Annons
Annons Annons

Nr 5 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Självständiga universitet med mer kraft 123

»Att på ett tydligare sätt ’äga sitt eget öde’ skulle gagna profilering och kvalitetshöjning …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Vassare behandling behövs för dem med svårast opiatberoende - Det kräver policyändringar och fortsatt forskning om underhållsbehandling 136

Metadon- och buprenorfinbehandling vid opiatberoende har mycket god evidens. Dock krävs bättre metoder för retention och drogfrihet hos patienter med särskilt svår problematik. Här behövs integrerade insatser med utredning och behandling av psykisk ohälsa, sociala problem och behandling av sidomissbruk.

(1 kommentarer)

Nya rön

Frakturer och död vid hormonbehandling av prostatacancer 138

Prostatacancerpatienter som behandlas med GnRH-analog eller kirurgisk kastration har signifikant ökad risk för sjukhusvårdskrävande frakturer. Höftfrakturer hos denna patientgrupp är associerade med en högre dödlighet.

(0 kommentarer)

Även feta utan metabola syndromet riskerar kardiovaskulär sjukdom 138

Feta personer har, även utan metabola syndromet, på sikt ökad morbiditet och mortalitet, enligt en metaanalys som publiceras i Annals of Internal Medicine.

(1 kommentarer)

Traumatisk hjärnskada ökar risken för PTSD 139

Patienter som drabbats av traumatisk hjärnskada är en högriskgrupp som bör följas extra noga avseende PTSD, enligt en studie publicerad i JAMA Psychiatry.

(0 kommentarer)

Celiaki något vanligare efter sen glutenintroduktion 139

I en studie som nyligen publicerades i Pediatrics fann norska forskare en ökad förekomst av celiaki (glutenintolerans) hos barn med glutenintroduktion ≥7 månaders ålder, jämfört med barn som introducerats för gluten vid 5–6 månaders ålder.

(0 kommentarer)

CPAP kan sänka blodtrycket 140

I en studie behandlades patienter med obstruktiv sömnapné och svårbehandlad hypertoni med kontinuerligt positivt luftvägstryck, CPAP. Ett positivt samband kunde ses mellan hur mycket patienterna använt CPAP och hur mycket blodtrycket sjönk.

(0 kommentarer)

Mutation som orsakar resistens mot malariapreparat upptäckt 140

Artemisinin har länge varit effektivt för att behandla malaria men resistens mot preparatet har börjat spridas på flera ställen i Asien. Nu har forskare lyckats identifiera mutationer i parasiten som orsakar resistensutvecklingen.

(0 kommentarer)

IVF ligger bakom var tredje tvillingfödsel 140

Från 1971 till 2011 har andelen födslar med tvillingar nästan fördubblats i USA, enligt en studie presenterad i NEJM. Andelen trillingfödslar ökade ännu mer.

(0 kommentarer)

Barn och unga med migrän bör erbjudas KBT 141

I JAMA presenteras en studie där barn och ungdomar med migränhuvudvärk givits kognitiv beteendeterapi under 20 veckor. Vid en uppföljning efter 12 månader hadet antalet dagar med huvudvärk halverats för 86 procent av patienterna.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Hemikraniektomi är livräddande, visar Riks-Stroke - Erfarenheter av ingreppet vid malign hjärninfarkt och intracerebral blödning 142

Risken för död är dramatiskt lägre efter hemikraniektomi än vad som rapporterats för obehandlade patienter. Med den selektion av patienter som hittills gjorts i Sverige tycks ingreppet vara till nytta även för patienter över 60 år. 

(1 kommentarer)

Bättre effekt av buprenorfin och metadon vid opiatberoende - Krav på drogfrihet från icke-opioider före behandlingsstart gav resultat 147

Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende med metadon eller buprenorfin är en väldokumenterad och välfungerande behandlingsmetod. Sidomissbruk av icke-opioida droger kan dock försämra prognosen av behandlingen. Krav på dokumenterad drogfrihet från icke-opioider före påbörjad behandling ger bättre prognos.

(0 kommentarer)

Rapport

Influensa­n 2012–2013 visar behovet av skydd för riskgrupper i alla åldrar - Vaccination kan rädda liv 150

Influensasäsongen 2012–2013 var ovanligt svår. 213 personer intensivvårdades till följd av influensa. Två tredjedelar hade influensa A(H1N1)pdm09 (svininfluensa), en tredjedel hade annan influensa A eller B. Trots att en majoritet hörde till riskgrupp för svår influensasjukdom, var endast en minoritet vaccinerad.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Graviditet och barnafödande nu möjligt för kroniskt njur­sjuka kvinnor - Dialysbehandling bör intensifieras under graviditet, visar fem fall 154

Rådet till kroniskt njursjuka kvinnor med önskan om barn har tidigare varit att invänta njurtransplantation. I dag kan emellertid graviditet och barna­födande fungera för kvinnor med avancerad njursvikt i dialys.

(0 kommentarer)

Signerat

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke 127

»Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten.«

(0 kommentarer)

Debatt

Mistelterapi är inte förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet 128

Godkännandet av två mistelpreparat innebär att Läkemedelsverket nu lurar patienter, politiker och allmänheten, skriver Gunnar Eckerdal.

(2 kommentarer)

Apropå! Floran av behandlingsriktlinjer - Varför alla dessa riktlinjer? 129

Behöver 20 landstingskommittéer värdera samma kunskapsmassa, och där det finns utvärderingar av svensk, europeisk och internationell expertis?

(4 kommentarer)

Ett samlat grepp för en jämlik vård 158

Om vården ska vara behovsstyrd måste vårdvalet begränsas, skrivier Ylva Vladic Stjernholm.

(6 kommentarer)

SSRI-preparat och alkohol 159

Det finns anledning till oro för patologiskt rus även vid användning av SSRI-preparat tillsammans med alkohol, konstaterar Göran Högberg.

(2 kommentarer)

7 förslag 159

Här kommer sju förslag till Svenska Läkaresällskapets policyarbete från Bengt Järhult.

(1 kommentarer)

Astmainhalator med återkopplingssystem gav bättre vård och sänkta kostnader 160

Felanvändning av inhalatorer och brist på återkoppling leder till bristfällig medicinering och bristande astmakontrol, skriver Lars Ahlbeck.

(0 kommentarer)

Läkartidningen svarar: 161

Naturligtvis ska LT verka för att andelen kvinnor i olika sammanhang blir mer representativ för läkarkåren av i dag.

(0 kommentarer)

Landstinget i Uppsala län fortsätter att följa upp journalloggar 161

När vi nu ger patienterna möjlighet att ta del av logglistorna genom en webbtjänst förenklar vi för patienterna att utöva sina rättigheter, skriver man från Landstinget i Uppsala län.

(0 kommentarer)

Varför så få kvinnor bland referenterna? 161

Om ni behöver hjälp att hitta kvinnliga referenter så vet jag hur man kan göra, skriver Mia Fahlén.

(1 kommentarer)

Nyheter

De gör Sveriges första medicinska podcast 130

Är det värst att dö av kyla eller värme och varför är man en så usel läkare till sina egna barn? Det är typiska ämnen i Sveriges första medicinska podcast Ronden som spelas in av två läkare i Stockholm.

(0 kommentarer)

»Generalisterna« vill lyfta primärvården 132

»Tre ST-läkare i allmänmedicin pratar om medicin i allmänhet och allmänmedicin i synnerhet.« Så beskrivs podcasten »Generalisterna« som Michael Wernering startade i november förra året tillsammans med Alice Hervius och Johan Eduards.

(2 kommentarer)

Nordisk överenskommelse kan gå i graven 133

I sommar kan den gamla nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal brytas.

(4 kommentarer)

Nationella läkemedelsstrategin: - Unikt beslutsstöd för barnsjukvård kan införas nationellt 134

Regeringen satsar 15 miljoner under två år för att utreda ett brett införande av beslutstödet ePed, som utvecklats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Läkarförbundet har varit pådrivande.

(0 kommentarer)

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel 134

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

(0 kommentarer)

Kultur

Petro Grigorenko - Sovjetisk general, människorättskämpe och mentalpatient 162

Petro Grigorenko var ett barn av Ryska revolutionen, gjorde karriär i sovjetsamhället, blev inflytelserik militär. Men när han började ivra för reformer inom kommunistpartiet blev han stämplad som sinnessjuk och inspärrad på mentalsjukhus. Grigorenko är ännu ett exempel på tillämpning av politisk psykiatri. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!