Annons
Annons Annons

Nr 47/2018

Inledare

#Metoo-uppropet har inspirerat till förändring 1915

Denna grupp enades så småningom om ett upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården kallat #utantystnadsplikt.

(0 kommentarer)

Signerat

»Fake news« hör inte hemma i vården 1917

»Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.«

(0 kommentarer)

Debatt

Nya riktlinjer för hypertoni – en pedagogisk utmaning 1928

Vi är bekymrade över att de nya europeiska hypertoniriktlinjerna är alltför komplext utformade för att på ett effektivt sätt tas upp i primärvården, där de flesta hypertonipatienter sköts i dag, skriver Mattias Brunström och Bo Carlberg.

(1 kommentarer)

Afrikanska unionen satsar på ett gemensamt smittskydd 1928

Afrikanska unionen har inlett arbetet med att upprätta ett smittskyddsinstitut för den afrikanska kontinenten. Sverige skulle med sitt mångåriga arbete på smittskyddsområdet kunna göra stor nytta i uppbyggnaden, skriver Johan Giesecke.

(0 kommentarer)

Nyheter

AT en allt snävare flaskhals 1918

På tio år har väntetiderna till en AT-tjänst ökat med 50 procent i landet. Och väntan skiljer stort mellan sjukhusen: från 3 månader till 25.

(0 kommentarer)

Riksrevisionen: Se över processen för sjukskrivning vid psykisk ohälsa 1919

En översyn behövs för att förbättra arbetet med sjukskrivning av patienter med psykisk ohälsa, menar Riksrevisionen.

(0 kommentarer)

Även SLF och Sjukhusläkarna efterlyser listning på läkare 1919

Listning på läkare och listningstak saknas. Det tycker både Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbund som lämnat in sina remissvar på betänkandet »God och nära vård«. 

(0 kommentarer)

Region ber om ursäkt för »experimentell metod« 1919

IVO kritiserar en läkare då denne använt en experimentell metod på en höftpatient. Samma metod har använts flera gånger tidigare på sjukhuset och på andra håll i landet. 

(0 kommentarer)

Blågrönt backar om schemaläggning i Stockholms läns landsting 1920

Den blågröna majoriteten i Stockholms läns landsting vill nu »undanröja varje skugga av tvivel« om att frågan om läkares schemaläggning ska skötas lokalt och utifrån verksamhetens och patienternas behov. Det säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M).

(0 kommentarer)

Karolinska bekräftar: Chef avgår 1920

I svallvågorna av anklagelserna mot en överläkare om trakasserier på antisemitisk grund avgår nu en hög chef som haft ansvar för den enhet där händelserna ska ha ägt rum. Det bekräftar Karolinska universitetssjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör på tisdagen.

(0 kommentarer)

Rekordstort upprop ännu aktivt 1922

De kände inte varandra, men brann för samma sak. Under några intensiva veckor formade en grupp kvinnliga läkare #utantystnadsplikt, som blev det största svenska uppropet med 10 400 underskrifter. Nu har ett år gått. Har det fått någon effekt?

(0 kommentarer)

Vad har hänt sedan #utantystnadsplikt? 1927

Har de kvinnliga läkarnas upprop lett till förändring? Läkartidningen har ställt frågan till samtliga regioner/landsting och de medicinska fakulteterna. Många uppger att det har blivit lättare att prata om problemen. Flera har även satt in extra utbildningar, sett över sina riktlinjer och infört frågan som en stående mötespunkt som ett resultat av #metoo.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vem kan hjälpa onkologjouren att ta hand om en hungrig, törstig och kissnödig hund?« 1931

Jourtjänstgöring på akuten. Ett synnerligen tråkigt besked aktualiserar ett synnerligen ovanligt problem som onkologjouren nära nog går bet på att lösa. Men vad tänkte kandidaten innan han somnade den kvällen? Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.

(2 kommentarer)

Kultur

Det kom ett brev … - Byråkratiska barriärer för sjukvården i Palestina 1959

Anton Nordeman, läkarstudent på termin 9 vid Linköpings universitet, var utbytesstudent i fyra veckor på det palestinska sjukhuset Al Makassed i Jerusalem. Hans brev berättar om vardagen i en sjukvård inte alltför olik den svenska.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jobbet som allmänmedicinare är extra roligt på landsbygden« 1961

Louise Emilsson är allmänläkare på Nysäters vårdcentral i Värmland. Som forskare har hon just fått en av allmänmedicinens prestigefyllda utmärkelser vid WONCA 2018, världskongressen för allmänläkare. 

(3 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Den globala hälsan förbättras inte längre 1933

»Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik.«

 

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Anders Carlstedt 1933


Anders Carlstedt, f d överläkare kirurgi, Centralsjukhuset, Karlstad, är en av författarna till en artikel om abdominell rektus­diastas.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni - Dags att återigen ta arteriell hypertoni på allvar 1934

De europeiska hypertoniriktlinjerna har nyligen reviderats. Bland annat rekommenderas för patienter <65 år med hypertoni ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mm Hg och att alla >18 år ska få blodtrycket mätt och dokumenterat minst vart femte år.

(4 kommentarer)

Nya rön

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos 1936

I en dansk-svensk registerstudie visades att läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som används mot typ 2-diabetes, var associerad med ökad risk för amputation i nivå med höft eller lägre respektive diabetisk ketoacidos.

(0 kommentarer)

Ny behandling av Skelleftesjukan 1936

Tafamidis är en effektiv behandling av amyloidos med hjärtsvikt. Det visar den multinationella, placebokontrollerade studien ATTR-ACT. Författarna konkluderar att det nu finns en behandling med direkt effekt på grundsjukdomen för en grupp patienter med svårt lidande.

(0 kommentarer)

Fler palliativa vårdplatser inte tillräckligt för bättre vård i livets slutskede 1937

Den specialiserade palliativa vårdens kapacitet i sig är inte tillräcklig för att förbättra vårdkvaliteten sista veckan i livet än andra vårdformer. Det visar en studie som granskat olika parametrar kring vården i livets slutskede, med data från Svenska palliativregistret.

(0 kommentarer)

Rapport

Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär - Indikation för behandling måste förtydligas 1938

En ökande efterfrågan på kirurgisk behandling gör det angeläget att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av rektusmuskeldiastas.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Vandrande mjälte – ovanlig men viktig differentialdiagnos vid akut buksmärta hos barn 1942

Vandrande mjälte är en ovanlig men viktig differentialdiagnos hos pediatriska patienter som söker med diffus buksmärta. Här beskrivs en pediatrisk patient som fick genomgå en akut splenektomi på grund av total ocklusion av mjältens kärl. 

(1 kommentarer)

Akut kranskärls­ocklusion möjlig att diagnostisera även vid vänstergrenblock 1944

Diagnostik av akut hjärtinfarkt vid vänstergrenblock innebär särskilda svårigheter. I den här fallrapporten beskrivs EKG-förändringar vid vänstergrenblock som kan användas för att identifiera patienter i behov av akut reperfusionsbehandling mot akut hjärtinfarkt.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!