Annons

Nr 32–33 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Deckare med medicinsk anknytning 1383

» … en patient som föredrar att njuta av mat och dryck hellre än att, som läkarna säger, öka sina chanser till ett långt liv genom motion och viktnedgång.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

ESBL-CARBA kan bli ett problem i svensk sjukvård 1398

ESBLCARBA är en anmälningspliktig resistensmekanism hos tarmbakterier, vilken orsakar resistens mot de flesta penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer. Kombinationsbehandling med kolistin och karbapenemer är normalt indicerad vid kliniska infektioner. Ett nationellt kunskapsunderlag sammanfattar diagnostik, vårdhygien och behandling. 

(0 kommentarer)

Tveksamheter kring HES - Europeiska läkemedelsverket drar in marknadsföringstillståndet tills vidare 1399

Europeiska läkemedelsverket rekommenderar att marknadsföringstillståndet för hydroxietylstärkelse (HES) dras in tills vidare. Beslutet baseras på randomiserade prövningar som visat på akut behandlingskrävande njurskada efter administration av HES vid sepsis, svår sepsis eller septisk chock.

(1 kommentarer)

Nya rön

Bättre att ligga på mage för patienter med svår lungsvikt 1400

Akut svår lungsvikt är förknippad med hög mortalitet och behandlas normalt på en intensivvårdsavdelning. Nu har en studie presenterats där man tittat på om dessa patienter bör ligga på rygg eller mage under behandlingen.

(0 kommentarer)

Ett medicinskt akutfall på flyget var tolfte minut 1400

Amerikanska data publicerade i New England Journal of Medicine innebär att det  globalt sker 44 000 akutfall på flyget bland de totalt 2,75 miljarder flygpassagerare som flyger varje år.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Karbapenemresistenta Escherichia coli finns nu i Sverige 1401

Karbapenemresistenta Escherichia coli har blivit allt vanligare utomlands. Stammar som producerar NDM-1 uppfattas som ett stort hot, eftersom de är multiresistenta och ökar snabbt globalt. Det första kända fallet av sepsis med NDM-1-producerande E coli i Sverige presenteras nu.

(3 kommentarer)

Originalstudie

Intervjustudie om de allra äldstas levnadsvillkor - Äldre har fått fler hälsoproblem, men klarar vardagen bättre 1403

Under perioden 1992–2011 har problem med värk, psykologiska besvär och nedsatt mobilitet ökat och lungfunktionen försämrats i de äldsta åldersgrupperna. 

(0 kommentarer)

Översikt

Vaskulärt ultraljud vid stroke 1406

Denna artikel är en översikt över vad vi i dag känner till om ultraljudets användbarhet och begränsning inom strokesjukvården, med fokus på patienter med karotisstenos.

(0 kommentarer)

Rapport

Metylfenidat och kannabinoider kan ha en plats i palliativ vård - Litteraturgenomgång och kliniska erfarenheter ger evidens 1409

Ett flertal studier visar på god effekt av metylfenidat vid cancerrelaterad trötthet. Än så länge finns endast en välgjord klinisk studie som visar att kannabinoider kan ha måttlig effekt vid opioidresistent cancersmärta. Kannabinoider har dock andra potentiellt positiva effekter inom palliation.

(5 kommentarer)

Ökad dödlighet hos unga kvinnor med personlighetsstörning 1412

Ungefär var femte kvinna i åldrarna 18–34 år som avlidit till följd av självmord har vårdats för personlighetsstörning inom en femårsperiod.

(1 kommentarer)

Signerat

Specialistbrist, jovisst! 1387

»I förhållande till folkmängd har vi det femte högsta antalet läkare inom OECD efter Portugal, Italien, Österrike och Grekland.«

(2 kommentarer)

Debatt

Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk 1388

Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till denna omständighet, anser artikelförfattarna. 

(23 kommentarer)

Apropå! Bemötande och handläggning av psykiskt sjuka utanför sjukhusen - Polisen – en viktig samarbetspartner 1389

Polisen är en viktig samarbetspartner för sjukvården i de fall tvångsbefogenhet behövs för att ge den som uppfyller förutsättningar för tvångsvård nödvändig vård, skriver Gunnar Moustgaard.

(1 kommentarer)

Vetenskapligt arbete under ST: - En integrerad del – inte en udda fågel 1415

Att ST-läkares projektarbeten drar ut på tiden kan mot­verkas om Socialstyrelsen inför åtminstone en rekommendation om att handledarutbildningen bör ­innehålla vetenskap, och genom att verksamhetschefer, handledare och ST-läkare tidigt planerar dessa delmål i det­ individuella utbildningsprogrammet.

(0 kommentarer)

Utbildningsaktiva inom psykiatrin om ST: - Ökad tydlighet behövs om vetenskaplig kompetens 1416

Socialstyrelsen reviderar just nu målbeskrivningen för ST-utbildningen. Artikelförfattarna efterlyser en ökad tydlighet kring delmålet om vetenskaplig kompetens.

(0 kommentarer)

Hjälp finns att få 1417

På Ersta sjukhus psykiatriska klinik har vi mångårig erfarenhet av att ta emot kollegor och annan sjukvårdspersonal som sviktat psykiskt, skriver Alexander Wilczek.

(0 kommentarer)

Nyheter

Två miljoner våldtagna i krigets Kongo 1390

I Kongo är det farligare att vara flicka än soldat. Våldtäkt, tortyr och förnedring används som vapen – majoriteten offer är barn. I dag står deras enda hopp till de läkare som vågar arbeta här. Doktor Mukwege är en av dem.

(48 kommentarer)

Recension

Vardagslunk i dödens närhet 1418

Förutom att man ofta blir rörd under läsningen blir det ett och annat gapskratt, skriver Catarina Canivet om De anhöriga: Åtta tecknade noveller.

(0 kommentarer)

Språngbräda mot en ljus neurologisk framtid 1418

Att läsa den nya läroboken är som att stå på språngbrädan mot en ljus neurologisk framtid, skriver Sten Fredrikson om Neurologi, femte upplagan.

(0 kommentarer)

Hjälp med att torgföra rönen 1419

Denna bok fyller verkligen sitt syfte och vi vill inget hellre än att utveckla vårt skrivande när vi läser den, skriver Emilija Wilson och Anna-Karin Edstedt Bonamy om Att skriva medicinsk vetenskap – en handbok.

(0 kommentarer)