Annons
Annons Annons

Nr 43 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Läkaryrkets tre olika ben 1871

»Kliniken ger insikter om vilken ny kunskap vi behöver efterforska, forskningen gör oss ödmjuka … och lärarrollen gör de båda andra så mycket roligare.« 

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Evidensbaserad medicin – triumfer och problem - Begränsningarna upptäcks i den kliniska vardagen 1888

Den evidensbaserade medicinen har inneburit stora framsteg och revolutionerat klinisk praktik. Det behövs dock en medvetenhet om dess begränsningar i den kliniska vardagen.

(1 kommentarer)

Nya rön

Försämrat luktsinne förutspår dödlighet 1890

Försämrat luktsinne kan användas för att förutsäga risk för död, enligt en studie som publiceras i den elektroniska tidskriften PLoS One.

(1 kommentarer)

Resistenta enterokocker kan uppstå lokalt ur vankomycinkänsliga stammar 1890

En nyligen publicerad studie i tidskriften PLoS One visar att vankomycinresistenta enterokocker kan uppstå lokalt från redan etablerade vankomycinkänsliga stammar. Klonal spridning i sjukhusmiljön av denna nya VRE-stam kan förklara ett stort utbrott i Sverige.

(0 kommentarer)

Djup hjärnstimulering innebär inte ökade risker för äldre med parkinson 1890

Djup hjärnstimulering innebär att man opererar in elektroder i hjärnan. I flera studier har man på grund av en misstänkt ökad komplikationsrisk valt att exkludera patienter över 65 års ålder. Farhågorna är överdrivna, enligt en studie i JAMA Neurology.

(0 kommentarer)

Internetbaserad metod hjälpte ekonomiskt utsatta till rökstopp 1891

I Lancet presenteras en studie där man undersökt om en internetbaserad metod kan underlätta rökstopp. Resultatet: det kan den. Men bara för socioekonomiskt utsatta rökare, och i blygsam omfattning.

(0 kommentarer)

Ingen effekt av akupunktur vid knäsmärta 1891

I JAMA, Journal of the American Medical Association, har en grupp forskare undersökt effekten av akupunktur vid knäsmärta. Slutsatsen är tydlig: det ger ingen effekt.

(0 kommentarer)

Översikt

IT-system i vården kräver nya tankesätt 1893

Modern teknologi inom vården har sina fördelar och nackdelar. Vården kan bli säkrare och effektivare, men arbetssätt och etiska frågor förändras. Och hur tas läkarens kompetens tillvara i utvecklandet av nya system?

(0 kommentarer)

Anamnesupptagning via dator kan ge bättre vård och forskning 1902

Att låta patienten – före besöket hos läkaren – besvara ett batteri av anamnestiska frågor i ett interagerande datorprogram kan ge läkaren bättre underlag för handläggning än vid traditionell anamnesupptagning.

(2 kommentarer)

Kliniska beslutsstöd kan ge hjälp i den komplexa vården 1906

Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex, alltmer specialiserad, alltmer svåröverskådlig. Ett bra kliniskt beslutsstöd kan ge struktur och hjälp vid behandling av den enskilda patienten. 

(3 kommentarer)

Originalstudie

Elektroniskt stöd i journalen för dosering av läkemedel vid sänkt njurfunktion 1894

Förskrivarstöd vid nedsatt njurfunktion har saknats i Sverige. Pilotprojektet »Njurknappen« utvecklades för att vid förskrivning i primärvården snabbt kunna anpassa doseringen med hjälp av patientens journal.

(0 kommentarer)

Rapport

Telemedicin leder till ökad patientnytta 1898

Vård på distans, att kunna erbjuda specialistvård oberoende av avstånd, vårdgivare och vårdnivå, är viktigt för att uppnå en jämlik vård. Vinsterna är många – både för vårdpersonal, patient och anhöriga.

(2 kommentarer)

Etik och läkarroll

Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning 1912

E-journalföring, omfattande registreringsskyldigheter, hackade IT-system … »offentlig vård« får en ny innebörd och osäkrar inte bara patientens integritet. Även läkarens yrkesetos och relationen mellan vårdpersonal, patienter och staten förändras.

(2 kommentarer)

Signerat

Varför når vi inte en bättre sekundärprevention i Sverige? 1875

»Samverkan mellan primärvården och den öppna specialistvården är avgörande för att uppnå bättre sekundärprevention.«

 

(1 kommentarer)

Debatt

IT i vården måste få kosta 1876

Vården står inför ett gigantiskt behov av kompetensutveckling och insatser inom IT-området, skriver Karin Båtelson och Göran Petersson.

(5 kommentarer)

Apropå! Att vandra längs minnenas allé - Nya visioner och avlösning på barrikaderna 1877

Låt samtalen spridas över landet. Det är budskapet från en grupp allmänläkare och geriatriker samt en före detta chefstjänsteman som nyligen samlades för att minnas och ventilera primärvården i Dalarna under 40 år.

(0 kommentarer)

Tala klarspråk om läkarutbildning utanför Sverige 1916

Läkarförbundet bör både på nationell och EU-nivå driva frågan om lagstadgad AT-tjänstgöring för studenter som utbildat sig utanför Norden, skriver Josef Davidsson.

(33 kommentarer)

Inför anmälningsplikt för invasiv infektion med grupp C/G-streptokocker 1917

Tiden är mogen att införa anmälningsplikt enligt smittskyddslagen för invasiva infektioner med humana grupp C/G-streptokocker, skriver Claes Schalén. 

(2 kommentarer)

Replik angående SK-kurser, Socialstyrelsen: - Ansvaret för läkarnas ST ligger på sjukvårdshuvudmännen 1917

Huvudsyftet med de statligt finansierade SK-kurserna har aldrig varit att genom dessa skapa ett kursutbud som fullt ut möter efterfrågan, skriver Socialstyrelsen i denna replik till Eva Engström, Läkarförbundet.

(0 kommentarer)

Nyheter

De gick direkt till chefspost 1878

Samtidigt som Towa Jexmark fick sitt specialistbevis blev hon chef över 320 anställda. Christian Colldén blev sektionschef under sin första dag som legitimerad läkare, medan Petra Vogt blev chef över en vårdcentral – och sin egen ST-handledare. 

(3 kommentarer)

SBU hjälper beslutsfattare att ta bort verkningslösa metoder 1883

De två första prioriteringsstöden från SBU handlar om kortisonsbehandling vid tennisarmbåge och artroskopisk kirurgi vid artros i knät.

(1 kommentarer)

Tvist om tjänstledighet - Läkarförbundet stämmer landsting i AD 1883

Norrbottens läns landsting vägrade ge en läkare tjänstledigt för att pröva annan verksamhet. Nu stämmer Läkarförbundet landstinget i Arbetsdomstolen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet: - Nej till skärpta regler för telefonrecept 1883

Läkarförbundet säger nej till Läkemedelsverkets förslag att begränsa möjligheten att skriva ut recept via telefon. Förbundet pekar också på åtgärder som måste vara på plats innan pappersrecepten tas bort för narkotikaklassade preparat.

(7 kommentarer)

5 frågor till  John Norcini . . . 1884

. . . professor och ordförande för Foundation for Advancement of International Medical Education and Research  i USA, som den 17 oktober mottog Karolinska institutets pris för forskning i medicnsk pedagogik på 50 000 euro.

(0 kommentarer)

Kirurg avstängd för att ha planerat konkurrerande verksamhet 1884

En barnhjärtkirurg vid Skånes universitetssjukhus, SUS, stängdes på måndagen av från sitt jobb med omedelbar verkan. Orsaken är att han ska ha varit med och planerat en konkurrerade klinik i privat regi.

(0 kommentarer)

Anders Björkman åker med MSB till Liberia: - »Jag känner mig väldigt motiverad« 1885

För Anders Björkman var beslutet enkelt. I morgon, fredag, åker han till Liberia med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Till vardags är han professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

(2 kommentarer)

100 miljoner till från regeringen för att stoppa ebola 1885

Den svenska regering avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika. Ebola är nu en global säkerhetsfråga, säger biståndsminister Isabella Lövin.

(0 kommentarer)

Statskontoret har utrett klagomål mot sjukvården - Bättre rättssäkerhet krävs vid IVO:s handläggning av patientklagomål 1886

Rättsäkerheten vid hanteringen av patientklagomål behöver bli bättre. Kriterier bör tas fram för när kritik ska riktas mot vårdgivare och enskilda yrkesutövare. Det anser Statskontoret som på regeringens uppdrag har utvärderat hanteringen av patientklagomål.

(0 kommentarer)

Karolinska vill ta bort övertidsersättning 1886

Läkare på Karolinska universitetssjukhuset kan förlora rätten till övertidsersättning. Sjukhusledningen har bestämt att den ska tas bort vid nyanställningar. Läkarföreningen befarar att det får flera negativa konsekvenser.

(3 kommentarer)

Kultur

Sjukdomen tvingade honom att skriva oavbrutet - Berättelsen om Kierkegaards hypergrafi och död 1920

Den explosiva produktiviteten, för att inte säga skrivklådan, hos den store danske författaren Søren Kierkegaard hade enligt vissa en medicinsk förklaring.

(1 kommentarer)

Recension

Rapport från den svenska pediatrikens barndom 1922

Handskriften med professor Pehr Afzelius föreläsningar om barnsjukdomar i början av 1800-talet har getts ut i bokform. Recensenten upptäcker en ny fadersgestalt för den svenska pediatriken, vid sidan av Nils Rosén von Rosenstein.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!