Annons
Annons Annons

Nr 48 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vems behov prioriteras? 2135

»Precis som kvinnokliniken i Eksjö tackade nej till den barnmorska som inte ville delta i klinikens arbetsuppgifter så kanske vi ska tacka nej till de apotekskedjor som inte expedierar recept som vi utfärdar.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Livshotande tillstånd måste upptäckas och åtgärdas i tid - Och ibland krävs modet att avbryta en behandling 2148

Den allvarligt sjuka patienten identifieras ofta för sent, vilket kan leda till undvikbar död eller behov av mer avancerad intensivvård än vad som annars skulle varit fallet.

(1 kommentarer)

Specialistremiss med fotografi ger snabbare diagnos av hudtumör - Omhändertagandet kan planeras bättre – och resurser sparas 2150

När fotografi(er) av misstänkta hudförändringar bifogas remiss till specialistsjukvården, förkortas tiden till omhändertagande och diagnosbesked med några veckor. Specialistvården kan då också planera omhändertagandet på ett bättre sätt, vilket kan spara resurser.

(1 kommentarer)

Nya rön

Barn till mödrar med reumatoid artrit föds oftare för tidigt 2152

Barn vars mor under graviditeten har diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit har omkring 1,5 gånger större risk att födas för tidigt, men fostertillväxten hämmas inte nämnvärt, enligt en studie presenterad i Arthritis & Rheumatology.

(0 kommentarer)

Färre stentrelaterade blodproppar men fler blödningar efter förlängd kombinerad antitrombocytterapi 2152

Trombocythämmande behandling med acetylsalicylsyra i kombination med klopidogrel eller prasugrel under längre tid än 12 månader efter insättande av läkemedelsavgivande stent minskade risken för kardio- och cerebrovaskulära händelser.

(0 kommentarer)

Kroppseget prohormon speglar risk för kranskärlssjukdom 2153

En ny svensk studie visar att låga serumhalter av prohormonet DHEA hos äldre män kan sättas i samband med risken att drabbas av kranskärlssjukdom.  

(0 kommentarer)

Förbättrad överrapportering minskade antalet undvikbara skador 2153

Genom att införa ett strukturerat sätt att rapportera medicinsk information mellan läkare under utbildning kunde frekvensen undvikbara skador minskas, utan att negativa effekter på mängden arbete sågs.

(1 kommentarer)

Socioekonomisk status har enbart en svag koppling till kriminalitet 2153

En ny svensk studie slår fast att familjeinkomst och socioekonomisk status inte utgör miljöfaktorer som har en betydande inverkan för att utveckla brottsligt beteende eller leda till missbruk. I stället framhävs genetikens roll.

(1 kommentarer)

Originalstudie

»Bakterie­spaning« för att minska vårdrelaterade infektioner - Ny metod kan identifiera och åtgärda riskfaktorer för smittspridning 2155

»Bakteriespaningar« med efterföljande ytodlingar synliggör på ett lättillgängligt sätt riskområden för smittspridning. Enkla förbättringsåtgärder som bättre rutiner och ökad följsamhet till redan utarbetade regler kan markant minska bakteriell belastning i miljön runt patienten.

(0 kommentarer)

Onaturliga dödsfall måste utredas bättre – risk att brott missas - Granskning av polisens och sjukvårdens dödsfallshandläggning i tre län 2160

För att undersöka orsakerna till att endast 55 procent av de onaturliga dödsfallen i Sverige år 2008 genomgick rättsmedicinsk undersökning studerades läkarnas och polismyndigheternas handläggning av onaturliga dödsfall i Västerbottens, Gävleborgs och Östergötlands län. 

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Handläggning av dödsfall 2164

Varje år inträffar ca 90 000 dödsfall i Sverige, varav ca 5 000 är »onaturliga«. Det är läkares uppgift att konstatera dödsfall och utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Hur detta ska gå till och vilka dödsfall som ska anmälas till polis framgår av en rad författningar. Ändå uppstår ofta fel.

(1 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet i global samverkan 2139

»På det globala planet är Läkar-förbundet mycket aktivt i World Medical Association (WMA).«

(0 kommentarer)

Debatt

Värdebaserad vård lika illa som New public management 2140

Det måste finnas bättre sätt att bemöta den kritik som riktats mot New public management än med värdebaserad vård, anser artikelförfattarna.

(6 kommentarer)

Apropå! Blåsningen? - Statiner vid hjärnblödning saknar stöd 2141

Sammanfattningsvis finner jag ingen som helst anledning att starta statinbehandling hos patienter med hjärnblödning förrän den korrekta studien är gjord, skriver Lennart Welin.

(0 kommentarer)

Estetisk plastikkirurgi oftast sjukvård 2169

Skatteverkets ställningstagande till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har lett till en komplex situation för den estetiska plastikkirurgin, skriver Disa Lidman och Birgit Stark.

(1 kommentarer)

Är det dags för regelmässig förskrivning av statiner vid förmaksflimmer? 2170

Statiner används i dag på god grund regelmässigt hos patienter med diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt. Våra analyser pekar på att även patienter med förmaksflimmer kan ha nytta av statiner, skriver Axel C Carlsson och Per Wändell.

(0 kommentarer)

D och E vid akut buk 2170

Gösta Alfvén vill utifrån sin erfarenhet vad gäller barn och smärta, och med särskilt intresse för differentialdiagnostiken av barn med återkommande ont i magen, lägga till D och E till artikeln ABC om Akut buk hos barn.

(0 kommentarer)

Dags att ta fetala alkoholskador på allvar 2171

Det är bråttom med satsningar för att upplysa om och förebygga fetala alkoholspektrumstörningar i Sverige, liksom att återinföra en restriktiv alkoholpolitik. Det anser Magnus Landgren och Ihsan Sarman.

(0 kommentarer)

Nyheter

Karolinskas ordförande hade hemligt möte med avskedade barnkirurgen på SUS 2142

I början av sommaren hade Karolinska universitetssjukhusets styrelseordförande, Per Båtelson, ett hemligt möte i Stockholm med den senare avskedade barnhjärtkirurgen Sune Johansson från Lund. Mötet handlade om möjligheten för det privata vårdbolaget Healthwing att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler. När mötet ägde rum var Per Båtelson samtidigt delägare och styrelseledamot i Healthwing.

(2 kommentarer)

Finanslandstingsrådet om det hemliga mötet: - »Väldigt allvarliga anklagelser« 2143

Finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Torbjörn Rosdahl (M), ser allvarligt på uppgifterna om att Karolinskas styrelseordförande Per Båtelson suttit på två stolar.

(0 kommentarer)

Utredningen om otillåtet övertidsuttag bland läkare i Västernorrland - Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott 2144

Sex landstingschefer i Västernorrland, varav minst tre läkare, riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen, enligt SVT Mittnytt. Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening, kommenterar till Läkartidningen: »Verksamhetscheferna är ansvariga för att arbetstidslagen följs men de ska också ges möjlighet att ekonomiskt agera och anställa de individer som krävs«.

(0 kommentarer)

Övertidsutredningen i Västernorrland - Åtal hade inte varit aktuellt med nuvarande lagstiftning 2144

Ärendet med sex landstingschefer i Västernorrland som riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen (ATL) kan bli ett isolerat rättsfall eftersom lagstiftningen ändrades den 1 juli i år. Med den nya lagen hade det inte varit aktuellt med allmänt åtal. »Men eftersom ärendet gäller övertidsbrott under 2013 och tidigare, omfattas det därför av den lagstiftning som gällde då«, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.

(0 kommentarer)

Ny studie åt Socialstyrelsen: - Ställ rätt fråga om fysisk aktivitet 2145

Personer som rör sig för lite ska erbjudas hjälp att bli mer aktiva. Men hur ska sjukvården hitta dem? Nu har forskare fastslagit vilken fråga som fungerar bäst.

(2 kommentarer)

Toppolitikern i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren 2146

»Man har gjort en höna av en fjäder«. Det säger Håkan Jansson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping, om mejlet som han och fyra andra ledande politiker skickade till en ST-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö.

(2 kommentarer)

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna 2146

En läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö uttalade sig om en planerad omorganisation inom landstinget i lokalradion – och läxades upp av landstingspolitikerna i ett brev.

(7 kommentarer)

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl 2147

Landstingspolitikernas agerande fördöms kraftfullt av Jönköpings läns läkarförening.
»Politikerna har definitivt gått över gränsen«, säger ordföranden Bengt Hultberg.

(0 kommentarer)

Inget namnbyte nu – men frågan ska utredas - MSF:s fullmäktigemöte: 2147

Medicine studerandes förbund, MSF, är trötta på att blandas ihop med andra. Därför vill förbundsstyrelsen byta namn till Sveriges läkarförbund Student. Men namnbytet gick inte igenom.

(1 kommentarer)

Han blir ny ordförande för MSF - MSF:s fullmäktigemöte: 2147

Teodor Svedung Wettervik har valts till ny ordförande för Medicine studerandes förbund, MSF. (Uppdaterad version)

(0 kommentarer)

Kultur

Vården av skönlitteratur hälsosamt för medicinare 2172

Innan de konfronteras med riktiga patienter kan medicinstuderande ha nytta av att studera fiktiva gestalter skapade av skönlitteraturens giganter – eller normalvuxna. Kurser inom ramen för »medical humanities« införs vid allt fler lärosäten med läkarutbildning, och den goda effekten är redan dokumenterad. 

(5 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!