Annons
Annons Annons

Nr 37 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Svaga skäl behålla AT 1499

»Det är inte rimligt att behöva vikariera flera år i väntan på AT …«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hemtest efter medicinsk abort kan förenkla behandlingen 1515

Rutinåterbesök efter medicinsk abort görs för att utesluta fortsatt graviditet vid misslyckad behandling. Enligt en europeisk multicenterstudie går det att byta ut den efterkontroll som i dag rekommenderas mot ett urin-hCG-test som kvinnan gör själv i hemmet.

(1 kommentarer)

Nya rön

Gastrisk bypass-operation höjde energiomsättningen efter måltid 1517

En svensk studie som följde sex obesa kvinnor visade att gastrisk bypass-kirurgi höjde dygnsenergiförbrukningen och att detta berodde på ökad energiomsättning efter måltid. Basalmetabolism och den fysiska aktivitet påverkades inte av operationen. Mätning av kroppssammansättning verifierade operationens goda effekt avseende viktnedgång med bevarad muskelmassa.

(1 kommentarer)

Resistensgener följde med resenärer hem 1517

Många typer av resistenta bakterier återfanns i tarmarna hos svenskar som vistats i Indien och Centralafrika trots att ingen av dem tagit antibiotika. Det visar en studie publicerad i tidskriften Antimicrobial Agents and Chemotheraphy.

(0 kommentarer)

Självskadebeteende och depression vanligt hos gothare 1519

15-åringar som starkt identifierade sig med subkulturen goth hade tredubblad risk för depression och femdubblad risk för självskadebeteende tre år senare jämfört med ungdomar som inte alls identifierade sig som gothare. Det visar en studie i Lancet Psychiatry.

(0 kommentarer)

Temainledning

Spännande sjukdom i nytt perspektiv 1521

Forskning om och behandling av förmaksflimmer – som drabbar 3 av 100 vuxna – utvecklas nu allt snabbare. Ett exempel är hopp om bättre strokeprofylax tack vare de nya blodförtunnande medlen; ett annat är ablation, som visats ge bättre effekt än antiarytmika, skriver Mårten Rosenqvist och Viveka Frykman (bilden).

(1 kommentarer)

Översikt

Läkemedelsreglering av rytm och frekvens – för att lindra symtom 1522

Behandlingsmål vid förmaksflimmer är, förutom tromboemboliprofylax, att förebygga attacker när flimret är paroxysmalt och att minska symtom när det är kroniskt. Betablockerare är ofta förstahandsval.

(0 kommentarer)

Stora studier av NOAK visar på gott och säkert strokeskydd 1526

Vetenskapliga resultat visar nu att NOAK (direktverkande antikoagulantia) är utmärkta alternativ till warfarin för patienter med förmaksflimmer och risk för stroke. Fler patienter kan härmed få bra, och enklare, antikoagulantiabehandling.

(0 kommentarer)

NOAK i den kliniska vardagen 1530

Sedan 2011 kan NOAK-preparat användas i Sverige. Jämfört med warfarinbehandling har NOAK fördelen av att många gånger kunna ge patienter en enklare vardag med mindre komplicerad uppföljning.

(2 kommentarer)

Stängning av vänster förmaksöra när antikoagulation inte fungerar 1534

Hos en del patienter är antikoagulantiabehandling inte möjlig. För att då minska strokerisken kan kateterburen stängning av vänster förmaksöra – huvudkällan för tromber hos patienter med förmaksflimmer – vara ett alternativ.

(0 kommentarer)

Elström eller läkemedel kan konvertera förmaksflimmer 1536

I Sverige är elektrokonvertering ännu den dominerande metoden för att förmå ett förmaksflimmer att slå om till sinusrytm. Elektiv konvertering ger 9 av 10 patienter sinusrytm, men hälften av dem återfaller i förmaksflimmer inom 1 månad.

(0 kommentarer)

Kateterburen ablation – effektivare än läkemedel 1540

Vid ablation av förmaksflimmer blockeras triggande punkter i förmaket med radiovågor eller kyla – en metod som visat sig ha bättre effekt än antiarytmika. Nu behövs satsningar på utbildning och nyrekrytering för att möta ökad efterfrågan.

(1 kommentarer)

Att leta efter förmaksflimmer – flera skäl finns för screening 1542

Screening för förmaksflimmer och initiering av antikoagulantiabehandling kan förebygga ny- och återinsjuknande i stroke.

(0 kommentarer)

Socialstyrelsen ger nya riktlinjer för hjärtsjukvård under hösten 1546

I Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård får direktverkande antikoagulantia samma prioritet som warfarin för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk.

(0 kommentarer)

Rapport

Stor under- och felbehandling vid förmaksflimmer - Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall 1532

Bara 4 av 10 patienter med förmaksflimmer har strokeskyddande behandling. Om 80 procent av alla patienter med förmaksflimmer fick antikoagulantia skulle 3 000 strokefall kunna undvikas varje år.

(0 kommentarer)

Signerat

Kollektivavtal ger mera i pension 1503

»Kollektivavtalen innehåller även många andra ekonomiska värden utöver tjänstepension.«

(0 kommentarer)

Debatt

Förenklade checklistor äventyrar primärvården 1504

Är projektet med checklistor för diagnos och behandling i primärvården en kuliss för ytterligare avprofessionalisering, frågar sig Bengt Järhult.

(5 kommentarer)

Värdebaserad vård – ingen »quick fix« för vården 1549

Värdebaserad vård är ingen »quick fix« för vården, anser Per Anders Flordal som vill sätta focus på evidens för och emot värdebaserad vård.

(9 kommentarer)

Apropå! Vikten av att diskutera döden och döendet - »STOP, ingen HLR!« 1550

Kanske är det bäst att tatuera in »No HLR« på bröstet, skriver Sverker Westin apropå debatten om hjärt–lungräddning av äldre.

(14 kommentarer)

Nyheter

Köerna till återbesök blir snart offentliga 1506

Till hösten kommer SKL att börja lägga ut statistik över köerna till återbesök på sajten vantetider.se. Satsningen är delvis en följd av den kritik som Läkarförbundet och andra riktat mot vårdgarantin och kömiljarden.

(1 kommentarer)

Läkargrepp om väntelistan kortade köerna 1507

När kvinnokliniken i Hudiksvall på kort tid tappade en tredjedel av sina läkare befarades att köerna skulle svälla. Men tack vare att enhetens läkarchef tog kontroll över väntelistorna, ett traditionellt »sjuksköterskerevir«, har i stället lyckats korta sina köer, både till nybesök och återbesök.

(1 kommentarer)

Utökad offentlighetsprincip utreds 1510

Regeringen tillsätter en utredning om att utöka offentlighetsprincipen till att omfatta även privata utförare av offentligfinansierad vård och omsorg.

(0 kommentarer)

Södersjukhuset öppnar våldtäktsakut för män 1510

Den 15 oktober öppnar Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset även för män och transpersoner. Det blir landets första våldtäktsakut som tar emot män.

(0 kommentarer)

Läkare ger läkarlös mottagning tummen upp 1512

Försöket med en läkarlös mottagning på akuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset uppskattas av läkarna. Men än så länge körs mottagningen i blygsam skala – en enda sjuksköterska bemannar den.

(3 kommentarer)

Om förslaget till nya läkarutbildningen: - SKL vill ha kvar AT tills vidare 1512

SKL säger nej till att slopa AT. De längre perioder av verksamhetsintegrerat lärande som finns med i förslaget om den nya läkarutbildningen räcker inte som kompensation, enligt organisationen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet stöder arbetet mot flyktingkrisen 1512

Med anledning av flyktingkatastrofen i Europa skänker Läkarförbundet 50 000 kronor till Läkare utan gränser.

(0 kommentarer)

Mammografi blir avgiftsfritt 1513

Regeringen satsar 1,3 miljarder på kvinnors hälsa de kommande fyra åren. Pengarna ska bland annat gå till att göra mammografi avgiftsfritt.

(1 kommentarer)

Akutsjukvården i Skåne ses över 1513

En fördjupad översyn ska göras av akutsjukvården i Skåne med fokus på bemanning, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Bakgrunden är den svåra personalsituationen inom Skånes akutsjukvård.

(1 kommentarer)

Kultur

Ärkebiskopen som läkare 1553

Ärkebiskopens läkarråd i början av 1600-talet får kanske dagens doktorer att kippa efter andan, men ordinationerna gavs i bästa välmening i en tid när nästan inga läkare fanns i Sverige.

(0 kommentarer)

Doktor Glas kommer hem 1554

Dr Glas är tillbaka. Den 15 september. I huset på Klara Östra kyrkogata nr 10 som är hem för Sveriges alla läkare bekänner han återigen sitt diaboliska brott. Han gestaltas av Odd Lindell, en modern kollega, tillika amatörskådespelare.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!