Annons
Annons Annons

Nr 39 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Utredning med integritet 1643

»… beslutet aktualiserar ärendet … om hur utredningar av oredligheter i forskning bör gå till, och framför allt vem som bör ansvara för dem.« 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Renal denervering har hamnat i träda - Pågående studier kan ge besked om metodens plats i terapiarsenalen 1659

Kateterbaserad renal denervering introducerades 2009 för behandling av terapiresistent hypertoni, och icke-blindade studier visade på kraftig blodtryckssänkande effekt. En skeninterventionskontrollerad studie från 2014 visade dock inte någon fördel för metoden. Studien har dock flera svagheter; resultat från pågående studier väntar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Förbättrad riskförutsägelse för kardiovaskulär sjukdom 1662

Resultaten av en studie, presenterad i tidskriften Hypertension, visar att kombinationen av ambulatoriskt blodtryck och biomarkören NT-proBNP förbättrar riskförutsägelser att skilja ut äldre män som löper risk att nyinsjukna i aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.

(0 kommentarer)

Mindre än hälften av psykologistudier kunde reproduceras 1662

Reproducerbarheten inom det psykologiska fältet har ifrågasatts och i en multinationell studie upprepades 100 studier i psykologi. Resultaten påminner om vikten av att nya fynd replikeras innan de accepteras som sanning.

(3 kommentarer)

HPV-vaccinerade mer välvilliga till gynekologiska cellprovskontroller 1663

HPV-vaccinerade unga vuxna kvinnor deltog i gynekologiska cellprovskontroller i samma eller högre utsträckning som ovaccinerade kvinnor, samt i högre grad i den andra omgången organiserade kontroller. Det visas i en ny nationell observationsstudie.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Genus spelar roll i unga läkares arbetssituation - Kvinnliga AT-läkare känner sig negativt särbehandlade, visar enkätstudie 1664

En enkätstudie har undersökt AT-läkares upplevelser av betydelsen av att vara manlig respektive kvinnlig läkare i olika arbetssituationer. Resultaten visade bland annat att kvinnliga AT-läkare på flera sätt upplevde negativ särbehandling vad gäller service, bemötande, arbetsfördelning och tjänstetillsättning.

(8 kommentarer)

Fallbeskrivning

»Att vissla med snoppen« – en följd av kolovesikal fistel - Ovanlig diagnos som är lätt att missa 1668

Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera kolovesikala fistlar. I en fallbeskrivning berättas om en patient som trots omfattande utredningar inte kunde ges rätt diagnos förrän han berättat att han hade kissat luft. 

(0 kommentarer)

Översikt

Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten 1671

Eftersom drogtestresultat kan få allvarliga rättsliga konsekvenser bör enhetliga gränsvärden införas i Sverige. Rekommendationer för de fem vanligaste analyserna presenteras.

(1 kommentarer)

Signerat

Våga tänka nytt – skapa en utbildning i takt med tiden 1647

»… nu gäller det att hålla i och fortsätta påverka beslutsprocessen mot en läkarutbildning som är anpassad för dagens och morgondagens sjukvård.«

(0 kommentarer)

Debatt

Strokeprofylax vid förmaksflimmer: - Välj nya antikoagulantia före warfarin 1648

NOAK (direktverkande antikoagulantia) medför lägre blödningsrisk och behandlingen är enkel. NOAK bör därför prioriteras före warfarin som strokeprofylax vid förmaksflimmer, anser Ingemar Torstensson och medförfattare.

(2 kommentarer)

Allvarliga Grupp A-streptokockinfektioner och samhällsförvärvad smitta 1678

Konsekvent penicillinbehandling av verifierade GAS-infektioner bör vara av stor vikt i strävan att förebygga de allvarliga infektionerna, skriver Claes Schalén och Steen Hoffmann. 

(1 kommentarer)

D-vitaminbrist oväntat ovanlig i norr 1680

Att tillräckliga nivåer var vanligast och brist mycket ovanligt, förvånar forskare i Umeå som studerat D-vitaminnivåerna hos personer bosatta ovanför latitud 63 grader nord.

(0 kommentarer)

Nyheter

Tillitsreform ska minska detaljstyrningen 1650

New public management (NPM) är på väg ut. I stället vill civilminister Ardalan Shekarabi (S) se styrmodeller som är baserade på tillit, och pekar på Danmark som föregångare. Läkartidningen reste till Köpenhamn för att ta reda på hur det står till med den danska tilliten.

(3 kommentarer)

Socialförvaltningen i Köpenhamn: - Onödiga regler rensas bort 1651

En av de organisationer som hunnit längst med att tillämpa tillitsreformen är Socialförvaltningen i Köpenhamn. Bland annat har man skapat ett system för att identifiera och rensa bort onödiga regler.

(0 kommentarer)

Svårare att ändra sjukvården – men arbetet har satt igång 1652

Sjukvårdens speciella uppgifter gör det svårare att genomföra förändringar där. Men även på sjukhusen har man börjat arbeta med tillitsreformen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets ordförande efter ett år på posten: - Effektivisering ska ge mer resurser till förbundets kärnverksamhet 1654

När Heidi Stensmyren ställde upp som ordförandekandidat var det med målsättningen att förnya Läkarförbundet. Efter ett år börjar nu resultaten ses i form av en trimmad organisation som reagerar snabbare på händelser i omvärlden. Det säger Heidi Stensmyren i en intervju med Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Fortbildningsstopp i Norrbotten 1656

Division närsjukvård i Norrbotten stryper all fortbildning fram till årsskiftet på grund av dålig ekonomi. Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, kallar beslutet illavarslande.

(7 kommentarer)

Forskare: »Gåtfullt« att lex Maria-utredningar inte följs upp bättre 1656

Vad fyller egentligen lex Maria-utredningarna för funktion i dag? Inte särskilt mycket mer än som en OK-stämpel av de interna analyserna som redan gjorts, lyder svaret från en forskargrupp i Skåne som granskat utredningarna under en tjugoårsperiod.

(2 kommentarer)

Budgetpropositionen 2016: - Landstingen får professionsmiljard 1656

Den av regeringen utlovade professionsmiljarden, som föll bort när oppositionens budget röstades igenom för ett år sedan, blir nu verklighet.

(0 kommentarer)

Kultur

Läkande medel från världens tak 1682

En ornitologisk resa till det tibetanska höglandet i Kinas glesbebyggda Qinghai-provins gav även möjlighet att studera den lokala synen på sjukdom, läkemedel och behandling samt praxis inom vardagsmedicinen. 

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!