Annons
Annons Annons

Nr 28–30/2016

Signerat

Almedalen viktig arena för Läkarförbundet 1253

»Det är helt nödvändigt att professionen är delaktig när nya tekniska lösningar utvecklas.«

(0 kommentarer)

Debatt

Stämmer bilden av den finländska vårdproduktiviteten? 1264

Vi kan säkert lära av Finland, men vi skulle bli överraskade om den finländska vårdplatstunga sjukhusorganisationen är så högproduktiv som Svenskt Näringsliv beskriver den, skriver företrädare för Sveriges Kommuner och landsting.

(0 kommentarer)

Tydliga råd viktiga när fertila kvinnor förskrivs NOAK 1264

Vi har haft flera fall där kvinnor som behandlas med NOAK (direktverkande antikoagulantia) har blivit gravida och uppmanar till tydlig rådgivning när preparaten förskrivs, skriver Nadine G Andersson med flera.

(1 kommentarer)

Apropå! - Tankar om krisen i primärvården 1265

Hur ska mina yngre kollegor orka, skriver Magdalena Sjöstrand, som här delger sina tankar om krisen i primärvården.

(12 kommentarer)

Innovativt europeiskt nätverk för klinisk färdighetsträning 1266

NASCE gör det möjligt för kliniska tränings- och simulatorcentra att ackreditera sina processer och delta i ett innovativt europiskt nätverk, skriver Anders Bergenfelz och Hans Hjelmqvist.

(1 kommentarer)

Nyheter

»Bort med begreppet primärvård« - Almedalen 2016 1254

Vi måste släppa idén om en primärvård som passar alla patienter och i stället anpassa vården efter olika patientgrupper, hävdade Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård och omsorgsanalys, vid ett seminarium i Almedalen.

(8 kommentarer)

Läkartidningens Macchiarini-seminarium drog fullt hus - Almedalen 2016 1254

Många hade sökt sig till Läkartidningens tält i Almedalen för att se och höra några av nyckelpersonerna i den så kallade Macchiarini-affären. Frågan var vad vi kan lära av det som kallats en av de största skandalerna någonsin inom svensk medicin.

(1 kommentarer)

Kortspel nytt sätt börja samtala om psykiatri - Almedalen 2016 1255

Fem frågor till Markus Takanen, specialist i psykiatri, som utvecklat kortspelet Treatment om psykiatribehandling och kört en turnering i spelet i Almedalen.

(0 kommentarer)

Läkarförening oroas av vårdköer 1256

Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet.

(1 kommentarer)

Antroposofiska nekas särreglering 1257

Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt.

(3 kommentarer)

Införande av journal på nätet anmält till Arbetsmiljöverket 1257

Landstinget i Värmland har inte undersökt riskerna för ohälsa och stress för arbetstagarna vid införandet av journal på nätet. Det anser huvudskyddsombuden för Värmlands läkarförening, Saco och Vision. De begär nu att Arbetsmiljöverket ska utfärda ett föreläggande.

(4 kommentarer)

»Kunskapsstöden är för många och för otydliga« 1258

Trots att vårdpersonal närmast dränks i olika lokala, regionala och nationella kunskapsstöd, visar undersökningar att det är långt kvar till målet att all vård följer »best practice«. Färre kunskapsstöd och tydligare målgrupper kan vara en väg att öka genomslaget, tror Sofia Wallström, regeringens särskilda utredare av de nationella kunskapsstöden.

(5 kommentarer)

Krönika

»Som läkare fungerar jag som en sorts medicin för mina patienter, med verkningar och biverkningar – och de påverkar mig tillbaka.« 1267

Ett patientmöte genererar ömsesidig påverkan, förutsatt att läkaren vågar känna och medkänna. Doktor och vårdsökande påverkar varandra, på gott och ont, varför det är viktigt för läkaren att tillägna sig en kultur av känslohantering, skriver familjeläkaren Judit Erdös, som har funderat en del på fenomenet.

(2 kommentarer)

Kultur

Redan på gamle Hippokrates tid... - Strid på skalpellen mellan teori och praktik 1302

Antikens stjärnfilosof Platon var tydlig: »Det är genom tänkandet som det sant varande blir uppenbarat.« Men »Medi-cinens fader« Hippokrates var ännu tydligare när han skrev: »I medicinsk praxis ska man i första hand inte hålla sig till möjliga teorier utan till erfarenhet kombinerad med förnuft.« Den sekelgamla tvistefrågan är ju avgjord sedan länge – eller?

(5 kommentarer)

Människor & möten

Som sjuåring med lapp om halsen sattes jag på ett tåg till Sverige 1305

Pensionerade invärtesmedicinaren Jean Cronstedt i Trelleborg kom till Sverige med tåg 1940 som ett av många »krigsbarn« från Finland. Här blev han läkare, hade en lång och omväxlande karriär. Han har just gett ut sjunde upplagan av sin bok »Finlands långa ödeskamp. Ett krigsbarns berättelse« – en tillbakablick, både personlig och historisk.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Tommy Cederholm 1269

Tommy Cederholm, professor och överläkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, har tillsammans med Mai-Lis Hellénius skrivit en översiktsartikel om matens betydelse för livslängd och åldrande. De traditionella medelhavs- och Okinawakosterna tas bland annat upp som exempel på koster kopplade till lång livslängd.

(1 kommentarer)

Reflexion

Sommarrapport från en skånsk by 1269

… svensk sjukvård, som är till för alla på lika villkor, förmår att både lindra och bota på ett imponerande sätt.

(3 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Antibakteriella ämnens roll i resistensutveckling - Bred ansats krävs för att begränsa antibiotikaresistens 1270

Ökande antibiotikaresistens motiverar åtgärder på flera plan. Många antibakteriella ämnen kan selektera för antibiotikaresistens. Kunskapen kring såväl nytta som risker med antibakteriella produkter måste stärkas. Antibakteriella produkter bör användas evidensbaserat, med stöd av den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresi­stens.

(1 kommentarer)

Nya rön

Taigafästingen nu i norra Sverige 1272

Taigafästingen, Ixodes persulcatus, huvudvektor för bland annat TBE-virussubtypen »Far Eastern« med över 30 procents dödlighet vid sjukdom, har etablerat sig i Norrbotten.

(2 kommentarer)

Nära en tredjedel av strokebördan kopplades till luftföroreningar 1272

Närmare 30 procent av den globala strokebördan bedöms vara kopplad till luftföroreningar, enligt en ny epidemiologisk studie.

(0 kommentarer)

Kirurgi vid obotlig kolorektal cancer kan ge förhöjd livskvalitet 1273

En liten prospektiv studie från Singapore tyder på att kirurgi vid obotlig kolorektal cancer kan medföra förhöjd livskvalitet med minskning av framför allt illamående och diarréer.

(0 kommentarer)

Samband mellan kost och akut pankreatit 1273

Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit.

(1 kommentarer)

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer 1274

I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik.

(0 kommentarer)

Ooforektomi ökade risken för kolorektal cancer 1274

I en svensk kohortstudie sågs en 30 procent förhöjd risk för kolorektal cancer efter ooforektomi. Den absoluta risken för kolorektal cancer var dock låg.

(0 kommentarer)

Översikt

Matens betydelse för åldrande och livslängd - Matens sammansättning, oxidativ stress och vikt är viktiga faktorer 1275

Många kostrekomendationer i dag liknar den traditionella Medelhavskosten, som är kopplad till lång livslängd. Kosten innehåller mycket antioxidantiska livsmedel som främjar hög livslängd. Viken har också betydelse, men kroppsfettets distribution har större betydelse än dess mängd.

(1 kommentarer)

Hälsoekonomi

TLV:s betalningsvilja för nya läkemedel har analyserats - Kostnadseffektivitet och sjukdomens svårighetsgrad avgörande för subvention – cancerläkemedel får kosta mer 1280

Analyser av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut visar att såväl kostnadseffektiviteten som sjukdomens svårighetsgrad är viktiga faktorer för sannolikheten att nya läkemedel beviljas subvention.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!