Annons
Annons Annons

Nr 34–35/2016

Inledare

Det är lätt att sympatisera med socialmedicinen 1371

Av vårt reportage framgår att socialmedicinen hade en storhetstid i Sverige på 1960- och 1970-talen. Därefter har den levt mer i skymundan. Men något håller på att hända, hävdar Anna Sarkadi.

(0 kommentarer)

Signerat

Självklart med en jämlik vård för hbtq-personer? - Självklart med en jämlik vård för hbtq-personer? 1373

»… vi bär ett ansvar för att se till att vårt bemötande av patienter inte nödvändigtvis utgår från normen.«

(0 kommentarer)

Debatt

Utred självvalt livsslut 1384

Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare.

(20 kommentarer)

Sverige hänger bra med i »digitaliseringsloppet« 1384

Bilden av att svenska lärosäten inte hänger med i digitaliseringen och att studenterna slutat gå på föreläsningar för att i stället följa entusiasmerande MIT-professorer på nätet måste nyanseras, anser Jonas F Ludvigsson och Louise Emilsson.

(0 kommentarer)

Viktigt att uppmärksamma fixeringar vid våld och vapen - Varningssignaler bör leda till tidig intervention 1385

Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention.

(0 kommentarer)

Nyheter

Oklar framtid för AT i Sollefteå 1374

Efter att all akut operativ verksamhet i Sollefteå nu är hotad är framtiden osäker för AT-läkarna på orten. Sjukhusledningen har inte gett några besked om hur utbildningen ska säkras. – Vi är oroliga för vår utbildning, säger AT-läkaren Amanda Johansson.

(0 kommentarer)

Hyrläkarstopp i Skånes psykiatri 1374

Det blir ett stopp för hyrläkare i Psykiatri Skåne, efter beslut i Sjukvårdsnämnd Sund den 17 augusti.

(10 kommentarer)

Aktion mot försämrad vård växer 1375

Vårdupproret växer sig allt större och i nuläget kommer manifestationer under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig« att hållas i fler än 20 städer.

(0 kommentarer)

OK ge anhörig tillgång till journal 1375

Kammarrätten har rivit upp en dom i förvaltningsrätten och ger nu klartecken till den så kallade ombudsfunktionen i nätjournalerna.

(0 kommentarer)

Jour kopplas till hyrläkarberoende 1376

Dagens system med jourer och jourkomp bidrar till landstingens ökade beroende av hyrläkare enligt det moderata regionrådet i Skåne, Carl Johan Sonesson, som vill se över systemet i kommande avtalsrörelse.

(14 kommentarer)

Världens läkare och sjuksköterskor fördömer attackerna mot sjukhus 1376

Världsläkarorganisationen WMA och sjuksköterskornas motsvarighet ICN fördömer det fortsatta våldet mot sjukvårdspersonal i Syrien och andra länder i ett gemensamt uttalande i dag.

(0 kommentarer)

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: - »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka« 1378

Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge.

(2 kommentarer)

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: - »Fler social­medicinare ett nationellt intresse« 1383

Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation och inte forcerar samtal om att sjukdomen är obotlig.« 1389

En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika.

(16 kommentarer)

Kultur

Den gömda Kennedydottern – och synen på funktionsnedsättningar 1429

Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden« 1433

Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Meliha C Kapetanovic 1391

Meliha C Kapetanovic, docent och överläkare, har tillsammans med Nils Feltelius har skrivit en artikel om gikt, en "bortglömd" folksjukdom.

(0 kommentarer)

Reflexion

Medicinsk kommentar

ATLS – tragedi vändes till internationell framgång - Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot 1392

ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds.

(0 kommentarer)

Nya rön

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen 1393

Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former.

(0 kommentarer)

Högre pollenhalter trolig förklaring till ökning av pollenallergi 1393

Allergisk sensibilisering mot träd- och gräspollen har ökat bland vuxna sedan början av 1990-talet, visar en svensk studie. Detta är en trolig förklaring till att allergisk rinit ökat under samma period. Att sensibilisering mot pollen blivit vanligare beror sannolikt på att pollennivåerna ökat.

(0 kommentarer)

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker 1394

I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo.

(0 kommentarer)

Rökare med aromatashämmare mot bröstcancer hade sämre prognos 1394

Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos. 

(1 kommentarer)

Depression, höftfraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut 1395

Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader.

(1 kommentarer)

Rapport

Ny diagnostik och behandling vid gikt 1397

Gikt är en »gammal« sjukdom som på grund av ökande prevalens, förbättrad bilddiagnostik och godkännande av nya läkemedel fått ökad aktualitet. Sjukdomsbördan kan minskas genom mer aktiv behandling, vilket innefattar livstilsförändringar, mer intensiv läkemedelsbehandling och regelbunden uppföljning. 

(1 kommentarer)

Översikt

Insektsgiftallergi – diagnostiken kan vara svår men bra behandling finns 1400

Varje år upplever flera tusen personer i Sverige allergiska reaktioner efter bi- eller getingstick. Oftast föranleder sticket enbart en toxisk reaktion på stickstället, men anafylaxi på grund av insektsstick kan vara livshotande.

(0 kommentarer)

Familjär medelhavsfeber – viktig sjukdom i en globaliserad värld - Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet 1406

Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!