Annons
Annons Annons

Nr 45 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tack för mig 1963

»De enda som har makt över vår professionalitet är vi själva, och den kan vi behålla genom att ständigt gå tillbaka till vår grund i naturvetenskap, medmänsklighet och etik.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Förmaksflimmer vanligare än man trott - Strokeprofylaxen till dessa patienter behöver förbättras 1976

Förmaksflimmer drabbar mer än 3 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Minst 38 procent av strokefallen i Västra Götaland har förmaksflimmer, och 2 av 3 hade inte fått warfarinbehandling. Ju högre strokerisk, desto mindre är sannolikheten att få antikoagulationsbehandling.

(0 kommentarer)

Nya rön

HPV-vaccination inte associerad med allvarliga biverkningar 1977

En stor dansk-svensk studie finner inget stöd för ökad risk för autoimmuna och neurologiska tillstånd efter HPV-vaccination.

(0 kommentarer)

Fler överlever hjärtinfarkt utanför sjukhus i Danmark 1977

Andelen fall där hjärt–lungräddning gavs utanför sjukhus av någon som bevittnat händelsen mer än fördubblades efter en stor dansk satsning på bland annat träning i HLR.

(0 kommentarer)

Ny studie sätter punkt för MS-teori 1978

Teorin om ett samband mellan förträngda halsvener och MS kan nu avfärdas, enligt en studie och en ledarkommentar i Lancet.

(2 kommentarer)

Depression under graviditet går i arv 1978

Antenatal depression hos modern kan kopplas till ökad risk för depression hos barnet i tonåren. Risken för depression var 28 procent högre hos 18-åringar vars mödrar varit deprimerade antenatalt.

(1 kommentarer)

Preparat baserat på RNA-interferens sänker LDL 1978

Ett läkemedel baserat på RNA-interferens kallat ALN-PCS gavs som engångsdos till individer med ett LDL över 3,0 mmol/l. Det resulterade i en kraftig sänkning av LDL.

(0 kommentarer)

Rädsla behandlades under sömnen 1979

Studien öppnar möjligheter för att delar av exponering vid PTSD skulle kunna ske i sömnen.

(0 kommentarer)

Biomarköruttryck i lymfkörtelmetastas och återfall visade ändrad prognos vid bröstcancer 1979

Med tilläggsinformation från lymfkörtelmetastaser skulle behandlingen vid bröstcancer kunna individualiseras ytterligare, enligt en avhandling från Lund.

(0 kommentarer)

Temainledning

Vården måste bli personcentrerad 1980

Vården av äldre står inför ett avstamp. Tack vare befolkningsutvecklingen ökar antalet äldre människor nu mycket snabbt. Detta ställer nya krav på vård och omsorg – för att möta framtiden måste vården bli personcentrerad och utgå från den enskilde äldres specifika behov.

(0 kommentarer)

Rapport

Palliativ vård – på väg mot en ökad kunskapsbas 1981

Patienter i livets slutskede ska kunna få möta läkare med både rätt kompetens och rätt förutsättningar. Socialstyrelsens kunskapsstöd, det nationella vårdprogrammet för palliativ vård och Svenska palliativregistret ger stöd för arbetet.

(0 kommentarer)

Översikt

Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre 1984

För att kunna erbjuda bättre vårdkvalitetet – och många gånger även bättre vård i livets slut – på särskilda boenden för äldre krävs satsningar på bland annat geriatrisk specialistkompetens bland vårdpersonalen och högre sjukskötersketäthet.

(4 kommentarer)

Aktivitet och rehabilitering kan ge hälsosamt åldrande 1990

Äldre behöver – precis som alla andra – känna gemenskap, delaktighet och mening. Detta kan i sig vara hälsofrämjande. Men att utveckla bra aktiviteter för äldre kräver rätt kompetens och rätt resurser. Dit har dagens äldreomsorg en bit kvar.

(0 kommentarer)

Äldres läkemedels­behandling måste bli säkrare 1993

Läkemedelsbehandlingen av äldre är omfattande och ibland riskabel vad gäller 
biverkningar, följsamhet och interaktioner. Med dagens fragmentiserade vård är det viktigt att finns någon som har en helhetsbild av en patients totala förskrivning.

(0 kommentarer)

Modern demensvård på gång tack vare nationella riktlinjer 1996

Med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens gick startskottet år 2010 för utveckling av en modern demensvård. Samverkan primärvård–specialistvård och landsting–kommun/privatvård är grunden för att sätta patienten i fokus.

(0 kommentarer)

Psykisk sjukdom hos äldre vanligare än demens 2000

Äldre med psykisk sjukdom har dålig prognos och ökad risk att insjukna i somatiska sjukdomar. De flesta psykiska sjukdomarna hos äldre är behandlingsbara men kan kräva stor kunskap om såväl sjukdomarna som behandlingsstrategier.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition 1987

För ungefär hälften av de personer över 65 år som hade kommunalt bistånd för vård och omsorginsatser var biståndsbesluten relaterade till mat, måltider eller nutrition. Det visar en punktprevalensstudie i Örebro kommun.

(0 kommentarer)

Signerat

Integritet – ett förlegat begrepp? 1967

»Att respektera en persons integritet är att respektera personens egen svär, privatliv och rätt till skydd av det privata och personliga.«

(0 kommentarer)

Debatt

11 ooo kronor för en äggdonation – oetiskt hög nivå? 1968

När Region Skåne ­höjde ersättningen för äggdonation tog man ett steg ­mot handel med mänsklig ­vävnad, vilket är förbjudet svensk lag, skriver Mats Johansson och Nils-Eric Sahlin.

(3 kommentarer)

Orättvist! 1969

Tänk att det finns så stort behov att hävda sin prestige, skriver Ingemar Boström, apropå SVT:s »Arga doktorn«.

(1 kommentarer)

Apropå! Behovet av ett ökat engagemang i klimatfrågan från läkarkåren - Läkaresällskapet: Global hälsa berör oss alla 1969

För Svenska Läkaresällskapet är både globala hälsofrågor och folkhälsa viktiga områden.

(0 kommentarer)

Barn och ungdomar – sårbara ­»osynliga« anhöriga 2003

Vården måste ta sitt ansvar för barnens rätt som särskilt sårbara anhöriga. Det bör skapas rutiner för att ta reda på om det finns barn till svårt sjuka vuxna, och att man då kan ge åldersadekvat information och stöd, anser Barnläkarföreningens utskott för etik och barnens rätt.

(0 kommentarer)

Var penicillinkuren boten för mina kroniska lumbala ryggsmärtor? 2004

En förlängd penicillikur, ursprungligen riktad mot en förmodad Borrelia-infektion påverkade även Herman Holms ryggsmärtor. En tillfällighet, eller något att utforska närmare?

(2 kommentarer)

Patienten rättslös om generikaföretaget inte är med i läkemedelsförsäkringen 2005

Det är absurt att apotekens utbytessystem kan tillåta ett byte till generikapreparat från leverantörer som inte är anslutna till läkemedelsförsäkringen, skriver Jan Eklund.

(0 kommentarer)

Replik om palliativ patientmakt: - Visst bör vi få sova in i döden 2005

Men då är vi ju överens, skriver Torbjörn Tännsjö till författarna till två inlägg som kommenterar hans artikel om palliativ patientmakt.

(8 kommentarer)

Replik: - 99 procent av alla sålda läkemedel ingår i försäkringen 2005

Alla läkemedel som säljs i Sverige har gått igenom samma noggranna kontroller.

(1 kommentarer)

Nyheter

Tv har gjort mig till en bättre doktor 1970

Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla är nöjda med programmen de var med i och de flesta tycker att erfarenheten varit positiv.

(1 kommentarer)

Riktiga läkare på TV 1970

Det finns all anledning att diskutera etik och gränsdragningar för sjukvård i tv. I Läkartidningens artiklar om detta fenomen vänds blickarna mot läkarna. Vad betyder det att bli en tv-läkare? 

(1 kommentarer)

Hägglund nobbar möte med SLF 1973

Läkarförbundet bad i september om ett möte med socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson för att presentera sina förslag om hur äldres behov av läkarinsatser bättre ska kunna tillgodoses. På grund av en fullbokad kalender har dock Göran Hägglund avböjt ett möte.

(0 kommentarer)

Väntetider för cancervård varierar stort 1973

Väntetiderna inom cancervården fortsätter att variera stort inom landet. Det konstaterar Socialstyrelsen som för tredje året ställt samman data från åtta kvalitetsregister rörande de nio vanligaste cancerformerna.

(0 kommentarer)

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket 1973

»Det är viktigt att läkare syns på tv, att vi talar utifrån vår kunskap. Det finns väldigt mycket oro och funderingar ute i samhället så när vi kan ska vi vara med och berätta det vi vet«, säger Gunilla Hasselgren, läkare i SVT:s »Fråga doktorn«.

(0 kommentarer)

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare: - Inga stimulansmedel fryser inne i år 1974

Förra året fryste nära hälften av de avsatta stimulans­pengarna för äldrevården inne, eftersom många kommuner och landsting inte klarade kraven. Men i år kommer alla stimulansmedel, sammanlagt en dryg miljard kronor, att kunna betalas ut. Det avslöjar regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm.

(0 kommentarer)

Oro efter uppdelning mellan akut och planerad vård 1975

Sjukhuset i Trollhättan inriktas ytterligare mot akutvård medan Uddevalla sjukhus ska fokusera på planerad vård. Uppdelningen hotar patientsäkerheten, enligt läkare.

(1 kommentarer)

Recension

Nytt verktyg för bättre psykhälsa hos äldre 2006

Nya kliniska riktlinjer rörande äldrepsykiatri, även benämnt geriatrisk psykiatri och psykogeriatrik, har publicerats i bokform. Sju författare med stora kunskaper och erfarenheter på området har ansvarat för tolv kapitel med olika inriktning på äldrepsykiatri. Det gäller psykoser, kognitiva funktioner, demens, affektiva sjukdomar, konfusion, Parkinsons sjukdom samt suicidproblematik. Recensent är Lars Gustafson, professor emeritus, geriatrisk psykiatri, Institutionen för kliniska v (0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!