Annons
Annons Annons

Nr 27–28 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

»Äldreakuter« behövs! 1155

Många av våra äldre och multisjuka patienter behöver i första hand inte akutsjukhusets avancerade teknologi och subspecialiteter …

(4 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya rekommendationer om hjärt–kärlprevention med läkemedel - Läkemedelsverket förordar riskskattning inför val av behandling 1170

Läkemedelsverket förordar i sina nya rekommendationer om hjärt–kärlprevention den svenska versionen av algoritmen SCORE för att bedöma risk hos personer utan känd hjärt–kärlsjukdom. Personer med hög risk bör erbjudas lipidsänkande behandling med statiner, vid mycket hög risk är mer intensiv behandling ofta motiverad.

(6 kommentarer)

Paradigmskifte i behandling av rektalcancer - Men skräddarsydd, funktionssparande terapi måste utvärderas systematiskt 1172

Vi bör gå mot organsparande behandling vid rektalcancer, vilket dock medför ökad frekvens strålbehandling och intensiv, lång uppföljning. Hur sådana uppföljningsprogram bäst ska utformas är oklart. Specialiserade centra behövs där metoderna utprövas vetenskapligt och där även funktionsrelaterade och livskvalitetsrelaterade mått utvärderas.

(0 kommentarer)

Nya rön

»Börja parkinsonbehandling med L-dopa« 1174

Nydiagnostiserade patienter med parkinson bör ges L-dopa – om de inte är unga. Den slutsatsen kan man dra av en omfattande studie som presenteras i tidskriften Lancet.

(0 kommentarer)

Olika antidepressiva men liknande viktökning 1174

En grupp forskare har tittat på skillnader i viktuppgång för patienter med olika antidepressiva läkemedel. Skillnaderna mellan preparaten var små, men amitriptylin och bupropion tycks orsaka mindre problem i detta avseende.

(0 kommentarer)

Behandling av astma förbättrades inte av D-vitamin 1175

I JAMA presenteras en studie i vilken man undersökt effekten av tillskott av D-vitamin vid astma. Det förelåg dock inte några skillnader mellan de studerade grupperna när man tittade på livskvalitet eller inflammation i luftvägarna.

(0 kommentarer)

Koppling mellan kort sömntid och beta-amyloid 1175

I JAMA Neurology presenteras en studie där man undersökt kopplingen mellan beta-amyloid och sömntid, och fann att halterna av proteinet Aβ42 sjönk efter sömn – en upptäckt som antyder att sömnstörningar skulle kunna kopplas till Alzheimers sjukdom.

(0 kommentarer)

Kirurgi och vaccination i kostnadsjämförelse 1175

Kirurgiska ingrepp kan vara enkla, billiga och mycket kostnadseffektiva även i ett globalmedicinskt perspektiv och närmast i nivå med insatser som vaccination, hävdas i en studie i Lancet Global Health.

(0 kommentarer)

Översikt

Fosfattillsatser i livsmedel en möjlig folkhälsorisk - Högt fosfat kan leda till hjärt–kärlsjukdom 1176

Högt fosfat kan leda till hjärt–kärlsjukdom genom flera mekanismer. Det vore därför bra för folkhälsan om mängden tillsatt fosfat i livsmedel minskas. Ett första steg är att kräva tydlig märkning av alla livsmedel.

(1 kommentarer)

Kommer vi att strålbehandla fler eller färre patienter med rektalcancer? 1180

Värdet av preoperativ strålning för vissa individer med rektalcancer med medelstor recidivrisk kan ifrågasättas, vilket kan innebära att färre strålbehandlas. Små tumörer kan i vissa fall reagera så gynnsamt på strålning att en operation kan undvikas; detta kan innebära att dessa patienter strålbehandlas i större omfattning.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Aortastentgraft ingen kontra­indikation för undersökning med MR - Men undersökningskvaliteten kan påverkas, visar litteraturstudie 1184

Det reella problemet med ett stentgraft är inte risken för att skada patienten utan de bildartefakter som uppstår vid MR-undersökningen och som skiljer sig mellan olika metaller.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Trombektomi gav gott resultat vid basilaris­trombos - Förlängt tidsfönster för ingreppet föreslås 1188

Basilaristrombos är ett akut och livshotande tillstånd. Intravenös trombolys är förstahandsbehandling men kan ersättas av eller kombineras med trombektomi. Tidsintervallen är avgörande, vilket visas i fallbeskrivningar där två patienter insjuknat med oklart koma. 

(0 kommentarer)

Signerat

Vården behöver ökad nationell styrning 1159

»Läkarförbundet har länge förespråkat ökad nationell styrning och samordning av den högspecialiserade sjukvården.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Medicin till orimligt många med hjälp av nya rekommendationer 1160

Allmänläkarna Jan Håkansson och Anders Hernborg har varit med och tagit fram rekommendationerna »Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel« från Läkemedelsverket. Men de är tveksamma till resultatet.

(7 kommentarer)

Apropå! Konsten att »leverera rätt« patienter - Insikt om allmänmedicinens kärna 1161

I bland bota, ofta lindra, alltid trösta är välbekanta ord för oss alla. I allmänmedicinen är detta särskilt angeläget. Vi pratar om konsultationens betydelse, tre, nio eller tolv »F«, patientmedverkan och olika former av autonomi. Ord som ofta tenderar att förbli just ... ord.

(5 kommentarer)

Tvivelaktig debatt om antiviral terapi vid maligna glioblastom 1191

Sara Kinhult och medför­fattare skriver att antiviral ­behandling vid glioblastom är tvivelaktig och att underlaget är för litet för vidare randomiserade studier, utan att ta del av den kunskap som i dag finns inom detta forskningsfält.

(1 kommentarer)

Nya rekommendationer: - Antibiotikabehandling vid akne bör begränsas 1192

Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av akne syftar till att begränsa risken för resistensutveckling.

(0 kommentarer)

Replik: - Data är inte entydiga 1192

Det finns mycket kvar att klarlägga angående cytomegalovirus eventuella roll vid uppkomst eller utveckling av glioblastom, skriver Sara Kinhult och medarbetare i denna rplik.

(0 kommentarer)

Sommarhälsningar från sängkanten 1193

Oskar Wallmarks sommarhälsningar från sängkanten består av lite ris, men mest rosor till hela Vårdsverige.

(1 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundet skriver recept för bättre folkhälsa 1162

Höjda barnbidrag, rökstopp till år 2025 och skatt på onyttig mat. Det är några av de förslag som finns med när Läkarförbundet nu lägger fram ett brett folkhälsopolitiskt program. Tanken är att läkarnas kompetens ska tas tillvara bättre i politiken.

(0 kommentarer)

12 punkter för en ny folkhälsopolitik 1163

Läkarförbundets nya folkhälsoprogram består av tolv avsnitt med frågor som Lförbundet prioriterar. Här ett kort sammandrag i punktform av vad som tas upp i avsnitten.

(1 kommentarer)

Folkhälsoexperten Lars Weinehall: - »Viktigt att Läkarförbundet tar ställning« 1164

Läkarförbundets folkhälsoprogram är ett tecken i tiden. Det anser läkaren och folkhälsoexperten Lars Weinehall. Det är viktigt att läkarna tar ställning, säger han, för då lyssnar politikerna.

(0 kommentarer)

Lågutbildade hårdast sjukdomsdrabbade enligt ny folkhälsorapport 1165

Lågutbildade drabbas oftare av hjärtinfarkt, stroke, cancer och psykisk ohälsa jämfört med högutbildade. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige 2014.

(0 kommentarer)

De blir nya chefer för SBU respektive Läkemedelsverket 1166

Röntgenläkaren Catarina Andersson Forsman blir ny generaldirektör för Läkemedelsverket. Olivia Wigzell blir generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

(0 kommentarer)

SFAM gör lista över åtgärder som är onödiga 1166

Fysisk aktivitet på recept, hälsoundersökningar av friska och läkemedelsbehandling av mild hypertoni är exempel på åtgärder i primärvården som saknar vetenskapligt stöd enligt ett dokument som SFAM tagit fram. 

(17 kommentarer)

Nya ST förskjuts ytterligare 1167

Den nya specialitetsindelningen kommer inte att kunna börja gälla från årsskiftet som planerat. För att alla ska hinna inkomma med synpunkter förlängs remisstiden till 30 september och införandet skjuts fram till våren 2015.

(0 kommentarer)

Barnläkare kritiserar upphandling av SK-kurser 1167

Den modell för upphandling av SK-kurser som Socialstyrelsen valt riskerar leda till ett sämre kursutbud. Det skriver Svenska Barnläkarföreningen i ett brev till myndigheten.

(1 kommentarer)

Oenighet om nytt kunskapsråd 1168

Regeringens nya organisation för kunskapsstyrning får både ris och ros. Vilka som ska ingå i det föreslagna Kunskapsstyrningsrådet råder det till exempel delade meningar om.

(0 kommentarer)

Stensmyren kritisk till hot att polisanmäla chefer 1168

Två chefer som underlät att Lex Maria-anmäla ett utbrott av Clostridium difficile vid lasarettet i Ystad hotas av polisanmälan av regiondirektören. Men Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är kritisk till att händelsen inte utreds ordentligt först.

(0 kommentarer)

Brister i handledningen vid sjukhuset i Arvika 1169

Inspektionen för vård och omsorg ser allvarligt på bristerna i handledning för icke-legitimerade läkare vid kirurgkliniken vid sjukhuset i Arvika. Problemen bottnar i läkarbrist.

(0 kommentarer)

Utlandsstudenters sommarvikariat i fara när handläggning dröjer 1169

Det efterlängtade sommarvikariatet som underläkare riskerar att gå om intet för många utlandsstuderande läkarstudenter. Skälet är att Socialstyrelsen inte hinner utfärda de tillstånd som behövs.

(0 kommentarer)

Kultur

Medicinska mirakel i dikt och verklighet 1194

Medicinens värld är full av mirakel - i såväl dikt som verklighet. Professorn och författaren Andrus Viidik botaniserar i fragment av verkligt och overkligt, allt från Frankensteins monster till modern ”alkemi” inom neurofysiologin samt hela hjärnor kopplade till datorer.

(2 kommentarer)

I bokhyllan - Goda råd till barnläkare på 1770-talet 1196

Läkare i 1700-talets Sverige fick vis och engagerad handledning i pediatrikens konst av professorn i teoretisk och praktisk medicin Nils Rosén von Rosenstein i hans bok »Underrättelser Om Barnsjukdomar Och deras Bote-Medel«.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!