Annons
Annons Annons

Nr 47 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Bedömning av forskningskvalitet kräver fler metoder 2071

»Forskningskvalitet kan inte uttryckas i en siffra.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem 2086

En nationell konsensus och handlingsplan för att möta problemet med överdiagnostik av bröstcancer i samband med mammografiscreening bör utarbetas, och behandlingsprinciper för screeningupptäckta tumörer med gynnsam prognostisk profil bör revideras, anser Sophia Zackrisson (bilden) och Ingvar Andersson.

(1 kommentarer)

Nya rön

Träning bra för alla – men vissa får kämpa mer 2087

Livsstilsfaktorer som övervikt och dålig kondition ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes, men så även genetiska faktorer. I en studie visade det sig att personer som har en förstagradssläkting med typ 2-diabetes svarade sämre på träning och fick mindre viktnedgång än jämförelsegruppen.

(1 kommentarer)

Kosttillskott kan orsaka 23 000 akutbesök per år i USA 2087

Användandet av kosttillskott är utbrett, men få studier har undersökt risken för biverkningar. I en amerikansk studie publicerad i New England Journal of Medicine beräknades kosttillskott orsaka drygt 23 000 akutbesök i USA varje år.

(0 kommentarer)

Temainledning

Fysisk aktivitet en viktig medicin 2089

Människan är byggd för rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hjärta, blodkärl, skelettmuskulatur, immunsystem, hjärna samt andra organ, och bidrar därmed till ökad livskvalitet. Läkare spelar en viktig roll för att främja den fysiska aktiviteten hos befolkningen.

(1 kommentarer)

Översikt

Att vara i rörelse minskar risk för sjukdom och förtida död 2090

Vinsterna med regelbunden fysisk aktivietet är många och stora. Bättre livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet – och lägre risk för många sjukdomar och förtida död. Rörelse påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader. 

(0 kommentarer)

Fysisk aktivitet – nya vägar och val i rekommendationerna för vuxna 2094

Alla vuxna rekommenderas fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan och minst av måttlig intensitet. Högre dos kan ge ytterligare hälsovinster. Långvarigt stillasittande bör undvikas.

(0 kommentarer)

Att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet vid rådgivning i vården 2098

För att hjälpa en person till hälsobringande fysisk aktivitet är det viktigt att först bedöma på vilken aktivitetsnivå personen befinner sig för att sedan utvärdera hur en eventuell rekommenderad intervention påverkat den fysiska aktiviteten.

(0 kommentarer)

Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression 2102

Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort biverkningsfri.

(6 kommentarer)

Träning vid kronisk hjärtsvikt för att förbättra livskvaliteten 2105

Varje år insjuknar 20 000–30 000 nya personer i kronisk hjärtsvikt. De typiska symtomen är andfåddhet och extrem trötthet. Alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt ska erbjudas fysisk träning.

(1 kommentarer)

Aerob fysisk aktivitet sänker blodtrycket vid hypertoni 2108

Regelbunden fysisk aktivitet bör definitivt ingå i behandlingsrekommendationerna vid hypertoni. Särskilt aerob träning har visats sänka blodtrycket. Varje patients riskprofil måste dock bedömas så att man hittar rätt träningsintensitet.

(0 kommentarer)

Personer med reumatoid artrit bör uppmanas till fysisk aktivitet 2111

Många personer med reumatoid artrit har nedsatt rörlighet, muskelfunktion och kondition. Symtomen leder ofta till otillräcklig fysisk aktivitet, men många kan förbättra sin kondition och muskelstyrka utan att sjukdomen förvärras.

(0 kommentarer)

Aerob fysisk aktivitet och kostråd förordas vid fetma och övervikt 2114

 Vältränade överviktiga har mindre risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och förtida död än otränade normalviktiga.

(2 kommentarer)

Signerat

Socialstyrelsen – en myndighet som lyssnar 2075

»All heder åt Socialstyrelsen för att den backar och gör om i en fråga där man uppenbart har hamnat snett.«

(0 kommentarer)

Debatt

Sepsis – vår tids okända folksjukdom 2077

Medvetenheten kring sepsis måste höjas i landet, och forskningsresurserna ökas. För detta krävs krafttag från beslutsfattare, skriver denna författargrupp.

(1 kommentarer)

Ny etikutbildning föreslås i all högre utbildning 2120

Kritiskt etiskt tänkande bör ingå i all högre utbildning, inklusive läkarutbildningen, skriver Lennart Levi, Bo Rothstein och Marcus Tannenberg.

(0 kommentarer)

Flimmerablation i kliniken - Data tyder på högre frekvens komplikationer och lägre symtomatisk lyckandegrad 2121

Bättre statistik behövs över komplikationsrisken vid flimmerablation i kliniken. Det skriver Milos Kesek och Steen M Jensen apropå uppgifter i en artikel som publicerats i Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundets primärvårdsenkät: - Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen 2078

Endast en tredjedel av Sveriges primärvårdsläkare är nöjda med sina möjligheter till fortbildning. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Mest missnöjda är de läkare som arbetar på vårdcentraler med många vakanser.

(0 kommentarer)

Mot alla odds: - Norrbotten nöjdast med fortbildningen 2080

De primärvårdsläkare i Sverige som är mest nöjda med sina möjligheter till fortbildning finns i Norrbotten. Det visar nya siffror från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Resultatet är överraskande. I Norrbottens läns landsting är läkarbemanningen på vårdcentralerna under riksgenomsnittet. Läkartidningen reste till Luleå.

(0 kommentarer)

»Arbetsuppgifter måste tas bort« 2082

Värmlands läkarförening, där Marina Tuutma är ordförande, uppmanar landstingspolitikerna att se över vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras efter nästa års sparkrav. Och redan nu menar man att gränsen är nådd. Fredrik Larsson (M) håller dock inte med om att gränsen generellt skulle vara nådd. Uppdaterad 2015-11-12.

 

(8 kommentarer)

SKL ville inte fasa ut joursystem 2082

Motionen om att fasa ut joursystemet och ersätta det med en schemaläggningsmodell avslogs vid Sveriges Kommuner och landstings kongress i Karlstad i dag.

(0 kommentarer)

Ivo efter sommarstängningen: - Inga vårdskador på akuten i Lund 2084

Inga kända vårdskador då akutmottagningen i Lund hade sommarstängt nattetid, enligt Ivo. Ärendet avslutas därför.

(0 kommentarer)

Flyktingkrisen - Så mycket får varje landsting för att hantera flyktingsituationen 2084

Landstingen föreslås få knappt 1,5 miljarder kronor som stöd för att kunna hantera flyktingsituationen. Ett välkommet tillskott för sjukvården, enligt de landsting Läkartidningen pratat med. Mest i kronor räknat får Västra Götaland, minst får Gotland.

(2 kommentarer)

Recension

Lättläst översikt om smärta 2122

Genom att kombinera ett populärvetenskapligt anslag med ett »förstapersonsperspektiv«, förmedlar boken en god känsla för den långvariga smärtans mångfacetterade problematik, skriver recensenten, överläkaren Emmanuel Bäckryd.

(0 kommentarer)

Kultur

Svenske neurologen som upptäckte »restless legs« berättar 2122

Läkartidningen publicerar ett utdrag ur framlidne neurologen Karl-Axel Ekboms memoarer, ett manuskript som planeras bli en bok med titeln »Ett läkarliv – i skuggan av två världskrig«.

(2 kommentarer)

Nytt poddprogram lyfter fram psykiatriforskare 2122

Läkartidningen har lyssnat på första sändningen av ett nytt poddprogram, »Psykiatrikerna«, startad av Simon Kyaga och Anders Hansen, själva psykiatriker. Podden vänder sig främst till professionen och innehåller samtal med världsledande forskare inom psykiatrin. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!