Annons
Annons Annons

Nr 31–33/2016

Signerat

SLF:s krav på ny läkar­utbildning går framåt 1313

»Syftet med den introduktionstjänst Läkarförbundet efterfrågar är att ta vara på de stora fördelar som finns med allmäntjänstgöring.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dags att diskutera subventionerad TBE-vaccination 1321

En subvention kan få en betydande effekt på vaccinationsgraden i Sverige. Kostnadseffektiviteten i att införa TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet behöver utredas, skriver Tomas Bergström, Peter Norberg och Daniel Slunge.

(0 kommentarer)

Tillåt tak för nylistningar 1322

Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel.

(13 kommentarer)

Nyheter

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning 1314

Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet.

(4 kommentarer)

Läkare upplevde förbättrad arbetsmiljö efter samtalsgrupper 1314

Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har.

(0 kommentarer)

Överbeläggningarna ökade första halvåret 1315

Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet på Pride: - Utbildning behövs för att bemöta hbtq-personer 1315

Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går.

(1 kommentarer)

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten: - »Vi måste vara förberedda för det okända« 1316

I januari 2014 slogs två mycket olika myndigheter, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, ihop till en. Den nyskapade Folkhälsomyndigheten arbetar med ett brett spektrum av frågor, från rökning till ebola. Infektionsläkaren Johan Carlson, som genomförde sammanslagningen och sedan dess är generaldirektör, vill att läkarna engagerar sig mer i förebyggande arbete.

(1 kommentarer)

Krönika

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.« 1323

En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister.

(4 kommentarer)

Kultur

Cyklisten Greg LeMond och mitokondrierna 1362

Den amerikanske cyklisten Greg LeMond var den första icke-europén att vinna Tour de France. Hans karriär som proffscyklist kantades dock av skador, olycksfall och upprepade operationer. För att inte tala om mitokondrierna, cellens gåtfulla organeller, som i slutet av 1980-talet också kopplades ihop med hans namn.

(3 kommentarer)

Dikt från kliniken - Jag minns 1364

Ett patientmöte på akutmottagningen som stannar kvar hos läkaren långt efter att den hjälpbehövande fått den blygsamma hjälp som vården har att erbjuda i liknande fall. En klinisk upplevelse som kanske lättast kan uttryckas genom en dikt.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Som glesbygdsläkare följer man patienten från vaggan till graven 1365

Catharina Ingvarsson, allmänläkare verksam i glesbygden, har ett jobb som lär henne någonting nytt varje dag. Hon är också hänvisad till att lita till sig själv, även om hon »vet att man inte kan kunna allt«.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Transkulturell kunskap viktig i sjukvården 1325

»En förutsättning för god sjukvård för alla är att vi förstår och kan tolka vad som sägs eller kanske bara antyds av en vårdsökande.«

 

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Björn Fagerberg 1325

Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren - Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut 1326

Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Livskvalitet efter operation för Hirschsprungs sjukdom undersökt 1328

Den symtomspecifika livskvaliteten var lägre hos patienter opererade för Hirschsprungs sjukdom jämfört med en kontrollgrupp, medan den generella upplevda livskvaliteten var likartad.

(0 kommentarer)

Ny mer detaljerad hjärnkarta 1328

Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan.

(0 kommentarer)

Högre dödlighet hos äldre vid samtidig stroke och depression 1329

Mycket gamla människor med stroke har särskilt hög dödlighet om de samtidigt är deprimerade, enligt en avhandling.

(0 kommentarer)

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter 1329

Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus.

(0 kommentarer)

Ny evidens för nyttan av primärpreventiv lipidsänkning 1330

Behandling med låg dos rosuvastatin ledde till riskminskning avseende kardiovaskulära händelser hos personer utan känd hjärt–kärlsjukdom, enligt den nyligen publicerade HOPE-3-studien.

(19 kommentarer)

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd 1330

Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie.

(0 kommentarer)

Viktuppgång mellan graviditeter tycktes öka risker för andra barnet 1331

Strävan efter normalt BMI inför varje graviditet minskar sannolikt risken för låga Apgarpoäng och relaterad sjuklighet hos barnet.

(0 kommentarer)

30 procents risk få prostatacancer om en bror har diagnosen 1331

Risken för avancerad prostatacancer visade sig vara i stort sett lika hög för dem som hade en bror med en lokaliserad, beskedlig cancer som hos dem som hade en bror med avancerad cancer. Det visar en nypublicerad studie.

(0 kommentarer)

Översikt

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan - Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige 1332

Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom 1336

En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Hjärtmarkörer ökar efter intensiv motion – oklar klinisk betydelse - Data från förstudie av Kalmar IronWoman-studien visar på troponin T-värden som vid hjärtinfarkt 1340

30 deltagare i Kalmar Ironman (15 män, 15 kvinnor) undersöktes med EKG, ekokardiografi och blodprov. Samtliga deltagare förutom en uppvisade direkt efter tävlingen troponin T-värden som skulle vara förenliga med diagnosen hjärtinfarkt. Det är dock oklart om troponinläckaget står för en hjärtmuskelskada.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!