Annons
Annons Annons

Nr 3/2018

Inledare

Hemsjukhuset ett initiativ som inspirerar 63

En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«.

(0 kommentarer)

Signerat

Framtidsspaningar inför det nya året 65

» Alla är överens om behoven, men ingen tar ansvar för att lösa problemet.«

(1 kommentarer)

Debatt

Viktigt att anpassa arbetsmiljön för gravida ST-läkare 74

Av en enkät riktad till 48 studierektorer där vi undersökt eventuella svårigheter på arbetsplatsen för gravida ST-läkare inom anestesi och intensivvård framgår att vissa utbildningsmoment kan innebära stor belastning och risk, skriver Sveriges yngre anestesiologer.

(0 kommentarer)

Apropå! En nödvändig nödlösning 74

Jag minns inte kritiken från IVO med skam utan med stolthet över kollegorna på sjukhuset som med bristande resurser ändå lyckas bedriva god sjukvård, skriver Per Åstrand, apropå att patienter vårdas i kulvertar eller korridorer på svenska sjukhus.

(10 kommentarer)

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården 76

För att vända den negativa utvecklingen inom hälso- och sjukvåren är det nödvändigt att tydligt betona vårdens kärnvärden. Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården har utformat fem grundläggande principer som reformationen av sjukvården måste baseras på. Arbetet bör inledas omgående, skriver 66 läkare.

(10 kommentarer)

Nyheter

Utredare vill strama åt användningen av tvångsåtgärder mot barn 66

Striktare användning av tvångsåtgärder mot barn och mer fokus på uppföljning. Det vill den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius se. Och hon blev särskilt imponerad av en BUP-akuts insatser som minskat tvångsåtgärderna till en tiondel.

(2 kommentarer)

Apropå »Men du får inte titta i hans journal« – så säger lagen 66

Läkaren Christian Unges artikel om hur han möttes av hot om polisanmälan för att – med tillåtelse från sin sjuke pappa – ha tittat i hans patientjournal, har väckt starka reaktioner. Läkartidningen har bett Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsen, reda ut vad lagen säger.

(35 kommentarer)

Fikru Marus dom uppskjuten 67

Den svenske hjärtläkaren Fikru Maru, som sitter häktad i Etiopien, skulle ha fått sin dom på fredagen. Den har dock skjutits upp till slutet av månaden.

(0 kommentarer)

Sjuksköterskor föreslås få rätt att skriva ut naloxon 67

Räddningstjänst som ger naloxon i väntan på ambulans och en möjlighet för sjuksköterskor att skriva ut läkemedlet. Det är två av förslagen från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att öka tillgängligheten till naloxon.

(0 kommentarer)

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar 67

Regeringen vill inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum för att öka antalet organdonationer. I vår tillsätts också en ny donationsutredning som ska se över hur lagen kan ändras för att underlätta fler donationer, efter att den tidigare utredningens förslag stött på juridisk patrull.

(5 kommentarer)

Kan Borgholm-modellen bli lösningen för framtidens sjukvård? 68

Åke Åkesson sa upp sig från jobbet som klinikchef på Karolinska universitetssjukhuset för att bli ST-läkare i allmänmedicin på Öland – driven av en önskan om en mänskligare vård. I dag är han chef för hälsocentralen i Borgholm och tycker sig ha kommit närmare målet än någonsin.

(1 kommentarer)

Krönika

»Vi vinner inte ensamma över kraven, lika lite som vi kan vinna över havet.« 77

Stress beror på organisatoriska brister, inte individuella brister. Det fick man lära sig på Handelshögskolan, enligt Läkartidningens krönikör. På läkarutbildningen fick man lära sig att även om det inte fanns tid till ens det viktigaste så skulle man ändå alltid ta sig den tiden.

(2 kommentarer)

Kultur

Returen från Cancerland - – sjukdomsberättelser som bidrag till cancerrehabilitering 106

Patografier – den litterära genren av självbiografiska eller biografiska berättelser om sjukdomsupplevelser – skulle kunna bidra med värdefull information i utvecklingen av den långsiktiga cancerrehabiliteringen, skriver Åsa M Wallin, ST-läkare och doktorand i medicinsk humaniora.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan« 109

Barnläkaren och skolöverläkaren Kristina Bähr driver »Hjärnpodden« som förmedlar kunskap om hur man som människa kan använda hjärnan i arbetslivet och privat. »Om vi förstod lite bättre hur hjärnan fungerar så kunde vi agera annorlunda mot varandra«, säger hon.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Traditioner, broderier … och att tänka nytt 79

»Jag tror det är helt avgörande för sjukvårdens utveckling och vår förmåga att möta morgondagens utmaningar att vi förmår utmana gårdagen.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Thomas Lindow 79

Thomas Lindow har tillsammans med Olle Pahlm skrivit en artikel om felkopplingar av EKG. I en tabell i artikeln sammanfattar de ledtrådar för att upptäcka felkopplingar.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Långvarigt Trendelenburgs läge kan orsaka ögonskador - Kortad operationstid i tippat läge och justering av tippningsvinkeln kan minska risken 80

Trendelenburgs läge med huvudändan sänkt används rutinmässigt vid robotassi­sterad kirurgi i bäckenet. Detta operationsläge i kombination med bland annat högt intra­abdominellt tryck och långvarig operation kan öka risken för akut ischemisk nervus opticus-skada. 

(0 kommentarer)

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus - Automatiserad riskbedömning ger möjlighet till prevention – också för övervakning av vårdrelaterade infektioner 82

Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag.

(0 kommentarer)

Nya rön

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka« 83

I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. 

(1 kommentarer)

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom 83

Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

(1 kommentarer)

Översikt

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos - Uppåt 4 procent av alla EKG-registeringar är felkopplade 84

Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Tidig infektionskonsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi - Konsultationen minskade återinläggningsfrekvens och mortalitet, visar retrospektiv studie 88

Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade.

(1 kommentarer)

Goda resultat när akutläkare diagnostiserade djup ventrombos - DVT-diagnostik kan utföras med ultraljud på akuten, enligt pilotstudie vid Lasarettet i Ystad 92

Resultatetet i pilotstudien överensstämmer med tidigare internationella studier och stödjer uppfattningen att med kort och strukturerad utbildning kan akutläkare utföra enkel DVT-diagnostik.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!