Annons
Annons Annons

Nr 38 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Patientsäkert? 1639

»Det är patientens säkerhet och välbefinnande som ska vara vårt fokus, inte den enskilda klinikens säkerhet att undvika vårdskador.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nollvision för aborter är inget mål - Målet är att undvika oönskade graviditeter 1652

De aborter som utförs i Sverige är inte onödiga. Preventivt arbete måste fokusera på att förhindra oönskade graviditeter. Reproduktiv hälsa och rätten att bestämma över sin egen reproduktion förutsätter tillgång till både effektiva preventivmetoder och säkra aborter.

(1 kommentarer)

Nya rön

Infertilitet vanligare efter cancer i barndomen 1654

De flesta kvinnor som haft cancer i barndomen tycks kunna få barn, men det kan ta längre tid. Det visar en studie i Lancet.

(0 kommentarer)

Östrogen mot recidiverande urinvägsinfektion – ett tveeggat svärd 1654

Fynden i en svensk studie ger stöd för lokalbehandling med östrogen till postmenopausala kvinnor med recidiverande urinvägsinfektioner.

(0 kommentarer)

Matlagning över öppen eld kopplad till astma 1655

En studie i Lancet Respiratory Medicine visar att barn som växer upp i hem där man lagar mat inomhus över öppen eld löper ökad risk att drabbas av astma.

(0 kommentarer)

Yngre men inte attraktivare av plastikkirurgi 1655

I en studie i JAMA Facial Plastic Surgery konstateras att plastikkirurgiska ingrepp i ansiktet är effektiva vad gäller att få patienterna att se yngre ut – men inte mer attraktiva.

(1 kommentarer)

Bells pares och plötslig dövhet kan vara Rickettsiainfektion 1655

I en svensk studie publicerad i European Journal of Neurology kunde Rickettsiainfektion påvisas hos en del av patienterna med Bells pares eller plötslig dövhet.

(0 kommentarer)

Seriesnittning av portvaktskörteln rekommenderas inte för kliniskt bruk 1656

Seriesnittning ökar möjligheten att hitta metastaser – ju mer man letar, desto mer finner man. Men metoden kräver mycket resurser.

(0 kommentarer)

Fler slutar röka efter rökavvänjning vid sjukhusvistelse 1656

Att tidigt under vårdtiden identifiera rökare och erbjuda dem enklare interventioner som syftar till rökstopp är ett effektivt sätt att få patienter att sluta röka, enligt en studie i BMJ.

(1 kommentarer)

Fördubblad missbildningsrisk vid kusinäktenskap 1656

I ett brittiskt material på mer än 11 000 barn visas att kusinäktenskap innebär fördubblad risk för missbildning.

(2 kommentarer)

Översikt

Sverige har Nordens högsta aborttal - Oönskade graviditeter bör ses i helhetsperspektiv – individer, vård, samhälle 1658

Tonårsaborterna minskar, men andelen upprepade aborter tenderar att öka; 40 procent av abortsökande kvinnor har tidigare genomgått en eller flera aborter. Upprepade aborter är associerade med socioekonomisk utsatthet, vilket bör uppmärksammas mer inom det förebyggande folkhälsoarbetet.

(2 kommentarer)

Rapport

AT-läkare lär sig inte tillräckligt om livsstilsfaktorer och hälsa - De flesta får inte mer än 4 timmars undervisning, visar enkät 1662

De flesta AT-läkare får inte mer än 4 timmars undervisning i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt kost och motion, enligt en webbaserad enkät till landets AT-studierektorer.

(3 kommentarer)

Biobank kopplad till Swedeheart en resurs för framtida forskning 1669

Erfarenheterna av att inom rutinvården och utan extra resurser samla in blodprov från hjärtinfarktpatienter beskrivs i en rapport från Uppsala. Dessa prov kopplas till kvalitetsregistret Swedeheart. 

(0 kommentarer)

Därför vill 1943 års män arbeta vidare efter 65 års ålder 1672

Viljan att fortsätta att arbeta efter 65 är starkt korrelerad med bland annat god hälsa, hög utbildning, att ha inflytande över arbetet och oro över för tidig penisonering.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Feokromo­cytom är en livshotande orsak till akut hjärtsvikt - Bör övervägas som differentialdiagnos vid oklara fall 1665

Feokromocytom – en katekolaminproducerande tumör utgången från binjuremärgen – är en mångfasetterad sjukdom, som bör övervägas som differentialdiagnos vid oklara fall av hjärtsvikt.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet stöttar riksstämman 1643

»Förbundet anser det väsentligt att man tänker nytt och återigen fokuserar på läkarkåren som riksstämmans primära målgrupp.«

(1 kommentarer)

Debatt

Palliativ patientmakt 1644

Den nya lagen om patientmakt innebär en öppning för varje döende patient som känner sig färdig med sitt liv och med sitt döende att få sova in i döden, skriver Torbjörn Tännsjö.

(4 kommentarer)

Apropå! Konvertering till svensk specialist i allmänmedicin - Blir Socialstyrelsen det nya verket för att sila mygg och svälja kameler? 1645

Hur väl fungerar den »fria marknaden« i glesbygden i en primärvård med stora rekryteringsproblem? skriver Anders Hansson.

(5 kommentarer)

Barn och unga med utvecklingsneurologiska problem: - Stöd och insatser måste kunna ges även om inte alla diagnoskriterier är uppfyllda 1674

Stöd och insatser måste kunna utgå från problembilden/problemtyngden och inte enbart från diagnoser med »rätt namn«, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare.

(2 kommentarer)

Hög tid att börja använda hjärnskademarkör S100B vid handläggning av lätt skallskada 1675

Blodprovet S100B rekommenderas som alternativ till datortomografi vid hantering av lätta skallskador, skriver Ramona Åstrand och medförfattare.

(0 kommentarer)

Oacceptabel vårdplatsbrist bidrar till patienters död 1676

Antalet vårdplatser i Sverige nådde 2012 en ny bottennotering. Åtgärder bör snarast vidtas för att komma tillrätta med situationen, skriver Jan Halldin.

(0 kommentarer)

»Medikaliserande« sjukskrivning hot mot rehabiliteringen 1677

Doktorns bedömning kommer alltid att behövas, men den ska kanske inte styra som den gör i dag, skriver Ove Andersson och Ulf Hallgårde.

(11 kommentarer)

Nyheter

Kalmar är årets bubblare 1646

Årets AT-rankning från Sylf pekar ut två bubblare: Länssjukhuset i Kalmar och Centrallasarettet i Västerås, som höjt sig 31 respektive 21 placeringar.

(0 kommentarer)

AT-läkarna alltmer nöjda med sin tjänstgöring 1647

Årets AT-rankning från Sylf visar att det tar i snitt åtta år innan en svensk läkarstudent står med legitimationen i sin hand. Den svenska läkarutbildningen är därmed en av Europas längsta. En positiv trend är AT-läkarnas betyg på sin AT blir allt högre.

(0 kommentarer)

Bortvald på grund av föräldraskap? 1648

Som nybliven mamma upplevde Rebecca Friedman att arbetsgivarna valde bort henne. Hon säger att hon vill bli bedömd efter sin kompetens som anställd istället för som förälder.

(1 kommentarer)

Var fjärde kvinna känner sig diskriminerad under AT 1648

För andra året ingår frågan om diskriminering i Sylfs AT-rankning. Av kvinnorna har 26 procent svarat att de känt sig diskriminerad på grund av kön under AT. Det är en ökning med fem procentenheter sedan ifjol.

– Oacceptabelt, säger Sylfs ordförande Emma Spak.

(1 kommentarer)

Sexbrottsmisstänkte läkaren är kvar i häkte 1650

Attunda tingsrätt förlängde i går, måndag, åtalstiden för sjunde gången. 

(0 kommentarer)

Johan Calltorp död 1650

Johan Calltorp, professor i hälsopolitik och ledarskap vid Jönköping Academy/Hälsohögskolan i Jönköping samt projektledare för Forum för Health Policy, har hastigt avlidit. Det meddelar Vårdalstiftelsen.

(0 kommentarer)

Måste kvinna söka i par för att få AT? 1650

Först en känsla av att blivit bortvald på grund av att hon är kvinna och sedan en uppmaning från facket att inte ställa till det för sig genom att gå vidare med saken.  Det fick Anna att byta strategi och boka personliga möten inför nästa sökomgång för AT. Då upplevde hon att arbetsgivaren blev intresserad av hennes kompetens.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Kritik mot två läkare för operation på fel sida skallen 1651

En felaktig sidangivelse i ett röntgenutlåtande hängde kvar genom operationsanmälan och time-out för WHO:s checklista ända fram till en blottad hjärna. IVO är kritisk. (IVO 8.2-22685/2013)

(0 kommentarer)

Tre månader för länge att vänta på provsvar 1651

Tiden innan patienten fick återkoppling med information och läkemedelsordination var orimligt lång, enligt Inspektionen för vård och omsorg.

(0 kommentarer)

Kultur

Tonvikt på vikt tungt för de tyngsta 1679

Försök till korrigering av den kraftigt obesa kroppen bör inte begränsas till viktminskande katastrofåtgärder för ytlig anpassning till rådande smala skönhetsideal, anser en grupp kraftigt överviktiga som tillfrågades om sjukvårdens behandlingsåtgärder mot deras fetma. Det är klokare att fokusera på orsaker och bakomliggande faktorer till fetma än på själva viktvärdet, enligt patienterna.

(0 kommentarer)

Recension

Äntligen – en lärobok på svenska i existentiell kris 1680

När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård

Författare: Lina Sand, Peter Strang

Förlag: Natur & Kultur; 2013

ISBN 978-91-27-13342-6

(0 kommentarer)

Krönika

Hund – för en sundare livsstil? 1681

En hundstund per dygn kan göra en sund - eller i varje fall smalare och mindre utsatt för fetmans följdsjukdomar, berättar professorn Stephan Rössner.  

(0 kommentarer)