Annons
Annons Annons

Nr 38/2018

Inledare

Sjukhuset som får bra betyg av sina läkare 1419

Ålands centralsjukhus uppskattas av sina läkare. En viktig del i att driva vården där är dock de svenska AT-läkarnas närvaro. När Läkartidningen besöker sjukhuset finns det åtta AT-läkare där.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarkåren behövs för Vision e-hälsa 2025 1421

»Vi har vant oss vid betydligt snabbare teknik i privatlivet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dubbel trombocythämning – viktigt att tänka på blödningsrisk 1432

Författarna till en översiktsartikel i LT rekommenderar protonpumpshämmare till högriskpatienter som förskrivs dubbel trombocythämning. Vad som inte tas upp i artikeln är blödningsrisken vid samtidig infektion med H pylori, konstaterar Peter Benno och Per M Hellström.

(0 kommentarer)

Nyheter

Granskning av p-app klar – risken för graviditet har förtydligats 1422

Antalet oönskade graviditeter efter användning av preventivmedelsappen Natural Cycles har varit i linje med utvärderingen som låg till grund för certifieringen – det visar Läkemedelsverkets granskning. På myndighetens begäran har dock företaget förtydligat risken för oönskad graviditet.

(0 kommentarer)

Stora risker med snabb utfasning av hyrpersonal 1422

Sämre arbetsmiljö, förlorad produktion och viten. Det är risker med en för snabb utfasning av hyrpersonal i Västra Götalandsregionen, visar en ny konsekvensbeskrivning.

(0 kommentarer)

Laskerpris för banbrytande narkosläkemedel 1423

Skotske veterinären John Glen är en av mottagarna av årets Laskerpriser. Han belönas för upptäckten och utvecklingen av det vida använda narkosläkemedlet propofol.

(0 kommentarer)

Sjukhuspatienter nöjda i SKL-enkät 1423

Patienter i den somatiska sjukhusvården är generellt sett mycket nöjda. Men det finns skillnader, exempelvis mellan män och kvinnor och olika landsting. Det visar den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

(0 kommentarer)

Barnläkare: Det har spridits en osäkerhet efter skakvåldsrapporten 1424

SBU-rapporten om skakvåld har påverkat synen på spädbarnsmisshandel inom vården, socialtjänst och rättsväsendet – det skriver företrädare för Barnläkarföreningen i ett brev till Socialstyrelsen. Nu vill myndigheten veta mer om föreningens riktlinjearbete.

(0 kommentarer)

IVO-kritik mot Karolinska för lång väntetid till canceroperation 1424

Karolinska universitetssjukhuset får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att väntetiden för en cancerpatient varit för lång. Enligt IVO:s verksamhetstillsyn från i somras har sjukhuset dock vidtagit åtgärder för att säkerställa operationskapacitet och bemanning.

(0 kommentarer)

Samarbete över nationsgränserna - Svenska AT-läkare viktiga för Åland 1426

På Åland beskrivs de svenska AT-läkarna som omistliga. Den åländska regeringen satte blixtsnabbt in en krisgrupp när förslaget om att skrota AT-systemet kom. Läkartidningen har besökt Ålands centralsjukhus och träffat AT-läkarna Sofie Bergström och Olof Ros.

(0 kommentarer)

Krönika

»Inte ett ord av uppmuntran, beröm eller bekräftelse under den hårda arbetsveckan.« 1435

Avsaknaden av positiv återkoppling undergräver möjligheten till negativ, konstruktiv feedback, som ju kräver trygghet och mod för att kunna ta till sig, skriver Ebba Lindqvist i sin krönika. Impulsiv, nedsablande kritik hämmar självförtroendet och leder till navigering i ett tomrum som varken läkare eller patienter är betjänta av. 

(17 kommentarer)

Kultur

»...ett eget eldfast alkali af hittills okänd natur« - 200 år sedan upptäckten av litium 1486

Grundämnet litium – rättare vår kännedom om dess existens – fyller 200 år. Historien om dess upptäckt fascinerar, inte minst för att äran för bedriften tillskrivs en mindre känd svensk doktorand i kemi.

(2 kommentarer)

Människor & möten

Dikter om läkaryrket i nya yrket som poet 1489

Yvonne Jarlvik, specialist i allmänmedicin med många år ­i läkaryrket bakom sig, har just publicerat diktsamlingen »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården«.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Carl Sjöström 1437

Carl Sjöström, överläkare, har skrivit en artikel om funktionella somatiska symtom i veckans tema.

(0 kommentarer)

Reflexion

Tre bra saker – kan det vara så enkelt? 1437

»Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lät­tare att nå balans.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Viktigt mota effekterna av postpartum­depression - Psykologisk behandling med KBT är effektiv för både mamma och barn 1438

Långvarig postpartumdepression ger ökad risk för negativa effekter på barnets utveckling. Psykologisk behandling av mammans depression under hela spädbarnsåret är effektiv för både mamma och barn. Lättillgänglig behandling som är anpassad för nyblivna mammor och följer viktiga utvecklingssteg för barnet tycks vara avgörande.

(1 kommentarer)

Nya rön

Ökning av självmord i USA 1440

Självmordsincidensen minskar i de allra flesta OECD-länder, men inte i USA, där incidensen har ökat med 25,4 procent från 1999 till 2016, visar en ny studie. Av de självmord som ingick i studien genomfördes 48,5 procent med skjutvapen.

(2 kommentarer)

Hyperkalcemi vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism 1440

Hyperkalcemi, och inte sällan hypokalcemi, är vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism. Det visar en avhandling som alltså tydligt bekräftar korrelationen mellan litiumbehandling hos bipolära patienter och utvecklingen av hyperkalcemi.

(0 kommentarer)

Njurtransplantation bästa behandlingen vid svår njursvikt 1441

Njurtransplantation i jämförelse med dialys medför stora vinster för patienten och samhället i form av ökad produktivitet. Det visar en registerstudie som utgått från Svenskt njurregister.

(0 kommentarer)

Ökad frakturrisk efter gastrisk bypass 1441

Gastrisk bypass-kirurgi var associerad med en ökad frakturrisk både hos patienter med och utan diabetes. Risken för fallskada var också ökad efter gastrisk bypass-kirurgi. Det visar en stor svensk retrospektiv kohortstudie.

(0 kommentarer)

Temainledning

För en jämlik och integrerad vård 1443

Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Konsultation–liasionpsykiatri för integration somatik och psykiatri - I framtidens personcentrerade vård måste psykiatri, psykologi och somatik samverka 1444

Konsultationspsykiatri är ett väletablerat begrepp för psykiatriska insatser på begäran av somatisk sjukvård. Vid liaisonpsykiatri sker arbetet i team tillsammans med somatiken och är proaktivt. Evidensen för att konsultation–liaisonpsykiatri är både kliniskt och kostnadsmässigt effektiv har ökat betydligt på senare år.

(3 kommentarer)

Funktionella somatiska symtom kräver biopsykosocial kompetens - Organiserade team ger bättre vårdresultat – en vändpunkt kan vara att patient och läkare kan enas om en förklaringsmodell 1448

Patienter med funktionella somatiska symtom är vanliga inom många specialiteter och uppfattas ofta som svåra att hjälpa. Evidensbaserade metoder för utredning och behandling finns, men är dåligt implementerade i svensk sjukvård. En sjukdomsmodell som tar hänsyn till både biologiska, psykiska och sociala förhållanden behövs.

(2 kommentarer)

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige - Evidensbaserad modell kan förbättra samverkan mellan primärvård och psykiatri 1452

Det finns en forskningsbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård – »collaborative care model«. Ett arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige planeras.

(0 kommentarer)

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom 1455

Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar. Ogynnsamma levnadsvanor, metabola bieffekter av psykofarmaka, kognitiv nedsättning och suboptimal organisation av hälso- och sjukvården är bidragande faktorer.

(3 kommentarer)

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete - Obstetrik och psykiatri i samverkan kan leda till minskade risker för mor och barn 1458

Psykisk ohälsa i samband med graviditet och under spädbarnsperioden är vanligt och har negativa konsekvenser för mor, barn och familj. Ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till minskade risker för mor och barn.

(0 kommentarer)

Multiprofessionella epilepsiteam med psykiatrisk kompetens - Samarbete ger förutsättningar för kvalitet och effektivitet i vården 1462

Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom där psykiatrisk komorbiditet är vanlig och ofta förblir obehandlad. Multiprofessionella epilepsiteam krävs för att kunna möta behov och adekvat hjälpa epilepsipatienter med komplexa svårigheter.

(0 kommentarer)

Psykisk ohälsa och cancervård – ett bättre samarbete behövs för jämlik vård 1466

Det har gått sju år sedan Socialstyrelsens rapport om överdödlighet i cancer bland psykiskt sjuka gavs ut. Fortfarande har cancerpatienter med psykisk ohälsa sämre möjligheter att överleva. Här beskrivs möjliga orsaker, och vad som kan göras för att minska denna överdödlighet. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!