Annons
Annons Annons

Nr 47 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ordning i leden 2075

»Våra patienter förtjänar bättre än att irra runt bland motstridiga besked.«

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Special Barn som far illa - Alla barn måste skyddas från kränkningar 2090

Den här veckan fyller FN:s barnkonvention 25 år. I veckans nummer av Läkartidningen beskrivs barnens rätt till uppfostran utan våld samt hur adekvat diagnostik och handläggning bör ske vid misstanke om barnmisshandel eller försummelse av barn.

(0 kommentarer)

Nya rön

God psykisk och fysisk hälsa hos nya invandrare 2092

Nya invandrare verkar inte ha några hälsomässiga hinder för snar integration i samhället. De undersökta skattade sin fysiska och psykiska hälsa samt livskvalitet, välbefinnande och sociala relationer på minst samma nivå som den svenskfödda kontrollgruppen.

(3 kommentarer)

Genetiska markörer för vaccinrelaterade feberkramper 2092

Allvarliga biverkningar uppträder i enstaka fall i samband med vaccination. I syfte att undersöka genetiken bakom detta har forskare genomfört en så kallad helgenomundersökning. Fynden kan ses som en plattform för framtida studier inom vaccinområdet.

(0 kommentarer)

Nya »bio-mjälten« rensar blodet från patogener och toxiner 2093

Preklinisk forskning har demonstrerat ett sätt att rensa blodet från patogener. Metoden kan på lång sikt bidra till behandling av sepsis.

(0 kommentarer)

Snabbtest bidrog till minskad förskrivning av antibiotika 2093

Antibiotikaförskrivningen i primärvården kan minska om patienter vid den vanliga läkarundersökningen får ta blodprov, enligt en översikt i Cochranebiblioteket.

(0 kommentarer)

Spel- och sexmissbruk biverkan till parkinsonmedicinering 2093

I JAMA Internal Medicine presenteras en studie där man funnit att dopaminerga preparat, som ges vid bland annat Parkinsons sjukdom, kan leda till bristande impulskontroll med beteenden såsom spel-, sex- och shoppingmissbruk.

(1 kommentarer)

Regional centralisering av svårt skadade gav enbart liten effekt 2094

I ett försök att utvärdera effekten av centralisering av alla svårt skadade till traumacentrum gjordes en observationsstudie i England. Centralisering anses kunna öka kvaliteten, men enligt studien gav det ingen påverkan på det genomsnittliga antalet intensivvårdsdagar och sjukhusdagar eller på överlevnad.

(0 kommentarer)

Omskärelse skyddar mot syfilis 2094

Omskärelse kan komma att spela en viktig roll när det gäller att kontrollera spridningen av syfilis, särskilt i områden där HIV är vanligt förekommande, enligt en studie i Lancet Global Health.

(0 kommentarer)

Traumatisk hjärnskada ökar risken för demens 2094

Patienter som drabbats av en traumatisk hjärnskada löper ökad risk att drabbas av demens. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA Neurology.

(0 kommentarer)

Översikt

Special Barn som far illa - Barnuppfostran utan våld – en rättighet för varje barn 2095

Trots att barns rättigheter står på agendan på stats- och myndighetsnivå i Sverige är våld mot barn ett folkhälsoproblem. Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig funktion att fylla i arbetet för att synliggöra och minska barns utsatthet.

(0 kommentarer)

Special Barn som far illa - Skador av våld hos små barn – tecken, handläggning och diagnostik 2098

Sverige betraktas som ett föregångsland när det gäller förebyggande insatser mot barnmisshandel och omsorgssvikt. Däremot är Sverige inte alls ledande vad gäller den medicinska handläggningen av dessa tillstånd. Utredning av barnmisshandel kräver ett differentialdiagnostiskt tänkande och ett systematiskt arbetssätt.

(0 kommentarer)

Special Barn som far illa - Försummelse av barn – ett försummat problem 2102

Upp till vart sjätte barn i västvärlden upplever fysisk eller psykisk försummelse under sin uppväxt. Vid svår försummelse ses förändringar i hjärnan som är kopplade till störningar i kognition, koncentration, impulskontroll och socialt beteende.

(0 kommentarer)

»Spice« – syntetiska kannabinoider med riskabla effekter - Fall av akut njursvikt och cerebral ischemi med stroke har rapporterats 2105

”Spice” är en samlingsbenämning på syntetiska kannabinoider som adderats till torkade växtdelar avsedda för rökning i missbrukssyfte. Bruk av dessa kannabinoider har i några fall medfört allvarliga akuta symtom såsom medvetslöshet, kramper och stroke. Även akut njursvikt förekommer, vilket illustreras av en fallbeskrivning.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Information på läkarprogrammet viktig för rekrytering till forskning 2108

Det finns ett stort intresse att forska bland läkarstudenter men många upplever att det är svårt att få kontakt med forskargrupper. Tidsbrist är också ett stort hinder, visar en enkätstudie.

(3 kommentarer)

Signerat

Chefläkaren – systemperspektiv för kvalitet och patientsäkerhet - Chefläkaren – systemperspektiv för kvalitet och patientsäkerhet 2079

»… fokus måste ligga på det förebyggande arbetet, så att fel i möjligaste mån inte begås.
I det arbetet har chefläkaren en central roll, som stoppkloss, pådrivare och rådgivare.«

(0 kommentarer)

Debatt

Etiska kommittéer kan vara oetiska - Evidensbaserad medicin i fara 2080

Ole Fröbert och Stella Cizinsky vill se en förändring i det regelverk som fjättrar de forskningsetiska kommittéerna i en rädsla för oetisk forskning.

(2 kommentarer)

Apropå! Rätt ska vara rätt om Njurknappen och NjuRen - NjuRen på väg in i flera landsting 2081

Här klargörs att pilotprojektet Njurknappen och tjänsten NjuRen båda är integrerade i journalsystemet TakeCare via Janusfönster, och har samma bakomliggande teknik, medan gränssnittet och beräkningsformler har utvecklats.

(0 kommentarer)

Jämför inte äpplen och päron vid ­utvärdering av rehabiliteringsgarantin 2111

I en rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen utvärderas multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Författarna pekar på brister i rapporten och efterlyser bland annat en nationell grupp som långsiktigt be­vakar och sammanställer ­evidens inom området. 

(0 kommentarer)

(O)förmånlig skattefälla för hyrläkare 2112

Läkare hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen.

(0 kommentarer)

128 ombud för barnens rättigheter 2113

128 barnrättsmbud fungerar som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter i regional och kommunal sjukvård i Göteborg.

(0 kommentarer)

Nyheter

Vårdrelaterade infektioner - Västmanland positivt exempel i kampen 2082

Efter flera års arbete har man i Västmanland fått ner andelen vårdrelaterade infektioner på sina sjukhus – och sticker nu ut som positivt exempel i hela landet. Nya städrutiner är en avgörande framgångsfaktor. Men också insikten om att man aldrig får släppa taget. 

(0 kommentarer)

Etikdagen: - Klarare regler för beslutsoförmögna på gång 2086

En grupp där delaktigheten innebär särskilda utmaningar är personer som saknar beslutsförmåga. Nu ses regelverket över för att patientens vilja ska kunna styra även i dessa lägen.

(0 kommentarer)

Etikdagen: - Delaktighet kräver mer än ny lag 2086

Med den nya patientlagen blir patientens rätt till delaktighet för första gången lagfäst. Förutsättningar och hinder för reell delaktighet i vården diskuterades vid Läkarförbundets och Läkaresällskapets årliga etikdag.

(0 kommentarer)

Läkares efternamn vittnar om sega klasstrukturer 2087

Är du läkare är det mera troligt att ditt efternamn slutar på -eus eller -ius än för genomsnittssvensken. Sådana namn är överrepresenterade i läkarkåren, liksom adliga namn. Medan efternamnen som slutar på -son är underrepresenterade.

(7 kommentarer)

Läkaresällskapet vill bygga upp en helt egen certifieringsorganisation 2087

För att möta eventuella framtida krav på recertifiering av läkare vill Läkaresällskapet bygga upp en egen organisation för en »certifierande granskning« av läkares fortbildning.

(3 kommentarer)

»Vårdkrävande patienter missgynnas« - Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: 2088

Vårdvalet och vårdgarantin har lett till en mindre jämlik primärvård. De friska patienternas läkarbesök har ökat, medan de sjuka patienternas besök har blivit färre. 

(0 kommentarer)

Läkaresällskapet om Riksrevisionens vårdvalsrapport - En översyn behövs 2088

»Behov och inte efterfrågan ska styra vården«. Det säger Svenska läkaresällskapet apropå Riksrevisionens granskning av vårdvalsreformen i primärvården. De efterlyser nu en översyn.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets ordförande försvarar vårdvalet 2089

Riksrevisionens granskning rubbar inte Läkarförbundets tro på vårdvalet – däremot håller Heidi Stensmyren med om att det krävs förändringar.

(2 kommentarer)

Kultur

Före döden finns livet – ett andrum - Om Henning Mankells möte med sjukvården efter diagnosen 2114

För författaren Henning Mankell kom cancerbeskedet som en chock. Hans bearbetning av mötet med sjukvården efter diagnosen väcker många tankar om relationen mellan patienten och hans läkare.  

(0 kommentarer)

Rikard III - Från lönnmördare till hedersman 2116

Inte ett århundrade för sent kan det äntligen avslöjas: Richard III – Englands 1400-talskung med det blodbesudlade ryktet – var ingen samvetslös mördare, utan tvärtom en ansvarskännande, plikttyngd landsfader och hedersman. 

(0 kommentarer)

Krönika

Språkets olidliga vaghet 2117

Ett nej är inte alltid bara ett nej när det tar vägen från läkarens mun via en tolk till patientens öra. Men vad det exakt blir, har läkaren svårt att undersöka.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!