Annons
Annons Annons

Nr 42/2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Sund skepticism 1843

»Så här i Nobelpristider kan det ju vara befogat att knyta an till det faktum att det ofta är upptäckter med ett antal år på nacken som belönas.«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

2013 års Nobelpris i fysiologi eller medicin - Nobelpristagarna har utforskat komplicerat transportsystem 1856

Det finns all anledning att förvänta sig ytterligare stora medicinska framsteg i kölvattnet av Randy Schekmans, James Rothmans och Thomas Südhofs banbrytande grundläggande upptäckter, skriver Anna Wedell i en kommentar till årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

(0 kommentarer)

Nya rön

Depression hos män med ny skattningsskala 1858

Det finns risk för underdiagnostik av depression hos män när skattningsskalor används eftersom flera av skalorna inte fokuserar på symtom som ofta förekommer hos män, enligt en amerikansk studie.

(0 kommentarer)

På sikt ingen skillnad mellan kostråd vid fetma 1858

SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationer till personer med fetma.  

(3 kommentarer)

Akut njurskada efter kranskärlskirurgi förknippad med ökad risk att nyinsjukna i hjärtsvikt 1859

Akut försämring av njurfunktionen är vanligt efter hjärtkirurgi. Kopplingen mellan akut njurskada och dess akuta effekter på hjärtat är oklar och har undersökts i denna svenska studie.

(0 kommentarer)

Närmare var fjärde man medgav våldtäkt 1859

I Lancet Global Health har forskare knutna till FN bedrivit en studie i sex länder i Asien. Drygt 10 000 män har fått svara på frågor om de någon gång våldtagit en kvinna.

(0 kommentarer)

Översikt

Svår TBE med resttillstånd kan drabba även yngre barn - Vaccinationsråd till barn bör individualiseras, grad av exponering avgörande 1861

Fästingburen encefalit (TBE) har oftast ett lättare förlopp med lindrigare resttillstånd hos barn än hos vuxna. Men svåra former förekommer även hos barn, och kvarstående minnes- och koncentrationssvårigheter är vanligare än man trott. Vaccinationsråd till barn bör individualiseras, grad av exponering är avgörande.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Metylenblått hävde metformin­associerad laktacidos - Gav dramatiskt positiv effekt vid samtidig vasodilatorisk chock 1865

Det senaste årtiondet har försäljningen av metformin och antalet fall av metformininducerad laktacidos ökat påtagligt. I svåra fall med uttalad laktacidos uppkommer ibland terapirefraktär vasodilatorisk chock. Intravenös tillförsel av färgämnet metylenblått kan ha en dramatiskt positiv effekt på förloppet, visar en fallbeskrivning. 

(0 kommentarer)

Rapport

Uppdaterad handläggning av vuxna med skallskada - SNC:s nya riktlinjer ger vägledning vid minimal, lätt och medelsvår skada 1868

Nya riktlinjer från Scandinavian Neurotrauma Committee ger vägledning vid minimal, lätt och medelsvår skada. Riktlinjerna syftar till att hitta patienter med allvarliga komplikationer samtidigt som onödiga DT-undersökningar på patienter med minimal skallskada kan undvikas.

(0 kommentarer)

Paracetamol­förgiftningar allt vanligare - Giftinformationscentralen slår larm – hög tid för motåtgärder 1870

Antalet fall av paracetamolförgiftning ökar oroväckande. Bland läkemedelsförgiftningar är frågor om paracetamolöverdoser de i särklass vanligaste i Giftinformationscentralens telefonjour. Under 2012 sjukhusbehandlades ca 1 500–2 000 personer för paracetamolöverdos. Nu krävs motåtgärder.

(3 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Noggrann monitorering krävs när adrenalin ges i kombination med TCA 1872

Kan man skriva ut adrenalin till patienter som behandlas med klomipraminadrenalin mot anafylaxi?

(0 kommentarer)

Signerat

Nytt pensionsavtal tecknat med SKL 1847

»Under ett antal år framöver kommer det att finnas två tjänstepensionsavtal inom den kommunala sektorn.«

(1 kommentarer)

Debatt

Replik 1 till Torbjörn Tännsjö: - Palliativ sedering kan inte beställas 1848

Det ingick inte i Patientmaktsutredningens direktiv att föreslå en lag som ger patienten oinskränkt rätt till sjukvård, skriver Ingemar Engström och Marit Karlsson i en replik till Torbjörn Tännsjö.

(0 kommentarer)

Fler njurtransplantationer med matchningsmekanism 1874

Med ett system som tillåter njurbyten kan antalet njurtransplantationer i Sverige ökas, skriver Tommy Andersson och Jim Ingebretsen Carlson.

(0 kommentarer)

Replik 2 till Torbjörn Tännsjö: - Palliativ vård är livshjälp, inte dödshjälp 1875

Vi skulle behöva en strategisk plan för att höja kvaliteten på vården i livets slutskede, framförallt inom akutsjukhusen. Vi måste skapa förutsättningar för människor att kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv också i livets slutskede.

(0 kommentarer)

Behandlingen av psykiska problem behöver utvärderas 1876

Patienter och medborgare måste få veta om vi får valuta för de pengar som läggs ner på den psykiatriska vården, anser Rolf Holmqvist och medförfattare.

(1 kommentarer)

Replik om vindkraft: - Vindkraftsbuller är inte ett infraljudsproblem 1877

Det saknas belägg för att vindkraft genererar hälsovådliga nivåer av infraljud. Det är däremot fullt klart att vindkraftsbuller upplevs som störande, skriver Mats E Nilsson, Karl Bolin och Gösta Bluhm i en replik.

(12 kommentarer)

Nyheter

Psykiatern Jan Wålinder, 82 år: - »Jag lär mig något nytt varje dag« 1850

Det blir allt vanligare att läkare fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. Men få fortsätter lika länge som Jan Wålinder. 

(6 kommentarer)

Fler läkare arbetar längre 1852

Allt fler läkare fortsätter att yrkesarbeta efter att de har fyllt 65. Men det finns stora luckor i kunskapen om hur många de egentligen är, och om var och hur de arbetar.

(0 kommentarer)

Fler blir sjukskrivna för stressjukdomar 1854

Sjukpenningtalet fortsatte att öka under augusti månad. Det visar ny statistik från Försäkringskassan. Under det senaste året har sjukpenningtalet stigit med nära tio procent.

(0 kommentarer)

Kritik mot handledare som bedrev parallella studier 1854

En läkare som var handledare för två närmast identiska studier vid två olika sjukhus kritiseras för att han inte informerade medarbetarna om saken.

(0 kommentarer)

Läkare bildar förening för kost och hälsa 1854

Satsa mer på kost som kan förebygga sjukdomar. Det är budskapet från en ny förening som håller på att bildas av en grupp svenska läkare. I första hand rekommenderar de vegankost.

(0 kommentarer)

Läkare är du hela tiden – även på Twitter - 4 frågor till … 1855

4 frågor till Anne Brynolf som stude­rat läkares professionella hållning på mikrobloggtjänsten Twitter. 

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Riskpersonal ska anmälas till IVO 1855

Om det finns anledning att befara att en legitimerad person kan utgöra en risk för patientsäkerheten så ska vårdgivaren göra en anmälan till IVO. Även om personen avslutat sin anställning.

(0 kommentarer)

Dödsbud på telefonsvarare räcker inte 1855

Den läkare som fastställer ett dödsfall måste förvissa sig om att närstående omedelbart underrättas. Det slår IVO fast. Någon vägledning till hur man gör om den anhöriga inte svarar ges emellertid inte. 

(0 kommentarer)

Kultur

Medline – en skattkammare för läkare och forskare - Så skapades databasen med över 20 miljoner medicinska referenser 1878

Medline på internet är en skattkammare för studenter och forskande läkare. En medicinsk databas, tillgänglig gratis för alla, med över 20 miljoner referenser att söka bland. Tre artiklar på kultursidorna denna vecka beskriver Medlines uppkomst, användning samt dess betydelse för vetenskapens utveckling fram till i dag och i framtiden.

(0 kommentarer)

Att söka i Medline – en kurs för nybörjare 1879

Denna artikel visar hur man kan söka efter information i Medline.

(0 kommentarer)

Medlines tillväxt speglar utvecklingen av medicinskt vetande 1880

Medline är den medicinska databasen vid National Library of Medicine i USA och utgör den digitala versionen av Index Medicus, där innehållet i medicinska artiklar har registrerats sedan slutet av 1800-talet.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!