Annons Annons

Nr 47/2016

Inledare

Kunskapsprovet svårt även för svenska läkare 2059

»… såväl svenska som utländska läkare har kritiserat provet för att vara för svårt.«

(3 kommentarer)

Signerat

Vinsttak skapar oreda för sjukvården 2061

»… i våra grannländer är det vanligt och oproblematiskt med små privata vårdgivare …«

(1 kommentarer)

Debatt

Svensk barnhälsa mår bra - – men ökad segregation och ökade sjukvårdskostnader oroar 2070

Sverige måste fortsätta att prioritera evidensbaserade och långsiktiga förebyggande satsningar inom barnsjukvården, skriver Björn Wettergren och Jonas F Ludvigsson.

(0 kommentarer)

Överdos av tuberkulosläkemedel vanligt bland unga asylsökande 2070

Giftinformationscentralen vill uppmärksamma läkare på att isoniazidförgiftning är en viktig differentialdiagnos vid generell kramp av oklar genes, särskilt om personen är ung och av utländsk härkomst.

(0 kommentarer)

Långt kvar till jämlik strokevård 2072

Rehabilitering och anhörigstöd är de viktigaste kvalitetsmåtten för strokepatienter, men stora skillnader mellan kommunerna gör vården ojämlik. Strokecentrum eller strokekoordinator behövs bör inrättas även utanför sjukhus, skriver Kerstin Hulter Åsberg.

(2 kommentarer)

Nyheter

Bottenbetyg för svensk sjukvård 2062

Befolkningens tilltro till sjukvården har minskat. I en internationell jämförelse får Sverige bottenbetyg. Knappt 60 procent av patienterna tycker att vårdpersonalen har koll på viktig, medicinsk information i deras sjukdomshistoria.

 

(8 kommentarer)

Oroande ökning av resistens mot »sista linjens antibiotika« 2062

Det pågår en ständig ökning av antibiotikaresistenta bakterier i Europa. Det innebär hot mot patienter, sjukvårdssystem och länders ekonomier. Det framhåller den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, i en ny rapport.

(1 kommentarer)

Inflytt på NKS trots fackliga protester 2063

Under söndagen flyttade de första patienterna in på Nya Karolinska Solna, NKS, trots chefsavhopp och varningar från fackligt håll.

(0 kommentarer)

Fortsatt svårt läge för Fikru Maru 2064

Efter att den fängslade och svårt sjuke hjärtläkaren Fikru Maru fick sin dom var förhoppningen att han skulle kunna flygas hem till Sverige för vård. Men trots att snart fyra veckor gått är läget fortfarande låst.

(0 kommentarer)

Stulna patientjournaler säljs på nätet 2064

Det finns en etablerad illegal marknad för stulna patientjournaler på nätet. Hur stor omfattningen är i Sverige, eller exakt vad informationen i journalerna används till är dock oklart. Det visar en ny rapport.

(0 kommentarer)

SLF-representant deltog vid FN:s klimatmöte 2064

Sofia Lindegren sitter med i Läkarförbundets grupp för klimat och hälsa och var en av representanterna i WMA:s delegation till FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech, Marocko.

(3 kommentarer)

Kunskapsprov vållar debatt 2066

Hur svårt är det medicinska kunskapsprovet som tredjelandsläkare måste skriva för att få svensk legitimation? Läkartidningen testar det omdebatterade provet på några svenska läkare.

(9 kommentarer)

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel 2068

Sex av de åtta svenska läkarna blev godkända – men flera klarade sig nätt och jämt. De riktar kritik mot provet. »Man mäter inte kunskapen om det man jobbar med, utan minnet av det prekliniska«, säger en specialistläkare.

(7 kommentarer)

Krönika

»När krockar värdet av erfarenhet med ålderns ofrånkomliga tribut?« 2075

Professor eller inte – emeritus betyder »uttjänad« enligt ordboken. Och »senior« är samma sak som »äldre«, rätt och slätt. I eufemismernas tid, med erfarenhetskapitalet inversteringsfärdigt, frågar sig Stephan Rössner i sin krönika: »Är det läpparnas bekännelse, när man säger sig efterfråga de äldres kompetens?« 

(0 kommentarer)

Kultur

En landsortsdoktor och hans kamp mot smittosamma sjukdomar 2126

Doktor Lars Fredrik Gravander (1778-1815) var förordnad »Provincial-Medicus i Fahlu distrikt« från och med 1804. Karriären som följde blev en utdragen kamp mot dåtidens smittosamma sjukdomar mot vilka den samtida läkekonsten ännu inte hade effektiva mediciner att erbjuda.

(0 kommentarer)

Läkarstudenters projekt spränger språkbarriären 2128

Genom projektet »Språk i vården«, språkkvällar och en app med glosor på arabiska, persiska och somaliska hoppas Sveriges läkarförbund student medverka till bättre patientmöten.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Hittar vi melanom tidigt botar vi faktiskt de flesta« 2129

Hudläkaren och forskaren Kari Nielsen har nyligen belönats med ett medicinpris på en halv miljon kronor för sitt arbete. Det går bland annat ut på att samla data om malignt melanom i en befolkningsbaserad biobank som på sikt ska underlätta individanpassad behandling och uppföljning av sjukdomen – och rädda liv.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Bertil Axelsson 2077

Bertil Axelsson, docent och överläkare, har tillsammans med Bengt Sallerfors och Carl Johan Fürst skrivit artikeln »Bostadsort avgör den palliativa vårdens resurser och kvalitet«, som ingår i veckans tema.

(0 kommentarer)

Reflexion

Den globala hälsan och religiös tolerans 2077

»Det sägs att det totala antalet väpnade konflikter i världen över tid minskar, vilket är svårt att greppa …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Öppna data kan öka kunskapsmassan och motverka fusk - EU, Vetenskapsrådet, finansiärer och vetenskapliga tidskrifter ställer nu krav på att forskningsdata görs fritt tillgängliga 2078

Öppna data från kliniska prövningar och andra studier gör det möjligt att utvinna mer kunskap, minskar risken för snedvridning (bias) och kan motverka fusk. Krav på öppna data ställs nu av EU liksom av flera forskningsfinansiärer och vetenskapliga tidskrifter.

(2 kommentarer)

Nya rön

Inga negativa effekter av icke könsmatchade blodtransfusioner 2080

Nuvarande rutiner, där man inte tar hänsyn till kön när man allokerar erytrocytkoncentrat till patienter i behov av blod, är helt säkra och behöver inte ändras, enligt en svensk studie publicerad i Circulation.

(0 kommentarer)

Urininkontinens förekom även hos yngre kvinnor som inte fött barn 2080

Praktiskt taget alla aspekter av urininkontinens förekom hos nullipara kvinnor i alla åldrar och prevalensen ökade med stigande ålder, enligt en svensk studie. Detta måste beaktas när nullipara kvinnor används som kontrollgrupp vid jämförelser med kvinnor som fött barn, skriver artikelförfattarna.

(0 kommentarer)

Preventiv warfarinbehandling fungerar bra, men kan bli bättre 2081

För bättre utfall vid framtida warfarinbehandling i strokepreventivt syfte bör vi sträva mot individuell TTR över 70 procent, undvika samtidig förskrivning av acetylsalicylsyra och särskilt stödja utsatta patienter med exempelvis alkoholöverkonsumtion, är slutsatsen i en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Strokestudie visar på brister i långsiktigt omhändertagande 2081

Andelen ADL-beroende ökade mellan 3 och 12 månader efter en stroke, speciellt hos äldre och i synnerhet kvinnor, enligt en ny avhandling.

(1 kommentarer)

Temainledning

En vård som breddas och berör alla 2083

Dålig prognos med kort förväntad överlevnad skrämmer oss alla. Och rädslan tycks många gånger begränsa sikten för oss, också professionellt. Det skriver Carl Johan Fürst, som är gästredaktör för temat Palliativ medicin.

(0 kommentarer)

Temaartikel

»Hoppas på det bästa, planera för det sämsta« - Stort värde i att identifiera och kommunicera med döende patienter 2084

Att identifiera patienter som troligen har kort tid kvar att leva, och att kommunicera detta med patienterna och deras familjer, kan främja etiskt viktiga värden som minskat lidande, ökad autonomi hos patienterna och delaktighet.

(0 kommentarer)

Bostadsort avgör den palliativa vårdens resurser och kvalitet - Satsningar för att öka kompetensen behövs 2088

Tillgången till palliativ vård är ojämlikt fördelad över Sverige och möter därmed inte behoven. Ett organiserat samarbete mellan landsting, kommuner och primärvård är avgörande för att patienter i livets slutskede ska kunna erbjudas bra vård.

(0 kommentarer)

Svenska palliativregistret visar kvaliteten på vård vid livets slut - Ger stöd och hjälp åt vårdenheter för kontinuerligt förbättringsarbete 2092

Svenska palliativregistret följer kvaliteten på palliativa vårdåtgärder sista veckan i livet, oavsett diagnos och dödsplats. Registret täcker 89 procent av alla cancerrelaterade dödsfall och 65 procent av samtliga dödsfall i landet. 

(0 kommentarer)

Farmakologisk smärtlindring har central roll i palliativ vård - Smärtfrihet i vila och acceptabel nattsömn är målet för behandlingen – som bör individualiseras 2094

För framgångsrik smärtbehandling krävs en tydlig behandlingsstrategi baserad på aktuell smärtmekanism och information till patienten. Behandlingen bör utvärderas och eventuellt justeras. Starka opioider är den viktigaste preparatgruppen vid farmakologisk smärtlindring i palliativ vård.

(1 kommentarer)

Frågan om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling 2098

Läkaren kan inte alltid utgå från att patienten vill ha alla tillgängliga livsuppehållande åtgärder. Vid »livshotande tillstånd« ska läkaren samråda med patienten och de närstående så att vårdens planering så långt det är möjligt stämmer överens med patientens önskemål.

(0 kommentarer)

Svåra samtal med patienter tränas på kurs med skådespelare - En medveten strategi hjälper både läkare och patient 2100

Läkares kommunikationsförmåga har betydelse för patienterna både psykiskt och fysiskt, och för läkares upplevelse av stress. De flesta patienter vill ha information om sin sjukdom av läkare som är uppriktiga, ger sig tid och är empatiska. 

(0 kommentarer)

Existentiell kris i livets slutskede förstärker de fysiska symtomen - Minskad ångest och känsla av gemenskap kan minska upplevelsen av smärta 2105

Existentiell kris hos patienter i palliativ vård kännetecknas av påträngande tankar om döden, meningslösheten, den stora ensamheten, utsattheten och skuldfrågor. Kropp och själ interagerar, och det finns anledning att inkludera existentiella aspekter även vid symtomlindring.

(0 kommentarer)

Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig 2109

När svårt sjuka patienter vårdas i det egna hemmet har närstående ofta en avgörande roll. Att vara förberedd har lyfts fram som viktigt för närstående. Det har visat sig relatera till flera positiva faktorer och anses skydda mot negativa konsekvenser.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!