre än regeringen.

(0 kommentarer)

Läkararbetsplatser i trång reception anmäls till Arbetsmiljöverket 1142

Kirurgerna på akuten vid Centralsjukhuset i Karlstad har i flera års tid saknat en acceptabel läkarexpedition. Det framhåller skyddsombudet i en begäran till Arbetsmiljöverket.

(0 kommentarer)

Regionaliserad läkarutbildning hotas i norr 1142

Umeå universitet varnar för att den regionaliserade läkarutbildningen kan dras in i vid ett av sjukhusen i Sundsvall, Luleå/Sunderbyn och Östersund. Verksamheten går med årliga underskott.

(0 kommentarer)

Ordförande utsedd i kommission för jämlik hälsa 1143

Nu är direktiven klara och en ordförande utsedd i regeringens kommission för jämlik hälsa.

(0 kommentarer)

Stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler står fast 1144

Det var rätt av Datainspektionen att sätta stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler. Det anser förvaltningsrätten, som avslagit ett överklagande från landstinget i Uppsala län.

(1 kommentarer)

Nu ändras myndigheters ansvar och styrning i hälso- och sjukvården 1144

Den 1 juli inrättas Rådet för styrning med kunskap under ledning av Socialstyrelsen. Samtidigt ändras ansvarsfördelningen mellan en rad myndigheter. Och några döps om.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Livmoder brast efter behandling med oxytocin utan indikation 1144

Indikationen för oxytocinbehandling i samband med förlossning är för glesa värkar, inte för svaga. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren efter en förlossning som slutade med brusten livmoder.

(0 kommentarer)

Kultur

Sture Bergwalls vård – några närhistoriska observationer 1173

Fanns det större skeenden bakom det som i förstone ter sig som absurditeter i Sture Bergwalls vård? Seniorprofessorn Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd samt sakkunnig i Bergwallkommissionen, ger en sammanfattning av det material som redovisas i kommissionens rapport som publiceras den 5 juni.

(4 kommentarer)

Recension

Sockrets sötma – och bittra eftersmak 1175

En vacker bok om vårt älskade, hatade socker. Infallsvinkeln är primärt kulturhistorisk, och de kliniska aspekterna kring beroendefrågan, kopplingen till ohälsa, etc är naturligt nedtonade. Men läsningen är rent godis och att bläddra i boken är en njutning, skriver Läkartidningens anmälare.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!