Annons
Annons Annons

Nr 51–52 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Slut för i år – vi ser fram emot nästa! 2263

»Läkartidningen kommer att fortsätta att vara ett engagerat språkrör för läkarkåren.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Genombrott för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion - Direktverkande antivirala läkemedel ger utläkning hos över 90 procent 2280

Kronisk hepatit C-virusinfektion kan nu behandlas interferonfritt med direktverkande antivirala läkemedel, t ex proteashämmare, NS5A-hämmare och nukleotidanaloger. De nya behandlingarna möjliggör kortare behandlingstider (8–12 veckor) och behandling i tablettform. Även patienter med samtidig HIV-infektion och patienter med cirros kan behandlas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Lägre risk för parkinson med ökad vardagsmotion 2282

Deltagare i en longitudinell studie som ägnade mer än 6 timmar åt hushållsarbete, som t ex dammsugning och trädgårdsarbete, eller promenad eller cykling till och från arbetet, hade 43 procents lägre risk att utveckla Parkinsons sjukdom.

(1 kommentarer)

Ökad spädbarnsdödlighet bland barn till överviktiga mödrar 2282

Sverige har en av världens lägsta siffror för spädbarnsdödlighet men om fler av mödrarna var normalviktiga skulle spädbarnsdödligheten kunna minska ytterligare, visar en svensk studie presenterad i BMJ.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Förändringar i förskrivningen till patienter med bipolära syndrom - Ökad användning av lamotrigin och minskning av litium 2284

I Sverige har de senaste åren betydande förändringar i förskrivning av stämningsstabiliserande läkemedel vid bipolärt syndrom ägt rum. Data från tre register pekar på en signifikant minskad användning av litium och en ökad användningen av lamotrigin. Orsaken står inte att finna i ändrade riktlinjer eller förändrad evidens.

(9 kommentarer)

Intrakraniell trycksänkande behandling vid akut bakteriell meningit ökade överlevnaden 2288

Att ge patienter med svår bakteriell meningit intrakraniellt trycksänkande behandling i stället för konventionell intensivvårdsbehandling minskade mortaliteten. Fler patienter blev också helt återställda, visar en originalstudie.

(0 kommentarer)

Översikt

Brett skadepanorama hos barn som svalt ett batteri 2292

Det är inte helt ovanligt att barn kommer till akutmottagningen efter att ha svalt ett batteri. Men skadorna kan se ut på flera sätt, och det är bara i vissa fall en akut operation behövs.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Trigeminus­neuralgi 2295

Trigeminusneuralgi är ett relativt sällsynt tillstånd som ofta ger en ansiktssmärta som är värre än något patienten tidigare upplevt och ibland därför kallas självmordssjukan. Det vetenskapliga underlaget på området är otillräckligt för evidensbaserade slutsatser, men det råder i huvudsak konsensus bland experter.

(1 kommentarer)

Signerat

Nya regler kan bli startskott för bättre fortbildning 2267

»Sjukvården närmar sig nu en gräns där det inte längre går att garantera att alla patienter får träffa läkare som är kompetenta och uppdaterade på nya rön och säkra behandlingsmetoder.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Läkemedelsinformation under luppen: - För kort »bäst före-datum« ett hot mot patientsäkerheten 2268

Gamla riktlinjer för läkemedelsdosering i förhållande till moderna laboratoriemetoder är ett generellt problem. Informationen i Fass-texter måste utformas så att den blir begriplig i en kontext av moderna laboratoriemetoder. Även författare i Läkartidningen bör ange för vilka metoder som deras resultat är tillämpbara.

(0 kommentarer)

Apropå! Vårgaranti och uppföljningsansvar - Oförenliga krav 2269

Vårdvalets vara eller inte vara förändrar inte ett grundläggande problem, skriver Stefan Risberg apropå Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning.

(1 kommentarer)

SBU-rapport »missar« övertygande evidensläge - Kosttillägg förlänger livet på undernärda äldre 2299

Det finns övertygande ­evidens för att kosttilägg är gynnsamt för undernärda äldre, skriver Tommy Cederholm och medförfattare. Författargruppen kritiserar slutsatserna i en ny SBU-rapport. 

(2 kommentarer)

Replik till Tommy Cederholm och medförfattare - Kosttillägg för de äldsta kan göra nytta även om de inte ökar överlevnad 2300

SBU står fast vid att kosttillägg inte verkar påverka överlevnad för gruppen 70+, skriver Susanna Axelsson och Sten Anttila i denna replik.

(0 kommentarer)

Nyheter

Varken staten eller kapitalet - Idéburen vård – det tredje alternativet 2270

I svensk sjukvårdsdebatt brukar två alternativ ställas mot varandra: sjukvård som drivs av det offentliga, vanligtvis landstingen, och privat, vinstdriven sjukvård. Vad man oftast glömmer är att det finns ett tredje alternativ: den idéburna sektorn.

(0 kommentarer)

Stockholms sjukhem: - All vinst går tillbaka in i vården 2272

Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.

(1 kommentarer)

Stockholms läns landsting byter ut Per Båtelson på grund av jäv 2274

Per Båtelson får inte fortsatt förtroende som ordförande för Karolinska universitetssjukhuset. I stället kommer landstinget att utse Anders Ekblom till ny ordförande, enligt landstingsdirektör Toivo Heinsoo. 

(0 kommentarer)

Nu ska riksstämmans nya kostym utvärderas 2276

Besökarna blev färre än väntat i år. Nu ska Medicinska riksstämmans framtid utredas – och det är inte uteslutet att den läggs ned.
– Men jag bedömer det som mindre troligt, säger Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg.

(0 kommentarer)

Medicinska riksstämman 2014: - Har du någonsin skrivit ut fysisk aktivitet på recept eller använt dig av FYSS? 2276

Den frågan ställde Läkartidningen till läkare på stämman. Läs vad Adina Pascus och de fyra andra svarar.

(0 kommentarer)

ST-utbildningen glöms bort när vården stöps om 2278

ST-läkarnas utbildning glöms ofta bort när sjukvården organiserats om – ett exempel är vid införandet av vårdval i specialiserad vård. Det framkommer av en ny kartläggning från Läkarförbundet. 

(1 kommentarer)

Kultur

Om sextio armenier på Amalfikusten och andra mobila misstag 2302

Den som skriver »analfissur« i ett sms i mobilen kan aldrig vara säker på att mottagaren inte får läsa »Amalfikusten» i sin ända av tankeutbytet. Det avslöjas i en icke-blindad pilotstudie på mobila stavningsprogram.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!