Annons
Annons Annons

Nr 51–53 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vinnande engagemang 2319

»En av Läkartidningens uppgifter är att genom att sprida kunskap medverka till att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hantering av oredlighet i svensk forskning måste förbättras - Stramare utredningsrutiner, skärpta straff och tillbakadraganden krävs 2336

Oroande tecken tyder på att oredlighet i forskning är ett ökande problem internationellt och därmed sannolikt även i Sverige. Sveriges liberala tradition vad gäller utredning och hantering av misstänkt oredlighet i forskning måste skärpas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Användande av kirurgiska checklistor indikator för patientsäkerhet 2338

Redan år 2009 publicerades en checklista för användning före och efter kirurgiska ingrepp för att öka patientsäkerheten, och har sedan använts även vid enklare fall. En ny undersökning talar starkt för att checklistan ska förbli en del av rutinen vid alla operationer.

(1 kommentarer)

Veckodag för kirurgi påverkar överlevnaden i matstrupscancer 2339

Ny forskning pekar på att operation för matstrupscancer ger bättre prognos om ingreppet utförts under tidiga veckodagar jämfört med senare i veckan, visar en studie presenterad i Annals of Surgery.

(2 kommentarer)

Ultramjukt vatten kanske kan lindra eksem 2339

Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten, och patienter med eksem verkar särskilt känsliga. I en studie undersöktes fenomenet på 336 barn med atopiskt eksem.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Utredning av hypokalemi 2340

Hypokalemi är en av de vanligaste elektrolytrubbningar och förekommer hos mer än 20 procent av sjukhusvårdade patienter. Hypokalemi är oftast lätt att behandla med kaliumsubstitution, men för att behandlingsresultaten ska bli framgångsrika på lång sikt krävs kännedom om vad som orsakar tillståndet.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Prurigo nodularis – vid svårare symtom kan pregabalin övervägas 2345

Denna fallrapport indikerar att pregabalin är ett möjligt behandlingsalternativ för terapiresistent svår prurigo nodularis. Målet är att använda läkemedlet under begränsad tid så att klådcykeln kan brytas.

(0 kommentarer)

»Shermer’s neck« sällsynt skada vid långdistans­cykellopp - Association med diplopi beskrivs för första gången 2348

»Shermer’s neck« är en ovanlig nackskada hos långdistanscyklister. Skadan karakteriseras av akut bortfall av motorisk funktion i nackmuskulatur som håller upp huvudet. Riskfaktorer är tidigare nackskada, lite sömn under ett lopp, framåtlutande sittställning och hjälmburen utrustning.

(0 kommentarer)

Rapport

Kvalitetsregistret Riksstroke visar på ojämlik strokevård - Omedveten diskriminering kanske förklarar en del av skillnaderna 2351

Strokevård och utfall efter stroke har undersökts i olika socioekonomiska grupper. Tillgången till akuta och sekundärpreventiva vårdinsatser samt prognosen är bättre för högutbildade än för lågutbildade, bättre för personer med hög inkomst än med låg inkomst och bättre för sammanboende än för ensamboende. 

(0 kommentarer)

Signerat

Med hopp om en ljus jul i en mörk tid 2323

»Jag är imponerad av det engagemang och den generositet som ni visar varje dag, och i synnerhet i dessa tider.«

(0 kommentarer)

Debatt

Sakkunniga: God evidens för screeningrekommendationer 2325

Socialstyrelsens nya rekommendationer för screening för livmoderhalscancer har nyligen kommenterats i LT. Här svarar sakkunniga.

(0 kommentarer)

Fortsatt fokus på barnpalliation 2358

Det behövs fortsatt diskussion och fokus på palliation, skriver Li Jalmsell och medförfattare.

(1 kommentarer)

Åldersbestämning är inte rasism 2359

Regeringen ber oss barnläkare hjälpa till att avgöra vilka flyktingar som är barn eller vuxna. Det åligger oss att bidra till att besluten blir så välgrundade som möjligt, skriver Johnny Ludvigsson.

(17 kommentarer)

Samordnad kirurgi – vinstlott för patienterna 2359

Patienterna blir vinnarna om ansvariga inom landstingen tillsammans med Regionalt cancercentrum verkar för samordning av sköldkörtelkirurgin.

(0 kommentarer)

Skåne visar vägen med vårdprogram för svår sepsis 2360

Region Skåne har i ett specialitetsövergripande samarbete tagit fram ett regionalt vårdprogram för svår sepsis och septisk chock.

(0 kommentarer)

Nyheter

Klinisk innovation - Vård i den grå zonen 2326

Operationerna med konstgjorda luftstrupar har satt fokus på var gränsen går mellan vård och forskning. Med hjälp av en rad experter har Läkartidningen försökt kartlägga gränslandet mellan forskning och vård. 

(1 kommentarer)

Julfika för möten med utländska läkare - »Vi är redan kolleger – det är viktigt att komma ihåg« 2332

En julfika kolleger emellan. Ett sätt att skapa nya kontakter och lära av varandra. Svenska Läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds gemensamma tanke om ett »faddersystem« fick en första start i förra veckan.

(0 kommentarer)

Socialstyrelsen: Tusentals hjärtsviktspatienter underbehandlas 2334

Efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ökar, men fortfarande underbehandlas tusentals patienter med kronisk hjärtsvikt, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.

(1 kommentarer)

Nästan sex av tio nylegitimerade läkare 2014 utbildade i utlandet 2334

Läkare som fått sin utbildning utomlands fortsätter att utgöra över hälften av dem som får läkarlegitimation i Sverige.

(0 kommentarer)

Primärvårdsläkarna missnöjda med journalssystem och patienttid 2334

Svenska primärvårdsläkare är minst nöjda med den tid de kan lägga på varje patient, enligt en undersökning i tio länder. Detta trots att de i genomsitt har längst patientbesök. De svenska läkarna är också minst nöjda med sina journalsystem. Det visar den nya rapporten »Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv«.

(0 kommentarer)

Klimatavtal klart i Paris: - »Makalöst att vi fått ett avtal« 2334

– Det är otroligt glädjande och makalöst att vi fått ett avtal. Det stora är att vi har fått en gemensam problembeskrivning av klimatförändringarna, säger Karin Båtelson, Läkarförbundets förste vice ordförande och ordförande i förbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa.

(1 kommentarer)

Kultur

Håller vårdpersonal sina nyårslöften? 2361

Vården försöker i hög utsträckning påverka människor till ett hälsosammare liv men det finns mycket litet forskning kring vårdpersonalens egna nyårslöften och huruvida dessa hålls. Barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson försöker råda bot på kunskapsbristen genom en undersökning. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!