Annons
Annons Annons

Nr 50 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tröstar vi eller ger vi bara smärtlindring? 2251

»Lyssnandets konst, denna omistliga del i läkekonsten, riskerar i dagens tidspressade sjukvård att underskattas.« 

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Intervju­instrument ger ingen säker bedömning av suicidrisk - Vetenskapligt stöd saknas, enligt SBU-rapport 2266

Intervjuinstrument kan inte användas för att förutsäga suicidhandlingar. Instrumenten kan dock användas för träning av oerfaren personal. Suicidriskbedömning bör utgå från en omsorgsfull och grundlig klinisk intervju.

(1 kommentarer)

Nya rön

Större andel cyklister – färre sjukhusinläggningar 2268

En större andel cyklister i populationen var associerad med färre sjukhusinläggningar efter trafikrelaterade skador, visar en kanadensisk populationsbaserad studie publicerad i BMJ. Däremot var hjälmlagar inte associerade med färre sjukhusinläggningar. 

(7 kommentarer)

Svårt att förebygga hälsorisker vid utlandsresan 2268

För att minska hälsorisker vid utlandsresor ges resenärer råd, vaccinationer och ordineras malariaprofylax. I en avhandling undersöktes olika typer av risker och huruvida råden skyddade mot hälsoproblem. En slutsats är att kritisk granskning av de vanliga reseråden behövs.

(1 kommentarer)

Färre hade barnastma vid uppväxt med hund 2269

Sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom har studerats hos en miljon svenska barn födda mellan 2001 och 2010. Studien visar att barn som växer upp med hund har omkring 13 procents lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

(0 kommentarer)

Inga samband mellan Pandemrix-vaccination och risk för dödföddhet 2269

Inga samband hittades mellan vaccination med Pandemrix under graviditeten och risk för dödföddhet, neonatal död eller senare död i barndomen, enligt en studie som publiceras i BMJ i dag.

(2 kommentarer)

Temainledning

Paradigmskifte för gynekologisk cancer 2271

Med ökad förståelse för bakomliggande mekanismer har ett genombrott skett vad gäller behandling och förståelse av gynekologisk cancer. I år godkändes den första målriktade behandlingen vid gynekologisk cancer, och därmed blir individualiserad behandling en realitet. 

(0 kommentarer)

Översikt

Ovarialcancer är på många sätt en heterogen sjukdom 2272

Ovarialcancer är egentligen fem olika cancersjukdomar, där höggradigt seröst adenokarcinom står för 70 procent av alla fall. Ärftlighet är den största riskfaktorn, medan bland annat barnafödsel, amning och p-piller kan skydda.

(0 kommentarer)

Individualiserad behandling vid ovarialcancer kan bli möjlig 2276

Flera forskningsgenombrott öppnar nu för individualiserad behandling vid epitelial ovarialcancer. Det gäller till exempel angiogeneshämmare och PARP-hämmare, som är nya läkemedel riktade mot specifika målceller.

(0 kommentarer)

Allt bättre diagnostik och behandling vid endometriecancer 2284

Handläggningen av patienter med endometriecancer har förändrats under de senaste åren. Bland annat har ett nationellt vårdprogram införts och diagnostik och behandling vässats. Prognosen är god med 85 procents 5-årsöverlevnad.

(0 kommentarer)

Cervixcancer en klinisk utmaning 2287

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Och i Sverige fortfarande en klinisk utmaning, med stor risk för biverkan av behandling och behov av effektivare terapi vid spridd sjukdom.

(1 kommentarer)

Tidig och individualiserad cancerrehabilitering viktig 2290

Rehabilitering i samband med gynekologisk cancer har stor betydelse för kvinnans fortsatta livskvalitet. Viktigt är att alla patienter och närstående får tillgång till rehabilitering utifrån sina behov och förutsättningar.

(0 kommentarer)

Rapport

Hopp om förbättring av överlevnad i ovarialcancer 2281

Överlevnaden i ovarialcancer är relativt hög i Sverige, men på en låg nivå. Benägenhet att söka vård, tillgång till vårdgivare och sammanhållen organisation kan påverka överlevnaden. Framöver finns hopp om skräddarsydda behandlingar.

(0 kommentarer)

Signerat

Specialistläkares möjlighet till fortbildning måste säkras 2255

»Kompetensutveckling måste få kosta, annars riskerar man att spara sig fattig. Fattig på kompetent och skicklig personal.«

(1 kommentarer)

Debatt

Landsprofiler viktigt verktyg vid COP21 i Paris 2257

Hälsa är kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna, skriver Joacim Rocklöv och Mikkel Quam.

(0 kommentarer)

Skräddarsy slutenvården för AST-patienter 2297

Patienter med autismspektrumtillstånd (AST) kan ha nytta av en skräddarsydd omvårdnadsstruktur inom slutenvården, skriver Johan Söderlund och Maria Karlmark.

(2 kommentarer)

Apropå! En annan språklig fråga om opioider - Opioider är inte knark (förrän de missbrukas) 2298

Läkare bör vara försiktiga med ord som är färgade av värderingar, skriver Anders Källgård, apropå att opioider slentrianmässigt kallas knark.

(4 kommentarer)

Goda resultat av »omöjlig kombination« inom barnpsykiatrin 2298

I Blekinge har man utvecklat barnpsykiatrisk heldygns- och mellanvård, en kombination som ofta anses vara omöjlig.

(2 kommentarer)

Apropå! Myten om mödomshinnan - Inget utrymme för missförstånd 2299

Det är under all kritik att bilden av mödomshinnemyten som sann förmedlas till en hel klass blivande läkare, anser Kvinnliga läkares förening.

(1 kommentarer)

Nyheter

50 KI-professorer bakom medicinpriset 2258

Den här veckan tar Youyou Tu, William C Campbell och Satoshi Ōmura emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin för nya terapier mot parasitsjukdomar. Men hur väljs egentligen pristagarna ut? Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, beskriver att det handlar om att belöna en stor upptäckt som har öppnat upp ett nytt forskningsfält.

(0 kommentarer)

Snabbspår för nyanlända läkare 2261

En kortare process för nyanlända att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken lanserades av regeringen i dag. 

(5 kommentarer)

Medicinska riksstämman 2015 - Fler besökte riksstämman 2262

Fritt inträde för medlemmar i Läkaresällskapet fick effekt på besökstalet. 

(1 kommentarer)

»Sverige i strykklass« - Medicinska riksstämman 2015 2262

Kontinuitet mellan läkare och patient gör sjukvården bättre och billigare. Men i detta avseende ligger Sverige i strykklass i europeisk jämförelse.

(3 kommentarer)

Flyktingbarn under 6 år prioriterade att vaccinera - Medicinska riksstämman 2015 2263

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya riktlinjer för vaccination av människor på flykt och under 2015 kan 12 000 ensamkommande barn behöva bedömas av barnpsykiatrin. Det framkom på ett seminarium på riksstämman om hälsa hos migranter.

(0 kommentarer)

Medicinska riksstämman 2015 - Många ville tala om ensamkommande barn 2263

Den lilla salen fylldes snabbt till bredden och trots att nästintill all ledig golvyta användes fick inte alla intresserade plats på seminariet »Ensamkommande flyktingbarn – belastning eller tillgång«.

(3 kommentarer)

Viktigt få med patienterna i debatten om vårddata - Medicinska riksstämman 2015: 2263

Olika myndigheter och intressenter hamnar ofta på kollisionskurs i frågor som gäller tillgång till vårddata, där effektivitet ställs mot personlig integritet. Varför det blir så, och hur man kan komma vidare, var temat för ett seminarium som Vårdanalys arrangerade.

(1 kommentarer)

Äta hälsosamt ger en hållbar värld - Medicinska riksstämman 2015 2264

Dra ner på köttet och byt till fullkorn. Kost som är bra för hälsan är också bra för miljön, var ett av budskapen på ett seminarium ordnat av Läkare för miljön.

(1 kommentarer)

»Ge inte upp om utmattningssyndrom« - Medicinska riksstämman 2015 2264

Antalet sjukskrivningar ökar igen i Sverige, och det är psykiatriska diagnoser som ökar snabbast. En av de vanligaste är utmattningssyndrom. Svårt att behandla men inte omöjligt, var budskapet på ett seminarium vid Medicinska riksstämman på fredagen.

(3 kommentarer)

Kultur

Mästerkirurgen Acrel – och behandling av kärlskador på 1700-talet 2300

Kärlskador – ofta uppkomna som komplikation efter åderlåtning – förekom då och då i 1700-talets Sverige. Mästerkirurgen Olof Acrel – senare adlad till af Acrel – har utförligt beskrivit sina och samtidens ansträngningar att behandla sådana skador.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!